Népszava, 1983. szeptember (111. évfolyam, 206–231. sz.)

1983-09-11 / 215. szám

8 VASÁRNAP, 1983. SZEPTEMBER 11. NÉPSZAVA Mozaik Mit látunk, mit hallunk? Szeretettet köszön tjük névnapjukon eoao/’a no ni olvasóinkat. A Nap kel 6 ófa 15 perckor, nyugszik 19 óra 06 perckor. Még zabol se Szép dolog a hagyománytisz­telet. A ceruzahegyezők az idén is színesek, formater­vezettek és műanyagok. To­vábbá nem hegyeznek. Akár­csak az elmúlt években. Az ember váltig forgatja ben­nük a jobb sorsra érdemes ceruzákat, de a pengének csúfolt kis fémdarab ott benn, a csicsás űrhajóban, legfeljebb beleharapdál a fába, amelyben végül is meg­feneklik. így hát a kisdiák — ha nem hord magánál éles­re fent bugylibicskát —, előbb-utóbb elmehet újdo­natúj szerkentyűjével zabot hegyezni. Ez utóbbi foglala­tosság azonban — mint a sokévi átlag igazolja — he­gyező nélkül is megy ne­künk. Emiatt igazán kár használhatatlan kacatokat gyártani. —hi— — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­házunkban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — Szüreti napok kezdőd­nek szeptember 16-án, pénte­ken Sopronban. A háromna­pos rendezvénysorozatra vár­ják az érdeklődőket, a turis­tákat. Péntek délután város­szerte zenés hívogatóval to­borozzák a vendégeket a szüreti mulatságra. A város fúvószenekara és a soproni Lajtorja együttes, továbbá a meghívott pomázi tambura­­zenekar és a pilisvörösvári sramlizenekar zeneszóval vo­nul a külvárosokból a mű­emléki városközpontba, a nyitó események színhelyére. — Üj bélyeget hoz forga­lomba a Posta Czóbel Béla születésének 100. évforduló­ja alkalmából. A bélyeget a forgalomba bocsátás napján — szeptember 15-én — első napi bélyegzővel látják el a kijelölt postahivatalok. — Száz esztendeje alakult meg Tiszaörsön az önkéntes tűzoltóegyesület. A jubileum alkalmából szombaton két­napos ünnepség kezdődött a nagyközségben. Az alapítás óta eltelt időszakra ünnepi közgyűlésen emlékeztek, majd a helyi tűzoltóemlé­kekből nyílt kiállítás a tűz­oltóság épületében. — Támadi János, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje 81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása 1983. szeptember 14-én, délután 15 órakor lesz a Lőrinci új temető­ben. — Az MSZMP XVIII. kerületi Bizottsá­ga, az Építő-, Fa- és Épí­tőanyagipari Dolgozók Szakszervezete. — Doktoravató ünnepi ta­nácsülést tartott a Szegedi Orvostudományi Egyetem tanácsa szombaton. A tanul­mányait most befejezett 176 jelöltet dr. Földes Vilmos, az általános orvostudományi kar dékánja avatta orvos­doktorrá. Ugyancsak orvos­avató nyilvános ünnepi ta­nácsülést tartott szombaton a Debreceni Orvostudományi Egyetem tanácsa. Itt a vizs­gakövetelményeknek 124 hallgató tett eleget, közülük tizenhatan Summa cum lau­de minősítéssel. — Társadalmi munkások dolgoztak tegnap Egerben. Az újonnan felépült északi városrészben mintegy ezren az új lakások környékének rendezésén, parkok kialakí­tásán, játszóterek építésén munkálkodtak. A házak kö­zött ezer fa ültetéséhez ás­ták ki a gödröket. — Párbeszéd Debrecenben — ezzel a már hagyományos címmel kétnapos országos tanácskozás kezdődik a Ma­gyar Népművelők Egyesüle­tének rendezésében szep­tember 13-án. A tanácskozás témája a kulturális demok­rácia; erről hangzanak el előadások és várható eszme­csere a szekcióüléseken. — Nagy űrtartalmú sav­ballonokat gyártó automata berendezést helyeztek üzem­be a Salgótarjáni Öblösüveg­gyárban. A saját konstruk­ciójú, „házilag” előállított nagy termelékenységű gép nagy sorozatban állít elő tíz-, huszonöt és ötvenliteres üvegballonokat. Az új be­rendezés egyszersmind az egyik legnehezebb üvegipari fizikai munkát adta át az ipartörténeti múltnak. — Felújítják a századfor­duló pusztai építészetének jellegzetes emlékeit: a hosz­­szan elnyúló, oszlopos tor­­nácú, fehérre meszelt falú cselédházakat az ország leg­nagyobb pusztáján, a Bólyi Mezőgazdasági Kombináthoz tartozó Sátorhelyen. A negy­ven méter hosszú épületek végigfutó tornáca virágos kertre tekint; korábban disz­nóólak voltak a kert helyén, azokat áttelepítették a házak végébe. — Kétezer elefánt lelövé­­sére kényszerültek a Zim­babwe délkeleti részén elte­rülő Gona Re Zhou nemze­ti park vadőrei az utóbbi he­tekben. Ezzel a szokatlan ak­cióval az afrikai ország má­sodik legnagyobb természet­­védelmi területe állatállo­mányának szabályozására tettek kísérletet. — Dr. Polinszky Károly rektor a Budapesti Műszaki Egyetemen átadta az idén alapított Gedeon Tihamér­­díjat dr. Bulkay Dénesnek és Zergi Istvánnak, a bauxit­­geológia és timföldipar fej­lesztése terén kiemelkedő eredményt elért szakembe­reknek. — A textiliparban dolgozó fiatal szakemberek három­napos országos tanácskozása Kőszegen szombaton befeje­ződött. Ezúttal már a tizen­hetedik alkalommal fogad­ta a nagy történelmi múltú, jelentős textiliparral rendel­kező nyugat-dunántúli kis­város az ország textilüze­meinek ifjú szakembereit: mérnökeit, technikusait, köz­gazdászait. — Századik házassági év­fordulóját ünnepelte népes családja körében az azer­­bajdzsáni Zuvucs falucská­ban az Agajev házaspár. Ba­­lajev Agajev, a férj, 116, fe­lesége, Niftulla, 126 eszten­dős. Mór van Pesten pankráció... Dluhopolszky László rajza — Mentőgépkocsival neki­ütközött Debrecenben Fige János 28 éves gépkocsiveze­tő, hajdúnánási lakos egy autóbusznak, amelyet Batus­­ka László 34 éves gépkocsi­vezető, budapesti lakos ve­zetett. A baleset következté­ben Fige János a helyszínen, utasai közül Stefán Jánosné 20 éves adminisztrátor, haj­dúdorogi lakos a kórházban meghalt, ketten súlyos sérü­lést szenvedtek. A baleset oka: Batuska nem biztosí­tott áthaladási elsőbbséget a megkülönböztető jelzéseit használó mentőnek, Fige pe­dig nem győződött meg a veszélytelen áthaladás lehe­tőségéről. A rendőrség az autóbusz vezetőjét őrizetbe vette. Hongkong: A több mint óránkénti 200 kilométeres sebességgel örvénylő „Ellen” tájfun gyakorlatilag megbénította Hongkong életét. Négy ember meghalt, száznegyvenen megsebesültek. Mentő­­alakulatok dolgoznak a földcsuszamlás során összedőlt házak romjai között tELEFOTÖ — MTI Külföldi Képszolgálat Kiskert Szüret előtt Ahhoz, hogy a szüret zavar­talan legyen, s a leszedett termést minél jobb minőség­ben feldolgozhassuk, a must és a bor kezelését se akadá­lyozza semmi — fordítsunk nagy figyelmet az előkészü­letekre. A présházból és a pincéből távolítsunk el min­den felesleges anyagot, esz­közt, nehogy a káros mikro­organizmusok megtelepedé­sét segítsék. Még átmenetileg se tároljunk a présházban és a pincében erős szagú termé­keket. A feldolgozó helyisé­get söpörjük fel, meszeljük ki. A beton- vagy tégla pado­zatot ultrás vagy trisós víz­zel mossuk fel. A már fertő­zött, szennyezett földpadoza­tot feltétlenül ássuk fel 4—8 centiméter mélyen és cserél­jük ki tiszta homokkal, amit majd alaposan ledöngölünk. Tisztítsuk, mossuk le az ajtó­kat, ablakokat és erősen szel­lőztessünk ki. A pincét is sö­pörjük ki, s padozatát a fel­dolgozó helyiséghez hason­lóan kezeljük. Végül az ala­posan rendbehozott helyisé­gek levegőjét 10 légköbmé­terenként 4—5 gramm kén elégetésével fertőtlenítsük. A szedéshez, a feldolgozás­hoz szükséges edények, esz­közök, gépek farészeit hideg vizet használva, gyökérkefé­vel súroljuk le. A fából ké­szült, erősen szennyezett edé­nyeket úgy fertőtlenítsük, hogy 10 liter vízben 10—20 dkg bőrként oldjunk fel, s ezzel súroljuk le. A kiszáradt edényeket áztassuk be 2—3 napra, hogy megdagadjanak, s felhasználásig úgy tároljuk őket, hogy lefelé fordítva fe­néklapjukra kevés vizet ön­tünk. A zúzóbogyózó, a prés fémrészeit drótkefével tiszto­gassuk meg a rozsdától és saválló festékkel kenjük le. Gázolajat ne használjunk, mert a musttal érintkező ré­szektől a must kellemetlen ízt vesz fel, fogyaszthatat­­lanná válik a bor is. Vizs­gáljuk át a hordókat. Szent-Miklóssy Ferenc TV 1: Tudományos? FantasztikusI Az egyensúly 10.30. Televízió 1 8.00 Tv-torna 8.05 Óvodások fllmműsora Kisfilm-összeállítás 8.25 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer ... az Ember Francia rajzfibns., XXll/10. A vikingek kora 8.55 Anna hercegnő gyűrűje Lengyel játékfilm. FF. 10.30 Tudományos? Fantasztikus! Az egyensúly 10.45 Hirek 10.50—11.45 Nyúl a cilinderben Bábjáték 14.20 Hej, Duna, kék Duna Duna menti országok újvidéki folklórfesztiválja Vni/5. Magyarország 14.55 Kosár-egyszeregy Szabályok, technika és taktika a kosár, labdázásban 15.25 A kegyelmes úr számysegédje Szovjet films., V/2. FF. 16.50 Műsorainkat ajánljuk 17.20 Elmebajnokság 18.00 Delta Tudományos híradó 18.40 Tévétoma 18.45 Mese 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 Tetthely NSZK bűnügyi tévéfilms., Vodka tonikkal A középkorú vállalkozó és az autóstopos lány könnyűnek ígérkező kalandja tragédiába torkollik. A lány érthetetlen halála pánikba sodorja a férfit, és önmagára nézve veszélyes tettekre készteti. Ifjú felesége és előkelő családja nem akar vagy nem tud segíteni rajta . .. Nem úgy Haferkamp felügyelő . . . 21.35 Mestersége: színész Major Tamás Major Tamás esetében talán helyesebb és igazabb, ha azt írjuk: Mestersége: A Színház. Mert Major hosszú és rendkívül gazdag, változatos művészpályáján egyaránt volt színész, rendező, színházigazgató, vers­mondó, tanított rendezést és színészetet, irt cikkeket és tanulmányokat, politizált, vitatkozott a színház és a társadalom fejlődéséért. .. 22.15 Hírek Televízió 2 19.50 Telesport Női kosárlabda EB Magyarország—Románia mérk. 21.45 A modern művészet kalandja xm/1. A fauvizmus 22.35 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 A mozgás törvényei (tévésorozat befejező rész) 12.05 A héten történt 12.35 Fúvószene 13.15 Híradó 13.30 An­gol dokumentumfilm 14.20 Zenés műsor 15.00 Nemzetközi moto­­crossverseny 16.55 Cseh filmvíg­játék 18.25—19.05 Fúvószene 19.30 Tv-híradó 20.05 Emberi sors (szovjet film) 21.50 A Prágai Nemzeti Színház (dokumentum­­sorozat) 22.25 Sporthíradó 22.40 Estek a Cseh Filharmóniával 13.52 Daloló, muzsikáló tájak SSárlííiv 14.20 Gondolatjel 15.05 Művészlemezek 15.59 Irodalmunk a felszabadulás után A tizedes meg a többiek 17.05 Jelenidőben 17.35 Zeller operettjeiből 18.15 Mese 18.40 Diákkönyvtár hang­szalagon Az acélt megedzik 19.33 Nótaest 20.25 Irodalmunk a felszabadulás után Fodor András és Garai Gábor versei 20.41 Verdi: Simon Boccanegra Háromfelv. opera — előjátékkal 23.10 Zenekari muzsika 0.10 Machaut-művek Petőfi rádió 7.30 Vasárnapi orgona­muzsika A 8.05 Az inszamgyökér 8.55 Irodalmunk a felszabadulás után 9.05 Mit hallunk? 9.30 Szivárvány Az időről 11.00 Ez tiszta kabaré! — IV. 12.10 Jó ebédbez szól a nóta A 13.00 Beláthatatlan következmények 14.00 Erről beszéltünk 14.35 Táskarádió 15.35 Poptarisznya A 17.30 Hires alma materek 18.33 Otközben hazafelé 20.33 Sport 21.30 Az ELTE „IV. kara” II. 21.59 Halló, Berlin! Halló, Budapest! 23.15 Angot asszony lánya 3. műsor 8.11 Komoly zenei zsákbamacska A 10.00 Oj zenei újság A 10.45 Ot kontinens bét napja 11.03 A Jullliard vonósnégyes játszik A 12.23 Reflektorfényben egy operaária A 13.05 Mike Oldfield felvételeiből A 13.35 Zenekari muzsika A 15.00 A Regensburgi Dóm kórusa énekel A 15.25 Magyar szakemberek, magyar áruk a világ másik felén 15.55 Kis magyar néprajz 16.00 Dietrich Fischer-Dieskau és a Schumann-dalok 16.51 Nyolc évszázad muzsikájából A 18.39 Andor Éva népdalfelvételeiből A 19.03 Mozart-művek A 20.30 Sztárok sztereóban A A Ray Conniff-együttes hangversenye 21.34 A Magyar Fúvósötös játszik A 22.10 Rádiószinház Erdős Ágnes: Bűnös vagy áldozat? 23.10 A debreceni dzsessznapok felvételeiből A Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: Carmen (Baslli­­des—Losonczy b. 1. ea., 7), Pesti Színház: Kőműves Kelemen (7), József Attila Színház: A régi nyár (7), Vidám Színpad: Elvá­molt éjszaka (7), Operettszínház: Marica grófnő (fél 3 és e. 7), Főv. Nagycirkusz: Ruszlán és Ludmilla (de. 10, du. fél 4 és fél 8), HÉTFŐ: Erkel Színház: Figaro házassága (S. b 1. ea., 7), Madách Színház: Macskák (7), Pesti Színház: Szentivánéji álom (1. b. 1. ea., 7), József Attila Színház: Stuart Mária (A. b. 1. ea., 7), Vidám Színpad: Meddig lehet elmenni? (7), Lézerszínház: Egy kiállítás képei (6), Lézerotika (8), Főv. Nagycirkusz: Ruszlán és Lud­milla (fél 8). Hétfői müsorajánlat Kossuth rádió ( 8.21 Énekszóval, muzsikával 8.59 Örökzöld dallamok 10.03 Játék a könyvtárban 10.48 Az MRT Gyermekkórusa reneszánsz kórusmüveket énekel 11.00 Vasárnapi koktél 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Talán ország — bizonyos körülmények között 12.50 Lemezmúzeum 13.33 Ennio Morricone filmzenéiből GYORS- ÉS GÉPÍRÓKAT, érettségizett, valamint általános iskolát végzett, jó adminisztrációs készségű dolgozókat felveszünk. Jelentkezni lehet a Kőbányai Sörgyár munka erő­­gazdálkodási csoportjánál, Budapest X„ (X„ Maglódi út 17.) KOSSUTH: 9.00’ A hét zeneműve Purcell: Oda Szt. Cecília napjára 9.30 A hét köljője Hajnal Anna 11.32 Irodalmunk a felszabadulás után Déry Tibor: Felelet 13.00 Zenei érdekességek ... 16.30 Világablak 17.05 Régi hires énekesek műsorából Charles Kullmann operaáriákat énekel 19.15 Sajtókonferencia — a vendéglátásról 20.15 Hétfő esti muzsikaszó PETŐFI: 8.50 Slágermúzeum A 12.40 Tánczenei koktél A 17.00 Vizsgálatok nyomában 18.35 Made In Hungary 22.00 Operettparádé A 3. MOSOR: 10.30 Angol madrigálok A 11.05 A Londoni Guldhall Vonószenekar játszik A 12.09 Francois Couperin műveiből A 17.00 George Duke felvételeiből A 17.58 Zsebrádiószlnház Kopányi György: Profán trió A 19.25 A M. All. Hangverseny­­zenekar hangversenye A Soproni szőnyegparádé a Terézvárosi Textiláruházban Ebédlő-, összekötő és faltól falig szőnyegek gazdag választékából bemutató és árusítás szeptember 12-től 24-ig. Díjtalan szőnyegszegés (a gumihátúak kivételével). Díjtalan házhoz szállítás (Budapesten). OTTHONÁNAK IGAZI DÍSZE A SZÉP SOPRONI SZŐNYEG. Várjuk vásárlóinkat! Telefon: 221-000, 221-212.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék