Népszava, 1983. június (111. évfolyam, 128–153. sz.)

1983-06-01 / 128. szám

A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Rendkívüli állapot Peruban Fernando Belaunde Terry perui elnök hétfőn este 60 napos rendkívüli állapotot hirdetett ki az ország terü­letére, felfüggesztette a sze­mélyi és polgári jogokat, a parlamentet pedig felszólí­totta, hogy szavazzák meg a szabotázsakciók elkövetői el­leni halálbüntetés beve­zetését. A rendkívüli állapot értel­mében tilos a gyülekezés, a csendőrség és a hadsereg katonáinak pedig joga van gyanús személyeket letar­tóztatni és házkutatásokat tartani, külön erre vonatko­zó parancs nélkül. A rendkívüli állapot célja a „terrorizmus elleni haté­konyabb harc”, a közvetlen okot pedig az szolgáltatta, hogy a hét végén a Sendero Luminoso ultrabalos szerve­zet több pokolgépes me­rényletet hajtott végre a fő­város elektromos hálózata ellen. A Perui Kommunista Párt több alkalommal elhatárolta magát a szabotázsakcióktól és felszólította a válság ál­tal sújtott társadalmi osztá­lyokat, hogy egységesen lép­jenek fel a kormány intéz­kedései ellen. Í Lázár György a VII. kerületben A főváros egyik legkisebb, de legsűrűbben lakott város­része a VII. kerület, közis­mert nevén az Erzsébetvá­ros — ide látogatott kedden Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnö­ke. Elkísérte Király And­­rásné, a budapesti pártbi­zottság titkára. A kora délutáni órákban kezdődött a program a ke­rületi pártbizottság székhá­zában, ahol a kerület éle­téről, a lakosság közérzeté­ről, a munkában elért ered­ményekről és tennivalókról tájékoztatták a kormány el­nökét. Nádasdi József, a pártbizottság első titkára el­mondta, hogy itt is fokozott várakozással tekintettek a Központi Bizottság áprilisi ülése elé, amelynek határo­zata kedvező fogadtatásra ta­lált. Most a teendők egységes értelmezésén van a sor, s azon, hogy mindenki tudá­sa, tehetsége szerint, tisztes­séggel helytálljon a mun­kában. A kerületben ezt úgy váltják napi feladattá, hogy újult erővel folytatják a vá­rosrész rekonstrukciós, épü­letrehabilitációs munkálatait, a szociális gondoskodást a sok idős emberről, javítják az óvodai s különösen a böl­csődei helyzetet, és minde­nütt arra törekszenek, hogy emberközelbe kerüljön az ügyintézés, hiszen ez utóbbi az állampolgárok jó közér­zetének legfontosabb ténye­(Folytatás az 5. oldalon.) Lázár György az Almássy téri szabadidőközpont előtt MTI Fotó : Weber Lajos felvétele Megvan a lehetőség a szovjet-spanyol kapcsolatok fejlesztésére Moszkvában véget értek a külügyminiszteri tárgyalások Moszkvában kedden véget ér­tek Andrej Gromikónak, az SZKP KB Politikai Bizott­sága tagjának, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnöke első helyettesének, a Szovjetunió külügyminiszterének és Fer­nando Moran spanyol kül­ügyminiszternek a tárgyalá­sai. Andrej Gromiko és Fer­nando Moran a megbeszélé­sek újabb fordulóján áttekin­tette a világ néhány térségé­ben, így Közép-Amerikában és a Közel-Keleten kialakult helyzetet. Egyetértettek ab­ban, hogy a létrejött válság­­helyzeteket kizárólag tárgya­lások útján kell megoldani. A kétoldalú kapcsolatokat értékelve Andrej Gromiko és Fernando Moran elégedetten szólt a szovjet—spanyol vi­szony alakulásáról és meg­erősítette, hogy mindkét részről készek az együttmű­ködés elmélyítésére. Megál­lapították, hogy lehetőség van a politikai kapcsolattar­tás kiszélesítésére a Szovjet­unió és Spanyolország között. Fejleszteni akarják a gazda­sági, kereskedelmi, kulturális és tudományos együttműkö­dést is. Fernando Moran spa­nyol külügyminiszter keddi moszkvai sajtóértekezletén kijelentette: Spanyolország kötelezettségének tartja a madridi tanácskozás ered­ményes befejezést. A spanyol—szovjet kapcso­latokat a külügyminiszter jóknak, bár „talán nem elég intenzíveknek’’ értékelte. Az egyes kérdésekben tapasztal­ható megközelítési különbsé­gek ellenére semmiféle poli­tikai tényező nem zavarja az együttműködés további fej­lesztését. Spanyolországban nagy az érdeklődés a szovjet bányászati technológia iránt. Úgy véljük — jegyezte meg —, hogy a Szovjetunióban jól tudnák használni a köze­pesen fejlett spanyol tech­nológiákat és műszaki beren­dezéseket. Plovdiv Pugwash­konferencia A kis országok szerepe Eu­rópa biztonságában címmel 22 ország neves tudósainak és békeharcosainak részvéte­lével a Pugwash-mozgalom szervezésében nemzetközi szimpozion kezdődött kedden Plovdivban. Az Einstein és Russel által az ötvenes évek közepén kezdeményezett Pugwash-mozgalomnak ma csaknem 80 országból több mint 3000 tudós a tagja. Angel Balevszki akadémi­kus, a Bolgár Tudományos Akadémia elnöke a szimpo­­zionon elhangzott előadásá­ban kiemelte, hogy az euró­pai kis országok, függetle­nül attól, hogy különböző katonai tömbök tagjai, reá­lis álláspontot képviselnek az európai enyhülés ügyében. Békés megyében 2400 hektáron termesztenek zöldborsót az idén. A békéscsabai Május 1. Tsz-ben megkezdték a betakarítást, 160 hektárról szállítják feldolgozásra a helyi hűtőházba a borsót MTI Fotó : Plavecz Pál felvétele A budapesti tanácskozás hozzájárul az európai légkör javításához Losoncai Pál fogadta az IPSJ-delegációk vezeteit Plenáris ülésen, az elfogadott napirendnek megfelelően, ál­talános vitával folytatódott kedden az Ország­házban az Interparlamentáris Unió V. európai együttműködési és biztonsági konferenciája. A 28 országból érkezett, mint­egy 200 parlamenti képviselő elsősorban az európai bizton­ságot érintő kérdéseket ele­mezte, s — más-más szem­pontból ugyan — az együtt­működés szorosabbá tételé­nek lehetőségeit kereste. Az általános vita résztve­vői egyetértettek abban, hogy a törvényhozó testületeknek fontos szerepük van a jelen­legi, kiélezett nemzetközi problémák megoldásának elősegítésében. Bár az euró­pai és a világhelyzet meg­romlásának okairól a véle­mények természetesen eltér­tek, közös volt az az állás­pont, hogy a budapesti ta­nácskozásnak — éppúgy, mint az IPU eddigi hasonló konferenciáinak — hozzá kell járulnia az európai lég­kör megjavításához, a fegy­verkezési verseny megállítá­sához, a leszereléshez. A keddi ülés első felszóla­lója, a görög Dimitrosz Nia­­niasz, olyan különleges bi­zottság felállítását javasolta, amelynek feladata lenne megvizsgálni: mi módon akadályozható meg az euró­pai megosztottság elmélyülé­se. Hans Klein, az NSZK dele­gációjának tagja, a nemzet­közi feszültség okaira kitérve visszautasította a szocialista országok küldötteinek elem­zését, védelmébe vette az úgynevezett nullamegoldást. Andreasz Fantisz, ciprusi delegátus támogatásáról biz­tosította azokat a javaslato­kat, amelyek alapján a Bal­kán -félszigetet és Közép- Európát atomfegyvermentes övezetekké nyilvánítanák. hűben Kulisev bolgár kép­viselő hangsúlyozta: a Szov­jetunió javaslatainak elfoga­dása az Európát fenyegető rakétaveszély problémájának megoldását jelentené. Az NDK küldöttségének vezető­je, Herbert Fechner, a kato­nai tömbök közötti szerződé­sek megkötését szorgalmazta. Leszögezte: a békét fenyegető veszély mindenekelőtt az amerikai rakétatelepítési ter­vekből származik. Marcel Prad’homme, a ka­nadai küldöttség vezetője, az IFA-tanácskozást arra sür­gette, hogy — a madridi érte­kezlettel egyetemben — álla­podjék meg az emberi jogok és emberi kapcsolatok köz­(Folytatás a 2. oldalon) A fogadósán MTI Fotó : Soós Lajos felvétele A keresztény békekonferencia felhívása Az európai kormányokhoz intézett békefelhívással ked­den Moszkvában véget ért az európai egyházak képviselői­nek konzultatív találkozója. A tanácskozás eredménye­ként elfogadott nyilatkoza­tukban a résztvevők mély aggodalommal állapították meg, hogy tovább romlik a nemzetközi helyzet. A találkozó résztvevői fel­hívással fordultak az európai kormányokhoz, hogy tegye­nek újabb lépéseket a lesze­relés érdekében. Felszólítot­ták a NATO-t, hogy a Szov­jetunióhoz hasonlóan mond­jon le a nukleáris fegyver elsőként történő alkalmazá­sáról. A leszereléshez vezető első lépésként a tanácskozás valamennyi nukleáris fegy­ver befagyasztására szólított fel. Izrael újabb támadásokat tervez a libanoni palesztin bázisok ellen A feszültség enyhüléséről szóló washingtoni bejelenté­sek ellenére nem hárult el az izraeli-szíriai fegyveres konfliktus közvetlen veszé­lye a kelet-libanoni Bekaa­­völgyben. Az izraeli riadó­készültség fenntartásával és a folytatódó csapaterősíté­sekkel párhuzamosan Szim­­ha Ehrlich miniszterelnök­helyettes Szíriát tette fele­lőssé az izraeli megszálló csapatok ellen végrehajtott libanoni ellenállási akciókért és nyíltan azzal fenyegető­zött, hogy „Izrael rendkívül rövid időn belül helyére te­szi Szíriát”, ha nem vet vé­get a fegyveres ellenállók tevékenységének. Bejrúti megítélés szerint Izrael meg­torló támadásokat tervez a szíriai ellenőrzés alatt mű­ködő palesztin bázisok el­len, de fennáll a veszély, hogy a korlátozottnak szánt támadások nagyobb arányú, vagy éppen általános össze­csapássá szélesednek. Da­­maszkuszban ugyanakkor bizonyosra veszik, hogy Iz­rael csupán ürügyet keres egy amerikai támogatást él­vező villámháborúhoz. Az Asz-Szaura című da­maszkuszi lap keddi kom­mentárja annak bizonyítékát látja az Izraelnek súlyos veszteségeket okozó fegyve­res akciók fokozódásában, hogy a Libanoni Nemzeti Ellenállási Front elveti a két hete aláírt izraeli—liba­noni megállapodást, mely­nek aláírói nem képviselik a libanoni népet. A szíriai—izraeli fronton kialakult feszült helyzettel függ össze, hogy Hafez Asszad szíriai elnök és Fahd szaúd-arábiai király egy­aránt a szíriai—palesztin egységfront megszilárdításá­ra, az izraeli agresszióval való szembeszállást gyengítő nézeteltérések és konfliktu­sok felszámolására szólította fel a palesztin vezetőket. A vasárnap óta Francia­­országban tartózkodó liba­noni miniszterelnököt fo­gadta Pierre Mauroy fran­cia kormányfő, s a megbe­széléseken Franciaország közel-keleti szerepéről volt szó. Mauroy a tárgyalások után kijelentette: Franciaor­szág folytatja erőfeszítéseit Libanon függetlensége, szu­verenitása és területi egysé­ge biztosítása érdekében. Safik el-Vazzan egyéb­ként a Le Monde hétfői szá­mában megjelent interjújá­ban védelmébe vette az amerikai bábáskodás mellett (Folytatás a 2. oldalon) Elázik a kollégium Szakmunkástanulók segítséget kérnek — ezzel a cím­mel közöltük nemrég a miskolci Szemere Bertalan Szakmunkásképző Intézet kollégistáinak panaszát. Le­velük arról szólt, hogy szép, új kollégiumukat csak részben tudják használni, mert az építők nemtörődöm munkát végeztek, s ráadásul még a tanulókat okolják: nem tudják használni ideiglenes otthonukat. A diákok panaszát az iskola vezetői is megerősítették, sőt, a hi­bák jó részét a kivitelezők is elismerték. S ígérték: ami­lyen hamar csak lehet, kijavítják azokat. Ennek elle­nére legutóbbi értesülésünk szerint a szakmunkásképző intézet beperelte a megyei építőipari vállalatot, aki vi­szont fellebbez. Az akták sokasodásának — mint azt az 5. oldalon levő riportunk bizonyítja — nem akar vége szakadni. Nem éppen jó példaként szolgálva a kollé­gium lakói számára.

Next