Népszava, 1985. november (113. évfolyam, 257–281. sz.)

1985-11-01 / 257. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ■ PÉNTEK, 1985. NOVEMBER 1. ■ 113. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM ■ ÁRA 1,80 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Kádár János megkezdte londoni látogatását Megbeszélés Margaret Thatcherrel • Díszvacsora a miniszterelnöki rezidenciám Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitká­ra, az Elnöki Tanács tagja a brit kormány meghívására csütörtökön hivatalos látoga­tásra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Ki­rályságba utazott. Kíséreté­ben van Várkonyi Péter kül­ügyminiszter, a KB tagja, Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatá­si Hivatalának elnöke, Kar­­valics László, a KB Agitá­­ciós és Propaganda Osztá­lyának, Kovács László, a KB külügyi osztályának helyet­tes vezetője és Melega Ti­bor külkereskedelmi minisz­terhelyettes. Kádár János búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyette­se, Maróthy László minisz­terelnök-helyettes, a Politi­kai Bizottság tagjai, Traut­­mann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Kótai Géza, a KB külügyi osztályá­nak vezetője és Kamara Já­nos belügyminiszter, a KB tagjai, Urbán­ Lajos közleke­dési miniszter, Horn Gyula, külügyi államtitkár, a Köz­ponti Bizottság tagja. Jelen volt David Hough Colvin, Nagy-Britannia és Észak-Ír­ország Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is. Kiküldött tudósítónk, Szalay Ferenc jelenti: Néhány perccel 11 óra után lépett ki London Heathrow repülőterén a MALÉV külön­­gépéből Kádár János, az MSZMP főtitkára, az Elnöki Tanács tagja és kísérete. Do­mokos Mátyás, hazánk lon­doni nagykövete itt csatla­kozott a kísérethez. A magyar vendégeket Mal­­colm Rifkind, külügyi állam­miniszter üdvözölte, majd a brit légierő — a Royal Air Force — sötétkék egyenruhás díszegységének sorfala kö­zött a repülőtér különépüle­­tébe invitálta Kádár Jánost, akit a bejáratnál a magyar kolónia két úttörője virág­csokorral köszöntött. A fo­gadtatás befejeztével a ma­gyar vendégek motoros rendőrök kíséretében szállás­helyükre, a kellemes hangu­latú, viktoriánus stílusban épült Hyde Park Hotelba haj­tottak. Itt Sir Geoffrey Howe külügyminiszter üdvözölte Kádár Jánost. A londoni program ebéd után, városnézéssel kezdő­dött. Kádár János és kísérete a világhírű British Museum, a brit nemzeti múzeum épü­letében levő brit nemzeti könyvtárba látogatott, ahol Kenneth Cooper, a­­ British Library főigazgatója fogadta, és röviden ismertette a 15 millió könyvet, kéziratot, tér­képet számláló könyvtár tör­ténetét. A főigazgató ezután beve­zette a vendégeket a nagy­hírű kupolacsarnok-olvasóte­rembe, ahol Lenin, Engels, Kossuth is dolgozott és meg­mutatta a 07-es széket, ame­lyen Marx foglalt helyet sok éven át. A Hungarica gyűjte­mény megtekintése követke­zett ezután, ahol a gyűjte­mény kurátora, Bridget Guz­­ner magyarul kalauzolta a vendégeket. Az MSZMP fő­titkára nagy érdeklődéssel szemlélte meg Mátyás király, Csokonai Vitéz Mihály kéz­iratait, egy Corvinát, a Lánc­híd eredeti tervrajzait. — Jó érzés látni, hogy egy honfitársunk Budapesten hi­dat épített — mondta Ken­neth Cooper. — Mi pedig újjáépítettük a háborúban lerombolt Lánc­hidat — fűzte hozzá az MSZMP főtitkára. Ezután becses ajándékkal kedveskedtek a vendéglátók. A középkori angol — és ha­tása révén európai — törté­nelem egyik fontos doku­mentumának, a könyvtár legértékesebb darabjának, a Magna Chartának egy máso­latát adták át Kádár János­nak. A figyelmességet az MSZMP főtitkára a vendég­könyvbe bejegyzett jókíván­ságokkal köszönte meg. A Londonnal való ismer­kedés befejezéseként a bel­városon, a Cityn át vezetett a magyar vendég útja, a Lord Mayor, a londoni főpol­gármester Mansion House­­nak, udvarháznak nevezett rezidenciájához. Kádár János itt mintegy félórás beszélge­tést folytatott Sir Alan Traill főpolgármesterrel, majd is­mét a szálláshely követke­zett. Lélegzetvételnyi szünet után Kádár János és kísérete a brit miniszterelnök rezi­denciájához hajtatott. — Nagyon szívesen látott vendég! — e szavakkal üd­vözölte az MSZMP főtitká­rát Margaret Thatcher mi­niszterelnök a Downing Street 10 kapujában, majd megkezdődött Kádár János és Margaret Thatcher meg­beszélése. A tárgyalások befejeztével Kádár János a Hyde Park Hotelban találkozott Neil Kinnock-kal, a Munkáspárt vezetőjével. A háromnegyed órás megbeszélés után ismét a Downing Street 10 követ­kezett, ahol Margaret That­cher díszvacsorát adott az MSZMP főtitkára és kísérete tiszteletére. A vacsorán Mar­garet Thatcher és Kádár Já­nos mondott pohárköszöntőt. Indulás előtt Fejér Gábor felvétele Az eredeti tervitől eltérően V a teljes ülés Genfben A genfi szovjet-amerikai tárgyalásokon részt vevő amerikai küldöttséghez kö­zelálló források szerint elha­lasztották a tárgyalások ke­retében a közép-hatótávolsá­gú fegyverekkel foglalkozó tárgyalócsoport csütörtökre tervezett ülését. Ugyanakkor Terry Shhroe­­der, az amerikai küldöttség szóvivője közölte: pénteken — az eredeti tervtől elté­rően — a genfi szovjet misz­­szió épületében teljes ülést tartanak a küldöttségek. Mengisztu Hailé Mariam Moszkvában Mengisztu Hailé Mariam, az Etióp Dolgozók Pártja KB fő­titkára, az Ideiglenes Kato­nai Kormányzó Tanács elnö­ke csütörtökön baráti mun­kalátogatásra Moszkvába ér­kezett. Mengisztu Hailé Mariamot a repülőtéren Nyikolaj Rizs­­kov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a szov­jet Minisztertanács elnöke, Eduard Sevardnadze, a PB tagja, a szovjet külügymi­niszter, és Borisz Ponomar­­jov, a PB póttagja, az SZKP KB titkára fogadta. LEHALÁSZÁS SZEGEDEN Napi 150 mázsa busát fog ki a röszkei Holt-Tiszából a szegedi Tisza Halászati Termelőszövetkezet 18 fős brigádja. Az egész évben tartó folyamatos munka eredményeképpen a szövetke­zet két brigádjában dolgozó 45 halász száz vagon halat „ter­mel" a környékbeli vizekből Fejér Gábor felvételei Két Ganz-gyár közös m­unkáj­áéxil ís lilliingm­o­ilonvolt Az ország takarékos energia­felhasználást előirányzó ter­veiben előkelő helyet foglal el a MÁV villamosítási prog­ramja. Ehhez kapcsolódik a Ganz Villamossági Művek és a Ganz-MÁVAG közös erőfeszítésének eredménye: az 5 ezer lóerős nagyvasúti villamos mozdonyok kifej­lesztése. A villamos mozdony ma a legkorszerűbb vontatási esz­köz, energiafelhasználása jó­val kevesebb a dízelvontatá­­sú mozdonyokénál. Nánay Tibor, a Ganz Villamossági Művek termelési igazgatója elmondta, hogy a VM—15 típusú villanymozdony proto­típusát és az első öt darab nullszériás mozdonyt már a korábbi években átadták a MÁV-nak. Az azóta szerzett műszaki és üzemi tapaszta­latok rendkívül jók, így nemrégiben megkezdődhe­tett e mozdonyok sorozat­­gyártása. A vasút összesen 14 darab mozdonyt rendelt az idén, amelyből három átadá­sa már meg is történt. To­vábbi két vontatóeszköz fu­tópróbái éppen most tarta­nak, és 9 darab még gyártás alatt áll. Minden remény megvan arra, hogy év vé­géig a Ganz Villamossági Művek és a Ganz-MÁVAG eleget tegyen a MÁV meg­rendelésének. Az energiatakarékossággal összefüggő villamosítási program folytatásaként ké­szíti a két gyár az új hatko­csis elektronikus vezérlésű metrószerelvény prototípusát is. A kocsik nemcsak tetsze­­tősek és kényelmesek lesz­nek, hanem figyelemre mél­tó műszaki megoldásokat is tartalmaznak, így például fotocellák és elektronikus egységek teszik lehetővé pontos beállásukat az utas­peronhoz. Az új típusú sze­­relmény az energiatakarékos jelzőt is méltán megérdem­li : fékrendszere ugyanis olyan lesz, hogy azt az ener­giát, amely eddig a megál­láskor elveszett, automatiku­san visszajuttatja a hálózat­ba. H. A. Árellenőrzések tapasztalatai Együttműködés a szakszervezeti ellenőrökkel A Pest Megyei Tanács köz­ponti árcsoportjának köz­vetlen­­ ellenőrzési körébe 7901 gazdálkodó egység — vállalat, szövetkezet, intéz­mény — tartozik. A megyé­ben összesen 23 ezer 537 gazdálkodót kell rendszere­sen ellenőrizniük. Az elmúlt esztendőben és 1985 első fe­lében a központi árcsoport 1412 vizsgálatot végzett. A helyi tanácsok munkájával együtt az ellenőrzések száma meghaladta a 3300-at. A ha­tóságok 580 esetben indítot­tak valamiféle szankcionáló eljárást, összességében meg­állapítható, hogy a gazdálko­dók egyre nagyobb gondot fordítanak az ármunka sze­mélyi és szakmai színvona­lának a növelésére. Ez fő­ként az értékesítési árakra vonatkozik. Megrendelőként, vásárló­ként viszont nem járnak el kellő alapossággal. Nem folytatnak áralkut, piacku­tatást az olcsóbb beszerzé­si forrásokért, nem követelik meg minden esetben a szer­ződésekben foglalt kötele­zettségek teljesítését. Ebben szerepet játszik a verseny hiánya, illetve az, hogy a gazdálkodók az üzemi mére­teik, kis tételű vásárlásaik miatt sokszor kiszolgáltatot­tak a termelővállalatoknak. Az eladási árak kialakításá­ban erőteljes a törekvés a külső árváltozások tovább­hárítására. Így jelentősen emelkedett a tervezett ár­emelkedések előzetes beje­lentéseinek a száma. A szolgáltatások terén gyakorta tapasztalható a gyenge, kifogásolható minő­ségű munka, valamint el nem végzett tételek számlá­zása. Az új vállalkozási for­mák elterjedése lendített a piaci versenyen. Íraik álta­lában azonosak, vagy ala­csonyabbak voltak, mint a hasonló, illetve ugyanolyan profilú más vállalatoké. A jogi személyiséggel nem rendelkező 15 ezer 636 gaz­dálkodó árellenőrzésének feladata a helyi tanácsoké. Az adatok tanúsága szerint a kisiparosok továbbra is ra­gaszkodnak a területi és or­szágos iránydíjak alkalma­zásához. Azokban a szak­mákban viszont, ahol a lét­szám csökken, felemelték az árakat, többek között pél­dául a korábbinál jóval ma­gasabb társadalombiztosítási járulék miatt. Nem javult a színvonal a kisipari járműjavításban. Az ellenőrzés színvonalá­nak javítására a jövőben — egyebek mellett — szükséges a beszámoltatásos forma be­vezetése. Meg kell szervezni a társadalmi ellenőrök há­lózatát, szakmai felkészítésü­ket a tennivalókhoz. Ugyan­akkor erősíteni kell a taná­csi ellenőrzéseknél a kap­csolatot a szakszervezetek megyei tanácsának és a Fo­gyasztók Országos Tanácsá­nak szervezeteivel. (deáki)

Next