Népszava, 1986. március (114. évfolyam, 51–75. sz.)

1986-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZOMBAT, 1­986. MÁRCIUS 1. ■ 1­1­4. É­V­F­O­L­Y­A­M, 5­1. S­Z­Á­M ■ ÁRA 2,20 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Madár János és Mihail Gorbacsov baráti találkozója Moszkvában Kádár János, az MSZMP fő­titkára és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pén­teken Moszkvában baráti ta­lálkozót tartott. A megbeszélésen Kádár János nagyra értékelte az SZKP XXVII. kongresszusá­nak munkáját, azoknak a programdokumentumoknak alkotó vitáját, amelyek meg­erősítik a Szovjetunió társa­dalmi-gazdasági fejlődése meggyorsításának, a párt vezető szerepe növelésének, a szovjet nép szocialista ön­igazgatása továbbfejlesztésé­nek, a béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításáért vívott harcnak az irányvona­lát. Kádár János és Mihail Gorbacsov fontosnak nevez­te a Varsói Szerződés tagál­lamainak aktív, egyeztetett lépéseit, amelyek célja Euró­pa és a világ helyzetének gyökeres megjavítása, amire lehetőséget adnak a Mihail Gorbacsov ez év január 15-i nyilatkozatában szereplő szovjet javaslatok. Kijelen­tették : Magyarország és a Szovjetunió egyaránt arra törekszik, hogy a nemzetkö­zi biztonság és a szilárd bé­ke érdekében erősödjék a szocialista közösség országai­nk egybeforrottsága, vala­mennyi haladó és békeszere­tő erő együttműködése. A magyar—szovjet kapcso­latok néhány kérdését átte­kintve Kádár János és Mi­hail Gorbacsov megerősítet­te, hogy a marxizmus—le­­ninizmus és a szocialista in­ternacionalizmus elveire tá­maszkodva mindkét részről tovább akarják fejleszteni az MSZMP és az SZKP, Ma­gyarország és a Szovjetunió elvtársi együttműködését, aktívabbá akarják tenni az együttműködés új formáinak és módszereinek bevezetését, különösen a tudományos­műszaki haladás kiemelt te­rületein. A találkozót az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jellem­ző egység, szívélyesség és testvéri barátság légkörében tartották meg. A szovjet hírközlő szervek részletesen tudósítanak az SZKP kongresszusán elhang­zott külföldi felszólalásokról. A Pravda pénteki számában teljes terjedelmében közli Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának, a magyar párt­­küldöttség vezetőjének szer­dán elhangzott felszólalását. Az SZKP kongresszusának elemzése számunkra is fontos tanulságokkal szolgál Vásár György besséje az uljanovszki barátsági gyűlésen Pék Miklós, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, moszkvai magyar nagykövet — az SZKP XXVII. kongresszusán részt vevő magyar pártküldöttség tagjai — pénteken kétnapos látogatásra Uljanovszkba ér­keztek. A magyar vendégeket Moszkvából elkísérte Alek­szandr Bolsov, az uljanovsz­­ki területi tanács elnöke és Borisz Sztukalin, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete. Pénteken délután a kül­döttség virágkosarat helye­zett el az uljanovszki Lenin­­emlékműnél. Ezután az SZKP uljanovszki területi bizottságának székházában Alekszandr Bolsov tájékoz­tatta a magyar vendégeket a közép-volgavidéki terület po­litikai és gazdasági életéről. Lázár György tájékozta­tást adott a szocialista építő­munka magyarországi ta­pasztalatairól. A magyar pártküldöttség tagjai ezután a hazánkkal is kapcsolatban álló uljanovsz­ki egyedi nehézszerszámgép­gyárba látogattak, majd ugyanott barátsági gyűlésen vettek részt. Alekszandr Martinov ve­zérigazgató a vendégeknek tájékoztatást adott a 38 or­szágba — köztük Magyaror­szágra is — szállító gyár te­vékenységéről. A gyár egyik szerelőcsar­nokában tartott barátsági gyűlésen Alekszandr Bolsov beszédében hangsúlyozta, hogy az uljanovszki terület lakosságát örömmel töltik el a szocialista Magyarország eredményei. A nagygyűlés résztvevői­nek nagy tapsa közepette lé­pett a szónoki emelvényre Lázár György. Lázár György bevezetőben átadta a Szovjetunió Kom­munista Pártja XXVII. kongresszusára érkezett ma­gyar küldöttség és személy szerint Kádár János szívé­lyes üdvözletét. — Ezekben a napokban a világ közvéleményének fi­gyelme Moszkva felé fordul, ahol az SZKP XXVII. kong­resszusa végzi történelmi je­lentőségű munkáját — mon­dotta. — A Központi Bizott­ság politikai beszámolója, amelyet Mihail Gorbacsov elvtárs terjesztett elő, az eddig meghallgatott felszóla­lások mély benyomást tettek ránk. A beszámoló és a kül­döttek igényes marxista—le­ninista elemzései nagy fele­lősséggel szólnak a Szovjet­unió belső életéről, külpoli­tikájáról, a világ mai hely­zetéről. Meggyőző képet ad­nak arról, hogy a szovjet nép lenini pártja vezetésével az elmúlt öt esztendőben is to­vább haladt a hét évtizede megkezdett úton, és a koráb­binál nehezebb körülmények között is olyan eredményeket ért el a szocializmus építé­sében, amelyekre méltán büszke lehet. A kongresszus ugyanakkor hűen tükrözi az élet minden területére kiter­jedő megújulás igényét, az emberek tenniakarását, von­zó és lelkesítő programot ad a jövő számára. Küldöttségünk nagy figye­lemmel kísérte és teljes egyetértéssel fogadta a Szov­jetunió bel- és külpolitikájá­ról a kongresszuson adott elemzést, állásfoglalást és programot, amely számunk­ra is fontos tanulságokkal szolgál, biztatást és re­ményt nyújt a társadalmi ha­ladás és a béke erői számá­ra szerte a világon. Az önök városában tett lá­togatás alkalmat ad szá­munkra, hogy itt, a szülőhe­lyén is lerójuk tiszteletünket a nemzetközi proletariátus halhatatlan vezére, Vlagyi­mir Iljics Lenin emléke előtt. Lenin életműve új irányt adott a századunk ar­culatát, az emberiség sorsá­nak alakulását meghatározó társadalmi és politikai fo­lyamatoknak, eszmei hagya­téka pártjaink és minden forradalmi erő számára ma is az elméleti tájékozódás és a gyakorlati munka biztos és kimeríthetetlen kincsestára. Emlékeztetett rá, hogy Ul­­janovszk a magyar és a szov­jet nép barátságának is egyik szimbóluma. A szocializmus építésének magyarországi tapasztalatai­ról szólva Lázár György el­mondta, hogy az MSZMP XIII. kongresszusa a múlt év tavaszán kritikusan és mély­rehatóan elemezte helyzetün­ket és meghatározta tenniva­lóinkat. — Népünket a megbontha­tatlan barátság erős szálai fűzik a világ első szocialista államához, a Szovjetunióhoz. A magyar—szovjet kapcso­latok fejlesztésében — ame­lyek átfogják az élet minden területét — meghatározó sze­repe van a Magyar Szocia­lista Munkáspárt és a Szov­jetunió Kommunista Pártja internacionalista, elvtársi együttműködésének. Erről tanúskodnak a magyar párt­és kormányküldöttség 1983 júliusában a Szovjetunióban tett látogatásakor született megállapodások és az a meg­beszélés, amelyen a múlt év szeptemberében Kádár János és Mihail Gorbacsov elvtár­­sak áttekintették a magyar— szovjet kapcsolatok vala­mennyi lényeges kérdését. — A világ népei tudják, hogy a Szovjetunió fennáll.­(Folytatás a 2. oldalon) A Diósgyőri Gépgyár 736 szocialista brigádja újabb felajánlást tett az SZKP XXVII. kongresszusának tiszteletére. Vállalják, hogy az első negyedéves tervüket 12 millió forinttal túlteljesítik, a szovjet exportra készülő gépek gyártását pedig határidő előtt, március 20-ig befejezik. Képeinken Orosz László és Dabsi Vilmos az exportíze rendezéseken dolgozik MTI Fotó : Kozma István felvételei Gáspár Sándor m­oszkvai na­gf­y­követség Unkán Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a SZOT elnöke, aki az SZVSZ elnökeként az SZKP kongresszusán mint a Szak­­szervezeti Világszövetség de­legációjának vezetője vesz részt, péntek délután elláto­gatott a moszkvai magyar nagykövetségre. Itt a ma­gyar kolónia párt- és szak­­szervezeti aktivistái előtt tájékoztatást adott időszerű belpolitikai kérdésekről és beszámolt a magyar szak­­szervezetek nemrégiben le­zajlott kongresszusáról. Az idén Huszonnégymillió tonna szenet ad a bányászat Országos tanácskozás az Ipari Minisztériumban A bányászati vállalatok igaz­gatói számára tartottak meg­beszélést pénteken délután az Ipari Minisztériumban. Az értekezleten részt vett Kapolyi László ipari minisz­ter és Korompay Péter, a bányászszakszervezet titká­ra is. A különböző bányá­szati ágazatok VI. ötéves ter­vi teljesítményét Czipper Gyula miniszterhelyettes ér­tékelte, majd részletesen szólt a VII. ötéves terv és az 1986-os esztendő felada­tairól. Megállapította, hogy a szénbányászat a VI. ötéves terv első két esztendejében túlteljesítette tervét, de en­nek következményeként megbomlott a bányaművelés egyensúlya, az előkészítés és a termelés összhangja. Emiatt a széntermelés a tervidőszak végére csökkent, és 1985-ben már alig halad­ta meg a 24 millió tonnát. Ebből is igen nagy mennyi­séget, több mint másfél mil­lió tonnát szabadnapi ter­meléssel hoztak felszínre a bányászok. A VII. ötéves terv a szén­­termelés tavalyihoz hasonló, tehát évi 24 millió tonnás szintjével számol. Ez azon­ban várhatóan nem fedezi az évtized végére sem az erőművi, sem a lakossági igényeket, ezért olyan terv­­változatot is készítettek, amely szerint - ha a szükséges forrásokat megkaphatja a bányászat — elsősorban a külfejtéses lignittermelés bő­vítésével maximálisan 30 millió tonna is elérhető. Ugyanakkor a világpiaci olajárak csökkenése miatt az úgynevezett negatív raciona­lizálás lehetőségét is vizs­gálják: e szerint a leggazda­­ságtalanabb aknák megszün­tetésével, a termelés némi visszafogása árán számotte­vően lehetne csökkenteni a szénbányászat veszteségeit. Az alacsonyabb olajárak — mint azt Kapolyi László hoz­zászólásában megjegyezte — mindenesetre lehetőséget ad­hatnak arra, hogy a túlhaj­tott szénbányászat lélegzet­hez jusson, helyreállítsa a bányaművelés egyensúlyát és rendezze sorait. Az idén 24 millió tonna szenet várnak a bányászok­tól, ebből 5 millió tonna a lakossági célú szén és bri­kett. Ezzel egyenrangú fel­adat azonban a vágathajtás, a külfejtéses bányászatban a meddő letakarítása. A szénbányászatnak tavaly megítélt bérpreferenciák és az idei 10 százalékos bérfej­lesztés hatására egyébként örvendetes változás tapasz­talható: megindult a munka­erő áramlása a bányászatba és egyes helyeken már válo­gatni is tudnak a jelentke­zők között. Ezt is figyelembe véve — a szakszervezettel egyetértésben —, március el­sejétől felfüggesztik a sza­badnapi termelést. Franek Tibor Róma Megnyílt a CGIL kongresszusa Garzó Ferenc, az MTI tudó­sítója jelenti: Pénteken megkezdte mun­káját az Olasz Általános Munkásszövetség (CGIL) 11. kongresszusa. Az ország leg­­nagyobb szakszervezeti szö­vetségének tanácskozásán a részvevők a szakszervezeti mozgalom új stratégiáját vi­tatják meg, különös tekin­tettel a szakszervezeti egység kérdésére. A kongresszuson leköszön főtitkári tisztségé­ről Luciano Lama, aki tizen­hat éven keresztül töltötte be ezt a posztot. A leköszönő Luciano Lama főtitkár az 1300 küldött és 130 külföldi delegáció hosz­­szú tapsai közepette kong­resszusi beszédében leszö­gezte: az egység megteremté­se előfeltétele annak, hogy a szakszervezet „új stratégiát” kezdjen, visszaszerezze tár­gyalóképes erejét a munkál­tatók szervezeteivel szemben. Ki fizet a garanciáért? És főleg­­ mennyit? Hogyan élnek a szolgálta­tók a gyárak hibáiból, s egyáltalán, meg lehet-e ebből élni? A Spirál Autójavító Kisvállalat a Nis­san személygépkocsik garanciális karbantartá­sán tavaly összesen 67 dollárt keresett, másutt viszont túlságosan is sokba kerül a vevőszolgálat. (5. oldal) Mentőautóhoz is kell vezető Naponta negyven-ötven mentőkocsi vesztegel a Markó utcában, mert Budapesten 20-25 száza­lékkal kevesebb a gépkocsivezető. A szolgálat tizenkét órás, vagy három műszak, esőben, hó­ban, fagyban, napi 1200 feladat közül mintegy 250 azonnali, amihez tűzön-vízen át kocsit kell adni. Ám a mentőautó volánjánál is ember ül. (7. oldal) Értékóvó tudás Az esztergapadnak, a marógépnek, vagy a mű­anyagfröccsöntő berendezésnek nem sok keres­nivalója volna az elektronikára szakosodott üzemben, de az Élelmiszeripari és Mezőgazdasá­gi Gépgyár műhelyeiben mégis ott találhatók. A háttéripar hiányából fakadó kényszerű önellátás megnehezíti a versenyben a vállalat helyzetét. (6. oldal)

Next