Népszava, 1986. október (114. évfolyam, 231–257. sz.)

1986-10-01 / 231. szám

Világ proletárjai,egyesüljetek!­­ ■ SZERDA, 198­6. OKTÓBER 1. ■ 114. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM­LÁRA 1,8­0 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI L Október 11-12. Szovjet-amerikai csúcstalálkozó Reykjavíkban Senardindass­éti Shut­to Hajtóértekeszete Megállapodás született arról, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ro­nald Reagan, az Egyesült Ál­lamok elnöke október 11— 12-én Reykjavíkban, Izland fővárosában találkozót tart — jelentette kedden a TASZSZ szovjet hírügynök­ség. A találkozót Gorbacsov ja­vasolta, s Reagan e javasla­tot elfogadta. A reyikjavíki találkozó ré­sze azoknak az előkészüle­teknek, amelyek Gorbacsov Egyesült Államokban teendő látogatását szolgálják. Ez utóbbiról a felek 1985 no­vemberében Genfben álla­podtak meg. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok hálásak az iz­landi kormánynak, hogy kész a reykjavíki találkozó meg­rendezésére — tette hozzá a TASZSZ. Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter New York­ban, Ronald Reagan, ameri­kai elnök Washingtonban egyidejűleg jelentette be, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára és Reagan ame­rikai elnök október 11-én és 12-én Izland fővárosában, Reykjavíkban találkozik egy­mással — jelentette Kis Csa­ba, az MTI tudósítója. Reagan azt mondotta, hogy a találkozó célja a két ország közötti tárgyalások folytatá­sa. Az amerikai elnök az iz­landi megbeszélést nem mi­(Folytatás a 2. oldalon) TASZSZ-jelentés Daniloff kiutasításáról és Zaharov hazatéréséről Nicholas Daniloffot, a U. S. News and World Report cí­mű amerikai hetilap tudósí­tóját, akit — mint már ko­rábban nyilvánosságra ke­rült — az illetékes szovjet hatóságok megengedhetetlen tevékenység miatt őrizetben tartottak, szeptember 29-én kiutasították a Szovjetunió­ból. Az amerikai féllel történt megállapodás értelmében Gennagyij Zaharov, az ENSZ- titkárság szovjet munkatár­sa, akit őrizetben tartottak az Egyesült Államokban, szabadlábra került, és visz­­szatér hazájába — jelentette kedden délután a TASZSZ hírügynökség. Kádár János megbeszélése Alessandro Aa­ttarni Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitká­ra kedden délelőtt a Köz­ponti Bizottság székházában megbeszélést folytatott Ales­sandro Nattával, az Olasz Kommunista Párt hazánkban tartózkodó főtitkárával. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón a két párt vezetői véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet legfonto­sabb kérdéseiről, mindenek­előtt az emberiség létét fe­nyegető veszélyek elhárítá­sának feladatairól. Sürgették a fegyverkezési verseny to­vábbi kiszélesítésének meg­akadályozását, és állást fog­laltak amellett, hogy a fegy­verzetkorlátozás és a lesze­relés terén mielőbb konkrét megállapodások szülessenek. Méltatták a Szovjetunió, a szocialista országok ez irá­nyú erőfeszítéseit, és üdvö­zöltek minden erre vonatko­zó konstruktív kezdeménye­zést, bárkitől is származzék. Különösen nagyra értékelték a Szovjetunió egyoldalú dön­tését a nukleáris robbantá­sok felfüggesztéséről. (Folytatás az 5. oldalon) MTI Fotó : Manek Attila felvétele Békenagygyűlés a Petőfi Csarnokban Városnézéssel folytatódott kedden a BITEJ nemzetközi békekaraván budapesti prog­ramja. A több mint kétszáz külföldi fiatal délután a Szov­jet Kultúra és Tudomány Házában rendezett kulturális bemutatón vett részt. Este a Petőfi Csarnokban nagygyű­lésre és baráti találkozókra került sor. A nagygyűlésen Tunyogi László, az Országos Béketa­nács Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntötte a fiatalo­kat és a házigazda, több mint háromszáz magyar közép- és főiskolást. Válaszában Alek­­szandr Csernoszvitov, a szov­jet delegáció vezetője meg­köszönte a magyar szerve­zőknek, hogy a budapesti tar­talmas programmal hozzájá­rultak a karaván sikeres el­indításához. Nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak kedden a DIVSZ budapesti székházában, ame­lyen Andrzej Checinski, a BITEJ (Ifjúsági Turizmus és Cserék Nemzetközi Irodája) ügyvezető igazgatója részle­tesen ismertette a békekara­ván háromhetes programját. Bevezetőjében röviden ki­tért a BITEJ általános célki­tűzéseire, amelyek természe­tesen a szervezet ez évi ak­ciói közül kiemelkedő béke­karavánra is érvényesek. Mottóul említette a BITEJ összes kiadványának, így a mostani akció forgatóköny­vén szereplő jelmondatot: „Turizmus — útlevél a bé­kéhez és a barátsághoz.” A továbbiakban a ma dél­után induló békemenetről elmondta, hogy a több szo­cialista és fejlődő országból érkezett 227 fiatal igen sű­rű, változatos programon vesz részt. Többek között an­tifasiszta nagygyűléseken Mauthausenben és Dachau­­ban, szolidaritási esteken, le­szerelésről folyó kerekasztal­­vitákon, illetve baráti talál­kozókon. A tervek szerint útközben osztrák, nyugatné­met és holland békeaktivis­ták csatlakoznak a karaván­hoz, amely előreláthatólag október közepén érkezik Koppenhágába, a béke-világ­kongresszusra. (mester) Kiküldött munkatársunk tele­fon jelentése :T12­ Lázár György befejezte belgiumi látogatását Handouin belga király fogadta a magyar miniszterelnököt Megbeszélés a gazdasági, üzleti élet képviselőivel A magyar küldöttség hazaérkezett Brüsszelből Lázár György belgiumi lá­togatásának második napja a brüsszeli királyi palotában kezdődött, ahol I. Baudouin belga király audiencián fo­gadta a Minisztertanács el­nökét. A tervezett negyed óránál jóval tovább tartó, szívélyes légkörű beszélge­tésen Baudouin király és Lá­zár György megerősítette or­szágaik törekvését a belga— magyar kapcsolatok tovább­fejlesztésére. A palotából a középkori építészet egyik legszebb eu­rópai­­ remekének tartott Fő térre vezetett Lázár György és kíséretének útja. Itt a Vá­rosházán folytatódott a hi­vatalos program. Miniszter­elnökünket, feleségét és hi­vatalos kíséretét itt H. Brou­­don, a főváros polgármestere fogadta. A magyar vendégek megtekintették a Városháza épületét. Miniszterelnökünk a látogatás emlékéül néhány sort írt a város aranyköny­vébe. A Régi Művészetek Múzeu­ma következett. A múlt szá­zadban a Place Royale-on emelt épület a flamand mes­terek műveinek kincsesháza: miniszterelnökünk itt többek között Pieter Brueghel, és Hieronymus Bosch műveivel találkozhatott. A múzeumlátogatás után Herman de Croo külkeres­kedelmi és közlekedésügyi miniszter díszebédet adott a magyar kormányfő tisztele­tére az Egmont-palotában. Az ebéden részt vettek a belga magánvállalkozók, és a legjelentősebb ipari csopor­tok képviselői. E munkamegbeszélés té­máit folytatták délután a Belga Külkereskedelmi Hi­vatal székházában, a brüsz­­szeli nagy­követségünkön tett rövid látogatás után. Albert herceg, a hivatal tiszteletbe­li elnöke fogadta a gazdasá­gi, üzleti, kereskedelmi élet mintegy száz képviselőjének társaságában a magyar kor­mányfőt és kíséretét. Közü­lük sokan ott voltak abban a delegációban, amely ez év májusában járt Budapesten. Lázár György és Albert her­ceg ugyancsak ismerősiként üdvözölhették egymást, hi­szen már Budapesten tár­gyaltak az együttműködés bővítésének lehetőségeiről. Lázár György a belga te­levíziónak adott interjújá­ban összegezte megbeszélé­seinek eredményeit. — Látogatásommal elége­dett vagyok — mondotta mi­niszterelnökünk. — Folytat­hattuk azt a dialógust, ame­lyet 1984-ben Budapesten kezdtünk el Martens minisz­terelnökkel, s amely jól be­folyásolta az egyre kiegyen­súlyozottabbá váló belga— magyar kapcsolatokat. Át­tekintettük, meddig jutot­tunk el, milyen új lehetősé­gek nyílnak együttműködé­sünk előtt, a termelési ko­operációk, közös vállalatok létrehozásában és harmadik (Folytatás a 3. oldalon) Lázár György és Baudouin ki­rály TELEFOTO -­ MTI Hazánk sokoldalú nemzetközi együttműködésre törekszik Várkonyi Péter belsette­n a EAISZ-ben Az ENSZ-közgyűlés 41. ülés­szakán kedden délelőtt (kö­zép-európai idő szerint dél­után) szólalt fel a magyar külügyminiszter. Várkonyi Péter ismertette országunk álláspontját a legfontosabb nemzetközi kérdésekben. Sürgette a nemzetközi béke és biztonság átfogó rendsze­rének megteremtését, hang­súlyozta érdemi megállapo­dások fontosságát a két nagy­hatalom között. Leszögezte, hogy hazánk érdekelt a hel­sinki folyamat továbbvitelé­ben. Várkonyi Péter felszólalá­sában az ENSZ fennállásá­nak 40. évfordulójára emlé­keztetve hangsúlyozta: Az a tény, hogy ez alkalomból a tagállamok, köztük a Ma­gyar Népköztársaság képvi­selői egybehangzóan meg­erősítették elkötelezettségü­ket az ENSZ Alapokmányá­ban foglalt elvek és célok iránt, véleményem szerint mind a jelen közgyűlés, mind a jövő szempontjából nagy jelentőségű. Akkor vala­mennyien kifejezésre juttat­tuk érdekeltségünket és együttműködési készségün­ket a világpolitika e maga nemében egyedülálló, mással nem helyettesíthető fórumá­nak munkájában, és ebben a szellemben szorgalmaztuk a szervezet hatékonyságának javítását, tekintélyének növe­lését. A Magyar Népköztársaság kormányának meggyőződése, hogy a világszervezet előtt ma nagy feladatok állnak. Nagyobbak és sokrétűbbek, mint azt az ENSZ létrehozá­sakor az alapítók feltételez­hették. Nekünk az egyenjo­gú, gyümölcsöző együttmű­ködés­ útján kell haladnunk, hogy érvényesülhessenek az Alapokmányban megfogal­(Folytatás a 3. oldalon) A Nyugdíjasfórum Ma — mint minden hónap első szerdáján — ismét jelentkezik a Nyugdíjasok fóruma. Négy tel­jes újságoldalnyi összeállításunk­ban ismertetjük, hogy mit tesz­nek a megyei társadalombiztosí­tási tanácsok az idősekért, szót ejtünk a termelőszövetkezeti mozgalom hőskorának főszerep­lőiről. Bemutatjuk, mit tesznek Bács-Kiskun megyében az idő­sekért, és hogyan törődnek a szé­kesfehérvári Garzon Bútorgyár­ban a nyugdíjasokkal. Bemutat­juk az Érd Városi Tanács Egyesí­tett Szociális Intézetét, ismertet­jük, hogyan gondoskodnak a bá­nyásznyugdíjasokról. Magunkról Írjuk című összeállí­tásunkban részletesen közlünk olvasóink leveleiből. Kérdés — felelet rovatunkban közérdekű kérdéseikre válaszolunk. Hírt adunk az ózdi Hanziné karsztosairól, és a józsefvárosi jógázókról. Folytatjuk dr. Pentz Gás­pár Idős tanárember Hogyan töltsük el az első húsz évet nyugdíjban? című könyvéből a részletek közlését. Nyugdíjasok fóruma

Next