Népszava, 1986. április (114. évfolyam, 76–101. sz.)

1986-04-01 / 76. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! KEDD, 1­986. ÁPRILIS 1. ■ 1­1­4. É­V­F­O­L­Y­A­M, 76. S­Z­Á­M ■ Á­R­A 1,80 F­O­R­I­N­T A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Tavaszi munkák húsvétkor Megélénkült a határ húsvét hétfőjén is Fejér megyében. A napok óta tartó szél to­vább szárította a talajt, s így főként a megye déli ré­szén munkához láthattak a gépek, megkezdhették a ve­tésre való előkészítést. Más években ilyenkor már föld­ben voltak Fejérben a ko­ra tavasziak, az idén azon­ban még sehol sem kezd­hették meg a mák, a borsó és a tavaszi árpa vetését. Sokan szorgoskodtak a fó­liakertészetekben, s az imn-­ nép ellenére népesek voltak a sárszentmihályi állami gazdaság inotai üvegházai. A nagyüzem ugyanis a ker­tészet jövedelmezőségének javítására 3 hektárt illet­ményföldként hasznosított dolgozói között. Harmickét család vállalta el az egyen­ként 840 négyszögölnyi para­dicsomföld gondozását. Az ország legdélibb szán­tóföldjein, a baranyai határ­ban traktorok százai és em­berek ezrei szorgoskodtak a Mecsek—Duna—Dráva há­romszögében: műtrágyát szórtak az őszi gabonára, ve­tésre készítették elő a talajt és sok helyütt vetettek is már. A rendkívüli műsza­kokra azért volt szükség, mert a kései kitavaszodás miatt három-négy hetet kés­tek a szántóföldi munkák. A traktorosbrigádok a mun­kaszüneti napokon is dol­goznak mindaddig, amíg csak földbe nem kerül a mag. A természet szeszélye folytán éppen az ünnep napjaiban volt az idei tavaszon először munkára alkalmas az időjá­rás is, meg a talajállapot is. A baranyai traktorosok a kora tavaszi növények — az árpa, a zab és a borsó — mellett a hidegre érzéke­nyebb cukorrépa és lucerna vetéséhez is hozzáfoghattak. Baranyában az idei tavaszon összesen 150 ezer hektáron kell elvetni a különböző nö­vények magvait. A Kisalföl­dön, ahol teljes műszakokra készültek fel a húsvéti ün­nepekben a mezőgazdasági üzemek, az időjárás közbe­szólt: hétfőn eleredt az eső. A szombatot és a vasárnapot azonban sikerült jól kihasz­nálni. A kora tavasziak — a tavaszi árpa és a borsó — vetését megkezdhették még a szárazabb talajokon is. Rövid idő alatt is több ezer hektáron juttatták földbe a két növény szaporítóanya­gát. A vidék legnagyobb gaz­daságában a Lajta-hansági Állami Gazdaságban az ün­nep két napján húsz gép ve­zette az árpát és a borsót. A tavaszi árpát eddig 750, a borsót pedig 350 hektáron juttatták földbe. Húsvét va­sárnapján a háztáji kisker­tekben is serény munka folyt. Ültették a hagymát és a kü­lönböző zöldségféléket, met­szették a szőlőt és a gyü­mölcsfákat. A rábapatonai tsz kukoricatábláinak simítázása Kiss Árpád felvétele Győr-Sopron megye VII. ötéves tervéből Tizenkétezer lakást építenek Győr-Sopron Megye Taná­csa is jóváhagyta nemrég a megye hetedik ötéves tervé­nek keretszámait, s döntött azokról a feltételekről, ame­lyeknek alapján a helyi ta­nácsok hozzájuthatnak majd a beruházási céltámogatás­hoz. A soproniak, hegyeshal­miak vagy éppen a belediek ezek ismeretében határoznak majd, hogy igénybe veszik-e a megyei céltámogatást. Eze­ket az igényeket összesítve június végére alakul ki vég­érvényesen a megye 1990-ig szóló középtávú terve. Ily módon most első ízben két­ütemű a tervezés. A fejlődés lehetőségei azonban már most körvona­lazhatók. Már csak azért is, mert a megyében az évtized végéig rendelkezésre álló 32 milliárd forintból 27 milliárd a tanácsok működéséhez, az intézmények fenntartásához garantált forrás, s a fenn­maradó ötmilliárd jut fej­lesztésre. Ennek, már mint az ötmilliárdnak a felét a né­pesség arányában kapják a tanácsok, a megmaradó 2,5 milliárdból 760 millióval a megyei tanács számol, s csu­pán az így megmaradó 1,7 milliárd fordítható céltámo­gatásra. A megye 11 500—12 500 la­kás építésével számol 1990-ig, ennek 10 százaléka lesz a szociális bérlakás. A megyei tanács és a helyi ta­nácsok négyféleképpen is tá­mogatják a családiház-épít­tetőket. Lakásfelújításra 2,4 milliárd forintot szánnak, szerencsés esetben, a terv második változatában ennél majd félmilliárddal többet. Győrben folytatják a jól be­vált tömbrekonstrukciót. A megyében ma hatvan községben van vezetékes ivó­víz, s a tervidőszak végére ez a szám várhatóan a kétszere­sére emelkedik. Ennek felté­tele azonban, hogy a csalá­dok maguk is hozzájárulja­nak 25 ezer forinttal az ivó­­vízhálózat fejlesztéséhez. A megye ma az utolsó az or­szágban a 48 százalékos ve­zetékes ivóvízellátással, ám a tervidőszak végére az arány 80 százalékra emelke­dik. Bár nem a hangsúlyos fel­adatok között szerepel, fon­tosak a megye kórházi fej­lesztési céljai, Sopronban 340 millió forintot költenek a kórház korszerűsítésére, megépül belőle egyebek kö­zött a négyműtős pavilon, amelyhez 166 ágy tartozik. Győrben befejeződik a 100 ágyas onkológiai osztály épí­tése, mellette sugárkezelő lé­tesül. A megyeszékhelyen 100 ágyas mozgásszervi utókeze­lőt adnak át. A megyében 340 hellyel bővül a szociális ott­honok befogadóképessége. Sopronban és Hegyeshalom­ban befejeződik, Győrben pe­dig elkezdődik a szennyvíz­­tisztító építése. Ferenci József IOSZ-Felszabadulásunk ünnepére készül az ország Díjzkivilágítás — Művész­ti kitüntetések * Új létesítmények avatása A fővárost és az ország vala­mennyi települését zászló­díszbe öltöztették már, s fel­kerültek a színes dekorációk a középületek, állami intéz­mények homlokzatára is. Budapesten díszkivilágítást kapnak a középületek és a műemlékek. Április 3-án ünnepi kül­sőségek között, katonai tisz­teletadással felvonják az ál­lami zászlót az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren, a Magyar Népköztársaság nemzeti lobogóját és a mun­kásmozgalom vörös zászla­ját pedig a Gellérthegyen. Az állami zászlónál 4-én dél­ben zenés őrségváltás lesz a Parlament előtt. A felszabadulás évfordu­lója alkalmából az Ország­házban átadják a művészet területén elért kimagasló eredményekért a Kiváló­ és Érdemes Művész címeket, valamint az Elnöki Tanács kitüntetéseit eredményes munkásságuk és közéleti te­vékenységük elismeréséül az állami és gazdasági élet különféle területein dolgo­zóknak. Az ünnep előesté­jén az Elnöki Tanács foga­dást ad a Parlamentben. Országszerte koszorúzási ünnepségeken tisztelegnek a hazánk szabadságáért vívott harcokban elesett szovjet hősök és más népek elesett katonái emléke előtt. Ápri­lis 3-án az MSZMP Közpon­ti Bizottsága, az Elnöki Ta­nács, a Minisztertanács, a fegyveres erők, valamint a tömegszervezetek és mozgal­mak képviselői megkoszo­rúzzák a Szabadság-téri szov­jet hősök emlékművét és a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén. Elviszik a ke­gyelet koszorúit a harkányi bolgár hősi emlékműhöz, Beremenden a jugoszláv ka­tonák temetőjébe, a hajdú­­böszörményi román katonai sírkertbe, a solymári angol katonai temetőbe és a Buda­örsi útra, a fasizmus elleni harcokban hősi halált halt amerikai katonák emlékmű­véhez. Az évforduló alkalmából számos intézményt avatnak fel: a fővárosban átadják a Margit Kórház-Rendelőin­tézet új épületét, Várpalotán megnyitják az Országos Ve­gyészeti Múzeumot, Vison­­tán pedig üzembe helyezik a Mátra Gázbetongyárat. Pécsett országos délszláv színjátszó találkozóra invi­tálják a művészetkedvelő­ket. A Heves megyei fiata­lok az ünnepnapon rendezik meg Kékestetőn a hagyomá­nyos felszabadulási emlék­programot. Az ország legna­gyobb pontján emelkedő em­lékműnél hálatüzet gyújta­nak, s ünnepi műsorral kö­szöntik április 4-ét. Pénteken Gyöngyösön egész napos kul­turális diák-rendezvénysoro­zaton méltatják a sorsfordító történelmi évfordulót. Reagan elutasította Gorbacsov javaslatát A Szovjetunió erőfeszítései a kísérleti atomrobbantások beszüntetésére Reagan amerikai elnök még szombaton elutasította Mihail Gorbacsov nagy nemzetközi visszhangot kiváltott ajánla­tát. Az SZKP KB főtitkára televíziós beszédében közöl­te: kész a közeljövőben Lon­donban, Rómában, vagy bár­mely más, európai főváros­ban találkozni az amerikai elnökkel, hogy megállapo­dást érjenek el a kísérleti atomrobbantások moratóriu­máról. Március 31-én ugyan­is lejárt a nyolc hónappal ezelőtt életbe léptetett egy­oldalú szovjet kötelezettség­vállalás a nukleáris kísérle­tek szüneteltetéséről. A szovjet vezető bejelen­tette: ha az Egyesült Álla­mok március 31. után nem hajt végre újabb nukleáris kísérleti robbantást, a Szov­jetunió továbbra is fenntart­ja egyoldalú moratóriumát az atomrobbantásokra, el­lenkező esetben azonban a Szovjetunió felújítja atom­kísérleteit. Gorbacsov bevezetőben emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok néhány nappal ezelőtt újabb nukleá­ris robbantást hajtott végre. Nyilvánvaló, hogy az időpont kiválasztása nem volt vélet­len, az egyoldalú szovjet mo­ratórium lejártának köze­­ledtéhez időzítették. Pénte­ken ismertté vált, hogy az Egyesült Államok a közeli napokban még egy atomrob­bantást szándékozik végre­hajtani. Ez a hír — mondotta az SZKP KB főtitkára — fel­háborodást keltett a Szovjet­unióban és világszerte. Nyíltan megmondom, hogy az amerikai kormány csele­,­kedeteit provokációnak te­kintjük, kihívásnak, amely a Szovjetunió és az egész vi­lág, minden nép, köztük az amerikai nép ellen irányul. Nyilvánvaló: az Egyesült Államok kormányzata a ka­tonai-ipari körök önző érde­keit az egész emberiség és saját népe érdekei elé helyez­te. Egyáltalán nem jelenték­telen az sem, mindezt, hogy teszik: demonstratívan, gő­gösen, semmibe véve a világ közvéleményét. Sem realitás­­érzék, sem felelősségérzés! A szovjet politikai veze­tésnek nem egyszerű kérdés­re kell válaszolnia: hogyan reagáljon az Egyesült Álla­mok magatartására. Álláspontunk világos. Úgy véljük, hogy a világ felelős döntések időszakába lépett. Nem távolodunk el a béke megőrzésének és megszilár­dításának irányvonalától, amit teljes határozottsággal megerősített az SZKP XXVII. kongresszusa is. Javasoltuk, hogy haladék­talanul kezdjünk tárgyaláso­kat az atomfegyver-kísérle­tek teljes betiltásáról, bele­értve az ellenőrzés kérdéseit. A Szovjetunió számára elfo­gadható bármilyen variáns, kétoldalú szovjet—amerikai tárgyalások, háromoldalú tárgyalások Anglia részvéte­lével, sokoldalú tárgyalások a genfi leszerelési konferen­cia keretében. Kész vagyok már a közel­jövőben találkozni Reagan (Folytatás a 3. oldalon) N­yugd­íjasok fóruma Holnapi, szerdai lapszámunkban ismét megjelenik — mint minden hónap első szerdáján — a Nyug­díjasfórum. A háromoldalas ösz­­szeállítás ezúttal is sok hasznos és érdekes olvasmányt kínál idős olvasóinknak. Beszámolunk ar­ról, hogy mit tesznek a vasasok a nyugdíjasokért, és a Kézműipa­ri Vállalat az idősekért, hírt adunk a nagykőrösi példáról. A városban igen sok idős ember él. A velük való foglalkozásról, meg­segítésükről szól riportunk. A nyugdíjasok üdülési lehetőségé­ről adunk részletes tájékoztatót, mikor és hol üdülhetnek kedvez­ményesen. Folytatjuk körtelefonunkat a megyék­ben, hogy a kereskedelmi és vendéglátó vállalatok hol, milyen kedvezményeket, akciókat terveznek a nyugdí­jasoknak. Bemutatunk egy nyugdíjas színészt, Mád­ Szabó Gábort, akinek játékát változatlanul élvezhetjük. Tatabányán működik a szeniorok tanácsa, bemutatjuk tevékenységüket. A Nyugdíjasfórumhoz sok levél érke­zik. Ezúttal is beszámolunk nyugdíjas olvasóink megol­dott és orvoslásra váró panaszairól. A nyugdíjasok fó­rumát színes írások, riportok egészítik ki szerdai la­punk 9—10—11. oldalán. Nyugdíjasok □ m fóruma Húsvéti békemenetek A nyugatnémet békemozga­lom nagy sikerének tekintik az idei húsvéti békemenete­ket. A hétfőn véget ért ren­dezvényeken az NSZK mint­egy 150 városában a barát­ságtalan hideg, helyenként viharos, esős idő ellenére ösz­­szesen mintegy 375 ezren vet­tek részt. A menetek a hét­fői tömeggyűléseken érték el tetőpontjukat, elsősorban az amerikai „hadászati vé­delmi kezdeményezés", és általában véve a fegyverke­zési hajsza új, amerikai ih­letésű hulláma ellen tilta­kozók vettek részt. A legnagyobb szabású ren­dezvényeket hétfőn , Ham­burgban, Kölnben, Kassel­­ben, Stuttgartban, a Rhur­­vidéken, Majna-Frankfurt­­ban, a Kunsbrueckbeli Has­­selbachban — az amerikai ro­botrepülőgépek kijelölt tele­pítési színhelyén —, és a ba­jorországi Wackersdorfban tartották. A Düsseldorfból indult fel­vonulók a világűr militari­­zálásának megelőzését és a (Folytatás a 3. oldalon) Szovjet—mozambiki tárgyalások Elégedetten nyilatkozott a szovjet—mozambiki kapcso­latok jelenlegi szintjéről és fejlődésének üteméről hét­főn, a Moszkvában tartott tárgyalásain Nyikolaj Rizs­­kov, az SZKP KB PB tagja, a Minisztertanács elnöke, és Samara Machel, a Mozambi­ki FRELIMO párt elnöke, a Mozambiki Népi Köztársa­ság elnöke. A barátság és a kölcsönös megértés szelle­mében lezajlott tárgyaláso­kon mindkét részről külön­leges figyelmet szenteltek a két ország közötti kapcsola­tok hatékonysága növelésé­nek, intézkedéseket hatá­roztak meg e cél elérése ér­dekében. A tárgyalások során szov­jet részről megerősítették a mozambiki néppel vállalt szolidaritást és kifejezték készségüket arra, hogy a jö­vőben is támogatják Mozam­­bikot az ország függetlensé­gének és biztonságának erő­sítésében. A találkozón részt vett Eduard Sevardnadze, az SZKP KB PB tagja, szov­jet külügyminiszter, Nyiko­laj Talszin, az SZKP KB PB póttagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, valamint a mozambiki küldöttség tag­jai, Joaquim Chissano, a FRELIMO párt KB PB tag­ja, mozambiki külügymi­niszter és Mario Machungo, a PB tagja, tervezési minisz­ter. Ugyancsak hétfőn államfői találkozóra került sor: And­rej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke folyta­tott megbeszéléseket Samora Machellen. Az SZKP KB a szovjet Legfelsőbb Tanácsának El­nöksége és a szovjet kor­mány hétfőn Moszkvában vacsorát adott Samora Ma­chel tiszteletére. A vacsorán Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Samora Ma­chel mondott pohárköszöntőt.

Next