Népszava, 1983. december (111. évfolyam, 283–307. sz.)

1983-12-04 / 286. szám

8 Mozaik Szeretettel köszöntjük névnapjukon 'SJor&ala nevű olvatéinkat. A Nap kel 7 óra 14 perckor, nyugszik 15 óra 54 perckor. Munkaerő-'toborzás Papír-írószerbolt a Rákóczi úton. ­— Tízfilléres rajzlapot ké­rek. — Nincs. — Húszfilléres? — Azok ott, ni. — De kérem, ez mind gyű­rött, vagy szakadt... — Nincs más. — Szabad megkérdeznem, miért nincs? Nem rendeltek talán? — Méghogy nem rendel­tünk? Tudja meg a kedves vevő, hogy azért nincs rajz­lap, mert az ilyen kedves ve­vők ahelyett, hogy elmenné­nek a papírgyárba, rajzlapot gyártani, itt kérdezősködnek. —osa— — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­házunkban (Budapest VII., Rákóczi úf 54.). — Egész napos program­mal emlékeztek meg szüle­tésének közelgő évfordulója alkalmából az idén is Tisza­­szalkán Váci Mihályról. A szombati rendezvények sorá­ban megkoszorúzták a köl­tőnek a községben levő em­léktábláját, rendhagyó iro­dalmi órákon méltatták munkásságát, majd a könyv­tárban megrendezték a Váci Mihály nevét viselő megyei vers- és prózamondó ver­seny döntőjét. — Szilveszteri körhinta. Vidám, zenés, műsoros esté­ket rendeznek december 31-én a Vigadóban, a Víg­színházban, a Fővárosi Ope­rettszínházban és az Erkel Színházban. Az Alfa és az Uránia moziban a Tű a szé­nakazalban, a Corvinban és a Vörös Csillagban pedig az E. T. című filmet is vetítik. Az óévbúcsúztatókon sok neves művész, énekes, zene­kar szórakoztatja majd a vendégeket. — Városának ajándékozta mintegy tízezer darabból ál­ló helytörténeti gyűjtemé­nyét Hetényi József celldö­­mölki vasutas. A gyűjte­mény dokumentumai teljes áttekintést adnak egy-egy család ipari, kereskedelmi tevékenységéről. Emellett a Tanácsköztársasággal kap­csolatos dokumentumok, vasúttörténeti anyagok és számos régi munkaeszköz tartozik hozzá. A városi ta­nács testületi ülésen mon­dott köszönetét az értékes gyűjteményért. — Péter Jánosnak, az or­szággyűlés alelnökének ve­zetésével szambaton parla­menti küldöttség utazott Bag­dadba, az Iraki Köztársaság nemzetgyűlése meghívására. A magyar törvényhozás tag­jai első ízben tesznek hiva­talos látogatást Irakban. — Csapatszintű úttörőve­zetői értekezleten, majd já­rási, városi, kerületi, végül megyei úttörővezetői konfe­renciákon értékelték ez év tavaszától az úttörőmozga­lom helyzetét, az elkövetke­ző időszak legfontosabb te­endőit. A tanácskozásokon megválasztott küldöttek de­cember 10-én Miskolcon ta­lálkoznak az úttörővezetők VIII. országos konferenciá­ján. — Makovecz Imre Ybl­díjas építész terveiből és már megvalósult alkotásait ábrázoló fotókból és doku­mentumokból rendezett ki­állítás nyílik december 9-én Vácott, a Madách Imre Mű­velődési Központban. A ki­állítást december 31-ig te­kinthetik meg a látogatók. — Erdei Ferenc és a futó­homok címmel pályázatot hirdet a Bács-Kiskun me­gyei Tanács Végrehajtó Bi­zottsága. A pályázaton részt vehetnek tudományos, az irodalmi területen, a köz­életben tevékenykedő sze­mélyek és alkotó kollektí­vák. Csak jeligés pályázatot fogadnak el. A jeligét a név, a lakcím és a munkahely megjelölésével, zárt boríték­ban csatolják a dolgozathoz, amelynek beküldési határ­ideje 1984. április 30. Cím: Bács-Kiskun megyei Tanács, Kecskemét (6000), Május 1. tér 2. szám. — Hatodik alkalommal rendezik meg az idén de­cember 5. és 10. között az or­szágos gyermekkönyvhetet. Az immár hagyományossá vált téli kulturális rendez­vénysorozat változatlan cél­ja, hogy fejlessze a gyerme­kek, fiatalok olvasási kultú­ráját, felkeltse az olvasás iránti igényt. Nem módosult az idei gyermekkönyvhét jelszava sem: Olvassatok mindennap! — A Nemzetközi Kultu­rális Intézet és az amerikai Nemzetközi Kutatási és Cse­retanács közötti megállapo­dás keretében november 30. és december 3. között Buda­pesten kerül sor a 8. ma­gyar—amerikai közgazdász kerekasztal-konferenciára. A tanácskozáson a két ország mintegy 40 vezető szakem­bere vett részt. — A hagyományokhoz hí­ven, a város felszabadulásá­nak évfordulóján, szomba­ton Miskolcon megnyílt az országos grafikai biennálé. A hazai grafikusok 12. alka­lommal megtartott országos seregszemléjére több mint 150 művész 400 alkotást küldött be. — Pályaépítési munkák miatt néhány személyszállí­tó vonat közlekedése meg­változik. December 6-án, kedden és 7-én, szerdán Bu­dapest Déli pályaudvar he­lyett Budapest Kelenföldi pályaudvarról indulnak egyes vonatok Pusztasza­­bolcsra és Székesfehérvárra, s a Déli helyett oda érkez­nek vonatok ugyancsak Szé­kesfehérvárról, Pusztasza­­bolcsról, valamint Komá­romból. — Sajtónapi ünnepséget tartottak szombaton Győ­rött, a Rába Művelődési Központban. Kreiter Mária, a Győr-Sopron megyei párt­­bizottság titkára köszöntötte a városban és a megyében dolgozó újságírókat, nyom­dászokat, lapterjesztőket. Ezt követően az ünnepség részt­vevői megkoszorúzták Ráth Mátyásnak, az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hír­mondó szerkesztőjének em­léktábláját. — Vigadó-vásár. Decem­ber 13—14—15-én délelőtt 10 és délután 5 óra között ka­rácsonyi ajándékozási ötle­tekkel, gazdag kínálattal várják az érdeklődőket a Vigadóban. A szórakoztató műsorban Zalatnay Sarolta, Fábián Éva, Alfonso, For­gács Gábor, Ihász Gábor és ismert zenekarok váltják egymást. , — Sokrétű témaválasztás, változatos stílusirányzat jel­lemzi a Komárom me­gyei amatőr alkotóművészek szombaton megnyitott kiál­lítását. Tatán, a megyei mű­velődési központban rende­zett tárlaton hatvannál több munkát — festményt, grafi­kát, szobrot — mutatnak be. A Magyar Posta az „Évfor­dulók—események” sorozat keretében 2 forint névérték­ben bélyeget adott ki Babits Mihály (1883—1941) születé­sének 100. évfordulójára. A bélyegen a költő Rippl-Rónai József által festett képmá­sa látható. Példányszáma: 1 637 300 fogazott és 5300 fo­­gazás nélkül. Korábbi közlésünk kiegé­szítőjeként közöljük, hogy a Moszkvában megrendezett „Sozphilex ’83” bélyegkiállí­tás alkalmából kiadott 2 fo­rint névértékű bélyeg há­rom példányt tartalmazó kisívben jelent meg, tehát össznévértéke 6 forint. Hírt adtunk arról, hogy a Budapesten megtartott 34. Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus alkalmából bé­lyeget adott ki a Magyar Posta. Ezzel egy időben a Magyar Bélyeggyűjtők Or­szágos Szövetsége blokksze­rű emléklapot jelentetett meg, amelyen az asztronau­tikai szervezet jelvénye mellett három korábbi ma­gyar légipostabélyeg, éspe­dig az 1924. évi Icarus, az Bélyeg 1933. évi Légipostasor záró-, értéke és az 1980. évi szov­jet—magyar közös űrrepülés alkalmából megjelent bélyeg képe látható. Az emlék­blokk kétféle minőségben, normál és vastag papíron készült, azonban minthogy nem postai kiadvány, bér­­mentesítésre nem használ­ható. Vékony papíron 180 000, vastag papíron 4000 példány készült. Zsitva Sza­bolcs ' tervezte és az Állami Nyomda készítette. Ausztria: 1683. szeptember 12-én 62 napig tartó csatá­rozás után szabadult fel Bécs a török uralom alól. A "300 éves évfordulóra emlé­keztek egy bélyeggel, amely Frans Gefiel csataképét reprodukálja. Csehszlovákia: A közös szovjet—csehszlovák űrre­pülés ötödik évfordulóját blokk kiadásával ünnepli. Lengyelország: Torun vá­ros alapításának 750 éves évfordulójáról emlékezik meg négy bélyeget tartalma­­. zó blokkal. Szovjetunió: 60 évvel ez­előtt alakult a szovjet polgá­ri légiforgalmi társaság, az Aeroflot. Az évfordulót blokk kiadásával ünnepli. Norvégia: V. Olav király 80. születésnapjáról bélyeg­gel emlékezett meg. Egyesült Államok: Pearl S. Buck, az ismert írónő képmásával bélyeget jelen­tetett meg. Dr. S. L. VASÁRNAP, 1983. DECEMBER 4. NÉPSZAVA Mit látunk, mit hallunk? Televízió 1 8.00 Tv-toma 8.05 Óvodások filmmüsora 8.30 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer ... az Ember Francia rajzfilms., XXII/22. A népek tavasza 9.00 Koldus és királyfi Csehszlovák film. FF. II/2. A király trónralépése 10.05 Bűvészettörténet Rodolfó műsora XI/8. Ism. 10.20 Hírek 10.25 Vakáció a halott utcában Ifjúsági tévéjáték 11.30 Nemzeti park a Kiskunságban 11.50 Reklám 14.55 „Szegénylegény vagyok én” 15.15 Cimboraság Beszélgetés Janikovszky Évával 15.45 Képújság 15.55 Ki fizeti a révészt? Angol films., VII/5. Műsorainkat ajánljuk Elmebajnokság Egri János műsora Delta Tudományos hiradó Tv-torna Mese A Hét Hírek 10.50 17.20 18.00 18.40 18.45 19.00 20.00 20.05 Szívzűr Magyar film 21.35 Heltai András vendége: dr. Hetényi István pénzügyminiszter és felesége, valamint a miniszter barátai: dr. Drecin József állam­titkár és dr. Vujicsics Sztoján irodalom- és művelődéstörténész 22.20 Hírek Televízió 2 16.00 Ritmikus sport­gimnasztika Intervizió Kupa 17.30 Óceánia népei 18.00 Antonin Dvorak: Ruszalka Feliratos operafilm 20.00 A modern művészet kalandja Xlll/13. A kaland 20.55 A falu 21.30 Telesport. FF. Tokaj Expressz nemzetközi párbajtőr­verseny 22.30 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 Nő a pult mögött (tévésorozat) 11.55 A hé­ten történt 12.25 Hangverseny 13.05 Híradó 13.20 Publicisztika. FF. 13.35 Tévéjáték gyerekeknek 15.00 Nemzetközi kerékpárfut­­ball 16.00 RajzfUmek 16.50 Cseh film. FF. 18.25—19.05 Szórakoz­tató műsor 19.30 Tv-híradó 20.10 Tévéjáték 21.25 Képek a cseh zene múltjából 22.05 Sport­híradó 22.20 Kultúra ’83 Kossuth rádió 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 A zene nem ismer határokat 9.50 Auber: A portiéi néma — nyitány 10.03 Asko Martinheimo: Vilié Waldemar és az Utolsó Apacs 10.44 A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa énekel 11.00 Vasárnapi koktél 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Hol árulják a jó ízlést? 12.51 Üj Melódia-lemezeinkből 13.41 Népdalfeldolgozások 14.20 Gondolatjel 15.05 Müvészlemezek 16.00 Téli könyvvásár 1983. Üdvözlet az olvasónak II. rész 17.05 Jelenidőben Próbapályán II. 17.33 Budapesti beszélgetés Lovro von Matacictyal 18.15 Mese 18.40 Diákkönyvtár hang­szalagon Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely 19.40 Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat új Kodály-lemezét Ferencsik János vezényli a Magyar Rádió és Televízió énekkarát 20.34 Verdi: Aida Négyfelv. opera 23.23 Count Basie zenekara játszik 0.10 Magyar rézfúvósok játszanak Petőfi rádió 6.00 Népszerű muzsika — koránkelőknek • 7.30 Vasárnapi orgona­­muzsika # 8.05 Elveszett a Télapó 8.47 „... arcod fehér hóban ...” Ágh István, Csoóri Sándor, Tornai József és Vészi Endre versei 9.05 Mit hallunk? 9.30 Szivárvány — a látszatról 11.00 69 perc — a Katona József Színházban . . . 12.10 Jó ebédhez szól a nóta • 13.00 Sikamlós históriák Jelenetek Voltaire írásaiból 14.00 Magaslesen Riporter: Simon Márta 14.35 Táskarádió 15.35 Könnyűzene Jugoszláviából 16.00 Útközben hazafelé 17.30 Az egymilliomodik áldozat John Lennon élete és halála Asperján György dokumentumjátéka 18.33 A vasárnap sportja 19.00 Poptarisznya # 20.33 Társalgó 21.58 Örökzöld dallamok • 23.15 Nótacsokor 3. műsor 8.11 10.00 10.45 11.03 11.30 12.50 13.05 13.35 13.57 15.00 15.25 15.55 16.00 17.20 18.15 19.03 20.39 21.34 22.12 Komoly zenei zsákbamacska • Uj zenei újság • Ot kontinens hét napja Reflektorfényben egy opergária Zenekari muzsika • A Magyar Néphadsereg központi fúvószenekara játszik • Herbie Hancock felvételeiből • A hamburgi Monteverdi kórus énekel • A zeneirodalom remekműveiből • Sonny Criss kvartettje játszik • Kételyek és remények Kis magyar néprajz Bach-művek # Klasszikus operettekből • A Juilliard vonósnégyes felvételeiből • A brüsszeli Erzsébet királynő zongora­­verseny 1983 • A díjnyertesek hang­versenye Sztárok sztereóban • Adriano Celentano koncertje Milánóban, 1979-ben Anneliese Rothenberger dalfelvételeiből • Világszínház Thury Zoltán: Katonák • Hétfői műsorajánlat KOSSUTH: 8.25 Josef Suk hegedül 9.30 A hét költője Somlyó György PETŐFI: 17.00 Vizsgálatok nyomában A Fővárosi Népi Ellenőrzési Bizottságon 3. MŰSOR: 13.07 Bizet: Carmen • Négyfelv. opera 17.00 Carl Wilson felvételeiből • 17.30 Helen Donath operafelvételeiből 21.46 Üj Vivaldi­lemezeinkből • Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: A varázsfuvola (Basilides—Losonczy b„ 3. ea., 7). Nemzeti Színház: Az úrhat­nám polgár (de. 11), Olympia (7), Várszínház: Naplemente előtt (de. 11), Volpone (7), Ka­tona József Színház: A manó (fél 3), Stílusgyakorlat (e. 10), Józsefvárosi Színház: A király­lány oajusza (de. fél 11 és du. 3), Madách Színház: Az ember tragédiája (de. fél 11), Mégis, kinek az élete? (7), Madách Ka­mara: Jövőre veled . . . (fél 3), Alkonyi dal (7), Vígszínház: Játszd újra, Sam! (7), Csontváry (fél 9), Pesti Színház: Kőműves Kelemen (fél 3), Május — Ká­vécsarnok (VII. b. 1. ea., 7), Operettszínház: Cigányszerelem (fél 3), Nebáncsvirág (7), Jó­zsef Attila Színház: A kísértés (Vasutas 2., fél 3), Disznójáték (Főv. Müv. Ház, fél 3), Gázláng (7), Vidám Színpad: Süsü (fél 11), Hajrá, magyarok! (fél 3), Szomomrú vasárnap (7), Ödry Színpad: Olivér (7), Egyetemi Színpad: A hatalmas színrabló (de. 11 és du. 3), Az Edda együt­tes koncertje (8), Játékszín: Maugli (de. 11), Rokonok (7), Radnóti Színpad: A farkas szem­pillái (de. 11), Szerelmeskedések (7), Korona-Pódium: Kotka-Dorka (de. 10), Bp.-i Gyermek­színház: Mese a halászlányról (de. fél 11), Látogató a végte­lenből (du. 3), Reflektor Szín­pad: Kulisszatitkok (du. 4), Ma­gasfeszültség (8), Bábszínház — Jókai tér: A bűvös tűzszerszám (de. fél 10 és fél 12), Népköz­­társaság útja: Gulliver (de. 11 és du. 4), Lézerszínház: Mike Oldfield (fél 8), Pesti Vigadó: Gyilkos (du. 3), Kern András— Verebes István estje (IRI, 3), Szív küldi szívnek szívesen . . . (du. 3 és fél 8), Zeneakadémia: A Bp.-i Filharmóniai Társaság Zenekara (Téli b. B/4., fél 8), Kisterem: Berkes Kálmán hang­versenye (Téli kamaraestek 4., fél 8). HÉTFŐ: Erkel Színház: Traviata (Főisk. b. XII. s. 2. ea., 7), Katona Jó­zsef Színház: Az imposztor (7), Józsefvárosi Színház: Háry Já­nos (7), Madách Színház; Juta­lomjáték (7), Madách Kamara: Fészekalja (21, b., 7), Vígszín­ház: Amerikai Elektra (Ditrói M. b. 2., 7), Pesti Színház: Szentivánéji álom (7), József At­tila Színház: A régi nyár (7), Mikroszkóp Színpad: Hogyan? Tovább! (fél 8), Vidám Szín­pad: Elvámolt éjszaka (7), Kis Színpad: Végzetes játék (fél 8),. Thália Színház: Fáklyaláng (7), Odry Színpad: János király (7), Egyetemi Színpad: Fafestmény (7), Rock Színház: Sztárcsinálók (7), Radnóti Színpad: Toldi — Nagy Attila (du. 3 és e. 7), Táncfórum — a Budai Vigadó­ban: A Wiener Tanztheater mű­sora (7), Bábszínház — Nép­­köztársaság útja: Diótörő (du. 6), Lézerszínház: Mike Oldfield (fél 8), Pesti Vigadó: Színes po­kol (7), Az IRI Minta Pódium Gálaestje (fél 8), Zeneakadémia: Bp.-i Kamaraegyüttes (Évszáza­dok muzsikája, A/3., fél 8), S emmelweis-terem: A KISZ Központi Művészegyüttes Kama­razenei stúdiója (Élő zene 3., fél 8). •• A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT FELVÉTELRE KERES: felsővezeték-szerelő, felépítményes, pályafenntartási és gumijavító szakmunkásokat, betanított munkásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés és felvilágosítás a BKV felvételi irodáján: Budapest VII., Kertész u. 10. 1073. Telefon: 221-440, 1489-es mellék. jA[_ \W BKV

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék