Népszava, 1984. szeptember (112. évfolyam, 205–230. sz.)

1984-09-23 / 224. szám

8 Mozaik A Nap kel 6 óra 32 perckor, nyugszik 18 óra 40 perckor. — Almaszüret, nagygyűlés. A magyar—szovjet határ két oldalán, Beregsurány és Lu­­zsánka között fekvő, Lenin nevét viselő barátság almás­kertben szombaton közös al­maszüretet tartottak és ezút­tal ünnepelték meg a két te­rület felszabadulásának év­fordulóját. A szüreten a kör­nyékbeli szovjet és magyar üzemek több száz dolgozójá­val együtt részt vettek a Szovjetunió Kárpáton­ túli te­rülete párt-, állami és tömeg­szervezeteinek, gazdaságai­nak vezetői is. A felszabadu­lás 40. évfordulója alkalmá­ból délelőtt ünnepi nagygyű­lést tartottak, amelyen Veres Gábor, a beregszászi kerületi pártbizottság első titkára, va­lamint Illés Elemér, a vásá­­rosnaményi városi pártbi­zottság első titkára mondott ünnepi beszédet.­­ Jelentős sikereket ért el a közelmúltban az Óbudai Művelődési Ház vegyeskara. Az Albert Schweitzer kórus jeles karnagyuk, Kenessey László vezényletével a Nem­zeti Galéria kupolatermében vasárnap délelőtt 11 órakor ad hangversenyt. A prog­ramban motetták, madrigá­lok, Mendelssohn-, Brahms- és Bárdos-művek szerepel­nek. — Óriásprés. Egy műszak alatt 6 ezer tűzálló tégla­idom készítésére alkalmas óriásprést helyeztek üzembe a Dunai Vasmű tűzálló tégla­gyárában. — Magyar—finn baráti találkozó. A salgótarjáni magyar—finn baráti kör tag­jaival találkozott szombaton a finn testvérváros, Vantaa Nógrádban vendégeskedő ta­nácsi küldöttsége. Az eszme­cserén, amelyen részt vettek a két testvérváros közigaz­gatási vezetői is, megbeszél­ték a kapcsolatok további gyarapításának lehetőségeit is. A baráti találkozón be­mutatta műsorát a salgótar­jáni Liszt Ferenc kamara­kórus. — Határőrváros Esztergom. Ünnepséget tartottak szom­baton Esztergomban abból az alkalomból, hogy a tele­pülés elnyerte a határőrvá­ros címet. A Széchenyi téren rendezett ünnepséget kato­nai díszszázad felvonulása nyitotta meg, majd Varga Gyula, a Komárom megyei Tanács elnöke mondott be­szédet. Ezután Tóth Imre ve­zérőrnagy, a BM határőr­ség országos parancsnoka kö­szöntötte az ünnepség részt­vevőit. — Munkaverseny. Érté­kelték a kongresszusi és fel­­szabadulási munkaverseny eddigi eredményeit a Ma­gyar Gördülőcsapács Művek­ben. Az összesítés szerint a mozgalom már kezdeti sza­kaszában is konkrétan mér­hető eredményeket hozott. A nagyüzem dolgozói a vetél­kedő megkezdése óta — idő­arányos tervükhöz képest — 740 ezerrel több csapágyat készítettek. — Téli időszámítás. A Szovjetunióban az idén elő­ször a többi európai ország­gal azonos időpontban, vagyis szeptember 30-án — éjjel három órakor — állnak visz­­sza a nyári időszámításról a téli időszámításra.­­ A VI. fővárosi szak­­szervezeti ifjúsági napok ke­retében hétfőn 13 órakor a SZOT székházában kerül sor a közlekedésbiztonsági vetél­kedő döntőjére. A Szakszer­vezetek Budapesti Tanácsa, a KISZ budapesti bizottsága és a Fővárosi Közlekedés­­biztonsági Tanács által közö­sen szervezett, látványosnak ígérkező rendezvényen 1­5 csapat méri össze tudását. — Farkas Béla zoológus, a szegedi József Attila Tu­dományegyetem volt pro­fesszora, a Szeged környéki állóvizek, köztük a Fehér-tó faunájának jeles kutatója születésének 100. évfordulója alkalmából emléktáblát he­lyeztek el Hunyadi János sugárút 43. szám alatti, egy­kori lakóházának falán. Az emléktáblát szombaton avat­ták fel a Műszaki és Termé­szettudományi Egyesületek Szövetsége Csongrád megyei szervezete, az egyetem és a városi tanács képviselői. — Plovdivi vásár. Hétfőn nyitja meg kapuit a plovdivi idei őszi nemzetközi vásár. A Bulgária felszabadulásá­nak 40. és a KGST megala­kításának 35. évfordulója jegyében rendezett műszaki seregszemlén 30 ország mint­egy 1800 kiállítója vesz részt. Plovdivban ezen az őszön 18 vállalat képviseli hazánkat. — Felvétel ének tanszak­ra. A Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Főiskola gyakorló ze­neiskolája felvételt hirdet ének tanszakra. Kizárólag budapesti fiúk és leányok je­lentkezését várják, a korha­tár 25 év. Az érdeklődők szeptember 27-én, csütörtö­kön 16.30 órakor jelentkez­hetnek a Zeneakadémia 10-es termében. — Gázvezeték. A nagy nyári forgalom mérséklődé­sével meggyorsult Keszthely földgázhálózatának építése. A gazdasági környezet­ és a levegő tisztaságvédelmi szempontból egyaránt jelen­tős munka egy év múlva, 1985 októberére kerül olyan állapotba, hogy bekapcsol­hatják az első fogyasztókat. Vele egyidőben jut el a ve­zetékes gáz Hévízre. — Zárva. Csak november­ben várható a Szépművésze­ti Múzeumnak a műkincs­lopás után bezárt képtárai­nak megnyitása — közli a múzeum igazgatósága. A nyi­tást eredetileg az ősz elejére tervezték, de a kiállítások egy részének felújítása tech­nikai okok miatt elhúzódott. — Hetvennégy halott. A hét eleji ecuadori repülő­szerencsétlenség áldozatai­nak száma 74-re emelkedett. A szerencsétlenség színhe­lyén nehéz időjárási viszo­nyok között tovább kutatnak az eltűntek után.­­ A Gorkij Nyelviskola 1984/85. tanévi orosz nyelv­­tanfolyamaira szeptember 25-ig lehet jelentkezni a Ba­rátság Házában (Budapest VII., Gorkij fasor 45.) A nyelviskolán heti 3, 4, 6, 8 és 9 órás, négy- és nyolchóna­pos tanfolyamok kezdődnek felnőttek és diákok számára. Intézmények részére kihe­lyezett tanfolyamokat is in­dítanak.­­ A Magyar Akvaristák és Terroristák Országos Egyesületének rendezésében szombaton kétnapos találko­zó kezdődött Salgótarjánban. A salgótarjáni József Attila Művelődési Központban ki­állítást rendeztek. A bemuta­tó huszonkilenc akváriumá­ban csaknem negyvenféle halat, továbbá óriáskígyókat, pápaszemes kajmánokat, ék­szerteknősöket tekinthetnek meg az érdeklődők szeptem­ber végéig.­­ Nemzetközi ifjúsági konferencia kezdődött szom­baton Csopakon a KISZ központi bizottságának me­zőgazdasági és értelmiségi fiatalok tanácsa, valamint a Magyar Agrártudományi Egyesület ifjúsági bizottsága rendezésében. A tanácskozá­son 14 ország, köztük ha­zánk fiatal agrárszakemberei vesznek részt.­­ Befejeződött a nagy nyári karbantartás a karcagi rizshántolóban. Az ország legnagyobb rizshántolójának gépei, berendezései máris dolgoznak, a még raktáron levő tavalyi rizst dolgozzák fel. Az új termés megérke­zéséig két műszakban napi 180 tonna vízigabonát hán­tolnak, csiszolnak és készí­tenek elő kereskedelmi cso­magolásra.­­ Olajálló munkavédelmi kesztyű gyártását kezdték meg a dombóvári Unióipari Szövetkezetben. A kollektíva ezzel az egyik legfontosab­bat teljesíti a kongresszusi és felszabadulási munkaver­senyben tett vállalásai közül. A hasonló kesztyűket eddig tőkés országokból vásárol­tuk, köszöntek névnapunkon Tokio bsuA ^ — >----» w m wiVuKPIIMUi ■ Kiskert A jó minőségű bor titka: a gondos szüreti felkészülés, a szakszerű munka és a tisz­taság. A szőlő nem utóérő, ezért ha rothadás nem lép fel, semmiképpen se szedjük le féléretten. A szüret megkezdését so­hase bízzuk a véletlenre, ha­nem magunk is végezzünk próbaszüretet. Ehhez must­­fokcióra van szükség, ami­vel a cukortartalmat megál­lapíthatjuk, de kell hozzá egy mérőhenger és egy tál­ka is. A próbaszürethez a szőlőskert azonos fajtájú tő­kéiről gyűjtsük be a fürtö­ket. Amikor úgy ítéljük meg, hogy ezek már érettek, a bo­gyókat préseljük ki, a mus­tot öntsük a mérőhengerbe, merítsük bele a fokolót és olvassuk le a beosztáson a cukorfokot. Ha ez a néhány nap múlva elvégzett vizsgá­latkor sem változik, arra utal, hogy a szőlő érett, már nem képződik több cukor, és elkezdhetjük a szüretet. A zavartalan erjedéshez érdemes fajélesztőt beszerez­ni a Kertészeti Egyetem Sző­lészeti és Borászati Kutató Intézetétől (Kecskemét— Kisfái). Ez nem kenyér-, il­letve tésztaélesztő, hanem gondosan kitenyésztett bor­élesztő. Segítségével gyor­sabban megindul az erjedés és zavartalanabbul végbe­megy. Szebb és kellemesebb bort kapunk. Szent-Miklóssy Ferenc r \ A Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat jogi és munkaügyi osztálya felvételre keres munkaügyi előadót, normatechnológust és gépíró adminisztrátort US33332q \^pA?év Jelentkezés: Budapest XII. ker., Hajnóczy József u. 7-9. sz. Telefon: 153-690/63-as mell. V________________J VASÁRNAP, 1984. SZEPTEMBER 23. NÉPSZAVA Rónai Sándor, a Szoci­alista Hazáért Érdemrend kitüntetettje, aki 1937 óta volt a párt tagja, 65 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása szeptember 24-én 15 órakor lesz a Farkas­réti temetőben.­­ Az MSZMP II. kerületi bi­zottsága, Magyar Ellen­állók, Antifasiszták Szö­vetsége, Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete. Révai Nyomda felvételre keres munkavállalókat az alábbi munkakörökbe: 0 magasnyomó és ofszetgépmester • berakónő, (betanításáról gondoskodunk), 0 monószedő, • kéziszedő, • fényszedő, 0 könyvkötő, • vágó, 0 montírozó, 0 gépszerelő, 0 tmk-betanított munkás, 0 szállítómunkás, 0 segédmunkás, 0 kézbesítő, 0 könyvelési csoportvezető, 0 könyvelő, 0 adminisztrátor. Több üzemrészben rugalmas munkaidő! 40 órás munkahét! Munkásszállás! Az V. kerületben óvodai, illetve bölcsődei férőhelyet biztosítunk. Érdeklődni lehet: személyesen, vagy telefonon: Budapest V., Vadász u. 16. (A metró Arany János utcai megállójánál.) Telefon: 324-150/30 mellék. Mai műsorok Televízió 1­ 8.40 Tv-torna 8.45 Óvodások filmműsora A találékony kisfiú — A koncert 9.05 Kicsi a Bors 4. Vendégség 9.30 Winnetou, a meszkalerő VII/6. A gyűlölet gyümölcse 10.20 Hírek 10.25 Veszprémi Építők— Bp. Honvéd bajnoki férfi­­kézilabda-mérk. 11.45 Budapesti művészeti hetek Törzsasztal Sediánszky János műsora a kezdődő színházi évad eseményeihez kapcsolódik . . . 14.10 A Közönségszolgálat tájékoztatója 14.20 Tolnay Klári-sorozat Egy asszony elindul Magyar film, FF. (1949) 15.45 Műsorainkat ajánljuk 16.10 Képújság 16.15 Reklám 16.20 Elmebajnokság Egri János műsora 17.00 Vonópárbaj ’84 A Magyar Média és az Országos Szórakoztató­­zenei központ prímásversenyének közvetítése a Kör­csarnokból 1. középdöntő 18.00 Delta Tudományos híradó 18.25 Reklám 18.40 Tv-torna 18.45 Mese 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 A hét bátor mindig győz Amerikai film (1966) A mexikói falucska férfilakosságát mind elhurcolják, s ingyen munkára kényszerítik őket. Az emberek végső kétségbeesésükben Chrishez fordulnak, így ő visszatér barátaival a régen elhagyott földre . . . 21.45 Monológ Egy óra Mihály Andrással Km. Perényi Miklós, az Éder-vonósnégyes, a Budapest Kamara­­együttes, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, vez. Petró János, és a Magyar Állami Operaház ének-zenekara és szólistái Vezényel Petró János 22.45 Hírek Televízió 2 20.00 A kozmosz Amerikai filmsorozat XIII/4. Menny és pokol 21.00 Stevie Ray Vaughan és a Double Trouble a Rockpalota lővéséi szabadtéri koncertjén, 1984. augusztus 25-én Em. S. R. Vaughan (gitár, ének), Thomas Lafayette Smedley (basszusgitár) és Chris Layton (dobok) 21.45 Reklám 21.50 Telesport „Aranysisak” nemzetközi salakmotoros verseny 22.45 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 10.40 Zeman őrnagy harminc esete. Tévéso­rozat 11.40 A héten történt 12.15 Híradó 12.30 Hangverseny 13.30 Nemzetközi salakpályás verseny 16.55 Férfi az első századból. Cseh film. FF. 18.40 Szórakoz­tató műsor 19.30 Tv-híradó 20.10 A Főnix-ügy. Tévéjáték, 1. 21.10 Sporthíradó 21.25 Beszámoló a sakk VB-ről 21.35 A cseh zene történetéből 22.15 Riportműsor Petőfi rádió 6.00 Népszerű muzsika a koránkelőknek • 7.00 A görög katolikus egyház félórája 7.30 Orgonamuzsika • 8.05 Gene Kelly énekel 8.15 Író és rádiós Beszélgetés Asperján Györggyel 8.50 Álmok szabad egén Sárándi József versei 9.05 Mit hallunk? 9.30 Katona Klári új nagylemeze • 10.35 Erich Kunz operett­felvételeiből 11.00 Világszínházi Magazin 12.10 Jó ebédhez szól a nóta # 12.50 Pancso Pancsev: A négy süveg 14.00 Szeptemberi tudományos mozaik 14.35 Táskarádió 15.35 Poptarisznya • 17.38 Budapesti Művészeti Hetek Ördögh Szilveszter: Jövőnk árnya 18.33 Útközben hazafelé • 20.35 Társalgó Ism. 22.00 Verbunkosok, nóták • 23.20 Szórakoztató zene • 3. műsor 7.00 Reggeli hangverseny • 8.11 Komoly zenei zsákbamacska • 9.50 Az MET Gyermekkórusa énekel • 10.00 Új zenei újság • 10.45 Öt kontinens hét napja 11.03 Vokális zene # 12.45 Scheidt, Sulta battaglia • 13.05 A London Aircraft zenekar felvételeiből # 13.35 Dietrich Fischer-Dieskau Liszt- és Mahler­dalfelvételeiből • 14.27 Kamaramuzsika • 15.05 Népi dallamok a nagy mesterek kezében Haydn-művek 15.32 A feszültség forrásai Beszélgetés a foglalkoztatás­politikáról 15.57 Hangdokumentumok a százéves budapesti Operaház történetéből 16.49 Csajkovszkij: V. szimfónia • 17.38 A Bartók vonósnégyes felvételeiből 18.30 Na matemjem jeziku 19.05 In der Muttersprache 19.35 Simeon Stereo fuvola­dzsesszhangversenye # 20.20 Kamarazene # Henryk Szeryng hegedül, Ingrid Haebler zongorázik 21.18 Sztárok sztereóban • Neil Sedeka koncertje 22.00 Vészi Endre: Nyárközép csodái • 22.51 Berlioz műveiből • Budapesti színházak VASÁRNAP Erkel Színház: Lammermoori Lucia (6. b. 1. ea. 7), Nemzeti Színház: Olympia (de. 11), Freud avagy Az álomfejtő álma (7), Várszínház: Csíksomlyói passió (de. 11), Családi ház manzárd­dal (7), Katona József Színház: A szarvaskirály (7), Vígszín­ház: Don Carlos (7), Pesti Szín­ház: Jóccakát, anya!, (VII. b. 1. ea., 7), József Attila Színház: A régi nyár (7), Operettszínház: Kaméleon (Gyulai Gaál F. b. 1. ea., fél 3), Kaméleon (Petráss S. b. 1. ea., 7), Thália Színház: Jóból is megárt a kevés (7), Vi­dám Színpad: Elvámolt éjsza­ka (7), Mikroszkóp Színpad: Bal? Jobb? Bal! (fél 8), Já­tékszín: Tóték (7), Bábszínház — Jókai tér: A három kismalac (fél 10 és fél 12), Népköztársaság útja: Gulliver Liliputban (de. 11 és du. 4), Főv. Nagycirkusz: Kubai karnevál (de­ 10 és fél 4), HÉTFŐ Nemzeti Színház: Nem félünk a farkastól (7), Várszínház: Csík­­somlyói passió (7), Katona Jó­zsef Színház: Budapest-Orfeum (7), Vígszínház: Játszd újra, Sam! (7), Pesti Színház: Szent­­ivánéji álom (7), József Attila Színház: Benkó dixieland (7), Operettszínház: Hamlet (a pé­csi Nemzeti Sz. vendégjátéka, BMH, 7), Táncfórum a Budai Vigadóban: Babák, bábuk, ro­botok (Jensziszky Modern Jazz­­balett Együttes műsora, 7), Thá­lia Színház: A kék madár (6), Vidám Színpad: Hajrá, magya­rok! (7), Kis Színpad: Együtt, ameddig bírjuk (fél 8), Játék­szín: Tóték (7), Korona-Pódium: „Előttem az élet”. Mikes Lilla előadóestje (7), Mátyás-temp­lom: Budavári hang- és fény­játék (8), Bp.-i Gyermekszín­ház: Feri világgá megy (du. 3), Lézerszínház: Mike Oldfield (fél 8), Zeneakadémia: ,,A bolgár kultúra napjai”. A Budapesti Filharmóniai Társaság Zeneka­ra (fél 8). Kisterem: Kertész István (barokk-hegedű), Perto­­rini Rezső (barokk-cselló) és Rados Ferenc (fortepiano) hang­versenye (fél 8). Az FMH programjából Első emelet klubest 1984. szeptember 27-én, 18 órakor. Műsor: Emelet koncert videón, Emelet bazár, dedikálás, Emelet nóták jazz feldolgo­zásban. Hangszercsodák, Emelet — fórum. Műsorve­zető: HAJNAL GÁBOR. Kossuth rádió 8.05 Öt kontinens hét napja 8.24 Énekszóval, muzsikával 9.00 Rádiómagazin Beszélgetés Kapolyi László ipari miniszterrel 10.03 Kipling: A dzsungel könyve, II/2. 11.11 Vasárnapi koktél 12.00 H. Időt. 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül Nemzetközi magazin 12.40 Egy korty tenger 13.00 Alfred Cortot zongorázik 13.53 Balaton Nemes Nagy Ágnes versei 13.59 Határ—Idő—Napló A mikrofonnál: Ferencsik János 14.35 „Tényleg mindent a számítógép csinál?” Beszélgetés Csákány Antal villamos­­mérnökkel 15.05 Művészlemezek 16.03 Ethano­dze: Házasság ismeret módra 17.05 Jelenidőben Formás áruk 17.35 Mi a titka? Ebie Stignani művészete 18.40 Nagy színházi siker volt Ray Lowler: A tizenhetedik baba nyara 21.09 Svéd Sándor opera­áriákat énekel 22.20 Nagy mesterek . . . — világhírű előadó­­művészek 23.30 Klasszikus operettekből 0.10 Virágénekek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék