Népszava, 1983. december (111. évfolyam, 283–307. sz.)

1983-12-18 / 298. szám

8 VASÁRNAP, 1983. DECEMBER 18. NÉPSZAVA Mozaik Mit látunk, mit hallunk? Torna Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tv-torna. Ez a műsor azért vált egyik nap­ról a másikra közkedvelt­té. mert idősek, fiatalok egy­aránt lekopírozhatták ked­venc tornászaink gyakorla­tait, sőt, ha az túl fárasztó­nak bizonyult volna, el­hangzott a figyelmeztetés: „Idősebbek abbahagyhat­ják". Nos, ennek a szép időnek vége. Az aerobic jött, látott § és győzött! A „Tornásszanak velünk folyamatosan” felhí­vásra a nem beavatottaknak csak a szemük káprázik. Utánozni ezt a gyorsaságot szinte lehetetlen. Tulajdonképpen szót sem érdemelne az egész, hiszen az aerobic világszerte pol­gárjogot nyert. Csak egy va­lami nem stimmel. Neveze­tesen az, hogy: „Idősebbek is elkezdhetik ...” Hát el. Az biztos. De ha folytatni is szeret­nék, jó lesz előre értesíteni a 04-et... —el— — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálat hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­házunkban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — Kilenc hónapig zárva tart a székesfehérvári Ma­gyar Alumíniumipari Mú­zeum. A szünet alatt felújít­ják az épületet, s új kiállí­tásokat rendeznek falai kö­zött. Ügy tervezik, hogy a jö­vő év szeptemberében, a ma­gyar alumíniumipar születé­sének ötvenedik évfordulóján nyitják meg ismét. — N. Kustor Margit festő­művész alkotásaiból nyílt ki­állítás szombaton Sopronban, a Liszt Ferenc Művelődési Házban. A tárlaton a mű­vésznek több mint 40 olaj­­festményét és akvarelljét ál­lították ki. N. Kustor Mar­git az elmúlt hetekben a sop­roni járás több községében is bemutatkozott képeivel. — Tűz ütött ki pénteken a Ceske Budejovice-i dél-cseh­országi színházban, amelynek a városi szakszervezeti kul­­túrház ad otthont. A színpad, a zenekari árok és a műsza­ki berendezések színpad mö­götti része, valamint a néző­tér a lángok martalékává vált. Az anyagi kár jelentős. — Katonai eskütétellel egy­bekötött csapatzászló-átadási ünnepségre került sor szom­baton a budapesti határőr­ezred kiképzőbázisán. A csa­patzászlót a Posta Központi Javítóüzemének kollektívája adományozta az egységnek. — Elkészültek az első ha­zai Lee-Cooper farmernadrá­gok. A BUDAFLAX Lenfonó és Szövőipari Vállalat az idén vásárolta meg 3 évre szóló gyártási jogát az angol cég­től. A magyarországi gyártás feltételei közé tartozik a már­ka védelme, ezért a nyugati partner a próbagyártástól kezdve folyamatosan ellen­őrzi a szövet és a konfekcio­nálás minőségét. — Na, ki vagyak én ? — Horgásztérképet készít­tetett a Magyar Országos Horgász Szövetség Békés me­gyei intéző bizottsága. A tér­képre a Békés megye terü­letén levő összes élővizet, holtágat és tavat bejelölték. A térkép tájékoztatást nyújt a horgásztanyák, a gátőrhá­zak, a települések, a nem hor­gászható vizek elhelyezkedé­séről, valamint az országos horgászrendtől eltérő helyi rendelkezésekről is. — tjj, gyors és eredmé­nyes módszert alkalmaz a talaj víztartalmának méré­séhez a MEZÖVlZ, a Me­zőgazdasági és Vízgazdálko­dási Meliorációs Társaság. A magyar szabadalom alap­ján kidolgozott eljárás a gammasugarakat használja fel a termőföld nédvesség­­tartalmának megállapításá­hoz. Az idén négy Fejér és egy Komárom megyei gaz­daságban próbálták ki a módszert. — Háztartási, kozmetikai és festékárukkal rakott moz­góboltot indított a csongrá­di tanyavilágba a Tiszai Fü­­szért Vállalat. Egy hasonló már hetek óta járja a Bács- Kiskun megyei kistelepülé­seket. Az Ikarus-bolt érkezé­si idejét a faluvégeken, ta­nyaközpontokban, nagyobb házcsoportoknál levő posta­ládáknál elhelyezett táblá­kon előre közük a lakosság­gal. — Két előadást tartott szombaton Kaposvárott a So­mogy Táncegyüttes a Latinca Sándor Művelődési Központ­ban. Mindkét műsorban el­táncolták legsikeresebb szá­maikat. Az előadások teljes bevételét az új Nemzeti Szín­ház felépítésére ajánlották fel. — Űj árvízvédelmi töltések készültek el a Tisza Borsod megyei szakaszán. A legfon­tosabb közülük a folyó dél­borsodi öblözetét lezáró több, mint 5 kilométeres új védmű, amelyet Sajóőrös és Sajószö­­ged között építették. A mun­kákat határidő előtt, az ere­detileg tervezett 118 millió forint helyett 112 millió fo­rint költséggel végezték el. smméimmmmmmmmmmzmmmm — Rendkívüli nádaratási műszakot tartottak szomba­ton a Fertő-tavon. Tizenhat nagy teljesítményű géppel vágták a nádat és 35 ezer ké­­vényit arattak le. Már a jövő évi tervük teljesítésén dol­goztak, mert idei feladatu­kat — 2,6 millió kéve nád le­­aratását, feldolgozását — ko­rábban befejezték. — Eleget tett fejlődő or­szágból kapott eddigi leg­nagyobb megrendelésének a szentesi Kontakta Alkat­részgyár. Kétmillió dollár értékű háztartási villany­­kapcsolót és más villany­­szerelési cikkeket szállított az idén Algériába. A gyár­nak jövőre hasonló tételre van megrendelése Algériá­ból. — Űjabb látnivalóval gaz­dagodott az egri vár. A te­rületén éppen fél évszázad­dal ezelőtt megkezdődött ásatások során felszínre ke­rült román kori kőmaradvá­nyokból összegyűlt értékes gyűjteményből rendeztek ál­landó kiállítást a vár közép­kori kazamatáiban. A szak­emberek szerint ez az ország egyik legjelentősebb kőtára. — Vezetékes ivóvizet ka­pott idén Zala megyében 12 kisebb-nagyobb község lakos­sága. Ezen kívül felújították az éppen harminc évvel ez­előtt megépített alsószenter­­zsébeti és felsőszenterzsébeti hálózatot. Bélyeg A Magyar Posta január 1-vel új forgalmi bélyegsorozatot ad ki hazánk üdülőhelyeinek bemutatásával. Az egyes ér­tékeket fokozatosan adja forgalomba. Elsőként, 1, 2 és 5 forint névértékű bélyeg jelenik meg Zánka, Hajdú­szoboszló és Hévíz képével. A példányszámot az igény határozza meg. * Számos állam postaszerve adott ki karácsony alkalmá­ból bélyeget. Ausztria bélye­gén id. Johann Ginemek (1756—1833) a kitzbüheli templomban lévő vallásos tárgyú szoborcsoportját lát­hatjuk. Luxemburg bélyegén Lucas Bosch, a XVII. szá­zadban élt festő alkotása sze­repel. San Marino három ér­tékből álló karácsonyi bé­lyegsorozatán Raffaello alko­tásait reprodukálja. Grön­land bélyegén, amelyet Mar­­grethe dán királynő terve­zett, égő gyertyák fénye vi­lágítja be a sziget téli éj­szakáját Az Egyesült Álla­mok bélyegén ugyancsak Raffaello „Niccolini Madorv ná”-jának képe szerepel. A Norfolk-szigetek bélyegsoro­zatának öt értékén a St. Bar­­nabás-kápolnát díszítő, múlt századból származó üveg­festmények láthatók. Ugyan­csak Raffaello festményei díszítik Gibraltár, a Cook­­szigetek, a hozzája tartozó Aitutaki-, valamint, az Űj- Zélandhoz tartozó Niue-szi­­get öt bélyegből álló soro­zatát. * Az NDK: postaigazgatóság az új esztendő köszöntésére négy, egymást rajzban ki­egészítő bélyegblokkot ho­zott forgalomba. Az egyes értékeken német, orosz, an­gol, francia, és spanyol nyel­vű köszöntő olvasható. * Luther Márton (1483— 1546) emlékezetére, születé­sének 500. évfordulója alkal­mából újabb blokkot jelente­tett meg az NDK, amelyen az 1541-ben Wittenbergben nyomtatott, ún. Luther-bib­­lia fedőlapja látható. Bé­lyeggel emlékezett meg az évfordulóról az NSZK pos­tája, amelyen a vaüásrefor­­mátornak Lucas Cranach ál­tal alkotott — közismert képmását találjuk. * Szovjetunió: A. J. Hacsa­­turján (1903—1978) születé­sének 80. évfordulójáról em­lékezett meg bélyeggel, ame­lyen a zeneszerző képmása látható. Finnország: Mauno Koi­visto államelnök, 60. szüle­tésnapjáról bélyeg kibocsá­tásával emlékezett meg. Egyesült Államok: A Met­ropolitan operaház 100. éves fennállására bélyeget adott ki. Dr. S. L. Televízió 1 8.00 Tv-torna 8.05 Óvodások filmműsora 8.30 Szervusz, Szergej! 9.05 örsbéli krónikák Majd, ha fagy! 9.40 Hóanyó NDK mesefilm a Grimm-testvérek írása nyomán. FF. 10.35 Bűvészettörténet Rodolfó műsora, XI/10. 10.50 Hírek 10.55 Az imposztor 10.55 Az impresszionizmus XIII/2. Az égbolt és a táj — Eugene Boudin és J. B. Jongkind 14.40 Egy iskola története Sárospatak HI/2. Dőlni ne hagyd! 15.45 Reklám 15.50 Ki fizeti a révészt? Angol films., 16.45 Műsorainkat ajánljuk 17.20 Elmebajnokság 18.00 Delta Tudományos híradó 18.40 Tv-torna 18.45 Mese 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 Petrocelli Amerikai bűnügyi filmsorozat 20.55 Savária ’83 Latin-amerikai táncok döntője 21.35 Lola Blau 22.40 Hírek Televízió 2 20.00 Hírek 20.05 A bolygó muzsikus A fiatal Richard Wagner 21.00 Telesport 21.30 Az „elcserélt küldemények” Angol filmvígjáték 23.10 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 A héten történt 11.20 Utazás Rokycanyba (tévékomédia) 12.00 Hangverseny 13.00 Síugróverseny 15.30 Nehéz­ségek a szerelemben (szovjet film) 16.40 Finnország—Csehszlo­vákia jégkorongmérkőzés 19.30 Tv-híradó 20.10 Három út ha­zafelé (tévéjáték, 2. rész) 21.15 A cseh zene múltjából 22.00 Sporthíradó 22.15 Portréfilm Kossuth rádió 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Randevú a Jókai klubban 10.03 Csetényi Anikó: A sátor 10.42 „Ne hagyd, hogy a lélek henyéljen” 11.01 Vasárnapi koktél 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Egy korty tenger 12.50 Eugen Cicero zongorázik 13.05 Mi a titka? Dietrich Fischer-Dieskau művészete 14.00 Operettslágerek 14.35 Utazó kutatók 15.05 Művészlemezek 15.59 Victor Hugo: A nevető ember 17.05 Víz és olaoj ... — vagy: mi hasznos és haszontalan? 17.35 Örökzöld dallamok 18.15 Mese 18.40 Közvetítés a gyulai Várszínházból Németh László: Sámson 20.10 Kórusmuzsika. 20.24 Töltsön egy órát kedvenceivel! Km.: Kid Creole és a Coconuts, Herb Alpert és a Stars Sisters 21.24 Népdalok 22.15 OperaegyUttesek 23.00 Adolf Busch hegedül, Rudolf Serkin zongorázik 0.10 Madrigálok FŐKÖNYVI CSOPORTVEZETŐT KERESÜNK, LEGALÁBB MÉRLEGKÉPES VÉGZETTSÉGGEL ÉS MEGFELELŐ GYAKORLATTAL. Fizetés: megállapodás szerint. Jelentkezés: a 115-417-es telefonon, 7 és 16 óra között. Petőfi rádió 3. műsor 7.00 Az unitárius egyház félórája 7.30 Vasárnapi orgona­muzsika • 8.05 Bakó Agnes: Angyalkert 9.04 Mit hallunk? 9.30 Magnóról magnóra O 10.10 Magyar művészek Offenbach operettjeiből énekelnek • 11.00 69 perc a színházról 12.10 Jó ebédhez szól a nóta • 13.05 Andersen: A hókirálynő 14.00 Ha még nem tudná ... 14.35 Táskarádió 15.35 Oj nótafelvételeinkből • 16.00 Útközben hazafelé 17.30 A 101. születésnapra Kodály-portrévázlat 18.33 Poptarisznya 0 20.33 Társalgó 21.58 Sztárok sztereóban • 22.43 Népdalok • 23.15 Hull a hó • 8.11 Komoly zenei zsákbamacska 0 10.00 Cj zenei újság • 10.45 Ot kontinens hét napja 11.03 Görög mitológiai tárgyú operákból • 11.52 A Berlini Filharmonikus Zenekar Bach-hangversenye 0 13.05 A Cheap Trick együttes felvételeiből 0 13.35 A zeneirodalom remek­műveiből • 14.43 A szegedi dzsessznapok felvételeiből • 15.30 Egy újabb kicsi... 15.55 Kis magyar néprajz 16.00 Csajkovszkij: Anyegin • 18.27 Híres előadó­művészek felvételeiből 0 19.35 A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Schubert-hangversenye • Kb. 21.40 Machaut-művek • 22.00 Világszínház Szomory Dezső: II. József császár Hétfői müsorajánlat KOSSUTH: 9.00 A hét zeneműve Mahler: VIII. szimfónia 9.30 A hét költője Arany János 11.39 Natalia Ginzburg: Kedves Michele 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak 13.00 Zenei érdekességek ... 14.40 Kertész Ákos: Oj ember 15.28 Kötődés a tájhoz Vallomások Fekete István szülőföld­­szeretetéről 17.05 Tenor-kulcs A mikrofonnál: Carelli Gábor 19.15 Oj lemezeinkből 20.25 „A remény apró zenekara’ Látogatás Bulat Okudzsavánál 21.30 Rádiószníház Göncz Árpád: Találkozás PETŐFI: 8.50 Slágermúzeumm • 9.50 Köznapi ügyeink Szathmári Gábor: Áldozatvállalás 12.40 Tánczenei koktél • 17.00 A hasnyálmirigy­átültetéstől a „z-akcióig” 18.35 Minden hangra emlékszem 0 20.00 Tlp-top parádé • Ricky Nelson felvételeiből 20.35 Senki többet? Harmadszor! Szellemi árverés a 20-as stúdióban 21.40 Vastaps Papa, mama, felvettek ... Beszélgetés Szakály Györggyel 3. MŰSOR: 9.25 Kamarazene • 10.35 Klasszikus operettekből 0 13.07 Glenn Gould zongorázik • 15.12 Károlyi Pál műveiből • 17.00 A Fixx együttes felvételeiből • 18.04 Oj lemezeinkből • 19.40 A Melos vonósnégyes hangversenye • 21.30 A Poptarisznya dalaiból • 22.20 Zenekari muzsika • Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: Carmen (Failoni —Oláh G. b. 2. ea., de. 11), A sevillai borbély (6. b. 3. ea., 7). Nemzeti Színház: Rómeó és Jú­lia (de. 11), Mózes (7), Várszín­ház: Szemfényvesztők (de. 11), A két árva (7), Katona József Színház: Ahogy tetszik (7), Jó­zsefvárosi Színház: Varázshege­dű (de. fél 11 és du. fél 3), Ma­dách Színház: IV. Béla (X. b., fél 3), Mégis, kinek az élete? (fél 8), Madách Kamara: Hold­tölte (fél 3), Fészekalja (34. b., 7), Vígszínház: Játszd újra, Sam! (fél 3), Amadeus (7), Pesti Szín­ház: Az elefántember (fél 3)„ Vak Béla király (7), József At­tila Színház: A régi nyár (7), Pesti Vigadó: Váratlan találko­zások (7), Operettszínház: Me­sebalett (de. fél 11), Pipin (H. b. 2. ea., 7), Zsebszínház: Ha­lálos szerelem (fél 8), Mikrosz­kóp Színpad: Bal? Jobb? Bal! (fél 8), Vidám Színpad: Süsü, a sárkány (fél 11), Hajrá, magya­rok! (fél 3), Szomorú vasárnap (7), Ödry Színpad: Teaház az Augusztusi Holdhoz (7), Rock Színház: Farkasok — Koncert (7), Radnóti Színpad: A farkas szempillái (de. 11), Magányos duett (7), Bp.-i Gyermekszínház: Aranykulcsocska (de. fél 11), A kincses sziget (du. 3), Reflektor Színpad: A betűk csendjében (du. 4), Balerina (8), Bábszín­ház — Jókai tér: A kacsalaki rejtély (de. fél 10 és fél 12), Népköztársaság útja: Tündér Lala (de. 11 és du. 4), Dallos Ida Müv. Ház: Piroska és a három kismalac (de. 10), II. kér. Műv. Központ: Ezüstfurulya (de. IC és du. fél 3), Lézerszínház: Egy kiállítás képei (fél 8), Pesti Vi­gadó: Kacsóh Pongrác- operett­em lékműsor (fél 8), Zeneakadé­mia: A Bp.-i Filharmóniai Tár­saság zenekara (BFTZ. b. 3., fé' 8). Kisterem: Sopronyi Mária kamaraestje (fél 8), Főv. Nagy­cirkusz: Gála ’83 (de. 10, fél 4 és fél 8). HÉTFŐ: Erkel Színház: Simon Bocca­negra (Stefan Dimitrov mv„ 8. b. 4. ea., 7), Katona József Szín­ház: Az imposztor (7), József­városi Színház: Vonó Ignác (7), Madách Színház: IV. Béla (H. b., 7), Madách Kamara: Galopp a vérmezőn (7), Vígszínház: Ugyanaz hátulról (Jób D. b. 2. ea., 7), Csontváry (fél 9), Pesti Színház: Deficit (7), József Attila Színház: Mahagonny (A/3. b„ 7) , Pesti Vígadó: Váratlan talál­kozások (7), Táncfórum — az Operettszínházban: A 35 éves OKISZ Erkel Ferenc Művész­­együttes jubileumi műsora (7), Vidám Színpad: Elvámolt éjsza­ka (7), Kis Színpad: Végzetes játék (fél 8), Ódry Színpad: Já­nos király (7), Egyetemi Szín­pad: Fafestmény (7), Rock Szín­ház: Sztárcslnálók (7), Radnóti Színpad: Az angyalarcú (7), Szkéné Színház: Pilinszky Já­nos-emlékest (6), Bábszínház — Népköztársaság útja: Diótörő (ifj. ea., 6), Lézerszínház: Mike Oldfield (fél 8), Pesti Vigadó: Kacsóh Pongrác operett­­emlékműsor (fél 8), Zeneakadé­mia: A Bp.-i Filharmóniai Tár­saság Zenekara (Zenekari estek szoc. brigádoknak 2., fél 8), Főv. Nagycirkusz: Gála ’83 (fél 8) . Nagy kvarcóraválaszték az Óra- és Ékszerkereskedelmi Vállalat boltjaiban Karácsonyra hasznos ajándék a kvarc faliéra vagy a kvarc karára ,ésésSí * —O —. jmm. * Keresse fel azW*« ^boltjaiban, Budapesten és vidéken egyaránt .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék