Népszava, 1985. december (113. évfolyam, 282–306. sz.)

1985-12-02 / 282. szám

Világ proletárjai,egyesüljetek! A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Megkezdődtek az ágazati szakszervezeti kongresszusok A hét végén hat megye küldöttértekezletével befeje­ződtek a szakszervezetek megyei tanácskozásai, s egyben a bányászok és az egészségügyi dolgozók kül­dötteinek kétnapos tanácskozásával megkezdődtek az ágazati szakszervezetek kongresszusai. A szakszervezeti életnek ezeken a kiemelkedő eseményein a tagság vá­lasztott küldöttei értékelik az elmúlt öt esztendő mun­káját, gazdálkodást segítő eredményeit, érdekképvise­leti, érdekvédelmi tevékenységét, és meghatározzák a következő évek legfontosabb feladatait. (A megyei küldöttértekezletekről lapunk 6—7. oldalán tu­dósítunk.) A bányászatban kitegyensúlyozott és bizakodó a légkör Két napon át a Tatabányai Népházban tanácskozott a Bányaipari Dolgozók Szak­­szervezetének XXIII. kong­resszusa. A tanácskozás el­nökségében helyet foglalt Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Baranyai Tibor, a SZOT fő­titkára, Marjai József, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, Kapolyi László ipari mi­niszter, több más állami és szakszervezeti vezető, a szo­cialista munka hősei, állami díjasok, kiváló dolgozók. Havrán Istvánnak, a szak­­szervezet elnökének megnyi­tója után Kovács László fő­titkár fűzött szóbeli kiegészí­tést az írásos beszámolókhoz. Kovács Lás­zló beszámolt a választási tapasztalatokról, amelyek eredményei azt bi­zonyítják, hogy a tagság to­vábbra is bizalmat szavazott azoknak a tisztségviselőknek, akik eddigi tevékenységükkel választóik érdekeit megfele­lően képviselték, s akik mun­kájukkal, magatartásukkal, közéleti szereplésükkel erősí­tették a bányászat és a szak­­szervezeti mozgalom pozíció­ját. Megbecsülésre érdemes Elmondotta: a bányaipar és a szénhidrogénipar válla­latai — a szénbányászat ki­vételével — a VI. ötéves tervfeladatuknak eleget tesz­nek, illetve azokat túlteljesí­tik. Részletesen szólt az egyes területek gondjairól, azok megoldásának lehetőségei­ A tagság jól fogadta a szakszervezeti demokrácia szélesítését, a titkos szavazás, a többes jelölés lehetőségét. A választási gyűlések során a tagság kiállt a párt program­ja mellett és kifejezésre jut­tatta, hogy cselekvő részese kíván lenni e program meg­valósításának. A bizalom a szakszervezet iránt is meg­nyilvánul. Ennek egyik bizo­nyítéka, hogy a szervezettség nem csökkent. A választásokon fontos he­lyet kaptak a bányaipar dol­gozóinak bér- és jövedelmé­vel kapcsolatos kérdések, a bányászok erkölcsi és anyagi megbecsülése, a bányamun­ka presztízse, társadalmi el­ismertsége. Megfogalmazó­dott, hogy a bányászok nem kérnek többet, mint amit a bányamunka megérdemel. De azt igenis elvárják a tár­sadalomtól — hangsúlyozta Kovács László, majd szak­ágazatonként beszámolt ar­ról, a bányaipar dolgozói ho­gyan teljesítik a VI. ötéves tervet, milyen vívmányokat mondhat magáénak a szak­szervezet, hogyan képviselte a bányászok érdekeit­­ről. Mint mondotta, a szak­­szervezet, a dolgozók javas­latai alapján „csomagtervet” juttatott el a politikai és kormányzati szervekhez. Legégetőbb gondjaik enyhí­tésére született ez év máju­sában a minisztertanácsi ha­tározat, amely gazdagítja mindazoknak a vívmányok­nak a tárházát, amit öt év alatt elértek. A bányászszakszervezet főtitkára ezután sorra vette mindazokat az eredménye­ket, amelyeket az elmúlt öt év során a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javí­tása terén elértek. Hangsú­lyozta: a bányászat kiemelt bérezésével kapcsolatban a Minisztertanács úgy döntött, hogy 1985-ben a bérszabá­lyozás keretein belül a szén­bányászat 1,5 százalékos ki­emelésben részesüljön. Ezen felül intézkedett az átlagke­reset további 2 százalékos növeléséről is. Előírta továb­bá, hogy a munkaerőhelyzet javítása érdekében a szén­­üzemi, a brikettüzemi és a saját bányaépítési munkán dolgozókat a VII. ötéves tervidőszakban kiemelt bá­nyászati bérezésben kell ré­szesíteni. Kimunkálás alatt van a pénzügyi szabályozás, amely remélhetőleg a szén­bányászat egészére megte­remti a működőképesség fel­tételeit. A lakásépítési prog­ram sikeres megvalósítása érdekében a VII. ötéves terv­ben 8 ezer lakás megépítésé­re nyílik lehetőség, a mosta­ninál lényegesen kedvezőbb feltételekkel. Emelkedik a lakásvásárlási, illetve építési támogatás össze, s kezdemé­nyezik annak lehetőségét, hogy a bányavállalatok a la­­káshasználatba-vételi díjat megelőlegezzék a dolgozóik­nak. — A sorkatonai szolgá­lat módjáról és mértékéről további tárgyalások folynak. — Régi jogos igény oldódik meg a palaválogató nők kor­kedvezményes nyugdíjazta­tásával, aminek bevezetésére fokozatosan a VII. ötéves tervben kerül sor. Dolgoznak az uránbányászok megkülön­böztetett korkedvezményes nyugdíj­aztatásán.­­ Ezeket az eredményeket kemény küzdelem és munka árán, a társadalomban meg­lévő komoly gondok mellett sikerült elérni, kötelességünk azokat megfelelően értékelni és védeni — mondotta Ko­vács László, majd arról szólt, hogy nem minden területen sikerült teljesíteni a szak­­szervezet elképzelését. — Nem tudtunk például érvényt szerezni az elmúlt két évben a túlműszakolta­­t­ással kapcsolatban hozott határozatunknak — mondot­ta. — A határozat érvényes­ségét úgy tudjuk biztosítani, ha nyolc órai munkaidőben a bányászt megillető bért tu­(Folytatás a 4. oldalon) Mindig a békéről­­ beszéltek velem Anyai nagyapámat lá­gerbe csukták, mert an­tifasiszta volt, apámat pedig kényszeríteték, hogy bevonuljon a hit­leri hadseregbe. Egyetlen munkásként sem tagadom, furcsa érzés az ilyenfajta fele­lősség. Merre vezet az Autóklub ? A szervizekben gyakran fizetnek az autósok olyan munkáért is, amit nem, vagy rosszul végeztek el. (Írásaink a 11. oldalon) Vasárnap több tízezer látogatója volt a szombaton nyílt Aranykapunak T. Balogh László felvé A végéhez közeledik a betakarítás Fóliázni* a talaj, nehezebben haladnak a gépek • Megkezdték a téli gépjavítást Igazi hótakaróra várnak a vetések A mezőgazdaságban a hosz­­szú szárazság hátráltatta és drágábbá tette a munkákat. Bár az elmúlt napok csapa­déka nagyon jól jött, ország­szerte nehezebbé váltak a mezőgazdasági munkák: a föllazult talajon a gépek nem­ tudtak mindenütt dolgozni. Jelenleg még 2200 hektár cukorrépa és 10 ezer hektár­nyi kukorica vár betakarí­tásra. A nagyüzemileg ter­mesztett zöldségek közül már csak a káposzta és a gyökér­zöldség van kint a határban. A sáros talajon a gépek ne­hezen boldogulnak, ezért több helyen megnövelték a gyalogmunkások létszámát. A mai napig az őszi mély­szántás 75 százalékával vé­geztek a nagyüzemek, ez 5 százalékkal kevesebb a ta­valyinál. Az elmúlt hetek, hónapok szeszélyes időjárása ellenére összességében ked­vezően alakultak a mezei munkák. A csapadékhiányt elsősorban az alma, a szőlő és a cukorrépa érezte meg, ugyanakkor kevesebb ter­ményt kellett szárítani, gör­dülékenyebben folyhatott a betakarítás, a termékek mi­nősége is jobb az átlagosnál A szárazság miatti kiesést végül is sikerült csökkente­ni a gazdaságoknak. Nagy munkát jelent még a szerves trágyák kijuttatása, a leszedett és behordott ter­mékek válogatása, feldolgo­zása is. Számos mezőgazda­­sági nagyüzemben már hoz­záláttak a téli gépjavításhoz. Az alkatrészellátás elfogad­ható, komolyabb hiány nem hátráltatja az üzemeket. Vár­hatóan az év elején, január­ban növekszik majd az al­katrészek utáni érdeklődés. A szárazság eléggé megvi­selte a vetéseket, fejlettsé­gük gyengébb a megszokott­nál, ám egy átlagos tél még sokat javíthat a helyzeten. (cseh) BVT-tanácskozás Stockholmban Negyven ország képviselői­nek részvételével tanácsko­zást kezdett szombaton Stockholmban a Békevilág­tanács elnökségének irodája. A megnyitóülésen felszólaló Romes Csandra, a szervezet elnöke Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan genfi talál­kozójának jelentőségét mél­tatta. Pethő Tibornak, a Béke­világtanács elnöksége tagjá­nak vezetésével magyar bé­kemozgalmi küldöttség uta­zott szombaton Stockholmba. Arabellenes merénylet Washingtonban Ismeretlen tettesek felgyúj­tották a hét végén egy ame­rikai arab szervezet, wa­shingtoni irodáját. A szerve­zet, amely az arabok megkü­lönböztetése ellen küzd az Egyesült Államokban, rövid időn belül már a harmadik alkalommal vált merénylet áldozatává: korábban ugyan­csak ismeretlen személyek felgyújtották bostoni irodáját, ez év októberében pedig bombamerényletet hajtottak végre kaliforniai irodája el­len Santa Ana városában. A merénylet halálos áldozattal is járt: a bomba megölte Alex Odeh arab amerikai politikust, a szervezet kali­forniai vezetőjét. A washingtoni irodát a vizsgálat adatai szerint a tettesek előbb átkutatták, majd felgyújtották. A szer­vezet vezetői szerint a me­rényletet minden bizonnyal a Zsidó Védelmi Liga nevű szélsőséges csoport tagjai kö­vették el. A kaliforniai bom­bamerénylet kapcsán vizsgá­lat indult a csoport ellen, de annak eredményéről egyelő­re nem tettek közzé adato­kat. Szabotázshullám Japánban Miközben szerte Japánban péntek estére helyreállították a vasúti kábeleket, ismeret­len személyek szombatra vir­radóan újabb kábeleket vág­tak el. Emiatt néhány órán keresztül az ország északke­leti részén fennakadások vol­tak a vasúti közlekedésben, a vonatok ismét csak tetemes késéssel indulhattak el. Szombatra egyébként mind a lakosság, mind a hatóságok kezdtek felocsúdni abból a mély megdöbbenésből, ame­lyet az előző napi, csaknem országos méretű és rendkívü­li módon összehangolt szabo­tázsakció okozott. A rendőr­ség gyanúja szerint a vasúti kábeleket és az állomásépü­leteket radikális csoportok — elsősorban a Csukakuha elnevezésű szélsőbaloldali szervezet tagjai rongálták meg. Akciójuk nyomán Ja­pán központi részén, egyebek között a szigetország legna­gyobb városaiban, csaknem egy teljes napra megbénult a vasúti közlekedés. Noha a szabotázsakció el­követéséért senki nem vállal­ta a felelősséget, a hatóságok azért gyanakodnak elsősor­ban a Csukakuba szélsőbal­oldali szervezetre, mert ez a japán államvasutak tervezett magánkézbe vétele ellen harcoló mozgalom korábban már követett el szórványos akciókat. Összecsapások Kolumbiában Legalább harmincan vesztet­ték életüket szombaton a ko­lumbiai rendfenntartó erők és a kormányellenes gerillák összecsapásaiban — jelentet­te be a bogotai rádió. Az északnyugat-kolumbiai Uruba tartományban a bal­oldali Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) 22 fegyverese, valamint egy ka­tona életét vesztette, amikor egy katonai alakulat meg­támadta a gerillák egyik tá­borát. Tűzharc volt Cali délnyu­gati nagyváros nyomornegye­dében is, amelyet mintegy ezer katona és rendőr fésült át, a szélsőbaloldali M—19 gerillaszervezet tagjai után kutatva.

Next