Népszava, 1983. november (111. évfolyam, 258–282. sz.)

1983-11-01 / 258. szám

A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Az amerikai fegyverkezés és nukleáris fenyegetés ellen Békemegmozdulások Európában Nagyszabású háborúellenes megmozdulásokon emelték fel szavukat az amerikai kormányzat fegyverkezési politikája és a nukleáris há­ború veszélye ellen a szov­jet emberek. Leningrádban összesen több mint négy­­százezren vettek részt a vá­ros különböző pontjain ren­dezett tömeggyűléseken. Minszk utcáin hetvenezer ember vonult fel és a meg­mozdulás befejező aktusa­ként az ENSZ-közgyűléshez intézett békefelhívást foga­dott el. Ungváron „Soha többé háborút" jelszóval közös békegyűlést rendeztek a város lakosai és a földgáz­­vezeték építésén dolgozó magyar, csehszlovák, len­gyel és NDK-beli fiatalok. Béketüntetések voltak Ki­­sinyovban, Szevasztopolban és Volgográdban is. Szófiában vasárnap béke­találkozó kezdődött a balká­ni országok fiataljainak részvételével. Célja az, hogy megvitassa a térség atom­fegyvermentes övezetté nyil­vánításának kérdéseit. Dániában a hét végén a második világháború utáni legnagyobb helyi békemeg­mozdulással befejeződött a leszerelés támogatására meg­hirdetett akcióhét. Az or­szág mintegy 120 békebizott­sága, a szakszervezetek és a legkülönbözőbb pártok által (Folytatás a 3. oldalon) A koppenhágai tüntetés résztvevői telefotó­n mű­ Külföldi Képszolgálat Tizenhétezres inváziós létszám Folytatódik az ellenállás Grenadán A Grenadából érkező hírek tanúsága szerint a szigetor­szág védői a partizánharc módszereivel folytatják a harcot az amerikai és a ka­­rib-térségbeli inváziós erők ellen. A támadók vesztesé­gei növekednek: a Pentagon által is megerősített adatok szerint a szigeten folyó har­cokban 16 amerikai katona vesztette életét, 77 megsebe­sült, három pedig eltűnt. Az intervencióban részt vevő amerikai fegyveres erők létszáma — azt a kato­nai személyzetet is beszá­mítva, amely a szigetország partjai mentén cirkáló hadi­hajókon tartózkodik — im­már eléri a 17 ezer főt. Ez azt jelenti, hogy hét grena­­dai állampolgárra egy ame­rikai katona jut. A megszállók este nyolc órától reggel öt óráig terje­dő kijárási tilalmat rendel­tek el. Az amerikai katonák előkészületeket tesznek a szigetország teljes átfésülé­­sére. Az NBC amerikai televí­ziós hálózat értesülése sze­rint a Grenadán tartózkodó amerikai inváziós erők csak akkor távoznak a szigetről, ha Washington lehetőséget kap egy katonai támaszpont építésére. A brit Sunday Express legújabb számában cáfolja azt a washingtoni érvelést, hogy Grenadán katonai cé­lokat szolgáló repülőtér épült. Rámutat, hogy a re­pülőtér építésében brit cé­gek is részt vettek, méghoz­zá a londoni kormány jóvá­hagyásával. Sir Paul Scoon, aki az amerikai invázió óta ismét gyakorolja Grenadán főkor­mányzói funkcióját, beje­lentette, hogy „néhány na­pon belül” megszervezik a szigetország „ideiglenes köz­­igazgatását", mint mondot­ta, ez lesz „az első lépés a választások” megtartása fe­lé vezető úton. Scoon, akinek nyilatkoza­tát a grenadai főváros rá­diójában közvetítették, fel­szólította­­a népi forradalmi hadsereg, valamint a népi milíciák még harcoló tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, az állami alkalmazottakat pedig, hogy jelenkezzenek a munkahelyükön. Az Egyesült Államok és a Grenada elleni invázióban jelképesen részt vevő kelet­(Folytatás a 2. oldalon) Megkérdeztük: Samaranchtól: I — Elveszik Európától az olimpiát? ! A Budapesten járt­­ NOB-elnök erre és tv-t­o­vábbi kérdéseinkre a 12. §­­ oldalon található inter-­­­júban válaszol. Gromiko és Jensen megbeszélése Az amerikai fél kezdettől fogva gátolja a haladást a genfi tárgyalásokon; az a cél­ja, hogy a tárgyalások leple alatt megkezdhesse új, kö­zép-hatótávolságú nukleáris rakétáinak telepítését Nyu­­gat-Európában, s ezzel kato­nai fölényre tegyen szert a Szovjetunióval szemben — hangoztatta Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügyminiszter, amikor a Kremlben hétfőn fogadta Uffe­ Ellemann Jensen dán külügyminisztert. A felek elsősorban nemzetközi kér­désekről, az európai közép­hatótávolságú nukleáris fegy­verzetről tárgyaltak. — A Szovjetunió részletes prgramot terjesztett elő, hogy kivezesse a genfi tárgyaláso­kat a zsákutcából — mond­ta Gromiko. — Ehhez azon­ban feltétlenül szükséges, hogy az Egyesült Államok is olyan kölcsönösen elfogadha­tó megállapodásokra töreked­jék, amelyek lehetőséget te­remtenek az európai közép­hatótávolságú nukleáris fegy­verek egyensúlyának igazsá­gos alapon történő megőrzé­sére. Jurij Andropovnak a Prav­da számára adott nyilatkoza­ta — mint mondotta —, ismét bizonyítja, hogy a Szovjet­unió kész határozott lépése­ket tenni az Európát fenye­gető nukleáris veszély elhá­rításáért. Ugyanakkor nyilvánvaló — folytatta Gromiko —, hogy a fegyverkezési hajsza újabb szakaszának, az európai ese­mények veszélyes alakulásá­nak megakadályozása vala­mennyi állam és nép ügye. Jensen síkraszállt az eny­hülési folyamat folytatásáért, a helsinki záróokmány szel­lemében való kelet-nyugati párbeszéd folytatásáért. Kilenc hónap alatt Új iskolák, óvodák, gyógyszertárak és üzletek Meggyorsult a metróépítés • Helyzetkép a fővárosi beruházásokról Az év első kilenc hónapjá­ban csaknem 6500 lakás, szá­mos új gyermekintézmény készült el, határidőre átad­ták az M3-as autópálya fő­városi bevezető szakaszát, s a programnak megfelelően haladnak az észak-budapes­ti közlekedési beruházások munkálatai is — tájékoztat­ták Budapest nagyobb be­ruházásainak helyzetéről a Fővárosi Tanács beruházási főosztályán az MTI munka­társát. Idén a fővárosban csak­nem 7000, úgynevezett taná­csi célcsoportos lakás felépí­tését tervezik. Ebből 200 ott­hont emeletráépítéssel, tető­tér-beépítéssel alakítanak ki. A célcsoportos lakásokból szeptember végéig 4100 ott­hon műszaki átadását fejez­ték be. A telepszerűen, ma­gánerőből épülő lakások kö­zül 9 hónap alatt 2500 került tető alá, ezek nagy részére már a használatbavételi en­gedélyt is kiadták. A lakás­építésekhez kapcsolódó be­ruházások közül megépült 92 általános iskolai tante­rem, a bölcsődék befogadó­­képessége száznyolcvannal, az óvodáké pedig három­­százötvennel gyarapodott; a gyógyszertárak együttes te­rülete 327 négyzetméterrel, a kereskedelmi létesítmé­nyeké pedig csaknem 4200 négyzetméterrel növekedett. Az eredetileg elfogadott tervekben meghatározottnál lassabban haladnak a kór­házi rekonstrukciók. A le­maradás elsősorban az épí­tővállalatok munkaerőhiá­nyával magyarázható. A tervezett ütemnek meg­felelően készül a csepeli III-as vízmű, ahol a vízter­melő telep 21 kútjának mű­szaki átadás-átvételét már befejezték. A kutak 100 ezer köbméter vizet adnak majd naponta, ennek negyede már jelenleg is a fővárosi ivóvíz­rendszerbe vezethető. Nincs akadálya annak sem, hogy a beruházás a tervezett határ­időre, 1984. IV. negyedévére befejeződjön. Hasonlóan jó a helyzet az észak-budapes­ti szennyvíztisztító telep ki­vitelezésénél: tartható az eredeti program, amely sze­rint a szennyvíztisztító úgy­nevezett 1/b ütemét a jövő év végén átadják. A beruházási alapokmá­nyok szerint megfelelő ütem­ben készítik az építők a dél­pesti és a Hungária körúti kenyérgyárat. Az előbbiben jövő év közepén, a Hungária körúton pedig 1984. július végén kezdődhet meg a ter­melés. Az észak—déli metróvo­nalon — az év közben ho­zott intézkedések hatására — az építés üteme meggyor­sult. Az Élmunkás tér—Ár­­pád-híd közötti szakaszon a tervezett időpontban, 1984 végén megindulhat a forga­lom. Nincs akadálya annak sem, hogy az Árpád-híd és a Flórián tér építésénél az eredetileg kitűzött határidő­ket tartsák. A hídépítők a napokban emelik be az utol­só 80 tonnás elemet, s így az Árpád-híd teljes pálya­­szerkezete elkészül. Épül a metró aluljáró-rendszere a Váci út és a Dózsa György út találkozásánál, a Volga-szállónál Batha László felvétele Budapest éléskamrája i­ ­i látható a magasraktárból a felrakókocsi kezelőpultja mögül. A dél-budai raktárüzem, az ország legnagyobb kereskedelmi létesítménye és egyúttal Budapest éléskamrája szakmai bemutatójáról lapunk 4. oldalán számolunk be Batha László felvétele

Next