Népszava, 1984. június (112. évfolyam, 127–152. sz.)

1984-06-17 / 141. szám

8 Mozaik SmitHis kövöntjük névnapjukon Laura, Alyra növő óhajtóinkat. A Nap kél 3 óra 46 perckor, nyugszik 19 óra 44 perckor. Pantalló Tempóra mutantur — azaz: változnak az idők. A fiú egy képeskönyvet la­pozgat. Hirtelen fölkapja a fejét, és a közelében szösz­­mötölő édesanyjához fordul: — Mami? Mi az, hogy pan­talló? — Pantalló? Egyszerűen azt jelenti, hogy nadrág, fiacskám. Hosszú szárú férfi­nadrág. Ezt régebben nem úgy hívták, hogy farmer, ha­nem hogy pantalló. M. I. — Magyar újságírónak ítél­te oda az idei Kessler-­díj­at a 146 országot tömörítő Nem­zetközi Rehabilitációs Társa­ság. Füzes János, a Magyar Televízió pécsi stúdiójának szerkesztője a Lisszabonban rendezett XV. rehabilitációs világkongresszuson vette át a rangos kitüntetést. — Borsodi maláta komáro­mi sörhöz. Együttműködési megállapodást kötött a mű­ködő kécsi és az épülő Ko­máromi Sörgyár. Eszerint Bőcsről szállítják majd Ko­máromba a sörfőzéshez szük­séges malátát. Az egyezség alapján meg is kezdték a Bé­csi Sörgyár malátaüzemének bővítését. Az e célt szolgáló, mintegy 30 millió forintos be­ruházással elősorban a már meglevő berendezéseket kor­szerűsítik. — Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fe­jezte ki jókívánságait Vigdis Finnbogadottir asszonynak, az Izlandi Köztársaság elnö­kének Izland nemzeti ünnepe alkalmából. — Úttörőcsapat-tábort avat­tak szombaton a Vas megyei Szőce községben. A szombat­helyi Joskar-Ola lakótelepi általános iskola úttörőinek táborát egy régi, már nem használt iskolaépületben ala­kították ki, a szülők, a peda­gógusok és több vállalat tár­sadalmi segítségével. A szép őrségi környezetben fekvő tá­borban tíznapos turnusokban 350 gyerek nyaral a tanév kezdetéig. — Termelőszövetkezeti ter­mészetjárók. Tizenhat megye és Budapest mintegy nyolc­száz szövetkezeti tagjának, dolgozójának részvételével szombaton Salgótarjánban megnyílt a termelőszövetke­zetek első természetbarát­találkozója. Az ünnepélyes megnyitó után a területi szö­vetségek csapatai túraver­senyben mérték össze tudá­sukat, képességeiket, más csapatok bográcsfőzőversenyt rendeztek. — Országos és nemzetközi táborok. Több száz Győr- Sopron megyei diáknak kí­nálnak kellemes szórakozást, hasznos időtöltést a különbö­ző szaktáborok a nyáron. A megye tömegszervezeti és kulturális intézményei tizen­egy tábort szerveztek részük­re. — Kokain a hűtőben. Az amerikai vámosok pénteken Miamiban 907 kilogramm kokainra bukkantak. Pana­mából érkezett hűtőszekré­nyek belsejében. A kábító­szer értékét mintegy 300 mil­lió dollárra becsülik.­­ Befejeződött Budapes­ten a IX. nemzetközi műtrá­­gyázási világkongresszus. A hazai szakmai élet elismeré­sének számít, hogy Láng Ist­ván akadémikust a Nemzet­közi Műtrágyázó Központ (CIEC) alelnökévé, Sós Gá­bort, a Magyar Agrártudo­mányi Egyesület elnökét tiszteletbeli tagjává válasz­tották. — Olvasótáborokat rendez az idei nyáron mintegy fél­ezer általános iskolás és szakmunkástanuló részére a Hazafias Népfront Csongrád megyében. Az első olvasótá­bort szombaton Szegeden nyitották meg. — Újjáépítési emlékkő. A szegedi Tisza-parton lévő Árvízi emlékműnél szomba­ton külön emlékkövet avat­tak abból az alkalomból, hogy a nagy árvíz után újjá­épült Szegedet száz évvel ez­előtt, 1884. júniusában átad­ta a város vezetőinek az új­jáépítési királyi biztosság. Az emlékkő gránitlapján meg­örökítették az újjáépítésben kitűnt három szakember ne­vét. — Robbanás a hajón. Egy­más után három robbanás történt egy javítás alatt álló, üres olajszállító tartályhajón, pénteken, a walesi Milford Haven kikötőjében. A le­génység és a men­tőalakulat két-két tagja életét vesztette. Tizenhatan megsebesültek. A robbanások oka egyelőre is­meretlen.­­ Borsógépek, határidő előtt. A határidőt csaknem egy egész hónappal meg­előzve, már június elsejére elkészítette a külföldről ren­delt borsóbetakarító gépeket a Hódmezővásárhelyi Mező­­gazdasági Gépgyártó Válla­lat. A helyhez kötött cséplő­gépekből ötvenet gyártottak, többségében szovjet mező­­gazdasági üzemek részére. — Magyar film zágrábi si­kere. Szép magyar siker szü­letett a hatodik zágrábi ani­mációs filmfesztiválon: Var­ga Csaba Auguszta szépítke­­zik című gyurmafilmje az ok­tatási filmek kategóriájában nyert díjat. A fesztivál nagy­díját a japán Osamu Tezuka Ugrás című filmje kapta. — A FŐVINFORM közli. A Déli vasúti összekötő híd budai hídfőjénél, az alsó rak­­­­parton június 18-tól 22-ig, naponta 07.00 és 17.00 óra kö­zött, a MÁV hídfenntartó fő­nökségének munkálatai miatt lezárják a Duna felőli sávot. Ebben az időszakban jelző­őrök irányítják a forgalmat az útszűkületben. Június 25. és 29. között az út másik sáv­ját zárják le, ugyancsak fes­tési munkák miatt. Ekkor is jelzőőrök segítik a biztonsá­gos közlekedést. — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­­házunkban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — Családvédelmi szolgála­tot hoz létre Salgótarjánban a Vöröskereszt Nógrád me­gyei Szervezete. A szolgálat figyelme kiterjed minden olyan pedagógiai, jogi, szo­ciális, szexuális és más je­lenségre, amely a családi élet egyensúlyát felboríthatja, s megpróbál kialakítani, alkal­mazni olyan módszereket, amelyekkel hozzájárulhat a család felbomlásához vezető konfliktus megelőzéséhez.­­ Kisipari emlékház nyílt Ópusztaszer község határá­ban, ahol régi kismestersé­gek művelőinek egykori szerszámai láthatók. Az em­lékházat egy jellegzetes al­földi tanyaépü­letben rendez­ték be, amelyet a KIOSZ Csongrád megyei szervezete helyreállított és átalakított erre a célra.­­ Az ornitológusok és a természetvédelmi felügyelők becslése szerint fészkenként általában 2—4, együttesen pe­dig körülbelül ezer fiókát ne­velnek az idén Zala megyé­ben a gólyapárok. Hasonlóan gazdag szaporulatra már hosszú évek óta nem volt példa ezen a vidéken. — Abádszalóki nyár ’84. Szombaton megkezdődött az abádszalóki nyár ’84 elneve­zésű rendezvénysorozat, amely a következő hónapok­ban több mint negyedszáz kulturális és sporteseményt kínál a Tisza II. vízlépcső tározótava mentén fekvő üdülőkörzet központjában. — Forró pillanatok. Szom­baton a siófoki dél-balatoni kulturális központban meg­nyitották Krenner István­nak, a Ludas Matyi rajzoló­művészének Forró pillanatok című karikatúrakiállítását, amelyet augusztus 6-ig te­kinthet meg az érdeklődő kö­zönség. — Évadzáró társulati ülé­sek. Szombaton tartotta évadzáró társulati ülését a veszprémi Petőfi Színház. A társulat — mint erről He­gyeshalmi László igazgató be­számolt — az elmúlt idény­ben 304 előadást tartott, s a produkciókat 120 ezren tekin­tették meg. Négy alkalommal léptek föl Budapesten, s ven­dégszerepeltek Lengyelor­szágban is. Az Állami Báb­színház is szombaton tartot­ta évadzáró társulati ülését. Mint Szilágyi Dezső igazgató elmondta, a most lezáruló évadban 1500 előadást tartot­tak Budapesten, vidéken, il­letve április–májusban Lon­donban, Genf­ben, Bécsben. Új játék - Szó, ami szó, hajózni könnyebb! Dluhopolszky László rajza Horgászat A június 15-ével véget érő pontyfogási tilalom után hor­gászaink tízezrei vetik be horgukat, hogy kapásra in­gereljék a potyákat. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen csalit tűzzenek a ho­rogra a biztos zsákmány re­ményében. Ma már kapható a konzervdobozban, vagy mélyfagyasztva forgalomba hozott morzsolt étk­ezési cse­megekukorica, melyet köret­nek vagy salátának ajánla­nak. Ezt a csemegét a pon­tyok is kedvelik. Míg a po­tentát, a nagy szemű kukori­cát, vagy éppen a krumpli­kockát ma elsősorban a ná­dasokban megbúvó kapitális pontyok ellen alkalmazzák, a nyílt vízi fenekező pontyo­záshoz elterjedt a konzerv­­kukorica. Ezt a kukoricaszem nagy­ságának megfelelő —kb. 2-es számú — horogra tűzi a hor­gász és igen gyakran ezzel az apró méretű csalival fogja meg a kapitális méretű pon­tyot. Régóta alkalmazott módszer a csali ízesítése is. Korábban is kevertek mézet a polentába és ma is ízesí­tik ánizzsal, vaníliacukorral, fahéjjal a csalikukoricát. Újabban igen elterjedt csali a „Fincsi” néven árusított, színezett, ízesített, puffasztott kukorica is. A kedvező fogási eredmé­nyek azt igazolják, hogy pon­tjaink ízlése nem nagyon változott. Ma is szeretik az ízes, fűszeres nyalánkságo­kat. Nagy Miklós 60'76-os ásengedménnyal importált háltartáti és híradói technikai készülékekkel valo ■Beat részekből. Érdemet bongowni! ftp Vill., Gyulai P. u. 6. JTkerwill*v Án­T /» J VÁSÁR Az OFOTÉRT Vállalat felvételre keres az előírt végzettséget megszerzett statisztikust Jelentkezés: az OFOTÉRT Vállalat statisztikai csoportjának vezetőjénél. Budapest XIII., Reitter Ferenc utca 45—49. Telefon: 497-131. A HAFE t­sz. GYÁRA FELVESZ: • ELŐRAJZOLÓT • FORGÁCSOLÓ SZAKMUNKÁSOKAT (ESZTERGÁLYOS, FOGAZÓ, MARÓS, FÚRÓ) • SZERELŐ LAKATOST • MEÓST • DARULT • SZERSZÁMÉLEZÖT • SEGÉDMUNKÁST • TARGONCAVEZETŐT ÉS RAKODÓT • EDZŐ-HŐKEZELŐT • KŐMŰVEST • ADAGOLÓT • SEGÉDMUNKÁST. 40 ÓRÁS MUNKAHÉT. Vidéki dolgozóinknak munkásszállásról gondoskodunk. Jelentkezni lehet: Budapest XI., Fehérvári út 98. Telefon: 4M-550/314-es mellék. VASÁRNAP, 1984. JÚNIUS 17. NÉPSZAVA Mai műsorok Televízió 1­ 8.00 Tv-torna 8.05 Óvodások filmműsora 8.30 Hajnalka és a Sárkány­­király 10.00 A láperdő szelleme Mesejáték Ism. 10.30 Reklám 10.35 Csutak a mikrofon előtt II/2. rész 11.30 Törzsasztal A szigligeti alkotóházból 14.15 Képújság 14.20 Műsorainkat ajánljuk 14.50 Gertler Viktor-sorozat A férfi mind őrült Magyar film. FF. Sóváry Gábor, a tehetséges festőművész gazdag megrendelőkhöz szeretne jutni. Ezért aztán barátjával, Nyári Béla újságíróval reklám­­hadjáratot indít. Az újságban fényképes riport jelenik meg arról, hogy egy dúsgazdag indiai maharadzsa portréja megfestését kérte tőle. Majd nemsokára elegánsan megjelenik az egyik legelőkelőbb budapesti szállodában. 16.15 Reklám 16.20 Elmebajnokság 17.00 Reklám 17.05 Labdarúgó Európa­­bajnokság NSZK—Románia mérkőzés 19.00 Delta 19.25 Mese 19.30 A hét 20.30 Hírek 20.35 Örkény István: Macskajáték Tragikomédia két részben A Pesti Színház előadása, felvételről. FF. 22.50 Hírek Televízió 2 19.18 Műsorismertetés 19.20 Híres spanyol opera­énekesek Victoria de Los Angeles Spanyol films. 20.15 Reklám 20.25 Telesport Labdarúgó Európa­bajnokság Portugália— Spanyolország mérkőzés 22.35 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 10.40 A tavasz tizenhét pillanata. FF 11.50 Do­kumentumfilm. FF. 12.05 A hé­ten történt 12.35 Komoly­zene 13.00 Híradó 13.15 Riportműsor. FF. 14.00 Csehszlovákiai ukrá­nok ünnepsége 15.30 Autocross 16.50 Élet a tengerben 17.20 Cseh zenés film 18.40 Zenés szóra­koztató műsor 19.30 Tv-híradó 20.05 Kutyabőr 21.20 A cseh ze­ne történetéből. Leos Janacek 22.05 Sporthíradó 22.20 Kultu­rális magazin. Kossuth rádió 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Világvasárnap 10.03 Ugróiskola 11.00 Vasárnapi koktél 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvünk 12.40 Arcom a tükörben Gyurkó Géza írása 12.50 Az élő népdal 13.00 Puccini-áriák 13.27 Határ—Idő—Napló 14.00 Haydn: Esz-dúr szonáta 14.20 Gondolatjel 15.05 Művészlemezek 16.00 Bankett Blitvában Rádiójáték 17.05 A környező világ 17.35 Operettparádé 18.40 Diákkönyvtár hang­szalagon 18.40 Parasztok 19.28 A Liszt F. Kamarazenekar játszik 20.19 Erkel: Hunyadi László 23.00 A dzsessz világa Petőfi rádió 8.05 Csacsi történet Meseopera 8.48 Élő világirodalom 9.05 Mit hallunk? 9.30 Szivárvány 11.00 Sport 11.05 Az MR Karinthy Színpada Karc 12.10 Jó ebédhez szól a nóta 0 13.00 Rafinált bűnözők 14.00 Táskarádió 15.35 Poptarisznya 0 17.30 ,,. . . Kiss Judit, az ég ablakmosója ...” Dok.-műsor 18.33 Útközben hazafelé 20.35 Társalgó. Ism. 22.00 Örökzöld dallamok • 23.15 Operettrészletek 3. műsor 8.11 Komoly zenei zsákba­macska • 10.00 Új zenei újság 0 10.45 Öt kontinens hét napja 11.03 Arturo Toscanini 1 hangverseny­felvételeiből 12.32 Szovjet fúvósmuzsika 0 12.55 Kis magyar néprajz 13.05 A Cure együttes 0 felvételeiből 0 13.35 „Jól élünk, csak a lábaink fájnak . . . avagy egy levélíró portréja 14.05 Maria Callas nemzetközi énekverseny, 1983 0 16.30 Zenekari muzsika 0 18.30 Az MR szerb-horvát nyelvű műsora 19.05 Az MR német nyelvű műsora 19.35 Little Walter szájharmonikázik 0 20.00 Népdalfeldolgozások 0 20.30 Sztárok sztereóban • 21.35 Kamarazene • 22.16 A Rádiószínház bemutatója Az éhezőművész elmegy 0 Hétfői programajánlat KOSSUTH: 8.25 Zenekari muzsika 9.30 A hét költője Szabó Lőrinc 9.40 Nemzetközi mese­­fesztivál 10.05 Nyitaskék 11.05 A munkásmozgalom dalaiból 11.21 Nemcsak hobbi 11.41 A csúnya hercegnő 12.00 Déli krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak 13.00 Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából 14.42 Szluka, a vízhordó 14.54 Édes anyanyelvünk. Ism. 15.05 Az élő népdal. Ism. 15.28 Mesterségünk címere 16.00 Banda Ede gordonkázik, Lux Erika zongorázik 16.30 Világablak 17.05 Daloló, muzsikáló tájak 17.25 „Kelet legnyugatibb országa, Marokkó” 17.56 Irány Mexikó 18.30 Esti magazin­ 19.15 A Rádiószínház bemutatója Házasságtörés 20.45 Honthy Hanna operett­dalokat énekel 22.20 Tíz perc külpolitika 22.30 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót Sebestyén János csembalózik PETŐFI: 8.05 Nagy Olivér népzenei feldolgozásaiból 0 8.35 Figyelmébe ajánlom! 8.50 Slágermúzeum • 10.00 Zenedélelőtt • 12.00 Ifj. Sánta Ferenc népi zenekara játszik 0 12.35 Kis magyar néprajz 12.40 Tánczenei koktél 0 13.25 Világújság 14.00 Kettőtől ötig ... 0 17.00 Közös gondolkodás a költségvetésről 17.30 ötödik sebesség 0 18.35 Hang­adó 0 19.20 Operaénekesek népdal­­felvételeiből 0 20.00 Sportvilág 20.50 Lenyomtunk tizenöt évet! A Rádió Kabarészínháza 22.10 A Poptarisznya dalaiból 0 3. MŰSOK: 9.44 Handel: Julius Caesar 0 12.24 Szviridov-művek 0 12.47 Fúvószene 0 13.07 Népdalkórusok 0 — hangszerszólók 0 13.30 Komoly zene 0 — könnyedén 0 14.00 Erdőn túli veszedelem 14.30 Magyar zeneszerzők 0 15.00 Zenekari muzsika 0 16.00 Zenés játékokból 0 16.30 A hét zeneműve 17.00 Toni Basil felvételeiből 0 17.30 Új lemezeinkből 0 18.04 A zeneirodalom remek­műveiből 0 19.05 Nagy siker volt! 0 20.24 Egészségünkért! 21.05 Beethoven összes zongoraszonátái 0 21.56 Luganól Tavasz 1983. 0 23.13 George Grantz zenekara játszik 0 Budapesti színházak vasárnap: Erkel Színház: 12-es béb­, 8. ean Cosi fan tutte (7), Madách Színház: Macskák (7), József Attila Színház: Magánélet (fél 3) , A régi nyár (7), Fővárosi Operettszínház: Egy kis hazai, a Magyarok Világszövetségének gálaműsora (7), Vidám Színpad: Őrült nők ketrece (7), Tele­pódium: Zsákutca (fél 11), Pes­ti Vigadó Hangversenyterme: Szimfonikus balettest (8), BME Multimedia Stúdió: Mike Old­field (fél 8), Állami Bábszín­ház, Népköztársaság útja: Dani Bogárországban (de. 11 és du. 4) , Jókai tér: A három kisma­lac (de. fél 10 és fél 12), Hű­vösvölgyi Szabadtéri Színpad: Az elvarázsolt egérkisasszony (de­­ll), Centi Színpad: Bo­szorkányszombat (11), Fővárosi Nagycirkusz: Nemzetközi artis­taparádé (10, fél 4), Erkel Színház: 8-as bér­., 8. ea„ A végzet hatalma (7), Zichy-kas­­tély: Nyári zenekari estek, 2. Magyar Állami Hangverseny­­zenekar (8), esőnap: június 19- én, Radnóti Miklós Színpad: Négyen éjfélkor (8), Madách Színház: Macskák (7), Fővárosi Operettszínház: Egy kis hazai, a Magyarok Világszövetségének gálaműsora (7), Játékszín, a Hild-udvarban: Hyppolit, a lakáj (8), esőnap: június 21., Pesti Vigadó Hangversenyterme: Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket (8). HÉTFŐ:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék