Népszava, 1985. február (113. évfolyam, 26–49. sz.)

1985-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ■ PÉNTEK, 1985. FEBRUÁR 1. ■ 113. ÉVFOLYAM 26. SZÁM ■ ÁRA 1,80 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Ülést tartott­­? ' a Minisztertanács , Jelentés a Balaton vízminőségének javításáról Nagyobb szövetkezeti önállóság — Új vállalatok létesítése A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Miniszterta­nács csütörtöki ülésén Lázár György tájékoztatást adott Kaare Willochnak, a Nor­vég Királyság miniszterelnö­kének hazánkban tett hiva­talos látogatásáról. A kor­mány a tájékoztatót jóváha­gyólag tudomásul vette. A kormány jelentést hall­gatott meg a Balaton vízmi­nőségének javítására és az üdülőkörzet fejlesztésére ho­zott határozatának teljesíté­séről. Megtárgyalta és jóvá­hagyta a térség hosszú távú fejlesztésére kidolgozott prog­ramot. A Minisztertanács — a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésével össz­hangban — módosította a termelőszövetkezetek kölcsö­nös támogatási alapjairól szóló rendeletet, egyben sza­bályozta az ipari, a fogyasz­tási, az értékesítő és beszer­ző szövetkezetek közös alap­jai képzésének és felhaszná­lásának rendjét. A változá­sok nagyobb önállóságot biz­tosítanak a szövetkezeti ön­­kormányzat és a közös ala­pok működésének belső sza­bályozása számára. A kormány határozatot ho­zott egyes új vállalatok léte­sítésének kedvezményeiről. Felhatalmazta a pénzügymi­nisztert, hogy a vállalatok gyáregységeinek, telepeinek önállósulásuk esetén nyújt­son pénzügyi kedvezménye­ket. (Hírmagyarázatunk a 3. oldalon) Haderőcsökkentési tárgyal­ok Bécsben A Varsói Szerződés országai rövid időn belül készek a megállapodásra Csütörtökön megnyílt a kö­zép-európai haderők és fegyverzetek csökkentéséről folyó tárgyalások 35. forduló­ja. Az első ülés arról tanús­kodott, hogy a Nyugat foly­tatja halogató taktikáját és a bécsi tárgyalásokon — a szocialista országok meg­egyezési szándéka ellenére — egyelőre továbbra sem vár­ható haladás. Valerian Mihajlov nagy­követ, a szovjet küldöttség vezetője beszédében rámu­tatott, hogy a Varsói Szer­ződés országai rövid időn be­lül készek megállapodni, de a NATO-államok továbbra is meddő vitákkal gátolják a megegyezést. A szocialista országok szóvivője az ülés után hangoztatta: minden előfeltétel megvan ahhoz, hogy kölcsönösen elfogadha­tó megállapodást érjenek el Bécsben. Ehhez azonban ar­ra van szükség, hogy a Nyu­gat változtasson magatartá­sán. A tavaly áprilisi NATO- javaslat nem szolgálhat a megegyezés alapjául, mert alapvető feltételek hiányoz­nak belőle, így a javaslat (többi között) nem tér ki a fegyverzetek csökkentésére, a légierők létszáma és a hadgyakorlatok korlátozásá­ra, sem pedig arra, hogyan lehet biztosítani a két fél haderőinek egyenlő szinten tartását a jövendő csökken­tés után. A szocialista or­szágok nem kívánnak új for­mát a bécsi tárgyalásokhoz, hiszen azok kerete, célja vi­lágos: mielőbb meg kell egyezni a katonai szemben­állás szintjének gyakorlati csökkentésében, amihez jó alapot kínál a VSZ 1983-as egyezménytervezete. A lé­nyeg a haderők csökkentése , az ellenőrzés ennek függ­vénye. Utalt a szóvivő arra a nyugati taktikára, amely az ellenőrzést állítja a kö­zéppontba, mielőtt még meg­állapodtak volna arról, mit kell majd valójában ellen­őrizni. A szocialista országok egyébként 11 év alatt már mintegy 20 javaslatot ter­jesztettek elő Bécsben, lé­nyegesen többet, mint a NA­TO — mondotta. A NATO nevében felszó­lalt Josef Holik, az NSZK nagykövete ugyancsak remé­nyét fejezte ki, hogy a genfi tárgyalások megkezdése po­zitív hatással lesz a bécsi fó­rumra. A nagykövet — hí­ven a régebbi NATO-takti­­kához — arról beszélt, hogy különösen a (11 éve vita­tott) létszámkérdésnek és az ellenőrzésnek van nagy je­lentősége. Országszerte küzdenek a jeges ár ellen Rzfirtagondok csak Szabolcs Szatmárban • Hét hajó és usaárff továbbra is a jég savorításában Az ár- és belvízről, valamint a jég elleni védekezésről kértünk tájékoztatást az Or­szágos Vízügyi Hivatal ille­tékeseitől. Amint elmondot­ták, a belvizek nem okoznak veszélyt, a földeken lévő hó szép lassan olvad s felszívó­dik a talajban. Egyedül Sza­­bolcs-Szatmár megyében van belvíz. Román István, a Felső-Ti­­szavidéki Vízügyi Igazgató­ság ügyeletese elmondotta, hogy 10 600 hektár területet sújt az árvíz. Ebből 2000 a vetés, 2900 a szántó, 4250 a rét és legelő, valamint 1450 hektár erdő- és egyéb terü­letet borít víz. A készültség mindenütt első fokú, így a Beregi öblözetben, a Tisza, a Túr és a Szamos térségében, a Szamos—Kraszna közén, az Ecsedi-lápnál és Felső- Szabolcs térségében, össze­sen tizenhat szivattyútelep működik, s másodpercenként 17,43 köbmétert emelnek át az elárasztott területről. — A helyzet lényegében nem változott sokat a­z el­múlt napokhoz képest — folytatja Szilágyi Árpád, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság védelmi törzsé­nek vezetője. — Csütörtökön hét úszó egység található a jég szorításában, köztük van a Dombrád—Cigánd közötti pontonhíd egy része is. Ti­­szacsermely térségében hat jégtörő dolgozik. A biztonsá­gos munka érdekében csak nappal törik a jeget, tisztít­ják a Tiszát. Éjszakára biz­tonságos helyre vonulnak be. Egyébként a jégtörő hajók előtt egy, másfél kilomé­terrel haladnak, hogy ezzel is segítsenek a hajóknak.­­ Két nagy egybefüggő jégszakasz található a Ti­szán. Az egyik Komoró és Tuzsér között, ez kilenc és fél kilométeres, a Tiszacser­­mely és Szabolcsveresmart közötti pedig eléri a 14 és fél kilométeres hosszúságot. Igazgatóságunk területén 270 —300 ember dolgozik folya­matosan a jégveszély elhárí­tásán. A Dunán a déli országha­tártól az 1637-es folyamkilo­méterig — Budafok-Hárosig — kisebb megszakításokkal áll a jég — kaptuk a hírt Mehrli Pétertől, az Országos Vízügyi Hivatal ügyeletén. — Budafok térségében ugyan stabilizálódott a jégtorlasz, de beavatkozásra várhatóan nem lesz szükség. Kisebb jég­torlódás keletkezett Csongrád és Tiszazug térségében. A mellékfolyók közül a Beret­­­tyó, a Körösök, a Bodrog, a Sajó, valamint a Marcal jég­mentes, a többi mellékfo­lyón, megszakításokkal, áll a jég. Az országban 690 kilo­méter hosszúságban rendel­tünk el első fokú, 60 kilomé­teres szakaszon másodfokú és 145 kilométeres távolságon harmadfokú készültséget. A védvonalak hossza összesen 895 kilométer. Merre dolgoznak a jégtörő hajók? — A magyar Duna-szaka­szon továbbra is Baja és a déli országhatár közötti tér­ségben álló jégen lévő folyo­só nyitva tartásán dolgozik. A Duna közös érdekű jugo­szláv szakaszán Apafin tér­ségében négy magyar jégtö­rő hajó segít. A folyók men­tén fokozott megfigyelőszol­gálatot tartunk, az elmúlt 24 órában összesen 900 ember dolgozott a jég elleni véde­kezésben. M. Szabó Imre A MÉM repülőgépes szolgálat nyíregyházi helikopterei is segítik a védekezést Dombrád térségében a Tiszán MTI Fotó : Oláh Tibor felvétele ,71*r ~i B­***»*. Folytatódik a brit bányászsztrájk Nagy-Britanniában az Or­szágos Szénhivatal csütörtö­kön arról értesítette a Bá­nyászszakszervezetet, hogy nem lát alapot a tárgyalások felújítására, így a 11 hónap­ja tartó bányászsztrájk foly­tatódni fog. Indoklásul a hivatal kö­zölte: a tervezett tárgyalások napirendjének abban a vál­tozatában, amelyet a szak­­szervezet eljuttatott hozzá, nem szerepel az úgynevezett gazdaságtalanul termelő bá­nyák bezárásának problémá­ja. Osztrák parlament Bizalmatlansági indítvány Az Osztrák Szocialista Párt (SPÖ) elnöksége csütörtöki ülésén azt ajánlotta a párt képviselőinek: szavazzanak bizalmat Friedhelm Frischen­­schlager honvédelmi minisz­ternek. Az ellenzéki Osztrák Néppárt pénteken bizalmat­lansági indítványt nyújt be a parlamentben a szabadság­párti miniszter ellen, aki a múlt héten személyesen fo­gadta az Olaszországból át­adott náci tömeggyilkost, Walter Redert. Brigádok a termelés és a minőség javításáért Tömbbé fagyott bauxit — Ütemes munka a Rábában — Gyorsított fejfesztés irodisták az üzemben Az iparvállalatok szocialista brigádjai nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a szokatlanul hideg januári időjárásban is zök­kenőmentes legyen a termelés. Vállalásaik révén a hónap utolsó napjaira sok helyütt sikerült behozni a lemaradást, s ezáltal folyamatos, ütemes volt a gyártás és az értékesítés. Az MTI összeállítása néhány vállalat és brigád januári több­letteljesítményéről ad számot. Az utóbbi évtized legnehe­zebb hónapjaként tartja szá­mon az idei januárt az Al­­másfüzitői Timföldgyár kol­lektívája. A rendkívül hideg miatt lassult és romlott a gyár bauxitellátása. A vasúti kocsikban tömbbé fagyott össze a nyersanyag, ezért ki­rakodás előtt melegítették, csákányozták, légkalapáccsal lazították a bauxitot. A mun­kában részt vállaltak az elő­készítő-, a feltáró- és a kar­bantartó üzemrészek dolgozói is. Nemcsak a vagonokba, ha­nem a tárolókba is befagyott a bauxit, s ez ugyancsak többletmunkát okozott. A zord időjárás miatt szerve­zett szigetelő brigádok a sza­badtéri berendezések óvásá­ra vállalkoztak. Egyebek között a brigádok erőfeszítéseinek is köszönhe­tő, hogy a rendkívüli körül­ményekhez képest jó ered­ménnyel zárta a gyár az év első hónapját. Ezt bizonyítja, hogy a várt negyvenszázalé­kos termeléskiesést lényege­sen, tíz százalékra sikerült mérsékelni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem került ve­szélybe az idei timföldgyár­tási terv teljesítése. Januárban a győri Rábá­ban a kongresszusi és felsza­badulási munkaverseny ré­vén tovább javult a minőség, az üzemek közötti kooperá­ció, miközben a létszám és a termelési költségek sem nö­vekedtek. Az év első hónap­jában csaknem 2 milliárd fo­rint értékben készültek — főként exportra — Rába-ter­­mékek, egyebek között 2200 nagy teljesítményű Diesel­motor, 6600 hátsó és 2200 mellső futómű, 91 kamion, 10 pótkocsi és 30 darukocsi. A tavaszi munkákhoz ja­nuárban 26 Rába-Steiger erő­gépet, 12 nagyteljesítményű kukorica- és 70 gabonavető­gépet, valamint 33 millió fo­rint értékű pótalkatrészt­ gyártottak. Mindezek alapján nemcsak a negyedéves terv teljesítése halad jól, hanem várhatóan egész évben üte­mes lesz a Rába termelése, az idei kapacitás 80 százalé­kát ugyanis már lekötötték a megrendelők. Az év elején önállóvá vált szolnoki Mezőgép Vállalat az első hetekben megkezd­te az exportot. Szalmaszecs­kázókat, rostákat, erőgépek­hez készített adaptereket in­dított útnak az NDK-ba, az NSZK-ba és Dániába. Az utóbbi hónapokban a brigá­dok gyorsították a fejlesz­tést, és új típusú hengeres bálázót, bálaszállító kocsit, szárzúzót, univerzális rend­kezelőt és tárcsás kaszást ala­kítottak ki, valamint a soro­zatgyártásra is gyorsabban készültek fel a tervezettnél. Kongresszusi vállalásuk­nak megfelelően nagy gon­dot fordítottak egyes gépek súlyának csökkentésére, így ugyanis ezekkel a berendezé­sekkel az egyenetlen terüle­teken is könnyebben kaszál­hatnak. A vállalat kollektí­vája a napokban határozta el, hogy a tervezettnél hama­rabb, néhány héten belül üzembe helyezik a nemrég vásárolt számjegyvezérlési (Folytatás a 4. oldalon) Az újpesti Gyapjúszövőgyár brigádjai az idén tová­bb javítják a minőséget, és ennek révén várhatóan egy százalékkal csökken a reklamációk száma Kiss árpád felvétele Athén Nemzetközi békekonferencia Nemzetközi békekonferencia nyílt meg csütörtökön Athénban 50 neves közéleti személyiség részvételével. A konferencia megnyitá­sa előtt (képünkön) Konsztantin Karamanlisz, a Görög Köztársa­ság elnöke fogadta az új-delhi leszerelési tanácskozásról Athénba érkezett államférfiakat: Julius Nyererét, Olof Palmét, De la Mad­­ridot és Andreasz Papandreut. A konferencia csütörtökön közös közleményben szólította föl az atomhatalmakat: folytassanak ko­moly tárgyalásokat a fegyverkezési verseny megfékezése, a világ­űr felfegyverzésének megakadályozása érdekében

Next