Népszava, 1986. szeptember (114. évfolyam, 205–230. sz.)

1986-09-13 / 216. szám

12 SZOMBAT, 198 6. SZEPTEMBER 13. NÉPSZAVA Mozaik Televízió- és rádióműsor Szeretettel köszörűjük névnapjukon Kornél és Ludovika nevű olvasóinkat. A Nap kél 6 óra 18 perckor, nyugszik 19 óra 3 perckor. — Szénbányász ifjúsági ta­lálkozó kezdődött pénteken Miskolcon. A Borsodi Szén­bányák KISZ-bizottsága ál­tal rendezett háromnapos ta­lálkozón hazánk nyolc szén­­bányászati vállalatának mintegy száz fiatalja vesz részt. A program része a bor­sodi szénbányászkodás meg­kezdésének 200. évfordulója alkalmából szervezett ünne­pi rendezvénysorozatnak. — Energiatakarékos tech­nológiát vezettek be az Ózdi Kohászati Üzemekben. A ki­­lencszáz millió forint értékű, tegnap átadott beruházás lé­nyege, hogy a nyersvasgyár­­tás folyamatában 050 Celsius­­fokról 1100 fokra növelték a kohók úgynevezett fúvószél­­hőmérsékletét. Harminchat­­ezer tonna kokszot takaríta­nak meg így. — őszi szövetkezeti hetek kezdődtek pénteken Borsod megyében. A megnyitó ün­nepséget Sárospatakon a Mű­velődés Házában tartották meg, majd ugyanott megnyi­tották az áfészek árubemuta­tóját, valamint a zöldség- és gyümölcskiállítást. A sáros­pataki Bodrog Áruházban kedvezményes vásár kezdő­dött. — A Pénzügyi Szemle há­rom évtizeddel ezelőtt jelent meg először. A szakfolyóirat mostani augusztus—szeptem­beri összevont száma a jubi­leum jegyében válogatást közöl az elmúlt harminc év­ben közreadott cikkekből. — Fekete tőzsdenap. Fenn­állásának legsúlyosabb napi árfolyamzuhanását élte át csütörtökön a tőkés világ meghatározó értékpapír-pia­ca, a New York-i értéktőzs­de. A legjelentősebb iparvál­lalatok részvényeinek átlag­árfolyamát jelző Dow Jo­­nes-index az európai idő szerint péntek hajnali tőzs­dezáráskor 86,61 ponttal volt alacsonyabb a nyitáskor jegy­zett értéknél. — Két grafikai kiállítás nyílt pénteken Kecskeméten. Az Erdei Ferenc Művelődési Központban Bodor Miklós grafikusművész állította ki alkotásait, a Szakszervezetek Bács-Kiskun Megyei Taná­csának székházában pedig Zahoránszkyné Borza Vera. — Lovassy-jubileum. Ala­pításának 275. évfordulója alkalmából ünnepségek kez­dődtek a veszprémi Lovassy Gimnáziumban. A régi és a mai diákok, tanárok megko­szorúzták Lovassy Lászlónak, az 1848-as forradalom jeles alakjának, az iskola névadójá­nak a szobrát és emlékfát ül­tettek. Ezután iskolagyűlésen emlékeztek meg a nagymúltú intézet történetéről, jelentő­sebb korszakairól, egykori jeles tanárainak és diákjai­nak munkásságáról. Halálos darázstámadás Négyen vesztették életüket darazsak csípésétől Hokkai­­dón, Japán északi, legna­gyobb szigetén. Eddig isme­retlen okból támadták meg áldozataikat a rajzó dara­zsak. Idén szokatlan nagy arányú elszaporodásuk min­den bizonnyal összefügg az­zal, hogy az idén kisebb mér­tékben alkalmaztak rovarir­tó szereket a földeken. — A nyomdászszakszervezet elnöksége pénteki ülésén a Papíripari Vállalat Dunaúj­városi Papírgyára szakszer­vezeti bizottságának, vala­mint számvizsgáló bizottsá­gának tevékenységéről tanács­kozott. A testület a további­akban határozatot fogadott el a szakszervezeti ifjúsági ta­nács munkamódszerére, jog- és hatáskörére, valamint a vállalati ifjúsági tagozatok feladataira. — A Szakszervezetek Bé­kés Megyei Tanácsa, az ifjú­sági munka helyzetéről tár­gyalt pénteken, majd megvi­tatta az új vállalatvezetési formákra való áttérés megyei tapasztalatait. — A Pengőtől a forintig című kiállítás — a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum­ban — az érdeklődésre való tekintettel október 5-ig lát­ható. — Az egészségügyi gyer­mekotthonok vezetőinek és szakdolgozóinak kétnapos ta­lálkozója kezdődött meg pénteken Egerben. A találko­zón az ország 30 egészség­­ügyi gyermekotthonából mintegy kétszázan vesznek részt. Az előző években ren­dezett területi találkozók ta­pasztalatainak hasznosításá­val ezúttal először tartanak ilyen országos tanácskozást. — Szórakaténusz — más­kor. A Magyar Nemzeti Galé­ria közli, hogy a kiadott idő­ponttól eltérően a kecskemé­ti Szórakaténusz Játékmú­zeum és műhely bemutató gyermekfoglalkozásait októ­ber 14-től 17-ig tartja a Galé­ria „B” épületében. A bemu­tatóra az általános iskolai osztályok előzetes jelentke­zését várják a 755-567-es te­lefonszámon. — Iskolaavatás Kisbéren. Tizenhat tantermes általános iskolát és tornacsarnokot avattak pénteken Komárom megye legfiatalabb városá­ban. A 115 millió forintos költséggel épült új létesít­mény alig másfél év alatt készült el. Megvalósítását je­lentős értékű társadalmi munkával segítette a lakos­ság és a Bakony-térség több gazdasági egysége. — Tornyai-emlékünnepsé­­gek. Az alföldi festészet nagy alakja, Tornyai János halá­lának 50. évfordulója alkal­mából emlékünnepség-soro­­zatot rendeznek Hódmezővá­sárhelyen. A rendezvények nyitányaként pénteken a Tor­nyai János utcában felavat­ták a kiváló festő portréjá­val díszített utcanévtáblát. A bronz dombormű Meszlényi János szobrászművész alko­tása. * Uj határállomás. Hétfőn, szeptember 15-én, 12 órától megszűnik a Sátoral­jaújhely belvárosában műkö­dő magyar—csehszlovák köz­úti határállomás. Ezzel egy­idejűleg megnyílik a 3 kilo­méterrel távolabb felépült, a Sátoraljaújhelyről Széphalom felé vezető útról elérhető új, korszerű közös határállomás. HIBAIGAZÍTÁS Lapunk pénteki számában Legyen a csokorban min­denféle virág című riportunk egy mondata hibásan jelenít meg. A mondat helyesein: „összetörte a szalagfűrészt, a bányai kisvasút forgóplait­­nyikját, hogy ne tudjanak szenet szállítani, hadianya­got csomagolni, Andó Gyu­­láék viszont fegyvert szállí­tottak a karancslejtősi ellen­állás részvevőihez.” Tanácskozás az egészséges táplálkozásról Az élelmiszeripari szabvá­nyokról, a növényvédelem és az egészséges táplálkozás kapcsolatáról tanácskoztak pénteken Budapesten a szakemberek. Az MTESZ Központi Szabványosítási és Minőségügyi Bizottsága, va­lamint a Magyar Szabvány­­ügyi Hivatal rendezte ta­nácskozáson egyebek közt elhangzott, hogy a magyar szakemberek kezdettől részt vesznek a FAO és a WHO azon programjában, amely az élelmiszer-vi lágs zab v á ­nyok kidolgozásával foglal­kozik; így a nemzetközileg megállapított szabványokat szinte azonnal alkalmazzák a hazai gyakorlatban is. (Ilyen szabványok határoz­zák meg például azt, hogy a mezőgazdaságban milyen hatóanyagú és mennyiségű vegyszerrel kezeljék a nö­vényeket.) Szombat Vasárnap TELEVÍZIÓ 1. 8.25 Tv-torna 8.30 Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor 8.58 Meséről mesére X. Futóverseny 2. No, megállj csak! 3. Incselkedők 9.15 Teniszsuli. V/5. Ism. 9.30 Látogatás a berlini Üttörőpalotában 10.00 Rabszolgasors Brazil tévéfilms. XV/2. Ism. 11.05 Képújság 14.35 Fiúk — lányok Magazinműsor kamaszok­nak 15.15 Betűreklám 15.20 Hajóra, magyar! 140 éves a balatoni hajózás 16.00 Képújság 16.05 Malomzene Szalay R. Ferenc festőművész Hódmező­vásárhely határában levő tanyáján minden évben vendégül látja szomszédait, barátait, és egy műsoros est után vacsorával is megvendégeli őket. 16.30 Reklám 16.35 MAFILM-magazin 18.45 Tükrös Népművészeti filmsor. 17.00 Híradó 17.15 Élet a Földön David Attenborough filmje XIH/2. Testépítés 18.10 Objektív Tényképek a szocialista világról 18.55 Reklám 19.05 Tv-torna 19.10 Esti mese 19.20 Reklám 19.30 Híradó 20.00 Vers — mindenkinek 20.05 A zene és a tükör Hűvösvölgyi Ildikó műsora 20.40 Sidney Lumet-sorozat Bevezető 20.55 A domb Angol film 22.50 Karel Gott a XXIII. sopoti nemzetközi dal­­fesztiválon 23.15 Híradó 2. 23.25 Himnusz TELEVÍZIÓ 2. 17.15 Képújság 17.20 Jó estét, Mikroszkóp! Politikai kabaré. Ism. 18.35 Egy óra Pátzay Pállal Portréfilm. Ism. 19.30 Beethoven: G-dúr hármas­verseny 20.05 A szerelem csapdája Mexikói film (1981) Isabel, a csinos, fiatal titkárnő elégedetten és boldogan él. Főnöke jóvoltából a munkahelyén is jól érzi magát, kivételezett helyzetében. Hamarosan úgy alakul, hogy férjet választ, a szintén csinos és fiatal Oscar személyében . . . 21.40 Női röplabda-vb. Döntők Közv. Prágából 23.05 Képújság SZLOVÁK tv 1. műsor: 8.30 Animációs filmek 8.55 Úttörők magazinja 9.55 Am. tv-sor. 10.40 Utazó kamera 11.10 Honv. magazin 11.50 Hírek 12.10 Természetfilm 12.40 A merészség szárnyain 16.50 Dók.-film 17.10 Havario a kastélykertben 18.05 Válasz a nézők leveleire 18.20 Esti mese 18.30—19.10 Tv-maga­­zin 19.30 Híradó 20.00 Ketten egy városból 22.00 Sporthíradó 22.15 Vadlovak 23.55 A Prágai Nemzetközi Dzsesszfesztiválról 2. műsor: 9.00 A kenyér puska­­porszagú 13.00 Francia nyelvtan­folyam 11.00—11.20 Német nyelv­tant. 16.00 Zenés műsor gyere­keknek 16.25 Női röplabda-vb 18.05 A számítógépről 18.30 A Sarisan folklóregyüttes műsorá­ból 19.10 Esti mese 19.30 Híradó 20.00 Női röplabda-vb. Döntő 21.30 A Híradó szerkesztőségé­ben 21.40 Utazó kamera 22.00 Vasút — állomások nélkül 23.15 Dzsesszpódium JUGOSZLÁV TV 1. műsor: 8.50 A délelőtti műsor áttekintése 8.55 Hírek 9.00 Válo­gatás az oktatási programokból 10.30 Hírek 17.10 Műsorism. 17.15 Hét tévénap 17.45 Hírek 17.50 Tv­­naptár 18.00 Népzenei műsor 18.30 Élni a természettel 19.15 Rajzfilm 19.30 Tv-napló 20.00 Party 21.45 Tv-napló 22.00 Szom­baton este 23.30 Ráadás 0.30 Hí­rek 2. műsor: 13.40 Műsorism. 13.45 Játékfilm 15.15 Mítoszok és legendák 15.30 Színházi közv. 16.30 Greta Garbo: A kaméliás hölgy 18.00 Bőrök 19.00 Viccme­­sélés 20.00 Szórakoztató műsor 20.30 Az ember és az idő 21.00 Hí­rek 21.05 Sportszombat 22.00 Ju­goszláv labdarúgó-bajn. 22.30 Ze­nei est SZOVJET TV 12.30 Hírek 12.45 Rajzfilmek 13.05 Költészeti antológia 13.25 Női röplabda-vb 14.05 Hírek 14.10 Ál­latok világa 15.10 Dók.-film 16.10 Picwieck club 19.00 Híradó 19.40 Szombat este 20.10 Hírek 21.30 Női röplabda-vb 22.05 Rajzfilm felnőtteknek 22.35 Karantén 23.52 Operettm. KOSSUTH RÁDIÓ 8.25 Családi tükör 9.00 Népi muzsika 10.05 Ismét — a javából! 12.30 Déli zeneparádé 13.20 Népzenei példatár 13.30 Gyógyítás-e a szanálás? 14.10 A hét embere 14.20 Mindennapi irodalmunk 14.50 Operarészletek 15.20 Üj zenei újság 16.00 168 óra 17.30 A szülőföld muzsikája 18.45 Beszélgetés Nonn Györggyel 20.22 Népek dalaiból 20.30 Találmány van, üzlet nincs? 21.00 A Rádió Dalszínháza 22.10 Sporthiradó 22.25 Hangv. 23.37 Az esküvői köntös 0.15—5.50 Éjfél után 0 PETŐFI RÁDIÓ 8.11 Világhírű előadók • 9.05 Tövisek és virágok 10.00 Szombat délelőtt 12.10 Jó ebédhez szól a nóta 0 13.05 A Gyermekrádió műsora 14.00 Magunkat ajánljuk 16.10 Interpop Fesztivál '86 • 16.52 Sport 18.00 4 X4 19.05 Elvis Presley összes felvétele • 19.58 Sport 20.08 Versek 20.31 Zenés játékokból 0 21.05 Sport 21.15 Szivárvány 22.40 Kovács Erzsi lemezéről 23.15 Dzsessz • 24.00 Balettzene 0.15—5.50 Éjfél után • 3. MŰSOR 9.08 Giuseppe Patané 0 9.49 Schubert-vonósnégyes • 10.30 Slágerlista # 11.00 Pierre Montreux vezényel 0 12.20 Angol madrigálok 13.05 Kívánságműsor 0 14.05 Lemezbörze helyett # 15.00 Rádiószínház • 15.42 Aranyalbum • 16.42 Kritikusok fóruma 16.52 Zenei remekművek 0 17.57 Magyar zeneszerzők A 18.40 Régi hangszerek világa 19.05 Operafelvételek # 19.55 Népdalfeldolgozások A 20.20 Zenekari muzsika A 21.39 A magyar nyelv századai 21.55 Versek 22.00 Zongoraverseny A 22.45 Rádiószínház A 23.17 Fúvószene A Budapesti színházak Vígszínház: Játszd újra, Sam! (7), Pesti Színház: Equus (7), Madách Színház: Macskák (8), Állami Bábszínház: — Jókai tér: Jancsi és Juliska (du. fél 3) — Népköztársaság útja: Misi mókus vándorúton (du. 4). TELEVÍZIÓ 1. 8.25 Tv-torna 8.30 Óvodások filmműsora 1. Babszem Jankó a varázslónál 2. Kutya, macska és a vendégek 3.45 Telefonmesék Lengyel kisjátékfilm 9.20 Pintyőke Cirkusz, világszám! A Budapesti Gyermek­színház ea. Ism. 10.15 Hírek 10.20 Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki Am. rajzfilmsor. ökörköri körkép. Ism. 10.45—11.10 Breki és a többiek Vendég: Arlo Guthrie 14.50 Képújság 14.55 A közönségszolg. tájékoztatója 15.00 Nótaszó Vendég: Gaál Gabriella 15.25 Tükrös Népművészeti sor. 15.35 Reklám 15.40 Nézzük együtt 16.05 Betűreklám 16.10 Az én mozim Fényes Szabolcs műsora HI/3. rész (FF. és színes) 17.00 Reklám 17.10 Elmebajnokság Egri János műsora 17.55 Hírek 18.00 Delta Tudományos híradó 18.25 Reklám 18.35 Tv-torna 18.40 Esti mese 18.50 Reklám 19.00 A hét 20.05 Molnár Ferenc: Marsall Az egyfelvonásos tévé­változata A „címszereplő” egy puska, amelynek segítségével a hatvanéves, fizikai és szellemi ereje teljében levő báró, mint­egy véletlenül, le akarja puffantam vetélytársát, a fiatal színészt, aki szerelmes a báró fiatal feleségébe. A „Marsall” el6ül . . . 21.05 Áruházak ajánlata 21.10 Telesport összefoglaló a labdarúgó NB I nyolc mérkőzéséről 22.20 „Húzzad, édes muzsikásom” Kerekes Tóth Erzsébet énekel 22.50 Hírek 22.55 Himnusz TELEVÍZIÓ 2. 17.25 Képújság 17.30 Száz híres festmény Van Eyck: Rolin kancellár madonnája 17.40 Puccini: Bohémélet Luciano Pavarotti, Madelyne Renée és Rico Saccani vendégfelléptével Négyfelv. opera 20.05 A szép élet NSZK-tévéfilm A főszereplő kétségbe­esett küzdelmet folytat szeretője megtartásáért, azért, hogy a férfit vég­érvényesen magához tudja láncolni. A nála erősebb akarat azonban minden törekvését meghiúsítja, és miközben folytatja elkeseredett és reménytelen harcát, nem veszi észre, hogy gyermeke szeretetét és bizalmát is elveszti. 21.05 A hét 22.05 Képújság SZLOVÁK tv 1. műsor: 8.30 Gyerekeknek 10.40 A nyár keserű illata 12.00 Zenei krónika 12.45 Autósok-motorosok magazinja 13.25 Sport augusztus­ban 13.55 Repülőnap 15.30 Honv. magazin 15.45 A Tour filmfesz­tivál műsorából 16.45 Cseh film 18.20 Esti me6e 18.30—19.10 Zenés műsor 19.30 Híradó 20.05 A kő és a rózsa 21.20 Sporthiradó 21.35 Irodalmi műsor 22.05 Tátra rally 22.35 Sakk-vb 2. műsor: 10.40— 12.30 Nemzetközi birkózóverseny 15.00 Nemzetközi motorcsónak­­verseny 16.00 Csehszlovákia— Ausztria teremkerékpár-verseny 17.30 Műsorajánlat 17.50 Szóra­koztató műsor 18.30 Sportma­gazin 19.10 Esti mese 19.30 Hír­adó 20.00 Fiatalok tévéklubja 21.00 Híradó 21.20 Nóra JUGOSZLÁV tv 1. műsor: 9.05 Műsorism. 9.10 Hírek 9.15 Vasárnap délelőtt gye­rekeknek 10.45 Treic: Közv. a VUK-gyülekezetről 12.00 Mező­­gazdasági műsor 13.00 Jugoszlá­via, jó napot! 13.55 Műsorism. 14.00 Kis koncert 14.15 Kis ház a prérin 15.15 Néha vasárnap 17.15 K. Hepbum filmciklusából 18.55 Rajzfilm 19.30 Tv-napló 20.00 Apa szolgálati úton 21.00 A tenger, az emberek és a partok 21.30 Sportszemle 22.15 Tv-napló 22.35 Ráadás 2. műsor: 16.20 Mű­sorism. 16.25 Lovasjátékok 17.25 Orff: Carmina Burana 18.25 A kultúra területéről 19.10 Négy keréken 20.00 A másik nem 20.55 Tegnap, ma, holnap 21.15 Malu 22.05 A költészet színháza SZOVJET TV 8.00 A hazámat szolgálom! 9.00 Reggeli posta 9.30 Világutazók klubja 10.30 Zenebutik 11.00 Fa­lusi óra 12.00 Élet a Földön 13.05 A mi házunk 13.50 Hírek 13.55 Női röplabda-vb. Döntő 14.35 Harckocsizók napja 14.50 önök kérték . . . 15.40 Rajzfilm 16.00 Nemzetközi panoráma 16.45 Sosztakovic6: V. szimfónia 17.45 Hírek 18.00 Dók.-film 19.00 Hír­adó 19.45 Dal ’86 20.25 Labdarú­gószemle 20.55 Hírek 21.10 Rajz­film felnőtteknek 22.25 Égi őr­járat 23.24 A képernyő mesterei KOSSUTH RÁDIÓ 8.25 Énekszóval, muzsikával 9.00 A láthatatlan ember 9.48 Gyermekkórusok 10.10 Szimf. hangv. 11.00 Gondolat—jel 12.15 Nemzetközi magazin 12.45 Bajor Nagy Ernő írása 12.55 Népdalkörök 13.20 Mit üzen a Rádió? 14.10 Művészlemezek 14.54 Pesti házak titkai 16.05 Kék farkasok 16.47 Kreisler-művek 17.00 Csodálkozunk, tehát vagyunk 17.30 Komoly zene 18.40 Irodalmi összeállítás 19.30 Operaközv. 21.43 Zongoraverseny 22.10 Sporthíradó 22.25 Zenekari muzsika 23.33 Versek 0.15—4.20 Éjfél után PETŐFI RÁDIÓ 8.05 Amikor én még . . . 9.05 A spanyol popzene 0 9.50 Az élő népdal 10.00 Karinthy Színpad 11.10 Vasárnapi koktél 0 12.03 Jó ebédhez szól a nóta 0 12.50 Sport 13.05 Mit hallunk? 13.30 Versek 14.00 A rózsa és a gyűrű 15.05 Táskarádió 16.00 Poptarisznya 0 21.05 Társalgó 22.30 Kellemes pihenést! • 23.40 Operettrészletek # 0.15—4.26 Éjfél után 0 3. MŰSOR 8.11 Beethoven-művek 0 9.17 Operarészletek # 10.10 Üj zenei újság 0 10.45 Külpolitikai negyedóra 11.00 Berlioz: Rómeó és Júlia • 12.42 Olasz fúvósmuzsika • 12.55 Kis magyar néprajz 13.15 Kamarazene 0 14.00 Filmfül • 15.03 Operaáriák # 15.40 Szimf. zene # 17.30 Népdalok 18.00 Mendelssohn: a-moll vonósnégyes # 18.30 Szerbhorvát nyelvű műsor 19.05 Német nyelvű műsor 19.35 Stendhal és a muzsika 20.32 Minden létező valami jel 20.52 A rock and rolltól a funkylg • 21.52 A régi zene világában 0 23.36 Nevek ürügyén Budapesti színházak Vígszínház: A láthatatlan légió (7), Pesti Színház: Rémségek ki­csiny boltja (7), Madách Szín­ház: Macskák (8), Várszínház: Csíksomlyói passió (7), Állami Bábszínház — Jókai tér: Jancsi és Juliska (de. fél 10, fél 12) — Népköztársaság útja: Misi mó­kus vándorúton (de. 11, du. 4), Operaház: Bánk bán (7). K öny vtáravatás A devecseri kastélyban pén­teken ünnepélyesen felavat­ták a Veszprém megyei nagy­község új könyvtárát. Az épü­letet eredetileg a 15. század­ban emelték, majd többször átépítették, s így több építé­szeti stílus jegyeit is magán viseli. Mai formája 1890-ben alakult ki. Az országos mű­emléki listán is rangos he­lyen jegyzett kastélyt az el­múlt években restaurálták, s mintegy hétmillió forintos be­ruházással egyik szárnyában alakították ki az 1500 négyzet­­méteres új könyvtárat. Itt összpontosították a korábbi három nagyközségi könyvtár 250 ezer kötetét és korszerű szolgáltató berendezéseit, fel­szereléseit. Az olvasóterem­ben 370 újság és folyóirat kö­zött válogathatnak az érdek­lődők, s a könyvtárat rövi­desen videógyűjteménnyel egészítik ki. Gondoskodnak a környék 45 fiókkönyvtárának könyvcseréjéről is. SZÜRETELŐK! A Vasedény borászati és kertgazdasági szaküzletének ajánlatából: szőlőprések, szőlőzúzók -bogyózók, szüretelőkádak, kármentők, borszivattyúk és -alkatrészek, boroshordók, must-, bor- és szeszfokolók, bor- és gyümölcsfajélesztők Cím: Budapest V., Tofbuhin krt. 12. Telefon: 180-361

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék