Népszava, 1984. augusztus (112. évfolyam, 179–204. sz.)

1984-08-26 / 200. szám

8 Mozaik Sm­etettel köszöntjük­ névnapjukon Izsó navi olvasóinkat. A Nap kel 5 óra 55 perckor, nyugszik 19 óra 26 perckor. Aranykezű mesterek. Családi ékszer, cizellált kar­kötő, nem aranyértéke nagy, csupán személyes be­cse: nemzedékről nemzedék­re vándorol. S ez nyomot is hagy rajta, mint a valóságos háborúk is. Itt-ott horpadt, foltozott, de ezzel együtt, ha nem éppen ezért, annyira kedvelt. Mígnem a biztosítólánc kis csapja kilazul, s ki is hullik a helyéről. S kezdődik a kálvária: se állami, se szö­vetkezeti ékszerészet nem vállalja helyére visszatenni, mert hát nem lubickolt új áru, hátha szétesik, hátha el­törik, hátha... Hátha másutt a hiba? — gondolja az elszontyolodott tulajdonos-viselő férje, és nem éppen ékszerészpálcá­val, óvatosan odacsöppent egy szem forrasztóant; utána a fölöslegeset finoman lere­szeli, csiszolja. S lássatok csodát: a lánc tart, a karkötő újra hordha­tó. S az egész nem tellett öt­percnyi munkába. Így támad az — igaz, nem igaz — elűzhetetlen gyanú: nem a szakértelme kevés egynémely aranykezű arany­műveseinknek, hanem az öt perc: nem hoz aranyat a konyhára... — Képé — — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­­házunkban (Budapest, VII., Rákóczi út 54.).­­ A rokkantak napja al­kalmából egésznapos ün­nepséget rendezett a moz­gássérültek Muhi község mellett felépült üdülőpark­jában a Mozgássérültek Bor­­sod-Abaúj-Zemplén megyei Egyesülete. A több százezer forint értékű társadalmi munkával épült üdülőpark­ban több mint kétszáz moz­gássérült, valamint számos üzem szocialista brigádjai­nak tagjai és sok település képviselői találkoztak.­­ A Sabaria Cipőgyár­ban újabb fröccsöntő gépet állítottak munkába Szom­bathelyen. Az üzemben 1975 óta működő fröccsöntő gép — amely a lábbeli-felsőré­szekre készíti, s illeszti rá a talpat — már nem győzte a munkát. — Tímár Mátyásnak, a Magyar Nemzeti Bank elnö­­kénk meghívására hivatalos látogatáson hazánkban tar­tózkodott augusztus 20. és 25. között Vazsa Dzsind­­zsihadze, a Nemzetközi Gaz­dasági Együttműködési Bank — a KGST bankja — elnö­ke. A szívélyes légkörű megbeszélésen a két elnök áttekintette a magyar és a KGST-bank közötti kapcso­latokat, s tárgyaltak az együttműködés elmélyítésé­ről, a partnerkapcsolatok szélesítéséről. A KGST bank elnökét fogadta Hetényi István pénzügyminiszter. Vazsa Dzsindzsu­hadze szom­baton elutazott Budapest­ről.­­ Kihasználva az utóbbi napok kedvező időjárását, megyeszerte fokozott ütem­ben végezték az időszerű mezőgazdasági munkákat a zalai gazdaságok. A szalma­­betakarítással azonban így is lassabban haladtak a szo­kásosnál, mert a bálázók kötözőzsineg hiányában nem tudnak zavartalanul dolgoz­ni. A tarlóhántásnak már mintegy háromnegyed részé­vel végeztek, folyik a sarjú­­kaszálás, továbbá a repce talajának előkészítése.­­ A kémiatanárok XI. országos konferenciája szom­baton Debrecenben befeje­ződött. A négynapos tanács­kozáson hatszáz általános és középiskolai kémiatanár vitatta meg a vegyipar fej­lesztésének időszerű kérdé­seit és a kémiaoktatás fel­adatait. — Vakációbúcsúztatóra hívta szombat délelőtt a mosonmagyaróvári kisdiá­kokat az új városi művelő­dési központ. Az utolsó szabad hét végén sok érde­kes programot kínált a köz­­művelődési intézmény a nyári szünetet élvező gye­rekeknek. — Megnyílt Tatán a Ma­gyarországi Németek De­mokratikus Szövetségének képzőművészeti alkotó tá­bora. Hivatásos és amatőr művészek — festők, szob­rászok, grafikusok, fafara­gók — tíz napig munkál­kodnak együtt, megvitatják alkotásaikat, a művészeti kérdéseket. A német nem­zetiségi néptáncegyüttesek találkozóját szeptember 29- én és 30-án Sopronban ren­dezik meg.­­ Átadták rendeltetésé­nek a Nógrád megyei Nő­tincs községben szombaton az új, nyolctantermes álta­lános iskolát. Az összesen mintegy 30 millió forintos költséggel létesített és be­rendezett iskola az új tan­évben több mint 250 kis­diákot fogad majd. A tan­­intézményben 400 adagos konyha, tornaterem, napkö­zis szobák, könyvtár, mű­hely és úttörőszoba szolgál­ja a korszerű oktató-nevelő munkát. A Sav- és olajálló védő­kesztyűk gyártását kezdte meg a Taurus Gumiipari Vállalat a Sasad Ts­-szel közösen. Ezeket a védőesz­közöket eddig külföldről vá­sárolták a forgalmazók. Az ipari védőkesztyűk gyártásá­nak technológiáját a Taurus fejlesztési és kutatási köz­pontjának szakemberei a Bőripari Kutatóintézet, va­lamint a SZOT Munkavé­delmi Tudományos Kutató Intézete munkatársaival fej­lesztették ki.­­ Manökencsoport alakult pénteken Pekingben, a kí­nai főváros történelmében először. A 21 éves korú női és férfi manökeneket ezer jelentkező közül válogatták ki. A 15 kiválasztott 18 hó­napig tartó tanfolyamon sa­játítja el a divatbemutatás és a mozgáskultúra művé­szetét.­­­ A hajdúsági mezőgaz­dasági nagyüzemekben a nyári utómunkák közben a 118 ezer hektáros őszi vetés előkészítésén is dolgoznak. A vetésterületből mintegy 100 ezer hektárt foglal majd el a búza. Pótkocsis teher­autók, vontatók hordják az istállótrágyát, dolgoznak a műtrágya-szórók. Az előké­szített talajokon a repce ve­tésével kezdődik a munka, majd a lucerna következik, szeptember elején pedig a rozstáblákon is kezdődik az őszi vetés.­­ Befejeződtek a szüreti előkészületek a Hungarovmn etyeki szőlőgazdaságában. Az 1000 hektáros ültetvény­hez tartozó présházat, a présgépeket, a léelválasztót az idei szezonra felújítot­ták, korszerűsítették. Az új termés levének fogadásával azonban várni kell. A ked­vezőtlen időjárás miatt ugyanis három hetet késik a szőlő érése.­­ Kolera ütött ki Kenya óceáni partvidékén. Eddig 11 ember halt meg, három­százat kórházban ápolnak. A betegséget feltehetőleg szennyezett ivóvíz okozta. — Tűzvész pusztított Lon­don északi körzetében szom­baton hajnalban. Három áruraktár égett le és nagy mennyiségű bútor, ruházat és szeszes ital vált a lán­gok martalékává. A tűzoltók a lángokat hétórás küzde­lemben fékezték meg. A ká­rokat több mint ötmillió dollárra becsülik. A tűzvész oka még nem ismeretes. A puding Finom ebéd, jó kis húsleves­sel, utána sonkával töltött borda. De ha már így bele­jöttem, tovább kényeztetem magam. A szép szőke kis­asszony is készséges, persze, hogyne, válogassak az édes­ségből. Imádom, ha kedves a felszolgáló. És mit tagad­jam, a pudingot is imádom. Az étlapon háromféle, ki­mondhatatlan nevű puding. Melyiket válasszam? Me­lyiket szeressem. A szép szőke szakszerűen sorolja, melyikben mi van, melyik alkoholos, gyümölcsös, cso­koládés. Végre döntök, a gyümölcsöset kérem. A kis­asszonyka rábólint, az igen finom. A kedves vendég a legeslegjobbat választotta. A baj csak az, hogy mind elfogyott. Mosolya töretlen. Egyem meg is­ötét! (szabó) - Most mit csodálkozik? Az orvos teljes csendet és nyugal­mat javasolt Pintér Péter rajza Bélyeg Kisfaludy Strobl Zsigmond (1884—1975) Kossuth-díjas szobrászművész születésének 100. évfordulója tiszteletére a Magyar Posta az „Évfor­dulók — események” soro­zat keretében 2 forint név­értékű bélyeget jelentetett meg. A Lengyel György ál­tal tervezett és az Állami Nyomda által készített bé­lyegen a művésznek a Vá­rosligetben felállított „Íjász” alkotása látható. Az újdon­ság 1 837 300 fogazott és 5800 fogazás nélküli példány­ban kerül forgalomba. Hevesi Ákos (1884—1937) a magyar és nemzetközi munkásmozgalom kimagas­ló alakja, aki a spanyol pol­gárháború során vesztette életét, születésének 100. év­fordulója alkalmából bélye­get hozott forgalomba a Magyar Posta. A 2 forint névértékű bélyeget Wider­komm Ervin tervezte és az Állami Nyomda gyártja 982 300 fogazott és 4800 fo­gazás nélküli példányban. A LEHE, a Levélbélyeg­gyűjtők Első Hazai Egyesü­lete 100 éve alakult meg. Ebből az alkalomból a MA­­BÉOSZ, a Magyar Bélyeg­­gyűjtők Országos Szövetsége emlékblokkot nyomatott, amelyen az 1934-ben meg­jelent első magyar bélyeg­blokk a Liszt Ferenc kép­másával díszített ún. LEHE- blokk látható. Az emlék­blokk bérmentesítésre nem használható. Dr. S. L. VASÁRNAP, 1984. AUGUSZTUS 26. NÉPSZAVA A Papíripari Vállalat Csepeli Papírgyára FEJLESZTÉS ELŐTT ÁLLÓ CSOMAGOLÓESZKÖZ-GYÁRTÓ ÜZEMÉBE felvesz rotációs flexonyomógépi üzemeltetési ismeretekkel rendelkező szakmunkásokat A munkarend 2, 3 műszakos. Jó kereseti lehetőség. Felvételi órabér, megegyezés szerint. Vidékieknek munkásszállás, illetve havi 200 Ft térítési díjért magánlakáson való elhelyezés. Albérletben, ágybérletben lakóknak havi 400 Ft hozzájárulást fizetünk. Maximális hazautazási kedvezmény. Szociális kedvezmények, sportolási, továbbtanulási lehetőségek. Jelentkezés a munkaerő-gazdálkodáson. Budapest XXI., Duna u. 42. 1751. Telefon: 279-620/546-os mellék. Mai műsorok Televízió 1­ 8.20 Tv-torna 8.25 Óvodások filmműsora Emília — Kétbalkezesek — Csíkos tigrisek 8.45 Idesüss! Ism. Ajánlóműsor gyerekeknek 9.10 Winnetou, a meszkalero Francia kalandfilms. VII/2. Párviadal 10.05 Szerencse fel! Vetélkedőműsor gyerekeknek II. elődöntő 10.50 Hírek 10.55 Halászsas Angol dok.-film. Ism. 14.50 Mozart: A színigazgató Feliratos operafilm 15.50 Képújság 15.55 A Közönségszolgálat tájékoztatója 16.00 Aki dudás akar lenni Fiatalok népzenei műsora mindenkinek 16.20 Reklám 10.25 Tolnay Klári-sorozat A szerelem nem szégyen Magyar film (1940). FF. 17.50 Műsorainkat ajánljuk 18.15 Reklám 18.20 Elmebajnokság Egri János műsora 19.05 Delta Tudományos híradó 19.40 Tv-torna 19.45 Mese 20.00 A hét 21.00 Tetthely NSZK bűnügyi films. A halottak nem utaznak hiába A sok-sok krimi is, no, meg maga az élet is azt bizonyítja, hogy nincs tökéletes bűntény. Elvakult és önhitt bűnözők, akik mindenre elszántak, azt hiszik, hogy zseniális tervük hibátlan. De az a bizonyos banánhéj — jelen esetben egy holttest — most is megjelenik. . . 22.45 Hírek Televízió 2 19.00 Motoros műrepülő világ­­bajnokság Légi parádé és záró­program 20.00 Zenés Tv-színház Delibes—Harangozó: Coppélia A balett tévéváltozata 21.15 Telesport összefoglaló nemzetközi versenyekről 22.45 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 10.00 A héten történt 10.30 Sport 11.40 Eliska és családja. Tévésorozat. FF. 12.40 Hangverseny 13.20 Sport 15.50 Híradó 16.05 Sorsdöntő út. Ukrán mesefilm 16.40 Egy kis muzsika 16.50 Dabacs kapitány. Szlovák film. FF. 18.40 Zenés szórakoz­tató műsor 19.30 Tv-híradó 20.05 Tévéjáték. 21.05 A cseh zene tör­ténetéből 21.50 Sporthíradó 22.05 Nemzetközi sportversenyek, fel­vételről 13.23 Határ—Idő—Napló A mikrofonnál: Ferencsik János 14.07 Lemezmúzeum 14.35 „Örökké a világ sem áll” 15.05 Művészlemezek 16.02 Kemény zsigmond: A rajongók Rádiójáték 17.05 Gyári gyakorlat pályaválasztóknak 17.35 Operettmúzeum 18.14 Mese 18.40 Nagy színházi siker volt! Gyurkó László: Szerelmem, Elektra 20.35 Az All. Népi Együttes felvételeiből 21.12 Emlékezetes hang­versenyek A Székesfehérvári Zenekar hangversenye Vez. Vittorio Gui 22.20 Zenés emlékezés Lucienne Boyerra 23.13 Operafinálék 0.10 Presser Gábor szerzeményeiből Petőfi rádió 6.00 Népszerű muzsika a koránkelőknek • 7.00 Az unitárius egyház félórája 7130 Vasárnapi orgonamuzsika 8.05 A Nyitnikék postája 8.50 A magyar népköltészet hete Népballadák Illyés Kinga előadásában 9.05 Mit hallunk? 9.30 Örökzöld dallamok • 10.35 Bájleíró ábécé • Címszavakban nőkről 10.58 A M. Rádió Karinthy Színpada Mocsár Gábor: Szerencsés flótás, avagy hogy lehet lakáshoz jutni 12.08 Jó ebédhez szól a nóta 13.08 Schwajda György: Soha többé iskola 13.08 Mesejáték­­ 14.00 Ha még nem tudná Augusztusi tudományos mozaik 14.35 „Móra Ferenc ködményben .. .” A Kincskereső 10 éve dokumentumokban 15.35 Poptarisznya • 17.30 Húszas Stúdió Monsieur, hol van a Szabadság utca? 18.33 Útközben hazafelé Közlekedés, sport, zene 20.35 Egy szerződés, és ami mögötte van Beszélgetés Krzysztof Zanussival 20.55 Társalgó Ism. 22.20 Nóták • 23.20 Dzsessz • Bemutatjuk Tete Montuliu Body and Soul című dzsesszlemezét Kossuth rádió 8.05 Öt kontinens hét napja 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Világvasárnap Sediánszky János műsora 10.03 Dr. Doolittle kalandjai Hugh Loftin regényének rádióváltozata I II. 10.55 Az MRT Gyermekkórusa Kodály-műveket énekel 11.00 Vasárnapi koktél 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül Nemzetközi magazin 12.35 Édes anyanyelvünk 12.40 Egy korty tenger 12.50 Az élő népdal 13.00 Beethoven: F-dúr (Tavaszi) szonáta. Op. 24. 3. műsor 7.00 Reggeli hangverseny • 8.11 Komoly zenei zsákbamacska • 10.00 Mendelssohn-kórusok • 10.15 Új zenei újság 10.45 Öt kontinens hét napja 11.03 Nagy siker volt! Haydn-hangverseny • 12.21 Balettzene •­­ Operákból 13.05 A Human League zenekar felvételeiből • 13.35 Kis magyar néprajz 13.40 Nosztalgiahullám Gladys Knight and the Pips 14.25 Üldözőhiány Szabó Lőrinc versei 14.31 Handel, Jephtha • Oratórium közben: 15.37 Megújulás előtt? Rip.­m. 17.57 Új dzsessz­felvételeinkből • 18.30 Na maternjem jeziku 19.05 In der Muttersprache 19.35 Zenekari muzsika • 20.40 Dietrich Fischer-Dieskau Liszt- és Mahler­­dalfelvételei • Zongorán km. Daniel Barenboim 21.20 Sztárok sztereóban • 22.24 Rádiószínház 22.24 Göncz Árpád: Találkozás • 23.17 Melis György nóta­felvételeiből • Hétfői műsorajánlat KOSSUTH: 8.25 Mendelssohn-művek 9.30 A hét költője Janus Pannonius 11.39 Selma Lagerlöf: Gösta Berling 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak 13.00 Zenei érdekességek . . . — az elmúlt hét műsorából Handel: Tűzijáték — Kubából jöttünk 14.31 Ottlik Géza: Elhagyott hősnő 15.05 Dinu Lipatti Chopin-keringőket zongorázik 17.45 Tudományos híradó 19.16 Hangfotó — Marton Éváról 20.57 Egy rádiós naplójából Hangok — események 22.20 Lengyelországi utazás 22.30 Rádiószínház Juozas Grusas: Pokoli játék PETŐFI: 8.50 Slágermúzeum • 12.40 Tánczenei koktél • 17.00 Vesszőparipáink Ma: Finta József építészé . . . 18.35 Minden hangra emlékezem 20.00 Senki többet? Harmadszor! Szellemi árverés 21.15 Rockújság • 23.20 A tegnap slágereiből • 3. MŰSOK: 9.00 Pécsi Nemzetközi Kamarakórus-fesztivál • 1984. 12.22 Magyar zeneszerzők • 13.07 Gorkij: Életem 18.04 Zsebrádiószínház László Anna: A helyzet ura 18.21 Nagy mesterek kamara­zenéjéből • 19.55 Poptarisznya­i Oratórium Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Budai Parkszínpad: Evita (8), Zichy-kastély: Jöjjön ki Óbu­dára! (8), Mátyás-templom: Bu­davári-hang- és fényjáték (ma­gyar nyelvű előadás, 9, angol nyelvű előadás, e. fél 11), Hű­vösvölgyi Szabadtéri Színpad: Csizmás kandúr (de­­ll), Föv. Nagycirkusz: Kubai karnevál (de: 10 és fél 4). HÉTFŐ: Budai Parkszínpad: Evita (8). Hilton-szálló: Bécsi Kürtkvar­tett koncertje (8). Mátyás­templom: Románia felszabadu­lásának 40. évf. alk.-ból ren­dezett hangverseny. Bucuresti George Enescu Filharmóniai Vonószenekar (8).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék