Népszava, 1984. július (112. évfolyam, 153–178. sz.)

1984-07-01 / 153. szám

Világ proletárjai,egyesüljetek! vasárnap, 1984. július 1. ,112. évfolyam, 153. szám ■ ára 1,40 forint népszava A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Növekedett a szövetkezeti termelés és az export a fővárosban Eredményes félévet zártak a budapesti gép- és vegy­ipari szövetkezetek. Az év eddig eltelt időszakában a tavalyinál lendületesebben fejlődött tevékenységük, ter­melésüket csaknem 10 szá­zalékkal sikerült növelni. Több mint 5 milliárd forint értékű terméket állítottak elő, amiből mintegy 10 szá­zalékot tesznek ki azok a cikkek, amelyeket egy-két évvel ezelőtt még a hazai felhasználók importból sze­reztek be. A budapesti szövetkezetek jelentősen növelték export­szállításaikat is, összességé­ben a tavaly ilyenkorinál 36—37 százalékkal több ter­méket készítettek külföldi megrendelésre. A konverti­bilis elszámolású piacokra több mint 400 millió forint értékű árut gyártottak, ami 1983 első feléhez képest 54 százalékos emelkedést jelent. Több szövetkezet kiugróan növelte exportját — például a Budamobil kivitelének ér­téke mintegy négyszerese a tavalyinak. Igaz, a nagy­arányú export egy része a tavalyi megrendelések áthú­zódásából adódik, amit a partnerek pénzügyi nehéz­ségei okoztak. A Vizigép Szövetkezet másfélszeresére növelte kerti bútorainak an­gol exportját, a HAFÉM pe­dig a nyugat-európai pia­cokra háromszor annyi kem­­pingbútort szállított eddig, mint tavaly. Időarányosan teljesítették a gép- és vegyipari szövet­kezetek a szocialista orszá­gokba irányuló szállításai­kat is. Az idén eddig 900 millió forintot meghaladó értékű árut exportáltak a szocialista piacokra, 24 szá­zalékkal többet, mint ta­valy. Különösen a Szovjet­unióban van egyre nagyobb keresletük a különböző mű­szereknek, a gép-, a vegyi- és a műanyagipari termé­keknek. A rubel elszámolá­sú export bővítésében ki­emelkedő eredményeket ért el egyebek közt a Híradás­technika, a Radelkis Ipari Szövetkezet, valamint a MŰFÉM. Bővült a hazai vállalatok­nak gyártott termékek köre is; mintegy 1,2 milliárd fo­rint értékű különböző, fő­ként háttéripari cikkel egé­szítették ki a budapesti szövetkezetek az iparválla­latok termelését. Emellett több és számos új áruval járultak hozzá a fogyasztá­si cikkek választékának ja­vításához. A Finomvegyszer Szövetkezet a propár-termé­­kek gyártásának bevezetésé­vel megkétszerezte a belke­reskedelmi szállításait. A Politer Ipari Szövetkezet például falifestékekkel, ra­gasztókkal, autóápolási cik­kekkel, az ÁGM Általános Gép és Műanyagipari Szö­vetkezet háztartási műanyag eszközökkel és fürdőszoba felszerelésekkel, a Polimer Szövetkezet pedig magnó­­szalag és kazetta gyártásá­val bővítette a kínálatot. O. S. Katonák elrabolták Bolívia elnökét Szombaton a La Paz-i elnöki palotában katonák egy cso­portja elrabolta Hernan Siles Zuazo bolíviai államfőt és ismeretlen helyre hurcolta — jelentette be La Pazban az elnöki hivatal vezetője. A hírügynökségek először államcsíny elkövetését felté­telezték, a későbbi esemé­nyek azonban ellent látsza­nak mondani ennek. Nem ad­tak ki ugyanis nyilatkozatot, mint ilyenkor szokásos, nem vonultak csapatok az utcára, s nem tartóztattak le senkit. Ellenkezőleg, teljes nyuga­lomról érkezett jelentés a fő­városból, csak a Murillo té­ren, az elnöki palota előtt cirkáltak megerősített fegy­veres alakulatok. Az államfőt elrabló kato­nai kommandót egy had­nagy vezette, aki az elnök személyi biztonságáért fele­lős csapategység tagja volt — közölte La Pazban sajtó­­értekezletén a hadügymi­niszter. A bolíviai fegyveres erők főparancsnoka ugyan­ezen a sajtóértekezleten ki­jelentette, hogy az ország katonai alakulatai a jelen­legi kormány és az elnök mögött állnak. Gustavo Fernandezt, Bo­lívia külügyminiszterét a kormány rendkívüli ülésén az ország ügyvivő elnökévé nevezték ki. A legnagyobb szakszerve­zet, a Bolíviai Munkásköz­pont (COB) tiltakozásul az államelnök elrablása és az országban kialakult puccs­­helyzet ellen meghatározat­lan időre általános sztrájkot hirdetett. ■HM Visszaszárm­­zás 2000-1& Játék a jövőről, a jövőért - ez a mottója a lapunk 5. oldalán kö­zölt írásnak, amelyben tizenhat esztendőn át, az ezredfordulóig tartó játékra hívjuk az olvasót. Játékunk alapja, hogy bízunk a jövőben, és megpróbáljuk elképzelni: az emberi civilizáció 2001. január 1-ig milyen társadalmi és technikai eredményekkket gyara­podik. A találgatások sorát munkatársunk nyitja - ám az ő elő­rejelzéseit egy esztendő múlva, aztán minden évben, éppen úgy szembesítjük a majdani valósággal, mint azokét az olvasókét,“akik együtt játszanak velünk, és hajlandók megírni elképzeléseiket. Amelyek közül természetesen a legérdekesebbeket minden alka­lommal, csokorba gyűjtve, közöljük. Csöndes nap az ellenőrökkel Van úgy, hogy az ember egyszerűen nem tud vásárolni a becsa­pás veszélye nélkül. A boltban kevesebbet mérnek, többet számol­nak, lejárt szavatosságú árut sóznak rá, az étteremben kispórol­ják a főzelékből a fasírtot, a fasírtból a húst, márkás konyakként szolgálják fel a kommersz brandyt. Máskor (máshol) meg minden klappol, udvariasak a vevővel, a vendéggel, és nem az ő zsebére akarnak meggazdagodni. Egy ilyen csendes napról szól „A lelep­lezett rétesliszt és az engedményes véreshurka" című riportunk a 7. oldalon. ■■■■raHHMMMUMilMHiMHHMI Motoros — közössé­gi ok A motorosokban már csak a kényszerítő körülmények miatt is meg­levő erős önszerveződési hajlam - eltekintve egy-egy várostól, köz­ségtől - eddig nem igazán keltette fel az utánpótlás biztosítá­sáért más körökben több erőfeszítésre vállalkozó társadalmi szer­vezetek figyelmét. Az utóbbi években a nemegyszer megrendelés­hiánnyal küszködő gépipari vállalatok, szövetkezetek eddig nem­igen vették észre, hogy a motorkerékpárosokra gyártást és biztos forgalmat lehet alapozni. (Riportunk a 4. oldalon.) Ilusák Alisztyinov találkozó Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia köz­­társasági elnöke szombaton Prágában fogadta Dmitrij Usztyinov mansallt, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagját, a Szovjet­unió honvédelmi miniszte­rét, aki a szovjet fegyveres erők szárazföldi és tengeré­szeti törzsvezetési gyakorla­tának végrehajtása kapcsán érkezett Csehszlovákiába. A szívélyes és baráti ta­lálkozón a felek véleményt cseréltek az európai béke és biztonság aktuális kérdései­ről, a szocialista országok hadseregei együttműködésé­nek és védelmi képességé­nek megszilárdításáról. A találkozón részt vett Martin Dzúr hadseregtábor­nok, Csehszlovákia nemzet­­védelmi minisztere, és Vik­tor Kulikov, a Varsói Szer­ződés tagállami Egyesített Fegyveres Erőinek főpa­rancsnoka. A béremelések az idén a tervezett körül alakulnak 6,6 szépalékos átlagbér-növekedés az év első negyedében Több lépcsőben — Tizenkétszeres különbségek A népgazdasági terv szerint az idén az átlagbérek és az átlagkeresetek — a bérpre­ferenciával és a központi bérpolitikai intézkedésekkel együtt — összesen mintegy 4,8 százalékkal növekedhet­nek. Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elemzé­sei azt mutatják, hogy az év első negyedében az anyagi ágakban 6,6 százalék­kal nőtt az átlagbér. Az át­lagosnál kisebb mértékű a bérfejlesztés az állami me­zőgazdaságban, az erdőgaz­dálkodásban és a közlekedés­hírközlésben. Az átlagot meghaladóan növekedtek a bérek a kereskedelemben, az iparban, a vízgazdálko­dásban és az építőiparban. A keresetek növekedése 6,4 százalékos volt. A szakemberek megítélése szerint az idén a tervezett­nél várhatóan egy százalék­kal nagyobb bérkiáramlásra kell számítani. Ez részben a szabályozó rendszer oldá­sából fakad, ugyanis a kí­sérleti keresetszabályozás a gazdálkodók többségénél eleve nagyobb bérnövelésre ad lehetőséget. Ugyanakkor a kísérletbe bevont gazdál­kodók egy része a közgaz­daságilag indokoltnál na­gyobb mértékben emelte már tavaly is a kereseteket, olykor teljesítmény nélkül. Az irányító szervek a tel­jesítmények és bérek közötti kapcsolat fellazulásának megakadályozása érdekében különböző intézkedéseket tettek. Az eddigi tapasztala­tok azonban azt igazolják, hogy a teljesítménytől füg­getlen jövedelemképződést nem sikerült teljes mérték­ben felszámolni. A terven felüli növekedés elsősorban az iparra és az építőiparra jellemző. Ugyan­akkor a közlekedés, az er­dőgazdálkodás, a szociális, egészségügyi, kulturális, ok­tatási és igazgatási dolgozók keresetnövelési lehetősége elmarad a népgazdasági át­lagtól. A vállalatok zöme több lépcsőben hajtja végre a bér­­fejlesztést. Azoknál a gaz­dálkodó szervezeteknél, ahol már az év első negyedében emelték a béreket, a dolgo­zók 80—90 százaléka része­sült béremelésben. A legkisebb és a legna­gyobb béremelések között 2—12-szeres különbségek is tapasztalhatók. A segédmun­kások, a normál munkakö­rülmények között dolgozók, valamint az ügyviteli alkal­mazottak bérét általában kis mértékben, mintegy 100 fo­rinttal emelték. A legna­gyobb béremelést a több műszakban és a kedvezőt­len munkakörülmények mel­lett, továbbá a kulcsfontos­ságú szakmákban dolgozók, valamint a vállalat eredmé­nyeinek alakulását befolyá­solni képes vezetők és érde­mi ügyintézők kapták. M. P. Washington feltétellel fogadta el a legújabb szovjet javaslatot Robert McFarlane amerikai nemzetbiztonsági főtanács­adó szerint az Egyesült Ál­lamok elvben kész találkozni a szovjet képviselőkkel, hogy tárgyaljanak a mű­holdrombol­ó fegyverekről. Hozzáfűzte azonban, hogy e találkozón meg kell vitatni a hadászati és a közép-ható­távolságú rakétákról Genf­ben folytatott tárgyalások felújításának feltételeit is. A nemzetbiztonsági főta­nácsadó ezzel a Szovjetunió péntek esti kormánynyilat­kozatára válaszolt. Ebben a szovjet kormány tárgyalások megkezdését javasolta Bécs­­ben a műholde­lhárító rend­szerekről. Kijelentette, hogy Wa­shington „kész bármely Moszkva számára elfogad­ható helyen megbeszéléseket folytatni és megállapodást keresni olyan reménykeltő tárgyalási módokról, ame­lyek a műholdromboló fegy­verek ellenőrizhető és haté­kony korlátozására vezet­hetnek”. A főtanácsadó szerint Wa­shington diplomáciai csator­nákon eszmecseréket folytat a Szovjetunióval a megbe­szélések szeptemberi kez­désről, és Anatolij Dobri­­nyin szovjet nagykövetet a külügyminisztériumban már tájékoztatták erről a szán­dékról. McFarlane egyelőre nem nyilatkozott a szovjet javas­latnak arról a vonatkozásá­ról, hogy a tárgyalások megkezdésével egyidőben vezessenek be moratóriumot a műholdelhárító fegyverek fejlesztésére és hadrendbe állítására. Őszinte amerikai tárgya­lási készség, vagy újabb választási manőver? Így teszik fel a kérdést wa­shingtoni politikai megfi­gyelők a Fehér Háznak a Szovjetunió kozmikus fegy­verzetkorlátozási javaslatára adott válasza kapcsán. McFarlane nyilatkozata, amelynek szövege szombati sajtóértesülések szerint Rea­gan tanácsadóinak egész napos vitáját követően szü­letett, első helyen említi azt az amerikai szándékot, hogy a Szovjetunióval a megsza­kadt genfi tárgyalások újra­­felvételéről tárgyaljanak, s csak ezután szól az űrfegy­verekkel és egyéb fegyver­zetkorlátozási témákkal kap­csolatos tárgyalási készség­ről. „Mindemellett a válasz jelentékeny lépés, amellyel a kormányzat felülvizsgálta álláspontját a Konsztantyin Csernyenko által néhány héttel ezelőtt előterjesztett tárgyalási javaslat eredeti­leg hűvös fogadtatásához vi­szonyítva” — állapítja meg a The Washington Post. MHK­ ­ Moszkva tér* Észak-Budapest egyik legforgalmasabb pontja szabadszombat délelőtt is. Innen indulnak a budai hegyekbe a kirándulók, itt forgolódnak a sok irányba közlekedő vizemosor­, itt állnak órák hosszat a ráérők, óráknak tűnő percekig a randevúlok... (Riportunk az 5. oldalon.)

Next