Népszava, 1984. november (112. évfolyam, 257–281. sz.)

1984-11-01 / 257. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ■ CSÜTÖRTÖK, 1984. NOVEMBER 1. ■ 112. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM ■ ÁRA 1,40 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Befejeződött 39. ülésszaka Fazekas László, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Szerdán Havannában befe­jeződött a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsának XXXIX. ülésszaka. A szocia­lista gazdasági közösségnek a múlt évi berlini, XXXVII. ülésszak óta elért fejlődését elemző tanácskozáson a tag­országok miniszterelökeik, illetve miniszterelnök-he­lyetteseik által vezetett kül­döttségekkel vettek részt. Meghívottként jelen volt több harmadik világbeli or­szág, s két latin-amerikai re­gionális gazdasági szervezet képviselője is. A tanácsko­zás munkájáról közleményt fogadtak el, amelyet később hoznak nyilvánosságra. A tanácsülés után a kubai fő­városban a KGST Végrehaj­tó Bizottsága is megtartotta ülését, amelyről szintén köz­lemény jelenik meg. Havannában nyilvános­ságra hozták valamennyi tagország küldöttségveze­tőjének a tanácsülés hétfői munkanapján, a nyitó ple­náris ülésen elmondott" fel­szólalását. Dzsambin Batmönd, a mongol delegáció vezetője beszédében országa egyet­értéséről biztosította a KGST végrehajtó bizottságának be­számolóját a két ülésszak között végzett munkáról. Részletesen szólt arról, hogy a Szovjetunió és más KGST-tagállamok milyen nagy segítséget nyújtottak Mongólia népgazdaságának fejlődéséhez. Batmond felhívta a figyel­met arra, hogy Mongóliában, részben a magyar geológu­sok részvételével folytatott feltárási munkák eredmé­nyeként, komoly tartalékok­ra bukkantak különböző ás­ványkincsekből, elsősorban szilárd fűtőanyagokból és színes fémekből. Mongólia biztosítja a lehetőséget vala­mennyi tagországnak arra, hogy részt vegyen ezek kö­zös kiaknázásában, haszno­sításában. A román küldöttséget ve­zető Constantin Dascalescu miniszterelnök beszédében részletesen kitért a nemzet­közi helyzetre, a legalapve­tőbb feladatnak nevezve a fegyverkezési verseny meg­fékezését, a leszerelést. Ro­mánia annak a híve — mon­dotta —, hogy folytatódja­nak az atomfegyverzetekről tartott tárgyalások. Románia véleménye szerint a nukleá­ris rakéták telepítését abba kell hagyni, a már meglevő­ket pedig le kell szerelni. A KGST-tagországok együttműködéséről szólva Dascalescu kijelentette, hogy Románia egyetért a végre­hajtó bizottság beszámolójá­val. Felhívta azonban a fi­gyelmet arra, hogy meg kell gyorsítani az 1985-ben lejá­ró gyártásszakosítási megál­lapodások megújítását célzó munkákat és a jövőben na­gyobb figyelmet kell szentel­ni annak, hogy mindig biz­tosított legyen a tagországok ellátása a szakosítás kere­tében gyártott termékekből. A román miniszterelnök szólt arról is, hogy a KGST- ben ki kell dolgozni a hosz­­szú távú energetikai általá­nos egyezményeket, hogy a közösségen belüli igényeket jobban, stabilabban ki lehes­sen elégíteni. Lubomír Strougal csehszlo­vák kormányfő hozzászólá­sában elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tu­dományos-technikai haladás új, megnövekedett követel­ményeket támaszt a KGST egész tevékenységével szemben. Rugalmasabbá kell tenni a szocialista gazdasági integrációs szervezet mun­káját, nagyobb figyelmet kell fordítani az újítótevé­kenységre. Ehhez megfelelő feltételeket teremt a követ­kező ötéves népgazdasági tervek és a hosszabb távú fejlesztési programok most folyó egyeztetése. Magyar idő szerint a késő délutáni órákban kezdődött meg szerdán a KGST-ülés­­szak záró plenáris ülése a tagállamok küldöttségeinek, s a meghívottként részt ve­vő országok és nemzetközi szervezetek képviselőinek részvételével. Ezen az ülésen adóztak egyperces néma felállással a résztvevők a meggyilkolt In­dira Gandhi emlékének, mi­után Fidel Castro megren­dülten méltatta a kiemelke­dő állami vezető, a világ ha­ladó mozgalmait következe­tesen támogató, nagy indiai politikus érdemeit. Fidel Castro, a Kubai KP KB első titkára, a kubai ál­lam- és minisztertanács el­nöke még kedden délután baráti találkozón fogadta a KGST XXXIX. ülésszakán részt vevő küldöttségek ve­zetőit, a meghívott résztve­vők képviselőit. A találko­zón jelen voltak a KGST- tagországok kommunista és munkáspártjai gazdasági kérdésekkel foglalkozó titká­rai, s a tagállamok állandó KGST-képviselői is. Fidel Castro részletes áttekintést adott Kuba gazdasági és tár­sadalmi fejlődéséről, a ven­dégek nevében pedig Nyi­­kolaj Tyihonov, az SZKP KB PB tagja, a szovjet Minisz­tertanács elnöke, a szovjet küldöttség vezetője mondott köszönetet a találkozóért, a KGST tanácsülésének meg­rendezéséért. Az ülésszak elnöksége TELEFOTO — MTI Külföldi Képszerkesztőség A fegyverektől mentes világűr a békés földi élet előfeltétele Konsztantyin Csrnyenko átadta az űrrekorderek kitüntetéseit Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségének elnöke nyújtotta át szerdán a kitüntetéseket a rekord idő­tartamú, 237 napos űrutazás három résztvevőjének: Leo­­nyid Kizimnek, Vlagyimir Szolovjevnek és Oleg Aty­­kovnak. A Szovjetunió következe­tesen fellép azért, hogy a vi­lágűr a gyümölcsöző együtt­­­működés és ne a katonai versengés színtere legyen — mondotta rövid köszöntőjé­ben Konsztantyin Csernyen­ko. A realitások ma olyanok, hogy a fegyverektől mentes világűr előfeltételét jelenti a békés földi életnek. A Szov­jetunió ebből indul ki, és azt szeretné, ha valamennyi ál­lam támogatná ezt az egye­dül ésszerű álláspontot. Értékelve a három kozmo­nauta munkáját, Csernyenko megállapította: a 237 napos űrrepülés bebizonyította, hogy a szovjet szakemberek és tudósok helyes úton ha­ladnak a világűr kutatásá­ban, és egyben tanúsítja, hogy milyen megbízható és magas színvonalú a szovjet kozmikus technika. Az űrrepülés során tanúsí­tott bátorságáért és hősiessé­géért a Legfelsőbb Tanács Elnöksége Leonyid Kizimet Lenin-renddel és — másod­szor — a Szovjetunió Hőse címet jelképező Aranycsil­laggal, Vlagyimir Szolovjevet és Oleg Atykovot a Szovjet­unió Hőse kitüntető címmel, az azt jelképező Aranycsil­laggal és Lenin-renddel tün­tette ki. Szolovjev és Atykov ezenkívül megkapta a Szov­jetunió űrhajósa címet is. Meggyilkolták Iirímielk­it msegdöbbenés és felháborodás világszerte Tizenkét napos országos gyász Indiában Iladzsiv Gandhi az új kormányfő Gyilkos merénylet áldozatává vált szerdán Új-Delhiben Indira Gandhi indiai minisz­terelnök. A kormányfő né­hány órával azután halt meg, hogy szikh szélsőségesek a miniszterelnöki rezidencia közelében pisztolyokkal és automata fegyverekkel tüzet nyitottak rá. Az UNI indiai hírügynökség szerint a halál helyi idő szerint 11 órakor következett be. Ugyancsak az UNI közölte, hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállították és az orvosok haladéktalan műté­tet hajtottak végre a több sebből erősen vérző sérültön. Felsőtestéből hét lövedéket távolítottak el, de a kómába esett kormányfő életét már nem tudták megmenteni. A hírügynökségek jelenté­se szerint Indira Gandhi re­zidenciájából közeli hivatalá­ba indult, amikor helyi idő szerint kilenc óra után tíz perccel két vagy három szikh szélsőséges egy garázsból tü­zet nyitott rá. Feltételezik, hogy tettüket bosszúnak szánták, amiért Indira Gan­dhi júniusban parancsot adott az amritszári Arany­templomban elrejtőzött szikh terroristák elleni rohamra. A merénylők kiléte, pon­tos száma és további sorsuk egyelőre nem ismeretes. Az ANI indiai hírügynökség azt közölte, hogy a testőrruhát viselő gyilkosok közül kettőt a kormányfő testőrsége meg­ölt, egyet pedig őrizetbe vett. Egy rendőrségi szóvivő vi­szont kijelentette, hogy a merényletet elkövető két sze­mélyt letartóztatták. Indira Gandhi kedden Orissza államban mondott beszédet. „Ha meghalok ha­zám szolgálatában, büszkén fogok távozni. Minden csepp vérem Indiát és fejlődését erősíti majd.” Az indiai kormány szerdai rendkívül ülésén Radzsiv Gandhit, a meggyilkolt, mi­niszterelnök-asszony fiát je­lölte kormányfőnek, aki még aznap letette a hivatali es­küt Zail Szingh államfőnek. A 40 éves Radzsiv Gandhi 1983 eleje óta az Indiai Nem­zeti Kongresszus (I) párt or­szágos bizottságának a főtit­kára. Egyetemi tanulmányait Cambridge-ben végezte. (Folytatás a 3. oldalon) Gyászoló asszonyok a kórház előtt TELEFOTO — MTI Külföldi Képszerkesztőség Magyar vezetők részvéttávirata Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bi­zottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács el­nöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke a következő részvéttáviratot küldte Ginai Zail Szingh-nek, az Indiai Köz­társaság elnökének: Mély megrendüléssel értesültünk Indira Gandhi miniszter­elnök-asszonynak, az Indiai Köztársaság kiemelkedő vezető­jének tragikus haláláról. Indira Gandhi sokat fáradozott or­szága fejlődéséért, népének boldogulásáért, a nemzetközi megértés erősítéséért és a világ békéjének megőrzéséért, ma­radandóan hozzájárult országaink, népeink baráti kapcsola­tainak fejlesztéséhez, személyét hazánkban őszinte tisztelet övezi. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa, a magyar kormány és népünk nevében mély részvétünket fejezzük ki önnek, az ország kormányá­nak és a baráti India népének, Indira Gandhi miniszterelnök elhunyta alkalmából. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Osztozunk gyászukban, és őszinte együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt családjának. Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront OT főtitkára távirat­ban fejezte ki mély részvétét Radzsiv Gandhinak, az Indiai Nemzeti Kongresszus (I) főtitkárának, Indira Gandhi halála alkalmából. Milliókat érő ötletek — anyagtakarékos technológiák a kongresszusi és felszabadulási mun­kaversenyben A vállalati kollektívák, szo­cialista brigádok sorra telje­sítik kongresszusi és felsza­badulási munkaverseny-fel­­ajánlásaikat. Legfőbb cél mindenütt a hatékonyabb termelés, amelyet egyebek között körültekintő és éssze­rű takarékossággal érhetnek el. A Tungsram Rt-ben több gyáregység brigádjai fogtak össze és vállalásuknak meg­felelően megkezdték a fény­források gyártásához impor­tált rézszalagok helyettesíté­sét hazai alumíniumszalagok­kal. Ily módon az idén eddig egyharmadával mérsékelték a sárgaréz-felhasználást, mintegy ezer tonnát megta­karítva az értékes fémből. A Diósgyőri Gépgyárban a szocialista brigádok össze­fogásával már az első három­negyedév alatt több mint 40 millió forintnyi alapanyagot takarítottak meg. A gépgyá­riak hőkezelő és kovácsoló brigádjai módosították tech­nológiáikat, egyszerűsítették az úgynevezett előalakítást, programot készítettek a hul­ladékok felhasználására, szi­gorították a darabolási tűrés­határokat, új, takarékos he­gesztési módszereket terjesz­tettek el. A Mátravidéki Fémmű­vekben fiatal szakemberek egy csoportja számításokat végzett, hogyan lehetne meg­takarítást elérni az alumí­nium-tubusok és -palackok falvastagságának csökkenté­sével úgy, hogy ez ne men­jen a minőség ,és a használ­hatóság rovására. A kidolgo­zott tervek alapján megvál­toztatták az anyagnormákat, átállították a gyártósorokat, s az eredmény nem maradt el: ugyanannyi termék gyártásá­hoz a korábbi 4200 tonna nyersanyag helyett az idén 3700 tonna alumíniumot használnak fel. A FŰTŐBER bátonytere­­nyei gyárában az egyik új termékük, a kitűnő termodi­namikai tulajdonságú lapra­diátor minőségének javításá­ra elektrosztatikus porszóró­berendezést vásároltak. Ezzel a radiátorok vastag, jól ta­padó, ütés- és kopásálló be­vonatot kapnak. Míg a ha­gyományos festés négyzetmé­terenként 130 forintba került, a porszórással ez az összeg 27 forintra csökken. A régi ned­­ves festéses módszerrel rá­adásul a festék 25—30 száza­léka kárba veszett, a porfes­tésnél a veszteség körülbelül csak egyszázaléknyi. A gyár­ban az idén mintegy 100 ezer, jövőre pedig 150 ezer négyzetméternyi felületet festenek le a korszerűbb el­járással. A Richards Finomposztó­­gyár szocialista brigádjai a fonalgyártás során keletkező hulladékok felhasználására vállalkoztak a munkaver­senyben. Eddig az úgyneve­zett színes előszálhulladékot és -szalagot olcsó áron érté­kesítették, ezentúl beledol­gozzák azokat saját termé­keikbe. Szerdán átadták az Ózdi Kohászati Üzemek salak­feldolgozó üzemét. (Tudósításunk a 4. oldalon.)

Next