Népszava, 1985. március (113. évfolyam, 50–75. sz.)

1985-03-01 / 50. szám

s világ proletárjai, egyesüljetek! ■ PÉNTEK, 1985. MÁRCIUS 1. ■ 113. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ■ ÁRA 1,80 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Ülést tartott a Minisztertanács A gazdaságirányítási rendszer idei programja — módosított rendeletek az állami irányításról, az ellenőrzésről, a munkavédelemről A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csü­törtöki ülésén Lázár György tájékoztatást adott dr. Fred Sinowatznak, az Osztrák Köztársaság szövetségi kan­cellárjának meghívására Ausztriában tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatást tudomásul vette. A kormány a gazdaság­irányítási rendszer tovább­fejlesztésére tett intézkedé­sekkel való összhang bizto­sítása céljából módosította a gazdasági ágazati irányí­tásról, az állami ellenőrzés­ről, valamint a munkavéde­lemről­ szóló korábbi rende­leteit. A kormány elfogadta a gazdaságirányítási rendszer fejlesztésének 1985. évi mun­kaprogramját. A Minisztertanács meg­erősítette a zöldség- és gyü­mölcstermelés növelésére kidolgozott programot, egy­idejűleg utasítást adott a forgalmazás szervezettebbé tételéhez szükséges feltételek megteremtésére. (Hírmagyarázatunk az 5. oldalon.) Ünnepélyes megnyitó: április 2-án Nemzeti könyvtárunk a Budavári Palotában Három-, négyembernyi ma­gas termek, száz és száz mé­ter hosszúságban lakószoba szélességű folyosók, vissz­hangzásig tágas lépcsőház. Galériák, üvegfalak, sima és kazettás álmennyezetek, fe­hér, szürke és vörös márvány padlón, falon, lépcsőkön, sőt, lépcsőkorlátként is. Bolto­zatos dolgozószobák, svéd bútorok, légkondicionálás. Páratlan a látvány, lenyű­gözők a méretek. Ez az első benyomása annak, aki eme­letről emeletre haladva vé­gigjárja az Országos Széché­nyi Könyvtár, nemzeti könyvtárunk új otthonát a Várban. Palota a palotában. Könyvek palotája. Tegnap délelőtt a sajtó képviselőinek mutatták be a Művelődési Minisztérium és a könyvtár vezető munka­társai a hamarosan megnyí­ló intézményt, illetve épüle­tet. Megálmodása és kivite­lezése a Középület-tervező, illetve a Középület-építő Vál­lalat gárdájának munkáját dicséri. A tényleges kivitelezés az 1960-as évek végén kezdő­dött, s részben folytak még a tervezési munkálatok is. Többszöri határidő-módosí­tás után, most végre elké­szült, a már sokak által várt új könyvtárépület. A jelen­legi ütemet tartva március végéig befejeződik a költö­zés. Az ünnepélyes megnyitó idejét is kitűzték: április 2- án, délelőtt 11 órakor tart­ják. A közönséget, az olva­sókat és kutatókat, április 9- től fogadják a Várban. Fo­gadják a könyvtárosok, a ter­mek, a könyvek, a folyóira­tok, a kéziratok. Az épület körülbelül 250 ezer légköbméteres, pontosan annyi, mint a Szépművésze­ti Múzeum. A berendezéssel, mindennel együtt 825 millió forintba került. (Ma már en­nek legalább a másfélszerese kellene.) Kiszámították, hogy egy-egy négyzetméternyi ke­vesebbe került belőle, mint egy most épített új lakásban. Harmincezer méter polc van az épületben, elsősorban a raktárakban. Ügyes telelift szolgálja ki a helyben olva­sókat. Márványlépcsőből 1250 méternyi készült, sima ál­mennyezetből több mint tíz­ezer, kazettásból kilenc és fél ezer négyzetméternyi. Lapunk kérdésére Havasi Zoltán főigazgató elmond­ta, hogy a könyvtár előző (Folytatás a 6. oldalon) Áprilisra minden könyv a helyére kerül a Széchényi Könyvtár új épületében, a Várban Teknős Miklós felvétele Tovább épül, szépül a Duna-kanyar A Közép-Dunavidéki Intéző Bizottság az idén mintegy 36 millió forinttal támogatja a főváros környéki üdülőte­rületek fejlesztését. A ter­vek szerint folytatják Eszter­gomban a vaskapui kirándu­lóközpont építését, a várhegy és a Bazilika környékének rekonstrukcióját, a Rác templom felújítását, megold­ják a Szent Tamás-hegy díszkivilágítását. Vácott a köztisztasági feladatokat el­látó központ, Szentendrén a városi szennyvíztisztító bá­zis kiépítése a legfontosabb feladat. Folytatódik Budakalászon az Omszki Park, Szentend­rén a Pap-szigeti sétány ki­alakítása. Visegrádon a tele­püléscentrum és a későb­biekben megvalósuló üzlet­központ építésének előkészí­tését, a Fellegvár udvarának és környezetének rendezését tartják a legfontosabbnak. Pócsmegyeren egy felhagyott bányatóból szabadstrand, Nagyorosziban gyalogút, Pi­­lismaróton járda építését, Klastrompusztán a vízellátás fejlesztését segítik. A főváros XX. kerületében folytatódik a Gubacsi tég­lagyár helyén a szabadidő­­központ kialakítása. A XXI. kerületben pedig elkészül a szabadidő-park. Andrej Gromiko Madridban A szovjet külügyminiszter és a spanyol kormányfő megbeszélése A Szovjetunió római nagy­követe, Viktor Lunykov szerdán este fogadást adott Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügymi­niszter tiszteletére. A baráti légkörben lezaj­lott fogadáson megjelent Bettina Craxi olasz minisz­terelnök, Francesco Cossiga, a szenátus elnöke, Giulio Andreotti­­külügyminiszter, Giovanni Spadolini hadügy­miniszter, Alessandro Ratta, az OKP főtitkára és a párt vezetőségének több tagja, az olasz üzleti, kulturális és tu­dományos élet számos képvi­selője. A fogadáson Róma polgár­­mestere, Ugo Vetere átnyúj­totta Andrej Gromikónak a városi tanács határozatát, amelynek értelmében ez olasz fővárosban utcát ne­veznek el Leninről. A spanyol kormány meg­hívására csütörtökön kétna­pos hivatalos látogatásra Rómából Madridba érkezett Andrej Gromiko, akit a madridi Barajas repülőtéren Fernando Moran a spanyol diplomácia vezetője fogadott. Az AFP francia hírügy­nökség helyszíni tudósítása szerint a szovjet külügymi­nisztert a repülőtérről a Moncloa palotába kísérték. A szovjet diplomácia ve­zetője másodszor tesz látoga­tást Spanyolországban, elő­ször 1979-ben tárgyalt Mad­ridban — emlékeztet az AFP. Andrej Gromiko, csütör­tökön délelőtt Madridban megbeszélést folytatott Felipe González spanyol kormány­fővel. A baráti jellegű meg­beszélésen áttekintették a kétoldalú kapcsolatok hely­zetét és azok fejlesztésének távlatait, valamint megvizs­gálták a nemzetközi helyzet néhány fontos kérdését. A felek kijelentették, hogy elégedettek a szovjet—spa­nyol gazdasági, tudományos, műszaki és kulturális együtt­működés alakulásával, mél­tatták a két ország politikai kapcsolatainak erősödését. Gromiko bírálta az Egye­sült Államok militarista po­litikáját és kijelentette: min­den államnak aktív erőfeszí­téseket kell tennie a nem­zetközi biztonság­­megszilár­dítására, a nukleáris kataszt­rófa elkerülésére. Meg kell akadályozni, hogy tovább nö­vekedjen Európában a kon­frontáció — mondta a szov­jet külügyminiszter. González üdvözölte a szov­jet—amerikai megállapodás­­a genfi tárgyalásokról. Mind­két fél reményét fejezte ki hogy Genf meggátolhatja a világűr mil­itarizálását és el­vezethet a nukleáris szem­benállás szintjének csökken­téséhez, mind Európában, mind pedig az egész világon. Andrej Gromiko megújí­totta a Felipe Gonzáleznek szóló hivatalos meghívást a Szovjetunióba. A meghívást spanyol részről elfogadták, időpontját később rögzítik. González ebédet adott Gromiko tiszteletére. (Folytatás a 2. oldalon) Gromiko és Gomález, középen Jurij Dubinyin madridi szovjet nagykövet telefOTÓ / MTI Külföldi Képszerkesztőség Megkezdte munkáját a brüsszeli nemzetközi békéren. Magyar Péter, az MTI tudó­sítója jelenti: A közvélemény minden ré­tegét képviselő és tükröző társadalmi szervezetek kül­döttei kezdtek tanácskozást csütörtökön Brüsszelben az európai béke és biztonság megőrzéséről. A tanácsko­zást belga politikai pártok, szakszervezetek, egyetemek, kulturális és tudományos in­tézmények, az egyházak, a békemozgalmi szervezetek és a nőmozgalom szervezetei kezdeményezték, közös szer­vező bizottságot hozva létre. Meghívásukra 27 országból — Európából és az Egyesült Államokból — érkeztek kül­döttségek, köztük szocialista országokból. Részt vesz a tanácskozá­son az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának kül­döttsége is. „Tanácskozásun­kon kifejezésre kell juttat­nunk a népek békevágyát, azt az általános óhajt, hogy vessenek mindenütt véget a szakadatlan fegyverkezés­nek, hogy az erőforrásokat az éhezők és a fejlődésben elmaradottak megsegítésére lehessen fordítani” — han­goztatta a tanácskozást meg­nyitó beszédében Robert de Gendt, flamand keresztény­­demokrata személyiség, a belga békemozgalom egyik vezetője. A tanácskozásnak különös jelentőséget ad, hogy alig néhány nappal­ előzi meg az újabb genfi szovjet— amerikai tárgyalásokat, amelyeken az atom- és űr­fegyverek kérdése átfogó és összefüggő módon kerül na­pirendre. A tanácskozás mintegy 180 résztvevője között vannak kommunisták, szocialisták, szociáldemokraták, keresz­ténydemokraták, liberálisok. Szakszervezeti és egyházi ve­zetők, neves tudósok és mű­vészek, a nyugat-európai bé­kemozgalmak képviselői. Sztyepan Salajev, a Szov­jet Szakszervezetek Közpon­ti Tanácsának elnöke, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségé­nek tagja, a szovjet küldött­ség vezetője, aki ugyancsak beszélt a megnyitó ülésen, azt hangoztatta, hogy min­den eszközzel meg kell aka­dályozni a fegyverkezési verseny kiterjedését a világ­űrre, mert ez lehetetlenné tenne minden egyéb leszere­lési lépést és intézkedést. Hangsúlyozta, hogy a Szov­jetunió építő szándékkal és őszinte békevággyal kezdi el az újabb genfi tárgyaláso­kat. A BT vitája a libanoni panaszról Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa csütörtökön meg­kezdte a vitát az izraeli megszállók dél-libanoni ke­gyetlenkedései ügyében be­terjesztett libanoni panasz­ról. Libanon ENSZ-nagykövete ecsetelte a megszállt Dél- Libanonban egyre romló helyzetet. Felszólította a tes­tületet, hogy „gyors és ha­tározott döntéssel” ítélje el Izraelt és szólítsa fel arra: haladéktalanul vessen véget a dél-libanoni tel­epülések és lakóik elleni embertelen akcióinak, teljesen vonja ki csapatait Libanon területé­ről. A Reuter szerint a nagy­követ nem terjesztett elő hivatalos határozati javas­­latott, viszont az AFP utal arra, hogy Libanon az el­múlt napokban olyan javas­lattervezetet körözött a BT tagjai között, amely ugyan­azokat a pontokat tartal­mazta, mint az ENSZ-dele­­gátus beszéde.­­¥■ A Magyar Szolidaritási Bizottság csütörtökön nyi­latkozatban ítélte el az iz­raeli megszállók libanoni kegyetlenkedéseit követelve, hogy Izrael azonnal vessen véget a polgári lakosság el­len is irányuló a cselekmé­nyeknek, s vonja felelősség­re azok irányítóit, végrehaj­tóit, továbbá haladéktalanul vonuljon ki a megszállt te­rületekről. Csak az izraeli agresszió­­következményei­nek felszámolása teremtheti meg annak feltételeit, hogy Libanon népe békében és szabadon élhessen — hang­súlyozza a nyilatkozat.

Next