Népszava, 1985. május (113. évfolyam, 101–126. sz.)

1985-05-02 / 101. szám

2 Május 1. külföldön Felvonulások, ünnepségek világszerte A moszkvai Vörös téren a Len­in-mauzóleum mellvéd­jéről Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió párt- és állami ve­zetői köszöntötték a május 1-i felvonulás több százezer résztvevőjét. Helyi idő szerint pontban tíz órakor vette kezdetét a színpompás, vidám felvonu­lás. A borús, esős idő elle­nére a moszkvai kerületek dolgozói már a kora reggeli órákban gyülekeztek, hogy kilenc oszlopban, a város kü­lönböző pontjairól indulva eljussanak a belvárosba, s a Történelmi és Lenin Mú­zeum épülete mellett elha­ladva vonuljanak a Vörös térre. A hatalmas transzparensek az SZKP és a szovjet állam bel- és külpolitikáját, a párt és a nép egységét éltetik, a világ más országainak mun­kásosztályával és dolgozóival vállalt szolidaritást hirdetik, további munkasikerekre, a tizenegyedik ötéves terv fel­adatainak eredményes telje­sítésére, a soron következő, XXVII. pártkongresszus mél­tó köszöntésére szólítanak fel. Számos jelszó emlékezik meg a Nagy Honvédő Hábo­rúban a hitleri Németország felett aratott győzelem negy­venedik évfordulójáról. A Kreml fala mellett hú­zódó tribünökről nézték vé­gig a látványos tavaszi se­regszemlét az erre az alka­lomra a szovjet fővárosba érkezett vendégek. A dél­előtti órákban hasonló fel­vonulásokat rendeztek a szö­vetséges köztársaságok fővá­rosaiban, az ország nagyobb településein. A Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa szerdán fogadást adott a dolgozók nemzetközi szolidaritásának ünnepére Moszkvába érke­zett szakszervezeti és mun­kásküldöttségek tiszteletére. A hitleri fasizmus legyőzé­se 40. évfordulójának jegyé­ben ülte meg a Német De­mokratikus Köztársaság la­kossága május elsejét, a nemzetközi munkásosztály ünnepét. Berlinben a Karl Marx sugárúton félmillió ember vonult végig a dísz­emelvény előtt. A tribünről Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, államfő, Willi Stoph miniszterelnök és az NDK párt- és állami veze­tésének más kiemelkedő sze­mélyiségei köszöntötték a csaknem hat óra hosszat tar­tó felvonulás résztvevőit. Harry Tisch, a Szabad Né­met Szakszervezeti Szövetség (FDGB) Elnökségének elnö­ke ünnepi beszédében emlé­keztetett rá, hogy negyven esztendeje az ágyúk döreje töltötte meg Berlin utcáit. A Szovjetuniónak, a Hitler-elle­­nes koalíció fő erejének kö­szönhető — mondotta —, hogy sikerült szétzúzni a fa­siszta zsarnokságot. A máso­dik világháború fő tanulsága és az antifasiszta küzdelem hagyatéka, hogy minden erőt össze kell fogni a józan ész és realizmus világméretű koalíciójában, meg kell aka­dályozni, hogy az emberiség nukleáris katasztrófa áldoza­tévá váljék. A bolgár fővárosban ezúttal is a Szeptember 9. téren ke­rült sor a szófiai dolgozók május 1-i felvonulására. A Dimitrov-mauzóleum előtt felvonuló szófiaiak ezreit To­dor Zsivkovval, a BKP KB főtitkárával, bolgár államfő­vel az élen a bolgár párt- és állami vezetés tagjai köszön­tötték. Szerdán délelőtt 10 órakor kezdődött meg a lengyel fő­város dolgozóinak május 1-i felvonulása. A Grzybowski téren, az egykori munkás­megmozdulások színhelyén ott volt Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, mi­niszterelnök, Henryk Jab­­lonski, a lengyel Államta­nács elnöke, a párt- és állami élet több más vezetője. Woj­ciech Jaruzelski a sok ezer összegyűlt előtt beszédet mondott. Tisztelgett a lengyel munkásmozgalom hősei, a felszabadításért elesettek emléke előtt. Biztosította a lengyel dolgozókat, hogy a LEMP nem engedi megis­métlődni a szocializmus esz­méinek és gyakorlatának tor­zulásait. Jaruzelski emlékez­tetett a fasizmus feletti győ­zelem 40. évfordulójára, s ez­zel összefüggésben méltatta a Varsói Szerződés hatálya meghosszabbításának jelen­tőségét. A különböző kormányelle­nes csoportok számos helyen szerveztek akciókat a május elsejei felvonulás megzava­rására. Mint Jerzy Urban kormányszóvivő szerda dél­utáni rövid tájékoztatóján el­mondta, minden nagyváros­ban és több tucat kisebb helységben történtek kísérle­tek ellen felvonulásokra. A hűvös, borongós időjárás ellenére százezernél is töb­ben gyűltek össze szerdán a prágai Letna fennsíkján a dolgozók hagyományos má­jus 1-i felvonulására. A szlo­vák és a cseh nép antifa­siszta ellenállása, az ország felszabadulása negyvenedik évfordulója, valamint a munkásosztály nemzetközi szolidaritása jegyében meg­tartott tömeggyűlés a szoká­soknak megfelelően Gustáv Husák, a CSKP KB főtitká­ra, köztársasági elnök beszé­dével kezdődött meg. Május 1. alkalmából Bu­karestben kedden délután ünnepi gyűlést, tartottak a sport- és kultúrpalotában. Az elnökségben foglalt he­lyet Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, az RSZK el­nöke, Elena Ceausescu, vala­mint számos más párt- és ál­lami vezető. A mongol főváros dolgozói a Szuhe Bátor téren tartot­ták meg ünnepi felvonulásu­kat. A tribünön foglaltak helyet a párt­ és az állam vezetői, élükön D­zsambin Batmönh-vel, a Mongol Népi Forradalmi Párt KB főtitká­rával. A vietnami háború győzel­mes befejezésének 10. évfor­dulója jegyében ünnepelték meg szerdán Hanoiban és Vietnam többi városában május 1-ét. Több mint tízezer ember gyűlt össze szerdán a laoszi főváros stadionjában, hogy részt vegyen a május 1-i ün­nepségen. Szórakozással, pihenéssel töltötték el Peking dolgozói a május elsejét, amely idén egybeesett a Kínai Országos Szakszervezeti Szövetség fennállásának hatvanadik év­fordulójával. A Sandinista Nemzeti Fel­­szabadítási Front (FSLN) Országos Vezetősége május 1. alkalmából üzenetet inté­zett az ország dolgozóihoz, és felhívta őket, hogy tegyenek fokozott erőfeszítéseket a külső agresszió okozta nehéz­ségek — köztük a hivatalosan még be nem jelentett ameri­kai kereskedelmi blokád vár­ható kedvezőtlen hatásainak — leküzdésére. Havannában szerdán több mint félmillióan köszöntötték május 1-ét. A főváros köz­pontjában, a José Marti ne­vét viselő Forradalom téren rendezték meg az ünnepsé­get. A dolgozók menete élén haladt Fidel Castro, kubai állam- és kormányfő, a Ku­bai KP KB első titkára. Ausztriában, ahol a mun­ka ünnepe hagyományosan munkaszüneti nap, ország­szerte ünnepségeket, felvo­nulásokat tartottak. A szo­cialista párt nagygyűlésén Fred Sinowatz kancellár, a párt elnöke emlékeztetett az ország felszabadulásának, a párt újjáalakulásának 40. évfordulójára s a független Ausztriát újjáteremtő állam­szerződés közelgő jubileumá­ra. Párizsban szerda délután több mint két órán át vonul­tak a dolgozók tízezrei a Bas­tille tértől a „nagybulváron” át az operáig. A menet élén Henri Krasucki, a CGT főtit­kára, s a szakszervezeti szö­vetség más vezetői haladtak. A felvonulók jelszavaikban hatékony intézkedéseket kö­veteltek a munkanélküliség csökkentésére, s tiltakoztak az elbocsátások, a vásárlóerő csökkentése, a kormány gaz­daságpolitikája ellen. Olaszország több városá­ban ünnepi felvonulásokat, nagygyűléseket rendeztek a dolgozók a munka ünnepe alkalmából. Bár a május 1-i tömegmegmozdulások sok embert vonzottak, a három nagy szakszervezeti szövetség — akárcsak tavaly — most sem egységes rendezvényt, hanem mindegyik külön nagygyűlést tartott. Szerte Japánban több mint négymillióan ünnepelték má­jus elsejét. A munka ünnepe alkalmából tartott központi rendezvényre — mintegy fél­millió munkás és alkalmazott részvételével — Tokió egyik legnagyobb parkjában került sor. A halálos áldozatot köve­telő terrorista merénylet nyomta rá bélyegét Belgium­ban a munka nemzetközi ünnepére. A terroristák de­magóg jelszavai, amelyek a „kizsákmányolók elleni har­cot” emlegették, nem tévesz­tették meg a dolgozókat, akik tömegesen vonultak fel, és ítélték el a terroristák mód­szereit. Békét és leszerelést köve­telve, az észak-európai atom­­fegyvermentes övezet megte­remtésének szükségességét hangoztatva vonultak fel szerdán a finn dolgozók. Helsinkiben, Tamperében, Turkuban és az ország töb­bi városában összesen több százezren v­ttek részt a má­jus 1 . endezvényeken. Sz .szervezeti zászlók alatt mintegy 50 ezer dán dolgozó­ett részt a május 1-i felvo­nulásokon Koppenhágában, illetve az ország más váro­saiban. A résztvevők elítél­ték a világűr militarizálásá­­nak amerikai terveit, vala­mint szót emeltek a dán szakszervezetek jogai elleni támadások, a szociális jutta­tások csökkentése ellen. Békét, munkát, szociális biztonságot követeltek azok a spanyol dolgozók, akik Mad­rid központjában tüntettek május 1-én, a Spanyol Mun­kásbizottságok nevű szak­­szervezeti szövetség szervezé­sében. Marcelino Camacho, a szövetség főtitkára beszé­dében a szakszervezeti egy­ség megteremtését sürgette. Portugália 63 városában dolgozók százezrei tüntettek szerdán, a munka ünnepén. Angola fővárosában a szakszervezeti szövetség több tízezer tagja gyűlt össze szer­dán az ünnepi díszbe öltözött Május 1. téren, hogy részt vegyen a központi nagygyű­lésen. Az igazságos és tartós kö­zel-keleti béke megteremté­séért szálltak síkra azok a szíriai dolgozók, akik szer­dán részt vettek az ország több városában tartott május 1-i tömegmegmozdulásokon. A Kanadai Kommunista Párt május elseje alkalmából üzenetben fordult a kanadai dolgozókhoz: az üzenet elítéli a dolgozók jogainak meg­nyirbálására tett kísérleteket. (MTI) A Vörös téren tELEFOTÓ — MTI Külföldi képszerkesztőség. A Szovjetunió baráti támogatást nyújt Nicaraguánál. Dániel Ortega Moszkvából Belgrádba érkezett A Szovjetunió határozottan védelmezi a nicaraguai nép­nek azt a jogát, hogy béké­ben, demokratikusan és füg­getlenül fejlődjön. Szolidari­tást vállal azzal a harccal, amit Nicaragua az imperia­lizmus agresszív tervei ellen vív. A Szovjetunió a jövő­ben is baráti támogatást nyújt Nicaraguának ahhoz, hogy megoldhassa gazdasági fejlődésének halaszthatatlan feladatait, s politikai, diplo­máciai támogatásban része­síti a szuverenitása védelmé­ért vívott küzdelmét. A szovjet vezetés abból in­dul ki, hogy a Nicaraguával való széles körű nemzetközi szolidaritás a jelenlegi hely­zetben elválaszthatatlan ré­sze annak az egyetemes harcnak, amely a békéért, minden nép szabadsághoz és függetlenséghez való jogá­nak védelméért folyik. Ezt hangsúlyozta Mihail Gorba­csov, a szovjet és a nicara­guai tárgyaló küldöttség tár­gyalásain, és ez adta meg a Daniel Ortega vezette nica­raguai küldöttség szovjet­unióbeli látogatásának jelen­tőségét. A megbeszélések során Da­niel Ortega megerősítette, hogy a nicaraguai kormány az egyenlő jogok tiszteletben tartása mellett kész tárgya­lásokat folytatni az Egyesült Államokkal a kétoldalú kap­csolatok normalizálása érde­kében, és erőfeszítéseket tesz az igazságos közép-amerikai rendezés megvalósításáért. A találkozó folyamán szov­jet—nicaraguai gazdasági, kereskedelmi és tudományos­műszaki együttműködési kor­mányközi bizottság létreho­zásáról írtak alá megállapo­dást. Kedden hivatalos, baráti lá­togatásra a Szovjetunióból Belgrádba érkezett Daniel Ortega, Veszelin Gyurano­­vics, az államelnökség elnö­ke és Daniel Ortega véle­ménycseréjük során a kétol­dalú kapcsolatok áttekintése­kor a gazdasági együttmű­ködés elmélyítésére helyez­ték a hangsúlyt. (MTI) Stockholmi tervezet Az európai biztonsági, bi­zalomerősítő és leszerelési értekezleten részt vevő sem­leges és el nem kötelezett ál­lamok külügyminiszterei kedden Stockholmban úgy nyilatkoztak, hogy országaik hamarosan hozzálátnak egy záródokumentum tervezet ki­dolgozásához, amely hidat építhetne a keleti és nyuga­ti elképzelések között. Közös sajtóértekezletükön a kül­ügyminiszterek rámutattak: a nemzetközi helyzetet to­vábbra is feszültség jellemzi, noha a genfi szovjet—ame­rikai tárgyalások kezdete óta e téren tapasztalható némi javulás. Kéthónapos szünet után a stockholmi értekezlet május 14-én újítja fel munkáját. Az értekezleten részt vevő kilenc semleges és el nem kötelezett európai ország a következő: Ausztria, Ciprus, Finnország, Jugoszlávia, Lichtenstein, Málta, San Ma­rino, Svájc és Svédország. (MTI, AFP) Tőkés csúcs A hét vezető tőkés ország csütörtökön kezdődő bonni csúcstalálkozója előtt a né­met gyáriparosok szövetsége, a német, bankok szövetsége, valamint a CDU—CSU par­lamenti frakciója egybe­hangzóan sürgette az ameri­kai költségvetési deficit csökkentését és a dollár ma­gas kamatlábainak leszállítá­sát. Shultz amerikai külügymi­niszter szerint a vezető tő­kés államok bonni csúcsta­lálkozója politikai nyilatko­zatában „a béke” a megbéké­lés, a demokrácia” gondola­tát fogja aláhúzni, s ugyan­ebben jelölte meg Reagan el­nök hivatalos nyugat-német­országi útjának célját is. Az MTI tudósítójának kér­désére a külügyminiszter ki­jelentette: Gromiko szovjet külügyminiszterrel sorra ke­rülő bécsi tárgyalásain szó lesz Reagan elnök és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára esetleges találkozójá­nak lehetőségéről is. „Mind­két fél kinyilvánította, hogy hajlandó a találkozóra” — mondotta. A megtárgyalásra kerülő egyéb témák között említette a leszerelés kérdé­seit, egyes regionális problé­mákat, az emberi jogok té­makörét és néhány, a kétol­dalú kapcsolatot érintő kér­dést. (MTI) CSÜTÖRTÖK, 1985. MÁJUS 2. NÉPSZAVA ­ Kim Bong Dzu, a Ko­reai NDK Legfelsőbb Népi Gyűlése Állandó Bizottságá­nak titkára telefonüzenetet küldött Li Dzin U­ nak, a Koreai Köztársaság Nemzet­­gyűlése titkárának: az üze­net felszólítja a déli felet, hogy adjon megerősítő vá­laszt az észak- és dél-koreai parlamenti küldöttségek ta­lálkozójával kapcsolatban. Az újra fellángoló dél­libanoni és bejrúti harcok befejezését célzó négypontos béketervet terjesztett a li­banoni hadsereg vezérkara elé Valid Dzsumblatt, a liba­noni Haladó Szocialista Párt és a drúz közösség vezetője, valamint Nabih, Berri, az Nemzetközi hírek Amal nevű síita mozgalom vezetője. A Trud, a szovjet szak­­szervezetek lapja terjedelmes cikkben emlékezik meg a kínai szakszervezetek 60 év­vel ezelőtt megtartott II. or­szágos kongresszusáról. # Langhorne Motley, az Egyesült Államok külügymi­nisztériumának latin-ame­rikai ügyekkel foglalkozó ál­lamtitkára kedden lemondott tisztségéről. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára Moszk­vában kitüntetéseket nyúj­tott át az SZKP Központi Bizottsága több olyan mun­katársának, aki részt vett a második világháború harcai­ban, illetve a háború idején a hátországban végzett ki­emelkedő munkát. • Számos kellemetlenség, üzemzavar gátolja az ame­rikai űrrepülőgépen folyó munkát; legújabban egye­bek között felmondta a szol­gálatot a fedélzeti számító­gép. •A Nagy-Britannia 3200 fő­vel növeli az NSZK-ban ál­lomásozó haderőinek létszá­mát — közölte a londoni had­ügyminisztérium. Amerikai embargó Managua ellen Ronald Reagan amerikai el­nök szerdán totális kereske­delmi embargót rendelt el a haladó nicaraguai rendszer ellen. Mint Larry Speakes, a Fe­hér Ház szóvivője szerda délutáni, bonni sajtóértekez­letén közölte, a kereskedelmi kapcsolatok megszakítása mellett az amerikai kormány felmondta a két ország barát­sági, kereskedelmi és közle­kedési szerződését, valamint leállította az Egyesült Álla­mok és a Nicaragua közötti légi- és hajóközlekedést. Agresszív lépését Reagan azzal próbálta indokolni, hogy Nicaragua — úgymond — fegyveres akciókkal a for­radalmat akarja exportálni Közép-Amerika többi orszá­gába. Az amerikai elnök emellett azt követelte a baloldali ni­caraguai vezetéstől, hogy sza­kítsa meg katonai jellegű együttműködését Kubával és a Szovjetunióval. A bejelentett szankciók életbeléptetéséhez nem volt szükség az amerikai kong­resszus jóváhagyására. (MTI) Várkonyi Péter befejezte algériai látogatását Várkonyi Péter külügymi­niszter Ahmed Taleb Ibra­­himi, az Algériai Demokra­tikus és Népi Köztársaság külügyminisztere meghívásá­ra 1985. április 27—30. kö­zött hivatalos látogatást tett Algériában. Várkonyi Pétert kedden fogadta Sadli Bendzsedid köztársasági elnök, a Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) főtitkára. A magyar külügy­miniszter találkozott Rabah Bitattal, az algériai népi nemzetgyűlés elnökével, az FLN PB tagjával, valamint Zituni Messzaudival, a KB tagjával, könnyűipari mi­niszterrel. Várkonyi Péter két alkalommal tárgyalt ven­déglátójával, Ahmed Taleb Ibrahimival. A külügymi­niszterek hivatalos tárgyalá­sai baráti légkörben és a köl­csönös megértés jegyében folytak le. A két miniszter megelégedéssel állapította meg, hogy a magyar—algé­riai kapcsolatok Sadli Bend­zsedid elnök íróit évi ma­gyarországi látogatása óta kedvező irányban fejlődtek tovább. Jó lehetőségek van­nak a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés szé­lesítésére, újabb területekre történő kiterjesztésére. A külügyminiszterek esz­mecserét folytattak a nem­zetközi helyzet időszerű kér­déseiről és megállapították, hogy kormányaik álláspontja a megtárgyalt kérdésekben azonos vagy közel áll egy­máshoz. Egyetértettek ab­ban, hogy további erőfeszíté­seket kell tenni a nemzetközi feszültség enyhítése, a békét fenyegető veszélyek elhárítá­sa érdekében. Várkonyi Péter hivatalos magyarországi látogatásra hívta meg Ahmed Taleb Ib­­rahimit, aki a meghívást kö­szönettel elfogadta. Hivatalos látogatása befe­jeztével kedden hazaérkezett Algériából Várkonyi Tibor. (MTI) Ronald Reagan Bonnban Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, szerda délelőtt több napos, hivatalos látogatásra a Né­met Szövetségi Köztársaság­ba érkezett. Reagant, vala­mint a kíséretében levő fele­ségét, George Schultz kül­­ügy- és James Baker pénz­ügyminisztert Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet kül­ügyminiszter fogadta a Köln -Bonn-i repülőtéren. Az amerikai elnök a szer­dai napot magánprogrammal töltötte el, majd helikopter­rel szálláshelyére, a gymni­­chi kastélyba repült. Reagan hivatalos, NSZK- beli programja csütörtök reg­gel kezdődik, amikor Richard von Weizsäcker államfővel és Helmut Kohl kancellárral folytat tárgyalásokat. Reagan hivatalos látogatá­sa aznap délután félbesza­kad: az amerikai elnök a hét vezető tőkés állam háromna­pos, gazdasági csúcstalálko­zóján vesz részt Bonnban. Reagan vasárnap felkeresi a bergen-belseni volt kon­centrációs tábort és a bit­­burgi katonai temetőt. A zsi­dó világkongresszus Reagan­­ellenes tüntetés megtartását helyezte kilátásba Bergen- Belsenben, ha az amerikai elnök addig nem mond le az SS-sírokat is magában fogla­ló, bitburgi temető megko­szorúzásáról. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék