Népszava, 1983. június (111. évfolyam, 128–153. sz.)

1983-06-19 / 144. szám

Ő VASÁRNAP, 1983. JÚNIUS 19. NÉPSZAVA Mozaik Yih Szeretettel f ] kÖJiöntjük yr névnapjukon nevű olvasóinkat. A Nap kel 4 óra 46 perckor, nyugszik 19 óra 44 perckor. — Úttörő-őrsvezetők 15. országos találkozója kezdő­dött Szombaton Egerben. A megnyitó ünnepségen Gáti József, a munkásőrség or­szágos parancsnokának he­lyettese átadta a Magyar Út­törők Szövetsége és a Mun­kásőrség Országos Parancs­noksága „Csillagos iránytű” 1983. évi pályázatának díjait. — Elkészítették az orosházi Kazángyártó- és Építőipari Szövetkezetben annak a két­ezer négyzetméter alapterü­letű burgonyahűtőnek és -tárolónak a vasszerkezetét, amelyet a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaságban építenek fel. Az elemeket a hónap végén szállítják a helyszínre. — Vasas fúvószenekarok országos találkozója kezdő­dött szombaton Győrött. A kétnapos eseményre tíz együttes érkezett a városba. A fesztivál első napján a ze­nekarok bíráló bizottság előtt adták elő klasszikus és mo­dern szerzők műveiből össze­állított műsorukat. — Fél évszázada — 1933. június 18-tól — működik a nyíregyházi rádióadó-állo­más. Első, még két fatorony­ra szerelt antennája, 6,8 ki­lowatt erősséggel sugározta a budapesti adó műsorát. A harminc esztendeje felava­tott jelelegi állomás 25 kilo­watt teljesítményű. — A baranyai meggyes falvakban megkezdődött a gyümölcsszedés. Az elmúlt években ültetett csaknem negyvenezer fiatal gyümölcs­fa háromnegyed része már termést ad az idén. A meggytermelő körzetek a Szigetvári Konzervgyár ösz­tönzésére és támogatásával jöttek létre, azért, hogy el­lássák gyümölccsel a feldol­gozó üzemet. — Nagy Károly, az öt évvel ezelőtt, 75 esztendős korában elhunyt fafaragó művész mű­veiből rendezett kiállítás nyílt szombaton Kecskemé­ten, a Magyar Naiv Művé­szek Múzeumában. Szeptem­ber 21-ig láthatják műveit az érdeklődők. Paukovics Antal, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje, a Ta­tabányai Szénbányák nyugdíjasa, életének 85. évében elhunyt. Temeté­séről később intézkednek. — Az MSZMP tatabányai városi bizottsága, a Szak­­szervezetek Komárom me­gyei Tanácsa. — A Város és béke elne­vezésű nemzetközi konferen­cián részt vett magyar taná­csi küldöttség szombaton ha­zaérkezett Madridból. A jú­nius 15—17. között megtar­tott konferencián felszólalt Kelemen Lajos, a Fővárosi Tanács elnökhelyettese, a küldöttség vezetője és dr. Ács István, a debreceni városi Tanács elnöke. — Termálvizet hozott a fel­színre a füzesgyarmati Vörös Csillag Termelőszövetkezet területén nemrég a próbafú­rás. A geotermikus energiát máris hasznosítják. A forró vízzel fűtik az eredetileg olaj kazánokkal működtetett baromfitelepet és gyorsan fel­építettek ide egy zöldség­hajtató héjat is. Hosszú távú prognózis T. Balogh László felvétele — Új szerzeményeiből, az elmúlt két évben vásárolt vagy ajándékba kapott kép­zőművészeti alkotásokból rendezett kiállítást a székes­­fehérvári István király Mú­zeum. A szombaton megnyi­tott tárlaton többek között Fémes Beck Vilmos szobrait, relifjeit, rajzait, vázlatait, Erdey Dezső szobrászművész néhány alkotását láthatják az érdeklődők. — Jeles hazai és külföldi zeneművészek és együttesek koncerteznek az idén nyáron Keszthelyen. A már elkészült hangversenyprogram több ze­nei csemegét is kínál a mu­zsika rajongóinak. A Helikon Kastélymúzeumban június 20-tól ismét hetente tartanak majd koncerteket, amelyek iránt a környező országokban is nagy az érdeklődés. — A Mozgássérültek Bu­dapesti Egyesülete üdülési lehetőséget kínál szeptember 18-tól 22-ig 100 személy ré­szére az Expressz verőcema­rosi üdülőtelepén. Részvételi díj: 750 forint, kétágyas el­helyezéssel, teljes ellátással. Jelentkezés az egyesület ideiglenes irodájában — XIII., Hegedűs Gy. u. 24., jelenleg telefon nincs — jú­lius 31-ig, a részvételi díj egyidejű befizetése mellett. Ugyanitt kapható az egyesü­let életéről és híreiről készült tájékoztató is. — Az édes anyanyelvűnk országos versenyt ismét meg­hirdette Sátoraljaújhely vá­rosi Tanácsa. A vetélkedőt a kialakult hagyomány szerint két kategóriában rendezik meg. Az egyikben a szak­munkásképző intézetek, a másikban a szakközépisko­lák és gimnáziumok fiataljai versenghetnek. — Természetvédő, -kutató diákok és felnőttek számára szervezett tábor nyílt szom­baton Tengelicen, Tolna megye egyik legszebb védett táján. Az egyhetes táborozás mintegy 50 résztvevője szom­baton meteorológiai állomást szerelt fel. A műszerekkel módszeresen mérik majd a vidék hőmérsékletét, légnyo­mását, csapadékát, továbbá a környező vizek tisztaságát. — Két fotótárlat nyílt szombaton Székesfehérvárott. Az Építők Művelődési Háza a hetedik Fejér megyei fotó­­kiállításnak adott otthont. A MÁV Művelődési Otthonban osztrák fotóművész, Peter Ehrenstein mutatkozott be képeivel. — Szénportüzelésű kazánt hazánkban elsőként a székes­­fehérvári Közúti Építő Vál­lalat dunaújvárosi főépítés­vezetőségén helyeztek üzem­be. Az új rendszerű fűtéssel a dunaújvárosiak az aszfalt­keverő berendezésnél na­ponta 2,5 tonna fűtőalajat takarítanak meg. — Elhagyhatta a kórházat szombaton Herbert von Ka­rajan, akin június 7-én haj­tottak végre gerincműtétet. A hannoveri kórház illetékese szerint a 75 éves világhírű karnagy „rendkívül gyorsan gyógyult és semmit sem ve­szített mozgásképességéből”. Karajan július 25-ig St. Tro­­pez-ban pihen, azon a napon viszont már Strauss Rózsalo­vagját vezényli a salzburgi ünnepi játékokon. — Tizenhárom halálos ál­dozatot követelt eddig a me­xikói El Higo városban egy ismeretlen kereskedőtől vá­sárolt alkohol, húsz személyt pedig válságos állapotban kórházakban kezelnek. A rendőrség közleménye szerint a cukornádból készült ital nagy mennyiségben tartal­mazott mérgező metanolt. — Száz évvel ezelőtt, 1883-ban kezdődött meg a tanítás Kecskemét első szakmunkás­­képző állandó iskolájában, az úgynevezett elsőfokú iparis­kolában. A jubileumi dísz­ünnepségen, szombaton Dre­­cin József művelődési mi­niszterhelyettes köszöntötte a száz éve alapított iskola utódját, a 607-es számú Szak­munkásképző Intézetet, s ki­tüntetéseket nyújtott át leg­kiválóbb tanárainak. — A Sobieski János dunai emléktúra az idén a szoká­sosnál nagyobb lesz, mert egyrészt huszonötödször ren­dezik meg, másrészt három­száz évvel ezelőtt szabadítot­ta fel Esztergomot a török uralom alól Sobieski János lengyel király. A túra kezde­tére június 22-én, 250 len­gyel evezős érkezik Eszter­gomba, ahol mintegy ezer magyar evezős fogadja őket. A szőlő gondozásának egyik legfontosabb része a kötö­zés. Ezzel akadályozzuk meg ugyanis, hogy a hajtásokat egy erősebb szél letörje. A kötés kellően rögzíti is eze­ket, hogy a termést zavarta­lanul elbírják. A szaksze­rűen kötözött hajtások nem lógnak le a földre, nem ár­nyékolják be a tőkét, így kevésbé sérülhetnek meg a kapálások, a permetezések során. A kötözések számát a tő­ke fejlettsége és támaszuk jellege határozza meg. Ál­talában 3—4 alkalommal célszerű elvégezni. Kötözés­re különböző anyagokat használhatunk: raff iát, mű­anyag szálat, használt fólia­zacskókból vágott csíkokat, állítható műanyag gyűrűt. Munkánk során a hajtáso­kat 8-as alakú kötéssel rög­zítsük, mert ez kevésbé csú­szik el, s a karó vagy a hu­zal nem dörzsöli ki a vessző­ket. Drótot ne használjunk, mert erősen bevág a hajtá­sokba, sőt el is vághatja eze­ket. A fürtöket, a leveleket sohase kössük át, s ne zsú­foljuk össze a lombot, mert ez akadályozza a permete-Kiskert Szőlőkötözés zést és erős árnyékoló hatá­sa folytán a fürtök és a vesszők rosszul érnek be. Az új telepítésű tőkék haj­tásait több helyen gondosan kötözzük karóhoz, nehogy letörjenek. A karózás nélkü­li, úgynevezett gyalogműve­lésű termő tőkét 70—90 cen­timéter magasan csonkázzuk le, vagyis törjük le a hajtá­sok tetejét; a hajtásokat egyenletesen rendezzük el és két helyen lazán kössük át. A karós művelésű tőkék hajtásait igazítsuk el a karó körül s az első két alkalom­mal úgy kötözzük lazán a karóhoz, hogy a tőke hordó alakhoz hasonlítson. Amikor majd a hajtások ismét 40— 60 centimétert nőnek, újra kötözni kell, de ekkor már feszesebben. A fiatal, alakítás alatti alacsony-, középmagas-, ma­gaskordon- és lugasművelé­sű tőkék esetén azt a haj­tást, amelyikből a tőke tör­zsét kívánjuk kinevelni, úgy kötözzük legalább 3—5 he­lyen óvatosan a karóhoz, hogy majd teljesen egyenes legyen. A huzalos támberen­­dezésű termőszőlők egy sík­ban nevelt tőkéinek hajtá­sait függőleges, ferde, víz­szintes és lefelé ívelt hely­zetben kötözhetjük. Ilyenkor, ha a támberendezés egy­­szálas huzalú s a hajtásokat a mennyiségüktől függően legyező alakban, vagy laza nyalábban kötözhetjük a tartóhuzalokhoz. Ha több huzal helyezkedik el egymás mellett, függőlegesen, legye­­zőszerűen úgy igazíthatjuk el a vesszőket, hogy a vál­takozó oldalakra húzzuk át ezeket. Ekkor nem is szük­séges külön kötözni. Páros huzalok esetén egy­szerű a dolgunk, mert a haj­tásokat csak közéjük kell igazítani. Néhány helyen csupán azért célszerű kötöz­ni, hogy csökkentsük a vesz­­szők mozgását. Szakszerű kötözés esetén a tőkék még a rekordtermést is könnyen meghozzák. Szent-Miklóssy Ferenc Mit látunk, mit hallunk? Televízió 1 8.30 8.35 8.55 9.25 10.50 10.55-14.00 15.20 16.55 17.25 18.00 18.40 18.45 19.00 20.00 20.05 22.15 23.05 Tv-toma Óvodások filmműsora Kisfilm­­összeállltás Szervusz, Szergej! A Nagy Medve fiai NDK indiánfilm Liselotte Welskopf- Heinrich regénye nyomán Hírek-11.40 Egy este a bűvész­körben „Aki dudás akar lenni” Fiatalok népzenei műsora A Népszínház tánc­­együttesének műsorából Csehszlovák vígjátékok Senki nem tud semmit FF. Országos női—férfi tomászbajnokság Szerenkénti döntők Műsorainkat ajánljuk Elmebajnokság Delta Tudományos híradó Tv-toma Mese A Hét Hirek Amíg háború van, remény is van Olasz film Pietro egy Monte Carló-i cég ügynöke. Veszélyes és fáradságos munkát végez, éjjel-nappal úton van. Kezdetben becsületes, később már ő is kevésbé becsületes eszközökkel harcol az előrejutásért. Hiszen imádott családjának semmi pénz nem elég. Egész életét munkájára tette fel, és nem érti, miért sújtja az emberek megvetése e miatt a munka miatt. . . Dzsesszpódium a Vigadóban — a Super Trió és Bontovics Kati közre­működésével Hirek Televízió 2 20.00 Hirek 20.05 Az animáció művészete John Halas élete és munkássága Dokumentumfilm­sorozat V/3. 20.50 Telesport 21.20 Tisztelet Semmelweisnek Születésének 135. évfordulóján Sikerek és kudarcok — Az első tiz perc — Korai szálak 22.20 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 A moz­gás törvényei (tévésorozat) 11.55 A héten történt 12.25 Hangver­seny 13.05 Híradó 13.20 Sport­délután 16.45 Emberek a metró­ból (cseh film) 18.10—19.10 Béke­ünnepség (felvételről) 19.30 Tv­­híradó 20.05 Széles vetés (tévé­játék) 21.45 Sporthíradó 22.00 Hangverseny 8.05 8.21 9.00 9.45 10.03 11.00 12.05 12.35 12.40 12.50 13.39 14.16 15.05 16.09 17.05 17.35 öt kontinens hét napja Énekszóval, muzsikával Schubert: Esz-dúr trió Az MBT Gyermekkórusa énekel Kirakodóvásár Vasárnapi koktél Harminc perc alatt a Föld körűi Édes anyanyelvűnk Apád, anyád életére...! Bakonyi Péter jegyzete Arturo Toscanini vezényel Így láttam Kodályt A mikrofonnál: Gergely János Gondolatjel Müvészlemezek Kolozsvári Grandpierre Emil: Tegnap Jelenidőben Nyári mikulások — 1983 A zenéről Mendelssohn Szentlvánéjl álom kísérőzenéjéről 18.15 Mese 18.40 Móricz Zsigmond: Tündérkert Szemelvények Játszódik a XVII. század elején 19.36 Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K 482 20.11 Töltsön egy órát kedvenceivel! 21.11 Puccini: Tosca Háromfelv. opera 23.30 Kamarazene 0.10 Virágénekek 6.00 7.00 7.30 8.05 8.56 9.05 9.30 11.00 12.10 13.01 14.00 14.35 15.35 17.30 18.33 20.33 21.03 22.01 23.15 Népszerű muzsika — koránkelőknek A református egyház félórája Vasárnapi orgona­muzsika Augusztin, a virágmintás kiselefánt Madách homlokán túl Telekes Béla versei Mit hallunk? Szivárvány — a pénzről Világvasámap Jó ebédhez szól a nóta Puskin: A postamester Erről beszéltünk Válogatás a nyíregyházi stúdió archívumából Táskarádió Poptarisznya Híres alma materek Ctközben hazafelé Közlekedés, zene, sport „A fiatok vagyok” vértes Éva összeállítása a Rosenberg házaspár kivégzésének 30. év­fordulóján A Stúdió 11 hangversenye Nóták Szórakoztató zene 3. műsor 8.11 Klasszikus operettekből # 9.00 Költőnk és kora Horváth Ferenc verset mond 10.00 Dj zenei újság • 10.45 öt kontinens hét napja 11.06 Az MRT Szimf. Zenekarának és ének­karának Kodály­­hangversenye • 12.28 Tarjám Ferenc kürtön játszik • 12.50 Tatay Sándor: Hét szűk évtized 13.05 A Ph. D. kettős felvételeiből • 13.35 Kis magyar néprajz 13.40 Kamarazene # 14.35 Evelyn Lear és Thomas Stewart operakettősöket énekel # 15.20 Lukácsi Huba népdalfelvételeiből # 15.40 A háromszázadik nap — avagy csodák mégsem lesznek 16.10 Liszt: Faust szimfónia • 17.29 Hi-Fi varieté • 18.29 Századunk kamarazenéjéből • 19.40 Dzsesszhangverseny • 20.11 Bach-művek O 21.30 Rádiószinház • Louis MacNeice: Találkája volt 22.39 Gidon Krémer hegedül, zongorán közreműködik: Jelena Krémer # Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: Cosi fan tutte (12. b. 8. ea„ 7), Nemzeti Szín­ház: Olympia (7), Várszínház: Csütörtöki hölgyek (7), Ope­­rtfttszínház: Egy kis hazai (a Magyarok Világszövetségének gálaműsora 7), Rock Színház: Üvöltés — Farkasok (7), Planetá­rium: Egy kiállítás képei (fél 8), Bábszínház — Népköztársaság útja: Hüvelyk Matyi (de. 11 és du. 4), Hűvösvölgyi Szabadtéri Színpad: EzUstfurulya (de. 11), Pesti Vigadó: Szimfónikus ba­lettest (8), Budai Parkszínpad: A Csendes-óceán gyöngyszemei (egzotikus show, 8), Főv. Nagy­cirkusz: Cirkuszvarázs (de. 10, fél 4 és fél 8). HÉTFŐ: Erkel Színház: Bohémélet (Sass Sylvia mv., 7), Nemzeti Színház: Édes Anna (a veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka, 7), Ma­dách Színház: A Recklinghause­­ni Ruhrfestpiele (NSZK) ven­dégjátéka; Az eltört körsó (7), Operetlszinház: Egy kis hazai (a Magyarok Világszövetségének gálaműsora 7), Rock Színház: Üvöltés — Farkasok (7), Pesti Vigadó: Színes pokol (8), Budai Parkszínpad: A Csendes-óceán gyöngyszemei (egzotikus show, 8), Főv. Nagycirkusz: Cirkusz­varázs (fél 8), Hétfői müsorajánlat TV 1. 15.30—20.10 Veszprémi tévé­találkozó 15.30 A tranzitutas 16.40 Amire a világ táncolt 17.30 Valahol Oroszországban Tévéfilm 18.40 Hol colt, hol nem colt... 19.10 Macbeth Shakespeare drámájának televízió-változata 20.10 Hírek 20.15 A tévedés joga Tévéjáték 21.10 Szemtől szemben — Fekete Jánossal, a Magyar Nemzeti Bank első elnökhelyettesével 22.20 Hírek KOSSUTH: 9.00 A hét zeneműve Bartók: öt dal Op. 15. 9.30 A hét költője Weöres Sándor 11.40 Henry Fielding: Tom Jones 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak 13.00 Zenei érdekességek ... 19.15 Rádiószínház Vámos Miklós: Ritka szép madár 20.09 Nagy siker volt! A M. AU. Hangversenyzenekar hangversenye 21.29 Solferlnói emlék Beszélgetés és diók umentumok a Vöröskereszt történetéről PETŐFI: 8.50 Slágermúzeum 12.40 Tánczenei koktél 20.00 Tip-top parádé Barbra Streisand felvételeiből 20.35 Hétfő este — Pesten és Budán 22.36 Rádiószínház Két jelenet ismeretlen középkori francia szerzőtől Az üstfoldozó — A dézsa 3. MŰSOR: 9.47 Verdi: A pünkösdi királyság • Kétfelv. opera 14.00 Minden versek titkai Simon István: Száll a rosta 14.30 Üj Eterna­­lemezeinkből O A Lipcsei Rádió énekkara Schumann-műveket énekel 16.30 Smetana: e-moll vonósnégyes # 17.00 Eddie Rabbit és Joe Sun felvételeiből t 18.20 Magyar zene­szerzők • 19.05 Operaest Georg Friedrich Handel 1731-1738 között bemutatott müveiből 20.00 Ismeretlen ismerősök Raymond Chandler 21.00 A Poptarisznya dalaiból • 22.10 Sztravinszkij: Tavaszi áldozat # A Budapesti Vegyiművek felvételre keres: Its FOLYAMATOS MŰSZAKBA:- darulakatost, — vegyipari szak-, betanított és- vízvezeték-szerelőt, segédmunkásokat, — esztergályost, — elektrikust, — mérlegjavítót. — hegesztőt (láng és villany), EGY MŰSZAKOS BEOSZTÁSBA:- maróst, — A/4-es ofszetgépre kötészetben is— szerkezeti lakatost, dolgozó kezelőt,- villanyszerelőt, — stencilgépkezelőt,— ács-állványozót, — kőművest, TOVÁBBÁ:— festő-mázolót, — gépszerelő lakatost,- segédmunkást (férfi), — csőszerelő lakatost,— elektroműszerészt, — általános lakatost.— szabályozástechnikai műszerészt. Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon, a munkaügyi osztályon: Budapest IX., Illatos út 19—23. Telefon: 273-543. Budapest IX., Kén u. 5. Telefon:477-570/196-os mellék, 277-238.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék