Népszava, 1985. október (113. évfolyam, 230–256. sz.)

1985-10-01 / 230. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ■ kedd, 1985. október 1. ■ 113. évfolyam, 230. szám ■ ára­­,so forint A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Kádár János látogatása Prágában Baráti munkatalálkozó Gustáv Busákkal ljubomir Strougal magyar kitüntetése Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitká­ra Gustáv Busáknak, Cseh­szlovákia Kommunista Párt­ja Központi Bizottsága főtit­kárának, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság elnöké­nek meghívására baráti mun­kalátogatásra hétfőn reggel Prágába látogatott. Kíséreté­ben volt Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára és Őszi István, a KB osztályvezető-helyettese. A búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, Havasi Ferenc, Óvári Miklós, a Po­litikai Bizottság tagjai, a Köz­ponti Bizottság titkárai, Berecz János, Horváth Ist­ván és Pál Lénárd, a Köz­ponti f­izottság titkárai, továbbá Kótai Géza, a KB külügyi osztályának vezető­je, Kamara János belügymi­niszter, a KB tagjai, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula, a KB tagja, kül­­ügyminisztériumi államtitkár. Jelen volt Ondrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság magyarországi nagy­követe. Kádár Jánost és kíséretét Prága ruzynei repülőterén Gustáv Husák, valamint Va­sil Bilak, a CSKP KB elnök­ségének tagja, a KB titkára fogadta. Jelen volt Kovács Béla, hazánk prágai nagykö­vete, aki ott csatlakozott a küldöttséghez, és a prágai magyar nagykövetség vezető diplomatái. A prágai várban hétfőn magyar—csehszlovák tárgya­lások voltak. Kádár János Gustáv Husákikal folytatott megbeszéléseket, Szűrös Má­tyás Vasil Bilakkal tárgyalt. Kádár János a prágai vár dísztermében átadta Lubomír Strougalnak a Magyar Nép­­köztársaság rubinokkal éke­sített Zászlórendje kitünte­tést, amelyet az Elnöki Ta­nács hatvanadik születésnap­ja alkalmából adományozott a csehszlovák kormányfő­nek. A magas kitüntetés átadá­sakor mondott beszédében Kádár János emlékeztetett arra, hogy a magyar—cseh­szlovák együttműködés fejlő­désében meghatározó szerepet töltenek be a cseh és a szlo­vák kormány tagjai, s­­külö­nösen kimagaslóak Lubomír Strougalnak, a csehszlovák szövetségi kormány elnöké­nek érdemei, amelyeket a szocialista országok egységé­nek erősítése, valamint ha­zánk és Csehszlovákia test­véri bartáságának, sokoldalú együttműködésének elmélyí­tése terén kifejtett tevékeny­ségével szerzett. Válaszában Lubomír Strou­gal köszönetet mondott a magas elismerésért, és kije­lentette, hogy ez további ösz­tönzést jelent számára a két ország együttműködése és testvéri barátsága erősítése érdekében kifejtendő további munkához. A kitüntetés átadásán jelen volt Gustáv Husák, valamint a CSKP KB elnökségének tagjai, a KB titkárai és a titkárság tagjai, valamint a Kádár János kíséretében le­vő Szűrös Mátyás és Kovács Béla, hazánk prágai nagykö­vete. Gustáv Husák ebédet adott Kádár János és kísérete tisz­teletére, amelyen részt vet­tek a csehszlovák párt- és állami élet vezető képviselői. Kádár János a délutáni órákban látogatást tett a prá­gai magyar nagykövetségen, ahol szívélyes légkörű be­szélgetést folytatott a diplo­máciai képviselet vezető beosztású diplomatáival. Kádár János baráti munka­látogatását befejezve hétfőn a kora esti órákban hazauta­zott Prágából. Búcsúztatásán Prága Ru­­zyne repülőterén megjelent Gustáv Husák és Vasil Bi­lak, valamint dr. Kovács Bé­la. Kádár János hétfőn este hazaérkezett Prágából. A fogadtatásra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Né­meth Károly, az MSZMP fő­titkárhelyettese, Berecz Já­nos, Horváth István és Pál Lénárd, a Központi Bizott­ság titkárai, továbbá Kótai Géza, a KB tagja, a KB Kül­ügyi Osztályának vezetője, Kamara János, a KB tagja, belügyminiszter, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula, a KB tagja, külügymi­­nisztériumi államtitkár. Je­len volt Ondrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság magyarországi nagy­követe. (A tárgyalásról kiadott közleményt a 3. oldalon kö­zöljük.) TELEFOTÓ : MTI Külföldi Képszerkesztőség Nyolc hónap alatt 328 milliárd forint értékű árut vásárolt a lakosság A Belkereskedelmi Minisz­térium közgazdasági főosztá­lya most tette közzé legfris­sebb jelentését, amely szerint 1985. első nyolc hónapjában a kiskereskedelem 328 mil­liárd forint forgalmat bonyo­lított le. Ez­t folyó árakon számítva — 5,7 százalékkal haladja meg a tavalyit. Az átlagosnál nagyobb mérték­ben — 8,2 százalékkal — nőtt az élelmiszerek eladása, és az átlagosnál kisebb mér­tékben — 3,2 százalékkal — emelkedett a vendéglátás ér­tékesítése. A fogyasztásicikk­­kereskedelem készlete au­gusztus végén 11,7 százalék­kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés a továbbiakban az időszak utolsó hónapját, az augusztust jellemző keres­leti-kínálati tendenciákat vá­zolja. Megállapítja, hogy élel­miszerekből és élvezeti cik­kekből jó színvonalú volt a kínálat, az augusztus 20-i ün­nepek előtti, megnövekedett keresletet is kielégítette. A hús minősége valamelyest javult, mennyisége elegendő volt. Nem így a szárazáruké, amelyek a turistaszezon csúcsán igencsak kelendőek voltak. Köztudottan hiány­zott a fűszerpaprika, és a napraforgóolaj, s ezen már csak az új termés enyhít. Az augusztusi kánikulában egyes területeken hiányos volt a sör és az üdítő ital választé­ka. A szabadpiaci felhozatal jó kínálatot tett lehetővé bur­gonyából, zöldségből, gyü­mölcsből. Augusztusban is alacsonyabbak voltak az árak, mint az előző évben: a burgnoya 10, a zöldség 3 százalékkal volt olcsóbb, a gyümölcs viszont átlag 5 százalékkal drágábban ke­rült forgalomba. A zöldbab, a paradicsom, a paprika, a tök, a zöldborsó és a hagy­ma kevesebbe került, a ka­ralábé, az uborka, a sárga­répa, a spenót és a káposzta drágább volt, mint egy évvel korábban. A vendéglátás forgalma mindössze 1,8 százalékkal haladta meg a tavalyit, bár a hónap során számos na­gyobb rendezvényt tartottak az országban. (Folytatás a 4. oldalon) Losoncai Bút Angolából Zimbabwébe utazott Közös közlemény a magyar-angolai tárgyalásokról M Magyarországi meghívást fogadott el José Eduardo dos Santos Aláírták a kulturális munkatervet­­ Díszvacsora flazaléban Kurucz János, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke hét­főn délelőtt befejezte hiva­talos,­­baráti látogatását az Angolai Népi Köztársaság­ban. A magyar párt- és álla­mi küldöttség négy napot töltött a nyugat-afrikai or­szágban, és eredményes tár­gyalásokat folytatott a poli­tikai, gazdasági és kulturális együttműködés bővítéséről. .Losonczi Pált a főváros, Luanda „Február 4.” repülő­terén vendéglátója, José Eduardo dos Santos, az MPLA-Mun­kapárt és az Angolai Népi Köztársaság el­nöke búcsúztatta. A külön­­ repülőgép a délkelet-afrikai Zimbabwe, Losonczi Pál af­rikai útjának következő állo­mása felé indult. A búcsúzást megelőzően megtartották a hivatalos tárgyalásokat lezáró plenáris ülést. Losonczi Pál és José Eduardo, dos Santos, vala­mint a tárgyaló küldöttségek tagjai összegezték a legutób­bi napok megbeszéléseinek eredményeit, tapasztalatait. Közös közleményt hagytak jóvá. Nagy Gábor külügy­miniszter-helyettes és ango­lai kollégája, Fernando José Franca Dias Van­ Dunen 1985—88-ra szóló kulturális munkatervet írt alá. Losonczi Pál hétfőn négy­napos hivatalos, baráti láto­gatásra Hararéba érkezett Canaan Lodindo Banana, a Zimbabwei Köztársaság el­nökének meghívására. Hara­re nemzetközi repülőterén Canaan Banana elnök, Ro­bert Mugabe miniszterelnök és más állami vezetők fogad­ták Losonczi Pált és hivata­los kíséretét, amelynek tag­jai: Villányi Miklós mező­­gazdasági és élelmezésügyi államtitkár, Nagy Gábor kül­ügyminiszter-helyettes, Hor­váth Ottó egészségügyi mi­niszterhelyettes, Németh Je­nő, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának általá­nos elnökhelyettese, Székács Imre, a TESCO vezérigazga­tója és Várkonyi József, ha­zánk hararei nagykövete. A repülőtéri fogadáson a hagyományoknak megfele­lően 21 díszlövés hangzott el. Losonczi Pál megszemlélte a tiszteletére felsorakozott díszegységet, majd elhang­zottak a himnuszok. Losonczi Pál délután udva­riassági látogatást tett Ba­nana államfőnél az elnöki rezidencián. Este a közel 760 ezer lako­sú főváros, az egykori Salis­bury központjában, az ele­gáns Meikles Hotelben Ba­nana díszvacsorát adott a magyar államfő tiszteletére. A zimbabwei politikai, gaz­dasági élet közel száz szemé­lyiségét hívták meg. A dísz­vacsorán a két államfő po­hárköszöntőt mondott. (Az angolai tárgyalásokról kiadott közös közleményt a 3. oldalon ismertetjük.) Kiküldött munkatársunk telefon jelentése Moszkvából­ Ma kezdődik az SZVSZ Főtanácsának ülése Gáspár Sándor és Ibrahim Kaharia sajtókonferenciája Moszkvában ma nyílik meg a Szakszervezeti Világszö­vetség Főtanácsának 37. ülésszaka. A nemzetközi szakszerve­zeti mozgalom két jelentős eseményének jegyében ta­nácskozik az SZVSZ vezető testülete. Az egyik egy év­forduló: negyven évvel ez­előtt alakult meg Párizsban a világszervezet. A szakszer­vezetek mindenütt a világon megemlékeznek a jubileum­ról, a mostani főtanácsülés pedig külön ülésszakot szen­­­tel az SZDSZ negyvenedik születésnapjának megünnep­lésére. A másik fő tennivalója a mostani tanácsülésnek a jö­vőre sorra kerülő XI. szak­­szervezeti világkongresszus előkészítése. Ez lesz egyúttal az ülésszak első napirendi pontja. A továbbiakban a jövő évi munkatervet vitatja meg az SZDSZ valamennyi tagszervezetének képviselői­ből álló­­testület, majd tagfel­vételi kérelmekről tanácsko­zik Az ülésszak befejező na­pirendi pontjaként megtár­gyalandó dokumentumok, il­letve azok elfogadása már a világkongresszus előkészüle­teinek jegyében zajlik. A főtanács ülésének záró­napján, pénteken kerül sor a jubileumi megemlékezésre, amelyre az SZVSZ alapító tagjai közü­l a nemzetközi szakszervezeti mozgalom számos régi harcosának ér­kezését várják a szovjet fő­városba, valamint olyan (Folytatás a 2. oldalon) Felújítják a Pécsi Hőerőmű elavult berendezéseit. A munka első fázisaként novemberben megkezdik a 10. szám­ú kazán és a hozzá tartozó 6-os turbina és 50 megawattos generátor próbaüzemét. A beruházás eredményeként az erőmű újabb 25 évig jó hatásfokon, üzembizto­san szolgáltat energiát Horváth Péter felvételei

Next