Népszava, 1984. október (112. évfolyam, 231–256. sz.)

1984-10-02 / 231. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek!­­ ■ kedd, 1984. október 2. ■ 112. évfolyam, 231. szám ■ ára­do forint _ —— A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK központi lapja Őszi szezon a konzervgyárakban Termékszerkezet-módosítás • Kapós az almasűrítmény Megkezdődött a szüret is A konzervgyárakban még tart a főszezon, jelenleg a savanyúság és a gyümölcsök feldolgozása adja a legna­gyobb munkát. Néhány zöld­ségféléből a vártnál keve­sebb termett, így ezekből szerényebb mennyiség áll az ipar rendelkezésére. E cikke­ket más, bővebb termést adó zöldségekkel igyekeznek pó­tolni. A Konzervipari Közös Vállalat megítélése szerint összességében az év végéig a tervezett mennyiségeket gyárthatják az üzemek, meg­közelítően mintegy 750 ezer tonnát. Mivel a kedvezőtlen nyári időjárás miatt paradicsom­ból, paprikából és uborkából kevesebb termett, az üzemek — elsősorban a hatvani, a nagykőrösi, a szegedi és a kecskeméti gyár — a ter­mékszerkezet módosításával biztosítja a folyamatos fel­dolgozást. A nagyobb nyers­anyaghányadot igénylő sűrí­tett paradicsomkészítmény helyett például növeli az úgy­nevezett kevert cikkek ará­nyát. A korábbi években a gyengébb zöldborsótermés miatt gyakran fordult elő, hogy főzelék helyett az ere­detileg tervezettnél több sa­vanyúságot gyártottak a vál­lalatok, most viszont fordí­tott a helyzet. A savanyított paradicsom, paprika, uborka helyett fokozzák a zöldborsó­­konzerv és a finomfőzelék előállítását. Káposzta alap­anyagú kevert salátából is többet készítenek. Megkezdődött az iparial­­ma-feldolgozás. A nyíregyhá­zi, a békéscsabai és a sziget­vári gyár rendezkedett be az almasűrítmény előállítására. E készítmény igen kapós a külföldi — többek között a japán és a kanadai — vevők körében, üdítő ital gyártásá­hoz alapanyagként használ­ják fel. A kertekből folya­matosan érkeznek az üze­mekbe a szilva- és a körte­szállítmányok, kampótok, üdítő italok, dzsemek gyártá­sához. Megkezdődött a szőlőszü­ret Pest megyében. A töki Egyetértés Tsz-ben megkezd­ték a korai Irsai Olivér faj­tájú szőlő szedését. A mun­kákban részt vesznek a buda­keszi gimnázium diákjai is. A Budapesti Konzervgyár a hazai igényekhez igazodva több olcsó húsos készítmény előállítására állt rá. Bab és lencse alapanyagú kolbászos, illetve virslis konzervet gyárt, s megkezdte a rakottkáposz­ta előállítását is. Diákok segítenek a szüretelés­ben MTI Fotó : Kerekes Tamás felvétele Nemzetközi acélgyártási konferencia hazánkban KORF-m­ódszer • 80 milliós megtakarítás Ózdon Európában e­lőször nálunk Harmincöt külföldi és 25 ha­zai acélgyártási szakember részvételével négynapos nem­zetközi tudományos szakmai konferencia kezdődött hétfőn Ózdon, a tanácskozás témája a KORF acélgyártási eljá­rás továbbfejlesztése. Ezt az új, energiatakarékos acél­gyártási eljárást 1980-ban Brazília után Európában elő­ször az Ózdi Kohászati Üze­mekben alkalmazzák, egyelő­re kísérletképpen. A KORF acélgyártás lé­nyege, hogy a martinkemen­cékben az eddigi boltozatos ráfúvatás helyett az oxigént vízszintes síkban, közvetle­nül a salakszint alatt juttat­ják az acélfürdőbe, a kemen­ce csapolónyílásának két ol­dalán elhelyezett KORF-égők segítségével. Ezzel felgyor­sul az úgynevezett metallur­giai reakció, amely jelentős energiamegtakarítást ered­ményez és lerövidíti a gyár­tási, a csapolási időt. Ózdon a KORF-eljárás alkalmazásá­val a számítások szerint évente mintegy 27 ezer tonna fűtőolajat, vagy jelentős mennyiségű földgázt és úgy­nevezett fémbetétet lehet megtakarítani, 62 forinttal csökkenthető egy tonna acél előállítása. Ez Ózdon a jelen­legi éves gyártókapacitást fi­gyelembe véve közel 80 mil­lió forint megtakarítást je­lent. Az ózdi tapasztalatokról és az eljárás továbbfejlesztésé­ről folytatnak eszmecserét most Ózdon, a többek között az NSZK-ból, Franciaország­ból, Lengyelországból, Kíná­ból, Indiából, az NDK-ból, Csehszlovákiából és Brazíliá­ból érkező szakemberek. Kedden szimpoziont rendez­nek, amelyen Pethes András, az OKÜ vezérigazgatója és dr. Willy Korf, az új acél­gyártási eljárás kidolgozója és kezdeményezője tart elő­adást. Taróczy Balázstól: — Hogyan lehetett volna a spanyolokat legyőzni? A magyar teniszezők, mint ismeretes, a Davis Kupa európai B-döntő­­jében a spanyolokkal mérkőztek a világcso­portba való feljutásért, de ismét vereséget szen­vedtek a spanyoloktól. Hogy miért, arra kér­tünk választ és játéko­sunktól, aki a 12. olda­lon felel kérdéseinkre. A Szovjetunió és az Egyesült Államok rendszeres kapcsolatban maradnak ,.Gyakorlatilag semmi sem változott’9­8 Lapvélemények Gromiko tárgyalásairól Folytatódott az EJVSZ-közgyűlés általános vitája Kis Csaba, az MTI tudósítója jelenti: „Intenzív és néha filozofi­kus jellegű” eszmecserének minősítette Shultz amerikai külügyminiszter az elmúlt héten megtartott magas szin­tű szovjet—amerikai megbe­széléseket. Shultz szerint megállapodás jött létre arról, hogy a két fél továbbra is rendszeres kapcsolatban ma­rad egymással, a diplomáciai csatornákon keresztül. „Bí­zunk abban, hogy így megvi­tatjuk a most felmerült kér­déseket és tárgyalni fogunk néhány fontos témáról” — hangoztatta a külügyminisz­ter az ABC televíziós háló­zatnak vasárnap adott nyi­latkozatában. Schultz határozottan tagad­ta, hogy az amerikai fél a tárgyalásokon felvetette vol­na: hajlandó elfogadni az űr­­fegyverekre vonatkozó, a Szovjetunió által javasolt moratóriumot. Gromiko külügyminiszter egyébként vasárnap hazauta­zott Moszkvába. A vasárnapi amerikai la­pok nagy teret szenteltek Gromiko washingtoni meg­beszélései értékelésének. A The New York Times ismert publicistája, James Reston úgy vélekedik: a Reagan— Gromiko találkozóban a leg­jelentősebb fejlemény az, hogy egyáltalán létrejött. A lap egy másik cikke az amerikai fél magatartását ér­tékelve azt írja, hogy Reagan felajánlotta: kormánya ugyan hajlandó vissza­térni az előző kormányok gyakorlatához, de ennél többet nem tett. Ha­sonló véleményt szögez le a The Washington Post vasár­napi­ vezércikke is. „Gyakor­latilag semmi sem változott” — írja a lap, az előző kormá­nyok gyakorlatára utalva. A cikk következetlennek neve­zi az Egyesült Államok poli­tikáját, amely könnyen ma­nipulálható. A másik befo­lyásos napilap, a The New York Times közvetve ugyan­csak a Reagan-kormány ed­digi politikáját hibáztatja a szovjet—amerikai kapcsola­tok megromlásáért. Az NSZK kormánya üd­vözli Andrej Gromiko szov­jet külügyminiszter találko­zóinak létrejöttét Ronald Reagan amerikai elnökkel és George Scultz külügyminisz­terrel — jelentette ki hétfői, bonni sajtóértekezletén Peter Boenisch, a bonni kabinet szóvivője. Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter és Ronald Reagan amerikai elnök pén­teki washingtoni találkozója sajnos nem támasztja alá, hogy bármilyen pozitív gya­korlati változás következett volna be az Egyesült Államok kormányzatának külpolitiká­jában — állapítja meg va­sárnapi számában a Pravda. * A szocialista országok vé­leménye szerint a béke meg­őrzéséhez és a nemzetközi biztonság megszilárdításához vezető egyedüli út a fegy­verkezési hajsza megfékezése — mondta hétfőn az ENSZ- közgyűlés 39. ülésszaka álta­lános vitájában elhangzott felszólalásában Petr Mlade­­nov bolgár külügyminiszter. Béketüntetés az NSZK-ban. Fiatalok ezrei tiltakoztak a NATO-hadgyakorlatok ellen az NDK hatá­rához közel fekvő Fuldában. A képen: amerikai katonák figyelik a dombtetőről a helikopter-támasz­pontnál tüntetők menetét TELEFOTO / MTI Külföldi Képszerkesztőség Megkönnyítik a fiatalok lakáshoz jutását Népesedéspolitikai tervek Csongrádiján Az elmúlt évtizedek demog­ráfiai folyamatai Csongrád megyében is a népesség el­öregedéséhez vezettek, és ki­sebb a gyermekvállalási kedv, mint az országban ál­talában. Azok a 20—29 év közötti nők pedig, akik most, vagy az elkövetkező évtized­ben gyermekeket szülhetné­nek, éppen a legkevésbé né­pes korosztály tagjai. Kedve­ző változásra csak 1995 és az ezredforduló között lehet szá­mítani, amikor is 20—24 éves korba lép az 1975-ös korosz­tály is. A kedvezőtlen ten­denciák — állapította meg napokban tartott ülésén a Csongrád megyei Tanács — csak mérsékelhetők, de el nem kerülhetők. Azt minden­képpen el kell érni, hogy leg­alább annyi, vagy több gyer­mek szülessen, amennyi je­lenleg. Ehhez, persze, meg­felelő társadalmi feltételek szükségeltetnek. Mert mi is a magyarázata annak, hogy Csongrád me­gyében az országos átlagnál kedvezőtlenebbül alakult a népesedési folyamat? Az egyik ok, mondják a demog­ráfusok, a városi lakosság magas arányában keresendő. A másik — ez már megyei sajátosság —, hogy az orszá­gos átlag feletti a nők fog­lalkoztatása, lévén a megyé­ben számos, nők számára munkalehetőséget biztosító könnyűipari üzem. Persze, az sem hagyható figyelmen kí­vül, hogy igen sok a válás, ráadásul többnyire a 30 év alatti korosztályban. Egyre többen élnek élettársakként és ez az együttélési forma a házasságnál kevésbé ösztönöz a gyermekek vállalására. Ehhez egyébként a gazdasági feltételek sem alakultak meg­felelően. Vagyis: nehéz la­káshoz jutni, a hitelezési fel­tételek évek óta mit sem vál­toztak, és a lakások elosztá­sában sem érvényesülnek kellőképpen a szociális szem­pontok. Mindezek figyelembevéte­lével a megyei tanács közép­es hosszú távú népesedéspo­litikai elképzelést dolgozott ki. Ebben nagy hangsúlyt ka­pott a területi és településfej­lesztés, a települések népes­ségmegtartó képességének növelése, ami a helyi munka­­lehetőségek bővítését is fel­tételezi. Arra is szükség van, hogy feltárják és megszün­tessék a munkahelyeken az egészségre ártalmas körül­ményeket, hogy a nagyobb fizikai megterhelés elkerülé­sére ésszerűbben osszák el a munkaköröket, hogy a terhes és a gyesen levő nők álla­potuknak megfelelő munkát végezhessenek. A feldolgozói és a részmunkaidős foglal­koztatás biztosításával, a ru­galmas időbeosztás megszer­vezésével segíteni kell a nők munkavállalásán. Könnyíte­ni kell a lakáshoz jutást és megkülönböztetett támoga­tásban részesíteni a fiatal há­zasokat, a többgyerekeseket. Az egészségügyre szintén sok feladat vár, a tennivalókkal részletesen foglalkozik a né­pesedéspolitikai koncepció, az oktatásban sem kevés a tennivaló. Meg kell teremte­ni a nagy létszámú korosztá­lyok középfokú beiskolázásá­nak feltételeit. (Ladányi) A 237. napon Ma visszatér a Földre a három szovjet űrhajós Sikeresen végrehajtotta va­lamennyi kutatási feladatát és kedden visszatér a Föld­re Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov. A három szovjet kozmonauta töltötte eddig a legtöbb időt a világűrben — leszállásukra útjuk 237. napján kerül sor. Az utóbbi napokban az űr­hajósok minden idejét a visz­­szatérésre való felkészülés kötötte le. A Szojuz T–11 űr­hajó leszálló egységébe át­szállították a február óta végzett kísérletek eredmé­nyeit tartalmazó tartályokat. Mivel a szovjet űrhajózásban már hagyománynak számít, hogy a távozó expedíciók tö­kéletesen tisztán hagyják maguk mögött az űrállomást, kitakarították a Szaljut-7-et is. A műszereket, az állomá­son maradó berendezéseket szekrényekbe rakták, a ku­tatómunka során használt, s a továbbiakban felesleges be­rendezéseket pedig átvitték a Szojuz T űrhajó orbitális és műszeres egységébe, amelyek a Föld légkörébe visszatérve elégnek. A telemetrikus mérések és a személyzet beszámolója szerint a Szaljut—7—Szojuz T—11 orbitális komplexum rendeltetésszerűen működik, a leszállásra készülő három űrhajós egészségi állapota és közérzete jó. Ali Nasszer Mohamed Moszkvában Az SZKP Központi Bizottsá­ga és a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa elnökségének meghívására hétfőn rövid lá­togatásra Moszkvába érke­zett Ali Nasszer Mohamed, a Jemeni Szocialista Párt KB főtitkára, a Jemeni Legfel­sőbb Népi Tanács Elnökségé­nek elnöke, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke.

Next