Népszava, 1983. május (111. évfolyam, 102–127. sz.)

1983-05-08 / 108. szám

8 Mozaik Szeretettel kösiöntjük névnapjukon nevű olvasóinkat. A Nap kei 5 óra 18 pefckor, nyugszik 20 óra 5 perckor. — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­­házunkban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — Berzsenyi-papok kez­dődtek szombaton a Somogy megyei Marcaliban. A részt­vevők ma ellátogatnak Nik­­lára, a Berzsenyi-múzeumba és megkoszorúzzák a költő szobrát. — Bécsi férfikórus ven­dégszerepeit szombaton Szé­kesfehérváron, a székesfehér­vári Építők Alba Regia kó­rusának meghívására. Szín­padra lépett a vendéglátó Alba Regia kórus is. — Richard Wagner halálá­nak 100. évfordulója alkal­mából májusban öt Wagner­­estet rendez a szegedi Nem­zeti Színház. Az elsőre a ze­nés színházban szombaton es­te került sor. — Bokros Júlia kerámi­­kus és Bokros László festő­művész tárlata nyílt meg szombaton Dunaújvárosban. A Szolnokon élő és alkotó művészházaspár kiállítása május 30-ig látható. — Régi népszokást eleve­nítettek fel szombaton a Vas megyei Sótony községben. A szőlőhegyen, a gyümölcsösök­ben minden év májusának első szombatján határjárást, vagy ahogyan ott nevezik, gyepűtiprást tartanak. A szombati, szám szerint a há­romszázhuszonkettedik gye­­pűtipráson többen vettek részt vendégként a környező településekről és Ausztriá­ból is. — Amatőr képzőművészek tárlata nyílt meg szombaton, Baján. A kiállításon látható anyag a bajai Rudnay Gyula képzőművészeti kör tagjai­nak munkája. A kör az idén harmincéves. — Bágyi János nyugállo­mányú határőr ezredes, a BM Határőrség volt törzsfő­nöke 58 éves korában el­hunyt. Temetése katonai tiszteletadással május 12-én, csütörtökön 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. — A Belügyminisztérium. Dóczi Dezsőné, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje, aki 1935 óta volt tagja a párt­nak, 75 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 12-én 14 órakor lesz a Kispesti Üj temetőben — Az MSZMP XIX. kerületi Bizottsága. — Jegyzőkönyv aláírásá­val pénteken Berlinben vé­get ért a szocialista országok utazási irodáinak tanácsko­zása. A tizenegy ország kép­viselői megvitatták az együttműködés további elmé­lyítésének lehetőségeit. — Országos népművészeti és kirakodóvásár kezdődött szombaton a debreceni Nagy­erdőben. Az ősi vásári ha­gyományokat idéző kétnapos Mihály-napi nagyvásáron ez­úttal négyszáz népművész, népi iparművész és magán­­kereskedő, valamint húsz ál­lami és szövetkezeti keres­kedelmi vállalat kínálja por­tékáit. — Ünnepségsorozat kezdő­dött szombaton Putnokon a település alapításának 700. évfordulója alkalmából. Kár­páti Ferenc honvédelmi mi­niszterhelyettes, Putnok szü­lötte mondott ünnepi köszön­tőt, ezt követően a nagyköz­ség húsz lakosa kapott em­lékplakettet a település fej­lesztésében végzett kiemel­kedő munkájáért. — A VII. országos szim­fonikus zenekari fesztivál szombaton kezdődött Szolno­kon. Az elhangzott verseny­programokat Farkas Ferenc zeneszerző vezetésével neves szakemberekből álló zsűri értékelte.-r- Szombathely épületei­nek, szobrainak, parkjainak védelmére, gondozására hir­detett társadalmi akciót a város Tolbuhin úti iskolájá­nak úttörőcsapata és szülői munkaközössége a Hazafias Népfront belvárosi körzeti bizottságával együttműködve. A mozgalomhoz a város és a városkörnyék tucatnyi isko­lája csatlakozott. — A Bizományi Áruház Vállalat május 17—19. között megrendezésre kerülő auk­cióinak anyagából szombaton kiállítás nyílt a MOM Szaka­­sits Árpád Művelődési Köz­pontban. Bemutatják az ér­deklődőknek a kalapács alá kerülő 280 fesmtényt, 86 ék­szert és 43 hangszert. A ki­állítás május 15-ig tekinthe­tő meg. Szombaton 12 órá­tól 18 óráig, a hét más nap­jain pedig 10 órától 18 óráig. — A Flórián tér átépítése­kor előkerült római kori ro­mok helyreállításának kivi­teli tervei elkészültek. A na­pokban kezdik meg az egy­kori római katonai tábor maradványainak konzerválá­sát. — A neon- és a vörösneonha­lak tartásához ad tanácsokat május 9-én, hétfőn Tóth Jó­zsef, az akvarista szakkör rendezvényén a TIT Termé­szettudományi Stúdiójában. A Japánt bemutató sorozat második része ugyancsak ezen a napon kerül sor. — Egy ember halálát okoz­ta az a tornádó, amely pén­teken söpört végig az ame­rikai Kansas állam főváro­sán, Topekán. A szerencsét­lenül járt férfit lakókocsijá­ban érte a halál. A pusztító tornádónak számos sebesült­je is van. — Gaál Tamás színes fo­­tografikáiból nyílik kiállítás kedden az Építők Műszaki Klubjában (V., Petőfi Sán­dor u. 5. I. emelet). — Az Ezermester nagyke­reskedelmi árubemutatót ren­dez keddtől péntekig az OPK Nagymező utca 21. alatti ki­állítótermében. Jugoszláv Iszkra barkácsgépek, eszkö­zök és anyagok, Wagner fes­tékszórók választékát kínálja. Sport-, szabadidő- és egyen­ruházati felszerelések, já­ték-, sportszer- és kemping­cikkek is szerepelnek aján­lataik között. — Csillag Csemege Áru­ház nyílt Karcagon. A nád­udvari Vörös Csillag Tsz Hajdú-Bihart, Szabolcs-Szat­­márt és Szolnok megyét át­fogó üzlethálózatának ez a tizennegyedik boltja. Az üz­letben a nádudvari különle­gességek mellett a helyi ter­melőszövetkezetek áruit is kínálják. — Járványos agyhártya­gyulladás pusztít Nepálban. Korábban a hatóságok már elrendelték az összes alapfo­kú iskola időleges bezárását, most pedig az egyetemen szüntették meg a tanítást a járvány továbbterjedésének megakadályozására. — Tűzvész pusztított teg­nap kora reggel az isztambu­li Washington-szállóban. Az eddigi adatok szerint 38 em­ber vesztette életét és 65 sé­rült meg. A tüzet egy propán­bután gázpalack felrobbaná­sa idézte elő. A szálloda 130 vendége kivétel nélkül kül­földi — görög, osztrák, ame­rikai, iráni és arab — turis­ta volt. Bélyeg Ismét új bélyegkibocsátó or­szág jelentkezik Palau né­ven. A Csendes-óceánban fekvő sziget, amely 1945 óta az USA fennhatósága alatt áll, és annak bélyegeit hasz­nálta, az USA-val történt megállapodása folytán a jö­vőben önálló bélyegkibocsá­tási joggal rendelkezik. Az ősz virágainak színes képét látjuk a Német De­mokratikus Köztársaság hat címletet tartalmazó bélyeg­sorozatán. A címletek pél­dányszáma változó. A leg­több (16 millió), a 10 Pf név­értékű, a legkevesebb (2,1 millió), a 35 Pf névértékű bélyegből készült. 1783-ban szállt elsőként a levegőbe a Montgolfiére fi­vérek embereket szállító lég-S united nations I 20 SFCUWtc FN MfcH ■ s6 080 : Stefiért!«« evf See : Vereinte Nationen j gömbje. A 200. évfordulón a Mongol Posta hét bélyegből és egy blokkból álló soroza­ton ismerteti a ballonrepülés történetét. A bélyegeket Var­ga Pál magyar grafikus ter­vezte és a budapesti Álla­mi Nyomda gyártotta több színű ofszetnyomásban. A sorozat 349 275, a blokk 80 000 példányban készült. Walter Gropius, a Berlin­ben 1883-ban született épí­tész és festő, a „Bauhaus- Stil” megalapítója születé­sének 100. évfordulójáról há­rom bélyeggel emlékezik meg a Német Szövetségi Köztár­saság postája. Az egyik bé­lyegen a magyar Moholy- Nagy László, az iskola neves, tagja fémből és üvegből ál­ló plasztikáját mutatja be. ENSZ: Hat bélyeggel a ten­geri közlekedés biztonságára figyelmeztet. A bélyegeket a három ENSZ-központ: New York, Genf és Bécs postahi­vatala hozza forgalomba. Dr. S. L. VASÁRNAP, 1983. MÁJUS 8. NÉPSZAVA Mit látunk, mit hallunk? Televízió 1 8.00 8.05 8.25 9.10 9.55 10.25 10.30 11.40' 13.00 14.05 14.35 16.30 16.50 17.25 18.00 18.40 18.45 19.00 20.00 20.05 22.25 22.35 Tv-torna Óvodások filmműsora Egy lány meg egy fiú Lengyel játékfilms., VI/l. A bukás Varázsgömb Kétszer kettő gyakran öt Zenei szabálysértések Hírek Távoli városok — közeli barátok A Magyar—Szovjet Baráti Társaság vetélkedősorozatának döntője 1—12.35 Léghajó, félmillió fontért Angol film Salakmotor egyéni VB Középdöntő Műsorainkat ajánljuk Csortos Gyula-sorozat Szerelmi láz Magyar film. FF. A Magyar Televízió IV. nemzetközi karmester­versenye A Csehszlovák Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepén Mesél egy család ... Dokumentumfilm az édesanyák köszöntésére Elmebajnokság Delta Tv-torna Mese A Hét Hírek Mephisto Magyar film Kodály: Magyar népzene Népdalfeldolgozások énekhangra és zongorára X/6. rész Hírek Televízió 2 20.00 Hírek 20.05 Az ember és a tenger Olasz films., VII/4. rész: 20.55 Telesport Női torna EB 22.25 Képújság Szlovák tv 0.30 Gyerekeknek 11.00 Északi járás (tévésorozat) 12.00 A hé­ten történt 12.30 Hangverseny 13.05 Híradó 13.20 Rövidfilmek 14.00 Női torna EB 17.00 Sport­­magazin 17.20 Holnap már késő (szlovák—szovjet film) 18.50— 19.10 Kerékpáros békeverseny (felvételről) 19.30 Tv-híradó 20.10 Barát (tévéjáték) 21.20 Sporthír­adó 21.35 Zenés műsor 22.00 Az a pillanat (cseh film) Kossuth rádió 8.05 öt kontinens hét napja 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Rádiómagazin 10.03 .. Csak ami lesz, az a virág .. 11.00 Vasárnapi koktél 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Egy korty tenger 12.50 Lemezmúzeum 13.34 Utazó kutatók 13.59 Leopold Simoneau operaáriákat énekel 14.20 Így láttam Kodályt 15.05 Művészlemezek 16.01 Guy de Maupassant: fgy asszony élete létük legszebb napja volt 17.35 Szvjatoszlav Richter zongorázik 18.15 Hol volt, hol nem volt.. 18.40 Közvetítés a Nemzeti Színházból Illyés Gyula: Tiszták 20.56 A zene nem ismer határokat 21.46 Gyurkovics Mária és Palló Imre nóta­felvételeiből 22.15 Halász Gittára emlékezünk 23.02 Mozart: D-dúr (Haffner) szerenád. K. 250. Petőfi rádió 7.30 Vasárnapi orgona­muzsika 8.05 A kék tündér hídja 8.49 A kullogó sétahajón 9.05 Mit hallunk? 9.30 A Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa énekel 9.40 örökzöld dallamok 10.30 Közel Moszkvához 12.10 Jó ebédhez szól a nóta 12.49 Csilicsala csodál 14.00 A nácik Németországban 14.35 Táskarádió 15.35 Poptarisznya 17.30 ökölvívás 17.42 Bóc Imre: Halál az első napon 18.33 Útközben hazafelé ... 20.33 Sportkrónika 20.45 Szocialista művelődés­ügyünk úttörői 21.05 Humor itt és ott 22.05 Balettzene 22.50 Madrigálok 23.15 Népdalcsokor 3. műsor 8.11 Komoly zenei zsákba­macska • 10.00 Uj zenei újság • 10.45 öt kontinens hét napja 11.06 Kovács Dénes és Radss Ferenc hangversenye • 12.17 Magyar művészek operafelvételeiből • 13.05 Tom Petty és a Heart­­breakers együttes felvételeiből • 13.35 Csajkovszkij: III. szimfónia • 14.23 A Benkó-dixieland­­együttes játszik • 15.12 A Sebő-együttes összes felvétele # 15.30 Hogy érzi magát, kedves számítógép? 15.55 Kis magyar néprajz 16.00 Wagner összes operája Tannhauser # 19.03 Vivaldi: Hat szonáta • 20.03 Világújság 20.23 A zeneirodalom remekműveiből • 21.18 Rádiószínház Vitalij Szergejev: A két nővér ligete 22.00 Hi-Fi varieté • 23.00 Az udvarló • Hétfői müsorajánlat TV 1. 17.45 Hat év történelem Berlin eleste 18.30 Kommentár nélkül Magyar rövidfilm 18.45 Májusi randevú a IV-es stúdióban 19.40 „... az erdők is felébredtek ...” Egy magyar fiatalember 1941-ben a Vörös Hadsereg önkéntese lett. Moszkva alatt közkatonaként élte át a mesterlövészek magányosságát. 1945. május 9. az ötödik gárda­hadosztály tüzértisztjeként érte az Elbánál. Vele ismerkedhetünk meg a Győzelem Napja alkalmából bemutatásra kerülő műsorban. 10.55 Hírek 20.00 A Magyar Televízió IV. nemzetközi karmester­versenye 21.30 Egy magyar gazdaság tíz éve Filmszociográfia, III/3. 22.45 Hírek SZLOVÁK TV: 9.15 Az égszínkék szemű lány (szlovák népmese) 10.00 A Tech­nika együttes felvételeiből 10.50 Apa. Szlovák film 12.15 Májusi hangverseny 13.30 Kaleidoszkóp 14.30 Lóverseny 16.00 Katonák. Szovjet dok.-film 16.25 Szórakoz­tató műsor 17.25 Dal a fáról és a rózsáról. Cseh film 18.55 Ke­rékpáros Békeverseny. Felv.-ről. 19.30 Tv-híradó 20.05 Smetaij?,: Libusa. Opera 22.20 A prágai vár 22.35 Versek Budapesti színházműsor VASABNAP: Erkel Színház: Hunyadi László (Failoni—Oláh G. b. 7. ea„ de. 11). A diótörő (Harangozó b. 8. ea„ 7), Nemzeti Színház: Rómeó és Júlia (Ifj. b. IV. s. 3. ea„ de. 11), Titkos záradék (7), Várszín­ház: Kísértetek (de. 11), Szem­fényvesztők (7), Katona József Színház: A három testőr (du. fél 4), Hazatérés (fél 9), József-1 városi Színház: A hétfejű tün­dér (de. 11 és du. 3), Játékszín: Kék öböl (du. 3), Névnap (7), Madách Színház: A Noszty fiú esete (fél 3), Jutalomjáték (7), Madách Kamara: Ványa bácsi (X/2. b„ fél 3), Ványa bácsi (Z/l. b., 7), Vígszínház: A balek (fél 3), őfelsége komédiása (7), Pesti Színház: Kőműves Kele­men (fél 3), Az elefántember (7), Operettszínház: Mesebalett (de. 11), Marica grófnő (fél 3, és e. 7), József Attila Színház: A négy süveg (de. 10), Angyal- ■, föld (Vasutas 5., fél 3), Gázláng (7), Kamaraszínpad: De jó sze­retni! (7), Thálla Színház: Az évszázadnál hosszabb ez a nap (fél 3), Csak semmi szenzáció! (fél 8), Stúdió: Pardon, egy percre (8), Vidám Színpad: Sü­sü, a sárkány (de. fél 11), Nyi­tott ablak (fél 3), Bubus (7), Kis Színpad: Végzetes játék (fél 8), Radnóti Színpad: Magányos duett (7), Ódty Színpad: Mi­zantróp (7), Szkéné Színház: Ohio impromptu — Ringató (8), Táncfórum — a Budai Vigadó­ban : A Párhuzam Csoport új néptáncműsora. Pesovár Ferenc emlékének ajánlva (7), Plane­tárium: Egy kiállítás képei (fél 8), Bábszínház — Népköztár­saság útja: Az aranytollú ma­dár (de. 11 és du. 4), Jókai tér: A csodálatos kalucsni (fél 10 és fél 12), II. kér. Műv. Központ: Az elvarázsolt (de. 10), Hűvös­völgyi Szabadtéri Színpad: Já­nos vitéz (de. 11), Pataki Műv. Ház: János vitéz (du. 3), Mo­solygó Antal Műv. Ház: János vitéz (du. 4), Bp.-i Gyermekszín­ház: Szépek szépe (de. fél 11), Gábriel és Gábriella (du. 3., be­mutató), Reflektor Színpad: Ma­­gasfeszültség (8), Olimpia mozi: Micimackó (de. 11), Zeneaka­démia: Postás Szimfonikus Ze­nekar (Postás b. 10., de. 11), Ko­vács Endre orgonaestje (fél 8), Kisterem: Liszt Ferenc Kama­rakórus (fél 8), Várkonyl György Cttörőház: Az Oj Zenei Stúdió együttesének hangversenye (Oj Zenei Stúdió. 4., fél 8), Pesti Vigadó, Kamaraterem: Kern András—Verebes István estje (8), Főv. Nagycirkusz: Cirkusz­­varázs (de. 10, du. fél 4 és fél 8). HÉTFŐ: Erkel Színház: Don Carlos (7), Nemzeti Színház: Édes Anna (veszprémi Petőfi Színház ven­dégjátéka, 7), Józsefvárosi Szín­ház: Vonó Ignác (7), Játékszín: Rokonok (7), Madách Színház: Isten, császár, paraszt (H. b„ 7), Madách Kamara: öt este (7), Vígszínház: Házmestersirató (7), Pesti Színház: A zongora — A lázadó (7), József Attila Szín­ház: Gázláng (7), Thália Szín­ház: Mi lesz veled, emberke? (7) , Vidám Színpad: Szomorú vasárnap (7), Rock Színház: (Bp.-i Gyermekszinház): Sztár­csinálók (8), Radnóti Színpad: Toldi — Nagy Attila (du. fél 3), Krónika az magyaroknak dol­gairól (7), Ödry Színpad: Fra Diavoló (7), Szkéné Színház: BME Pantomim gyermekelőadá­sa (fél 4), Táncfórum — a Bu­dai Vigadóban: A Párhuzam Csoport új néptáncműsora — Pesovár Ferenc emlékének ajánlva (7), Zeneakadémia: M. Áll. Hangversenyzenekar (vezé­nyel: Ferencsik János, 1., fél 8), Pesti Vigadó: Kinek van erre energiája — Alfonso estje (8), AzNAP. Vitrai Tamás műsora (8) , Főv. Nagycirkusz: Cirkusz­­varázs (fél 8). • • FELVÉTELRE KERESÜNK: vi/ >1^ sl/ ^ vL» ^ /f«. ^ /p* /p /p* /p' /p* /|^ sj* sj* /p* /p^ /p^ HŰTŐHÁZI RAKODÓT UDVARI RAKSZERKEZELÖT RENDÉSZETI MUNKAKÖRBE JÁRATELLENÖRT MÜHELYÍRNOKOT MEÓ-LABOROST MŰSZERÉSZT FORGÁCSOLÓ SZAKMUNKÁST VILLANYSZERELŐT MUNKAÜGYI ELŐADÓT (közgazdasági és bérgazdálkodási gyakorlattal). (kereset: 6500-7000 Ft), (kereset: 3500-4500 Ft), (kereset: (kereset: (kereset: (kereset: (kereset: (kereset: tehenikumi 4500-5500 Ft), 2500-3500 Ft), 3000-3500 Ft), 4000-5000 Ft), 4000-6000 Ft), 4000-5000 Ft), végzettséggel Címünk: MAGYAR HŰTŐIPARI VÁLLALAT BUDAPESTI GYÁRA, Budapest, Tóth Kálmán u. 8—10. 1097. Telefon: 341-790/28-as mellék, 136-634, munkaügyi osztály. i *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék