Népszava, 1985. június (113. évfolyam, 127–151. sz.)

1985-06-01 / 127. szám

2 Új szovjet javaslat a genfi előrelépés érdekében Mihail Gorbacsov és Gustav Husúk pohárköszöntője a moszkvai díszvacsorán Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pénteken meg­beszélést folytatott Gustáv Husúkkal, a CSKP KB fő­titkárával, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnö­kével, aki hivatalos baráti látogatáson tartózkodott Moszkvában. A tanácskozáson a többi között leszögezték, hogy a nukleáris veszély megszün­tetése, a béke megszilárdítá­sa teljességgel­­reális és le­hetséges. Ehhez csupán az szükséges, hogy az Egyesült Államok és NATO-szövetsé­­gesei lemondjanak a hozzá­vetőleges katonai egyensúly megbontására irányuló kísér­leteikről, és a szocialista or­szágokkal fenntartott kap­csolataikat a kölcsönös tisz­telet, egyenjogúság és egy­más törvényes érdekei tisz­teletben tartása alapján épít­sék. Mihail Gorbacsov és Gus­táv Husák hangsúlyozta a Varsói Szerződés hatálya meghosszabbításának jelen­tőségét. Kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy a to­vábbiakban is erősíteni kell a szocialista közösség orszá­gainak egységét és összefor -­rottságát a marxizmus-leni­­nizmus és a szocialista in­ternacionalizmus elvei alap­ján. Mélyíteni kell a szövet­séges szocialista államok együttműködését politikai, gazdasági, társadalmi-kultu­rális és katonai területen egyaránt, a fejlődés jelenlegi szakaszának követelményei­vel összhangban. Gustáv Husák csehszlová­kiai baráti látogatásra hívta meg Mihail Gorbacsovot, aki a meghívást köszönettel el­fogadta. A moszkvai Kremlben a nap folyamán írták alá a Szovjetunió és Csehszlovákia 2000-ig szóló, hosszú távú gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési programját. A dokumentumot Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák látta el kézjegyével. Az SZKP KB főtitkára va­csorát adott a csehszlovák vendég tiszteletére. Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák pohárköszöntőt mondott a vacsorán. Gorbacsov mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy az évszázad végéig szóló hosz­­szú távú gazdasági és tudo­mányos-műszaki együttmű­ködési program, amelyet most írtak alá, egyaránt meghatározza mind a kétol­dalú gazdasági együttműkö­dés általános irányait, mind a jelentősebb közös beruhá­zásokat, amelyek mindkét ország népgazdasága szem­pontjából nagy jelentőséggel bírnak. Beszédének külpolitikai részében a párt főtitkára mindenekelőtt arra utalt, hogy Nyugat-Európában to­vább telepítik az első csapás mérésére alkalmas amerikai nukleáris rakétákat. Újra és újra megkérdőjelezik a jaltai és a potsdami konferencia, a háború utáni fejlődés ered­ményeit. — Javasoltuk az Egye­sült Államoknak. — mon­dotta Mihail Gorbacsov —, hogy a genfi tárgyalásokon hozzanak közös intézkedése­ket az űrfegyverkezés meg­akadályozására, és a fegy­verkezési hajsza megfékezé­sére. — Csütörtökön Genfben megkezdődött a tárgyalások második fordulója. A Szov­jetunió a korábbiakhoz ha­sonlóan arra törekszik eze­ken a tárgyalásokon, hogy az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvének megfele­lően becsületes és igazságos határozatok szülessenek, — mondotta Mihail Gorbacsov, s hozzáfűzte, hogy ebben a létfontosságú kérdésben ter­mészetesen kölcsönösségre van szükség.­­ A Szovjetunió újfent megerősíti javaslatát, hogy haladéktalanul hirdessenek moratóriumot az atom- és az űrfegyverekre. A morató­rium ugyanis már most le­állítaná a fegyverkezési haj­szát, és megakadályozná an­nak kiterjedését a világűr­re. A moratórium bevezeté­sét természetesen csak első lépésnek tekintjük — mon­dotta az SZKP KB főtitká­ra, s rámutatott, hogy ez megerősítheti a kölcsönös bi­zalmat, előmozdíthatja azt, hogy áttérjenek az atom­fegyverek radikális csökken­tésénének útjára.­­ Javasoljuk: a morató­rium mellett a Szovjetunió és az Egyesült Államok álla­podjon meg abban, hogy meghatározott időn belül, mondjuk egy-két hónap le­forgása alatt valamennyi megvitatandó kérdésben konkrét javaslatokat terjeszt a tárgyalások elé. E javasla­tok tartalmazzák azt is, hogy a felek milyen szintekre ké­szek csökkenteni hadászati támadófegyverzetüket, ter­mészetesen a csapásmérő űr­fegyverek betiltása mellett. — Amellett vagyunk — hangsúlyozta Mihail Gorba­csov —, hogy a szovjet— amerikai kapcsolatokat visz­­sza kell téríteni a normális kerékvágásba. A szónok a továbbiakban megelégedéssel szögezte le, hogy a Szovjetunió és Cseh­szlovákia azonosan közelíti meg az időszerű nemzetközi problémákat. — Fejlődésünk dinamikus meggyorsításának fontos ösz­­szetevője és előfeltétele — hangsúlyozta pohárköszön­tőjében Gustáv Husák —, je­lentős mértékű részvételünk a nemzetközi szocialista in­tegrációban. Kulcsfontossá­gú láncszem számunkra a Szovjetunióval való gazdasá­gi, tudományos és műszaki együttműködés, s azok a konkrét irányzatok és célok, amelyeket az évszázad vé­géig szóló, ma aláírt fej­lesztési program határoz meg. Gustáv Husák beszédének külpolitikai részében megál­lapította, hogy a nemzetkö­zi imperializmus erői, élü­kön az Egyesült Államokkal, új kereszteshadjáratokat in­dítottak a haladó erők ellen, igyekeznek újjáéleszteni a revansizmust. Annak érde­kében, hogy világuralomra tegyenek szert és hadászati fölényt érjenek el, a fegy­verkezési hajsza újabb for­dulóját indították meg, és készülnek a világűr milita­­rizálására. Ez súlyosan ve­szélyezteti az egyetemes bé­két — mondotta Husák, s rámutatott, hogy mindenkép­pen meg kell erősíteni a szo­cialista közösség egységét, koordinálni kell akcióit, s a háborús veszély elhárítása érdekében harcra kell buzdí­tani a békeszerető és demok­ratikus erőket, minden reális módon gondolkodó embert. Csehszlovákia — húzta alá a szónok — teljes mérték­ben támogatja a Szovjetunió békepolitikáját és békekezde­ményezéseit, amelyek reális és építőjellegű módszereket kínálnak a fegyverzetkorlá­tozásra, a nemzetközi fe­szültség enyhítésére, vala­mint a konstruktív nemzet­közi együttműködés felújítá­sára. Teljes mértékben tá­mogatjuk azokat az új konk­rét javaslatokat is, amelye­ket ma Mihail Gorbacsov ve­tett fel ezen a vacsorán. ★ Gustáv Husák pénteken Moszkvában megnyitotta a Csehszlovákia 1985 elnevezé­sű kiállítást, amelyet az or­szág felszabadításának negy­venedik évfordulójának tisz­teletére rendeztek. Gustáv Husák pénteken hazautazott Moszkvából. (MTI) Dél-Afrikában az amnesztia nem mindenkire érvényes, kívül esik rajta például az Egyesült Demokratikus Front (UDF) tizenhat vezetője, akiket hazaárulás vádjával perbe fogtak. (Óvadék elle­nében egyelőre még szabad­lábon védekezhetnek). A Front az összes appartheid­­ellenes szervezetet tömöríti — vezetőire halálbüntetést is kiszabhatnak. A per megindításával egy­idejűleg (alkalmazva az am­nesztiát) szabadlábra helyez­ték a 65 éves Michael Hoare ezredest, aki a hatvanas években Kongóban (ma Zaire) a zsoldosok között „Mad Miké" (őrült Miska) néven vált ismeretessé. Dél- Afrikában 1981-ben tíz évre ítélték a Seychelles-szigetek elleni puccskísérletben való részvétel miatt. Az idősebb generáció még emlékezhet erre a névre is: „Kongó Müller". Siegfried Müller őrnagyról, az afrikai fehér zsoldosok egykori pa­rancsnokáról lesz szó — volt SS Sturmbannführer, a Vas­­kereszt első fokozatával ki­tüntetve a keleti hadszínté­ren. Müller afrikai vezérkará­hoz a következő gentlemanek tartoztak: Jimmy Hoogan (becenevén Állat Jimmy); Captain William, a koreai veterán, aki a belga Maryval együtt szenvedélyes koponya­gyűjtő volt; Vida „hadnagy” Budapestről, akinek 1956-ban többrendbeli ra­blógyil­­kosság miatt lett forró talpa alatt a talaj — és végül Mi­chael Hoare, aki Müller el­ső számú helyettese volt Kongóban, ahol irtották a bennszülötteket... Hoare tehát ismét szabad­lábon van, úgy mint előtte, amikor a Dél-afrikai Köz­társaságba keresett menedé­ket. Johannesburgban él és egyik szószólója a „faji tisz­taság", valamint elkülönítés elméletének és gyakorlatá­nak. Nelson Mandela, az Afri­kai Nemzeti Kongresszus (ANC), az apartheid-ellenes mozgalom élcsapatának le­gendás vezére viszont immár 23 esztendeje (!) ül börtön­ben. Három évvel ezelőtt egy Fokváros melletti új fegy­­házba szállították társával — gyakran tartják magán­zárkában, hogy fizikailag és lelkileg végképp megtörjék. Néhány napig tartották csu­pán börtönben Andries Ra­­ditsela fekete bőrű szakszer­vezeti vezetőt, akit május 1- én a közrend megsértése ürü­gyén vettek őrizetbe. Tudni­illik a rendőrségi „kihall­gatás” után Raditsela-t kór­házba szállították, ahol fej­sérüléseibe belehalt. Előtte való napon a 20 éves Sipho Motsi halt bele sérüléseibe, szintén letartóztatása után. Február óta tartanak — csaknem megszakítás nélkül — Dél-Afrikában a zavargá­sok, összecsapások. Április végéig négyszázan vesztették életüket a feketék lakta tele­püléseken kirobbant össze­csapások alkalmával. Valósá­gos ütközetek zajlottak le például a Fokvárostól húsz kilométerre fekvő, úgyneve­zett Bádogvárosban, ahol 60 ezer ember lakik a bádog­kannákból, lécekből, hullám­lemezekből és egyéb hulla­dékanyagokból épült viskók­ban. A bádogvárosi zavargá­sokat kihasználva a fajüldö­ző rendszer elhatározta, hogy leszámol az eddig megtűrt UDF-fel, mert az „egyre in­kább az ANC oldalára sodró­dik és veszélyezteti a bizton­ságot”. A Dél-Afrikában járt Edward Kennedy és huszon­hat másik amerikai demok­rata párti szenátor hiába emelte fel szavát Pieter Botha dél-afrikai miniszter­­elnöknél, az UDF vezetői ér­dekében. Pedig az uralmon levő Nemzeti Párthoz viszonyítva néhány józanabbnak mond­ható fehér politikai csopor­tosulás már bírálja a kor­mányt szélsőséges, liberális­nak egyáltalán nem nevezhe­tő intézkedései miatt. Botha, hogy kifogja a szelet a vi­torlából, két „ellenintézke­dést" jelentett be. A jövőben nem lesz büntetendő cselek­mény a fehér és fekete bő­rűek közötti szexuális kap­csolat. Júliusban eltörlik azt a törvényt is, amelyik tiltja a „vegyesfajú" pártok műkö­dését, vagyis olyanokét, ame­lyekben fehérek és színes bőrűek együttműködnek. Ez utóbbi sem rendíti meg azonban a fehér kisebbség egyeduralmát. Hiszen a pre­toriai parlamentben olyan háromkamarás rendszert kreáltak, amelyben külön ház jut a fehér képviselők­nek, külön ház a „mulatt reprezentánsoknak", továbbá az ázsiai színes bőrű beván­doroltaknak. A „fehér ház” 178, a másik kettő együtt 130 képviselővel rendelkezik; nem kétséges, hogy szavazás során melyik kamara aka­rata érvényesülhet. Ilyen körülmények között kerül sor az UDF-vezetők perének folytatására július 11-én , minthogy a durba­­ni bíróság „bizonyos kiegé­szítések céljából” az első tárgyalást elnapolta. Akkor egy 600 oldalas vádiratot is­mertettek az őrizetbe vettek­kel, amelynek főbb pontjai ezek: az UDF-vezetők csatla­koztak az ANC, a Dél-afri­kai Kommunista Párt és a fekete szakszervezetet tömö­rítő Dél-afrikai Szakszerve­zeti Tanács „kormányelle­nes, forradalmi szövetségé­hez”, amelynek célkitűzése „a hatalom erőszakos úton való megragadása az ANC vezetésével.” A vádlottak között van az UDF két elnöke, Archie Gu­­mede és Albertina Sisulu is, akiknek — akárcsak társaik­nak — naponta kétszer kell jelentkezniük a rendőrségen. A következő tárgyalást a Na­tal tartománybeli Pieter­­maritzburgi legfelsőbb bíró­ságon akarják megtartani. Ez a per egyébként a fajüldöző rezsim egyik legnagyobb po­litikai bírósági komédiájá­nak ígérkezik. Történik mindez abban az országban, ahol Délen „az Atlanti- és Indiai-óceán hul­lámai egybetorlódnak”, a természeti szépségekkel dús földrész „bársonysima föve­nyén élvezhető az arany nap­sütés”, és ahol „a világ leg­több országával ellentétben áldott faji béke uralkodik” — legalábbis a legnagyobb dél-afrikai idegenforgalmi hivatal nyugati képes maga­zinokban közzétett csábító szövege szerint... Jankovszky János Albertina Sisulu, az ANC bebörtönzött vezetőjének, Walter Sisu­­lunak a felesége (középen) jogi tanácsadóival a bírósági épület előtt TELEFOTÓ / MTI Külföldi Képszerkesztőség Az ETA újabb áldozatai Újabb halálos áldozatai — köztük egy 14 éves tanuló — vannak a spanyol terroriz­musnak. Az ETA baszk ter­rorszervezet egy álló autó­ban elhelyezett pokolgépé­nek felrobbantása következ­tében egy rendőr a helyszí­nen meghalt, két másik sú­lyosan megsebesült. A me­rénylet áldozata lett Alfredo Aguirre 14 éves kisfiú, akit szülei vásárolni küldtek el. (MTI) ----- . ..,­ ---- - Elfogták Agca bűntársát? A pápa hollandiai látogatása alatt őrizetbe vett gyanús tö­rök személy valószínűleg nem más, mint Oral Celik — az a terrorista, aki Ali Agca bűntársa volt 1981. május 13- án a Szent Péter téren a pá­pa elleni merényletkor — közölte az illetékes főügyész. Az illető hamis iratokkal ér­kezett Hollandiába. A rend­őrség május 14-én vette őri­zetbe elővigyázatosságból, miután gyanúsnak találta. Az iratok Aslan Semet névre szólnak. A hatóságok egy pisztolyt találtak nála, s a fegyver — mint kiderült — ugyanolyan típusú és soro­zatszámú, mint az, amellyel a négy évvel ezelőtti merény­letet elkövették. A holland rendőrség rész­letes leírást és ujjlenyomatot küldött az olasz biztonsági szerveknek azonosítás céljá­ra. Celik létét a Szent Péter téri merényletben nyomozó hatóságok csak később fe­dezték fel helyszíni fotók alapján, Ilario Martella vizs­gálóbíró nyomozása szerint Celik szorosan együttműkö­dött Agcával, ő volt a gyil­kos terrorista közvetlen irá­nyítója, ő vásárolta a me­rénylethez használt fegyvert, és jelen volt a téren a me­rényletkor. (MTI) # Kirchschläger osztrák köztársasági elnök búcsúlá­togatáson fogadta Randó Je­nőt, hazánk távozó bécsi nagykövetét. Gratz külügy­miniszter vacsorát adott a nagykövet tiszteletére.­­ Elutazott Moszkvából pénteken Bognár József aka­démikus, aki a szovjet fok­városban részt vett a ma­gyar és szovjet közgazdászok háromnapos tanácskozásán.­­ A nukleáris és űrfegy­verzetről folyó genfi szov­jet-amerikai tárgyalások keretében pénteken ülést tar­tott a hadászati fegyverzet­tel foglalkozó tárgyalócso­port. Al Kinnock, a brit Mun­káspárt vezére Budapestről az osztrák fővárosba érkez­ve elismeréssel szólott buda-­ pesti látogatásáról, vezető magyar politikusokkal folyó Nemzetközi hírek látott tárgyalásairól. Az MTI tudósítójának adott bécsi nyilatkozatában kiemelte, hogy figyelemre méltónak tartja a magyar gazdasági gyakorlatot, valamint a vá­lasztási rendszer korszerűsí­tését. Az A Szovjetunióban csü­törtökön Föld körüli pályá­ra állították a Kozmosz— 1656. műholdat. Az Csehszlovákia területén befejeződött a csehszlovák néphadsereg és a szovjet kö­zépső hadseregcsoport egy­ségei részvételével megtartott hadgyakorlat. # Az iraki légierő pénte­ken ismét bombázta az irá­ni főváros több kerületét — közölte az IRNA iráni hír­­ügynökség. # Mengele náci háborús bűnös jelenleg is Paraguay­­ban tartózkodik, s egy ideig Stroessner tábornok egyik asuncióni házában lakott. Ezt közölték pénteken Bonn­ban, Zürichben és Bécsben paraguayi emigráns források. # Brazília valószínűleg ismét helyreállítja kapcso­latait Kubával — jelentette ki csütörtökön a brazil tele­vízióban a brazil külügymi­niszter. # Moszkvában befejező­dött a szocialista országok fővárosai szakszervezeti ve­zetőinek 5. nemzetközi ta­nácskozása. SZOMBAT, 1985. JÚNIUS 1. NÉPSZAVA Szovjet tudósok az űrfegyverkezés ellen A kozmikus elemeket is magában foglaló, átfogó ra­kétaelhárító rendszer terve tudományos szempontból tarthatatlan, ugyanakkor rendkívül veszélyes, mivel megbontja a kialakult kato­nai-hadászati egyensúlyt — jelentette ki Jevgenyij Veli­­hov akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadémia alel­­nöke, a Szovjet tudósok bi­zottsága a béke védelméért, az atomháború ellen elneve­zésű bizottság elnöke. Veli­­hov több tudóstársával együtt pénteken szovjet és külföldi újságírók előtt saj­tóértekezleten ismertette a két évvel ezelőtt életrehívott bizottság tevékenységét. Az akadémikus veszélyes illúziónak nevezte az ameri­kai kormányzat tisztségvise­lőinek azt az állítását, misze­rint a csapásmérő kozmikus fegyverzet létrehozását célzó, Reagan elnök által javasolt program erősíti a nemzetkö­zi biztonságot. Az átfogó űr­béli csapásmérő rendszer ki­­fejlesztése lökést ad a táma­dó eszközök teljes fegyvertá­ra növelésének. KGST:Közös Piac Genscher nyilatkozata Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere, pén­teken Bonnban nyomatéko­san üdvözölte Mihail Gorba­­csovnak, az SZKP KB főtit­kárának azt a kijelentését, hogy a Szovjetunió, a KGST kész kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatokat ki­alakítani a Közös Piaccal. Mint ismeretes, Mihail Gorbacsov Bettino Craxi olasz kormányfővel való ta­lálkozója során kívánatosnak és időszerűnek nevezte, hogy a KGST és a Közös Piac fej­lesszék a mindkét fél számá­ra előnyös együttműködésü­ket. (MTI) Dzsenajel hazatért Damaszkuszból A síiták tűzszünete Bejrútban Damaszkuszból pénteken ha­zatért Bejrútba Amin Dzse­­majel libanoni államfő. Dzse­­majel kétnapos szíriai láto­gatása során négyszer tár­gyalt Háfez Asszad szíriai el­nökkel. A libanoni rádió jelentése szerint az Amal síita moz­galom pénteken egyoldalú tűzszünetet hirdetett a pa­lesztin táborok ellen folyta­tott harcai 12. napján. Hír­­ügynökségi jelentések ezt az­zal hozzák összefüggésbe, hogy Szíria az elnöki talál­kozón elvben hozzájárult csapatai Bejrútba küldésé­hez, a további vérontás meg­akadályozása érdekében. Husszein jordániai ural­kodó, az amerikai főváros­ban a kongresszus vezetői­vel folytatott csütörtöki meg­beszélésén állítólag elmon­dotta: Jasszer Arafat, a ■PFSZ vezetője kész a szer­vezeten kívüli tekintélyes palesztin személyiségeket ki­nevezni egy olyan közös kül­döttségbe, amely előkészít­hetné a tárgyalásokat és egyebek között az Egyesült Államokkal folytathatna er­ről megbeszéléseket. (MTI)

Next