Népszava, 1985. június (113. évfolyam, 127–151. sz.)

1985-06-01 / 127. szám

Pedagógusnap A meggyökeresedett ünnepek közé tartozik a pedagó­gusnap. Méltán: a pedagógusnapi köszöntők és virág­csokrok áldozatos, felelősségteljes, nehéz munkát vég­ző embereket üdvözölnek. Tanárnak soha, senki nem ment azért, hogy meg­gazdagodjék. Soha, senki nem vállalta azért a tanári hivatást, mert anyagi szempontok hajtották. És min­denki, aki erre a munkára vállalkozott és vállalkozik, tisztában van azzal, hogy nem lesz könnyű élete, hogy mások gondját, más családok problémáit, mások gye­rekeinek nevelését vállalja, (ha nem is teljes mérték­ben) magára. A jó tanár izgul a tanítványokért, a jó tanár szurkol nekik; a jó tanár emészti magát azokért a gondokért, amelyeket egyik vagy másik diákjának a szüleit nyomasztják, csak sikerüljön a lakáscseréjük, és ráérjenek végre kicsit többet foglalkozni ezzel a te­hetséges gyerekkel! Csak felépüljön már végre a há­zuk, és ne az utca nevelje azt a kisfiút! Vagy, mint sajnos, nagyon sok esetben, csak sikerüljön az apának vagy az anyának megszabadulnia az italtól, hogy végre befejeződjenek az otthoni viták, veszekedések, és a gyerek idegeit ne terhelje szüleinek életmódja. A jó tanár, ha olyan gyerekre bukkan, akin segíteni kellene, azért gyötri, égeti magát, hogy miként tudna segíteni a diákon: legtöbbször ehhez először a szülő­kön kellene segíteni, s ahhoz a tanár ereje általában kevés. A jó tanár, ha olyan gyerekre bukkan, akin nem kell segíteni, akkor azon izgul, hogy el ne kallódjon ez a tehetség, hogy minél szélesebb tér nyíljék előtte, szakkörre viszi, különfoglalkozásokra; külön az ő szá­mára dolgoz ki feladványokat, tanulmányi versenyek­re küldi, s aztán azért izgul, hogy az esetleges kudarc nehogy a tanulástól, a tantárgytól is elvegye a gyerek kedvét. A jó tanárra az jellemző, hogy szinte mindig aggó­dik a tanítványaiért; a jó tanárnak nemcsak azért nincs nyugodt perce, mert a dolgozatjavítás, az órákra való készülés és a tengernyi fölösleges adminisztráció minden szabad idejét lefoglalja, hanem azért sincs nyugodt perce, mert minden szabad gondolatát lefog­lalja a diákjaival való törődés. És a jó tanárnak nem jut eszébe, hogy ezt a mun­kát méricskélje, és számolgassa, napi hány órát dolgo­zott ingyen; kiszámolták már azt a kutatók régen, hogy egy magyartanárnak, ha legalább három osztály­ban tanít, csak a dolgozatjavításokra egy teljes sza­­badságnyi ideje megy el. A jó tanár tudja, hogy sok­kal magasabb fizetést érdemelne­k nem jutalomból, vagy köszönetképpen, hanem társadalmi érdekből, hi­szen a jó tanárok a megélhetésért kényszerűségből vállalt túlórák miatt a kelleténél sokkal hamarabb ki­merülnek, összetörnek, s ez nemcsak nekik, hanem nekünk, szülőknek és diákoknak, az egész társadalom­nak veszteség — a jó tanár mégsem a fizetésért dol­gozik. Mert pedagógusként, jó pedagógusként csak hivatás­ból dolgozik az ember. S ezt a hivatástudatot köszö­nik meg a mostani virágcsokrok. Nem kis dolgot bíztunk a tanárokra: legféltettebb kincsünket, a gyerekeinket. Ezek a legféltettebb kin­csek bizony olykor égetnivalóan haszontalanok, olykor lusták, olykor szemtelenek, olykor pedig elbűvöltek és tündériek, hiszen gyerekek; köszönjük a tanárok­nak, hogy a szépet és a jót igyekeznek megerősíteni bennük. Szunyogh Szabolcs A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA K­ö­z & Hét végi pótműszakok az építőknél Az építők azok közé az ága­zatok közé tartoznak, ame­lyeket a legjobban megvi­selt a tél. Vagy azért, mert a kemény hidegben sok szervezetnek le kellett áll­nia, vagy azért, mert az energiakorlátozás okozott termeléskiesést. Mint már hírül adtuk, az ágazat mi­nisztere a közelmúltban el­mondta, az építőanyag-ipar napjainkra szinte pótolni tudta téli lemaradását. En­nek ellenére egymás után szervezik a vállalatok a szombati és a vasárnapi pót­műszakokat. Ezen a szomba­ton és vasárnapon például a Tégla- és Cserépipari Tröszt valamennyi gyárában, össze­sen kétezren töltik a hét vé­gét munkával. A Délalföldi Tégla- és­­Cserépipari Vál­lalat munkáskollektívái mindkét napon hat-hat mű­szakban termelnek, napon­ta 143 dolgozó részvételével. A Középdunántúli Tégla és Cserépipari Vállalatnál is munkával töltik június el­ső két napját. A műszakok száma szombaton és vasár­nap is tizenhárom, ami azt jelenti, hogy 560 dolgozó végez munkát. Az anyag­ipari szervezetek közül az Épületkerámiaipari Válla­latnál is lesz ma és holnap pótműszak. Szombaton 13 műszakban 279 dolgozó, va­sárnap pedig 11 műszakban 183 dolgozó vesz részt a termelésben. Híreink sze­rint az építővállalatok kö­zül a Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat két ter­­melőegy­égében, a panel­üzemben és a mélyépítési részlegben áldozzák fel sza­badidejüket a munkások. sz.* Lezárult a tavaszi kommu­nista műszakok március 15-e óta tartó sorozata a Lenin Kohászati Művekben. A diósgyőri nagyüzemben csü­törtökön értékelték az ak­ció eredményeit. Megálla­pították, hogy a 16 és fél­ezer dolgozót foglalkoztató gyárból csaknem 12 ezren vettek részt a kommunista műszakokban, amelyeken a gyáróriás dolgozói 95 ezer munkaórát dolgoztak, tevé­kenységükkel hozzájárulva a gyár gazdasági helyzeté­nek erősítéséhez. A műszakok számfejtett munkabérének összege meg­haladja az 1 millió 750 ezer forintot. Ebből 500 ezer fo­rintot a megyei vértransz­fúziós állomás megépítésére, 300 ezer forintot az ala­csony nyugdíjú volt dolgo­zók segítésére, 20 ezer forin­tot a mozgáskorlátozottak Borsod megyei egyesületé­nek támogatására ajánlot­tak fel, a fennmaradó ösz­­szegből pedig a vállalati la­kásépítési alapot növelik. Ném­eth Károly fogadta­­Li Penget Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese pénteken a Központi Bizottság szék­házában fogadta Li Penget, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának tag­ját, miniszterelnök-helyet­test, a hazánkban tartózko­dó kínai kormányküldöttség vezetőjét. A szívélyes, baráti légkö­rű találkozón véleménycse­rére került sor a magyar— kínai kapcsolatok helyzeté­ről és továbbfejlesztésük le­hetőségeiről. Németh Ká­roly és Li Peng kölcsönö­sen tájékoztatók egymást a szocialista építés eredmé­nyeiről és soron levő fel­adatairól, illetve a gazdaság­­irányítás reformja során szerzett tapasztalatokról. Fejér Gábor felvétele Lázár György megbeszélése a kínai miniszterelnök-helyettessel Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke is fogadta pénteken a Parlamentben a kínai miniszterelnök-he­lyettest. A szívélyes légkö­rű megbeszélésen véleményt cseréltek a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről. Rámu­tattak, hogy napjaink leg­fontosabb feladata a nuk­leáris háború veszélyének elhárítása. A kedvezőtlen nemzetközi fejlemények megállításában nagy szere­pük van a genfi tárgyalá­soknak és fontos, hogy azok sikeresen záruljanak. Lázár György hangsúlyozta, hogy szükség van valamennyi szocialista és antiimperia­­lista erő összefogására a bé­ke és biztonság megőrzése érdekében. Államközi kapcsolataink­ról szólva megállapították, hogy rendezettek és azokat az élet fontosabb területein szerződések szabályozzák. Hazánk jelentőséget tulaj­donít annak, hogy az együtt­működés hosszú távon is megalapozott legyen. Ezért fontosnak tartja az erre vo­natkozó megállapodás meg­kötését. Lázár György rá­mutatott, hogy még továb­bi lehetőségek vannak a gazdasági kapcsolatok fej­lesztésére, amely a felek ak­tivitását igényli. A találkozón részt vett Marjai József, s jelen volt Ma­rie nagykövet. (MTI) Változatos szakszervezeti programok E hét végén hagyományos, nyár eleji ünnepségek szín­helye lesz a főváros. A vasas­szakszervezet — idén tizen­nyolcadszor — a megszokott helyen, a Hűvösvölgyben rendezi meg juniálisát és if­júsági napját, szombaton és vasárnap. Mindkét napon gazdag programmal várják a rendezők az érdeklődőket; kulturális és sportrendezvé­nyek, vidám játékok várják a Nagyrétre látogatókat. Az idei juniálist hazánk felsza­badulásának 40. évfordulója, a közelgő Világifjúsági és Diáktalálkozó jegyében ren­dezi meg a szakszervezet. A kétnapos programban így po­litikai és VIT-vetélkedő is helyet kap; az eddigi VIT-e­­ken járt politikusok, sporto­lók találkoznak a fiatalokkal. A Közalkalmazottak Szak­szervezete tízezer vendég fo­gadására készül szombaton a Népstadionban. A közalkal­mazottak egész napos gaz­dag programmal, sport- és kulturális rendezvényekkel, szórakozással várják a láto­gatókat. Érdekességnek számít a női focicsapat szereplése, a tol­laslabdaverseny, s meg­jelenik a „pályán” korunk csodája, az elektronika is; számítógépes bemutatók, já­tékprogramok keltik fel a fi­gyelmet. Az olvasni vágyók a Népszava Lap- és Könyv­kiadó kiadványai közül vá­logathatnak; a juniálison fo­lyóiratok, könyvek széles skálájából választhatnak az érdeklődők. Megkezdődött az ünnepi könyvhét A pedagógus legyen megbecsült tagja a szocialista társadalomnak Miopecai Béla ünnepi köszöntője Pedagógusokat köszöntöttek és tüntettek ki pénteken — a pedagógusnap alkalmá­ból — a Pesti Vigadóban ren­dezett ünnepségen. Az ese­ményen, amelyen részt vett Pál Lénárd, az MSZMP KB titkára is. Köpeczi Béla mű­velődési miniszter üdvözölte a kitüntetteket, és méltatta a pedagógusi munka jelentő­ségét. Az oktatásügy időszerű fel­adatairól szólva kiemelte a közelmúltban elfogadott ok­tatási törvény jelentőségét. Hangsúlyozta: a közeljövő­ben egyik legfontosabb fel­adat a tartalmi korszerűsítés folytatása, az iskolák, egye­temek és főiskolák szakmai önállóságának megerősítése, a korszerű szemlélet és mód­szerek hatékonyabb alkalma­zása. — Állandó törekvésünk volt az elmúlt években és az marad továbbra is — mon­dotta a miniszter —, hogy a pedagógus kerüljön a neve­lési folyamat középpontjába, az, hogy az ő szakmai sza­badsága erősödjék, hogy a belső demokratizmus az ő kezdeményezési képességét és feladatvállalását segítse, hogy valóban megbecsült tagja legyen a társadalom­nak. — Sok tennivaló van még. Főleg a pályakezdők gond­jainak megoldásánál, a lakás biztosításában és más gazda­sági kérdésekben. A pedagó­gushiány felszámolását elő­készítjük azzal, hogy növel­jük a pedagógusképző intéz­ményekben a felvételi lét­számot, hogy javítjuk az élet- és munkakörülményeket, hogy a pedagógus megbecsü­lésére szólítjuk fel a társa­dalmat, többek között úgy is, hogy adminisztratív terheit igyekszünk csökkenteni. Ja­vítani akarjuk a pedagógu­sok felkészítését, a jövő tan­évtől kezdve bevezetjük a rendszeres továbbképzést. Ma mindenki egyetért az­zal, hogy az oktatás fejlesz­tése nélkül nem tudjuk meg­valósítani azokat a célokat, és minőségi követelményeket, amelyeknek elérése a szocia­lista társadalom továbbfej­lődésének elengedhetetlen feltétele — hangsúlyozta. Köpeczi Béla 15 pedagó­gusnak adta át, eredményes munkája elismeréseként, az Apáczai Csere János díjat, 170-en pedig a Kiváló Peda­gógus kitüntetést vehették át. (A kitüntetett pedagógusok névsorát a 7. oldalon közöl­jük.) Az ünnepi könyvhét meg­nyitóját pénteken Debrecen­ben, a Kölcsey Ferenc Mű­velődési Központ előtti „könyvtáron” tartották meg. A résztvevőket Ács István, Debrecen Megyei Városi Ta­nács elnöke köszöntötte, majd Csehák Judit, a Minisz­tertanács elnökhelyettese mondott nyitóbeszédet. — Az ünnepi könyvhét eseményeinek immár hagyo­mányosan kitüntetett szerepe van az országos jelentőségű kulturális rendezvények so­rában — mondotta a minisz­terelnök-helyettes. — Az igaz eszményeket hirdető köny­vek — legyenek bármennyi­re is hitelesek — nem köz­vetlenül alakíthatják át a társadalom és az egyén éle­tét, de közvetve mégiscsak hatnak a cselekvő emberre; szoros kapcsolat van a mű­velődés közösségi becsülete és az élet minősége, a társa­dalom humanizáltságának foka között. És ennek az ál­talánosabb összefüggésnek — hangsúlyozta a miniszterel­nök-helyettes —, nekünk ki­váltképp tudatában kell len­nünk, hiszen a szocialista társadalom, eredendő céljai­ból fakadóan, és velük össz­hangban, programszerűen törekedik az élet emberivé tételére minden tekintetben. Az ünnepi megnyitót kö­vetően a Magyar Írók Szö­vetsége, a Hajdú-Bihar me­gyei és a Debreceni Városi Tanács, valamint a Hazafias Népfront képviselői megko­szorúzták a művelődési köz­pont névadójának, Kölcsey Ferencnek a tér előtt felállí­tott szobrát. A művelődési központban Szép magyar könyv ’84 címmel reprezen­tatív kiállítást nyitott meg Tarnóc Márton kiadói főigaz­gató, s a legszebb huszonöt könyv­ alkotójának elismerő oklevelet adott át. Országszerte kivonult a könyv az utcára, megnyitot­ták a sátrakat, a boltok elé tett polcokon kínálják a könyvhétre megjelent újdon­ságokat. Sok helyen zenés irodalmi műsorral köszön­tötték a kulturális ünnepet. * A fővárosi könyvsátraknál ma, szombaton, a következő írók dedikálják újonnan megjelent kötetüket: 10 órá­tól Berkesi András a Deák téren, 11-től Böndör Pál, Papp József, Németh László­né és Berkesi András a Vö­rösmarty téren, Tamás Menyhért a Liszt Ferenc té­ren, Hegedűs Géza és Balogh János a Sugár Üzletközpont előtt, Vészi Endre a Vígszín­háznál, fél 1-től Berkesi And­rás a Vörösmarty téren, 14- kor Csoóri Sándor a Deák téren, 15 órától Bohumil K -­bal a Blaha Lujza téren, Her­nádi Gyula a Vörösmarty té­ren, Berkesi András a Víg­színház előtt, fél 4-től Balázs Anna Csepelen, a Tanácsház téren, 17-től Dobai Péter a Vígszínháznál 18 órakor Csoóri Sándor ugyancsak a Vígszínháznál.

Next