Népszava, 1986. október (114. évfolyam, 231–257. sz.)

1986-10-11 / 240. szám

12 SZOMBAT, 198 6. OKTÓBER 11. NÉPSZAVA Mozaik Televízió- és rádióműsor Szeretette) köszöntjűk névnapjukon Brigitta nevű olvasóinkat. A Nap kél 5 óra 56 perckor, nyugszik 17 óra 06 perckor. Pótpótló Lassan már kénytelenek le­szünk hozzászokni, hogy a Fehérvári út egész hosszá­ban, időről időre javítják a vágányokat. Ezalatt villa­mospótló autóbuszok közle­kednek, a 9-es, a 18-as és a 47-es járatok helyett. Amíg azonban a sárga szerelvé­nyek szinte percenként kö­vették egymást, a kék bu­szokra idegtépő 5—10 perce­ket kell várni. Az utasok ösz­­szetorlódnak, türelmetlenek, félnek, hogy elkésnek — ha egyáltalán felférnek. A népes kerület errefelé lakói, az itt dolgozók nagyon örülnének néhány villamospótló autó­buszpótló busznak. Vagy egy pót-lóvasútnak. (selrn—) — Díszdoktoravatás. A New York-i St. Johns Egye­temen díszdoktorrá avatták Házi Vencel washingtoni magyar nagykövetet, Hor­váth Attilát, a mérnöki to­vábbképző intézet igazgató-_ ját, a Budapesti Műszaki ‘ Egyetem docensét, és Bolgár Andrást, a HungarHotels Vállalat Los Angeles-i iro­dájának igazgatóját. Vala­mennyiüknek fontos szerepe volt a St. Johns Egyetem és a magyar felsőoktatási intéz­mények együttműködésének kialakításában. — Jubileumi társulati ülés. Alapításának negyedszázados évfordulóját ünnepli a veszprémi Petőfi Színház. A pénteken ez alkalomból ren­dezett jubileumi társulati ülésen Gyuricza László, a Veszprém megyei pártbizott­ság első titkára köszöntötte a színészeket, az ünneplő in­tézmény vezetőit és dolgo­zóit. Lakatlan vikendházak- Éri jöttem előbb! Dluhopolszky László rajza — A Magyar Vöröskereszt delegációja részt vesz a Nemzetközi Vöröskereszt XXV. konferenciáján, ame­lyet október 24. és november elseje között tartanak Géni­ben — jelentette be Hantos János, az.Országos Végrehaj­tó Bizottság elnöke pénteki sajtótájékoztatóján. — Citológiai tanácskozás kezdődött pénteken Győrött az osztrák citológustársaság és az MTA Veszprémi Aka­démiai Bizottság citológiai munkabizottsága közös ren­dezésében. A kétnapos kon­ferencián száznál több szak­ember vesz részt a hazaiakon kívül, Ausztriából, az NSZK- ból és Görögországból. — A Szegedi Postaigazga­tóság pénteken üzembe he­lyezte három éve kezdemé­nyezett telefonkötvény-ak­ciójának utolsó beruházást: a 400 állomásos, új, ópuszta­szeri automata telefonköz­pontot. — A Mi világunk 4. szá­mában olvashatunk Theodo­ra bizánci császárnőről, az ufókról, a családi patikáról és az impotenciáról. Talá­lunk a füzetben divatot, re­cepteket, sakkrovatot, rejt­vényeket és Hód képregényt is KITÜNTETÉSEK Az Elnöki Tanács több évti­zedes munkásmozgalmi, új­ságírói és szerkesztői tevé­kenységéért, 70. születésnap­ja alkalmából Szocialista Magyarországért Érdemren­det adományozott Szántó Miklósnak, a Magyar Hírek nyugalmazott főszerkesztő­jének. A kitüntetést pénte­ken, az MSZMP KB székhá­zában Berecz János, a KB titkára adita át. Az esemé­nyen jelen volt Lakatos Er­nő, az MSZMP KB Agitá­­ciós és Propaganda Osztá­lyának vezetője. Sebes Tibornak, a Világ Ifjúsága főszerkesztőjének, hosszú éveken át végzett, eredményes munkája elisme­réséként, a lap alapításának 40. évfordulója alkalmából az Elnöki Tanács a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést pénteken, a KISZ Központi Bizottságának székhazában Bányász Rezső államtitkár, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatalá­nak elnöke adta át. — A holland kultúra ma­gyarországi barátainak köre, az Erasmus baráti kör tar­totta alakuló ülését a főváro­si Sütő Utcai Általános Is­kolában. Ez a kör — miként a működési szabályzatból kitűnik — a népek barátsá­gának szellemében ápolja a több évszázados holland— magyar kulturális hagyomá­nyokat. — Nemzetközi közgazdász­találkozó kezdődött pénteken Budapesten a TOT Szállóban. A Magyar Közgazdászhallga­tók Egyesülete szervezésében, s a SZOT Értelmiségi Taná­csa támogatásával megrende­zett háromnapos tanácsko­zás célja, hogy a nemzetközi kapcsolattartás és együtt­működés új programját és formáit teremtse meg. — Munkások párbeszéde az igazságügy-miniszterrel. Pénteken Angyalföldön, a József Attila Művelődési Központban dr. Markója Imre igazságügy-miniszter volt a vendége a Hazafias Népfront Országos Tanácsa központi munkásfórumának, hogy a családjogi törvény módosításának országgyűlési vitája előtt tájékoztatást ad­jon a tervezett paragrafusok társadalmi hátteréről, és vá­laszoljon a közvetlenül fel­tett kérdésekre. — A Művészeti Szakszer­vezetek Szövetségének Rát­­kai Klubja Szabó Miklós ope­raénekes szerzői estjét ren­dezi meg október 13-án 19 órakor a Mikroszkóp Szín­padon. Előtte, 18 órakor ugyanott Tavaszi Noémi gra­fikusművész kiállítása nyí­lik, amelyik október 31-ig na­ponta, délután fél hattól lá­togatható. — Dr. Somos István, nyu­galmazott vezető ügyész, a Budai Önkéntes Ezred volt harcosa 66 éves korában el­hunyt. Temetése október 16- án, csütörtökön, 13 órakor lesz az újpesti Megyeri úti temetőben. — Magyar Ellen­állók, Antifasiszták Szövet­sége; Fővárosi Főügyészség. — Tóth József, az új ma­gyar demokratikus hadsereg első hadosztályának volt ka­tonája 75 éves korában el­hunyt. Temetése október 14- én, kedden, 15 órakor lesz az Óbudai temetőben. — Ma­gyar Ellenállók, Antifasisz­ták Szövetsége. Kakuk József, nyugal­mazott alezredes, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend tulajdonosa, aki a pártnak 1932 óta volt a tagja, 73 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 14- én, kedden, 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. — Az MSZMP I. kerületi bizottsága, a Belügymi­nisztérium, a Magyar El­lenállók, Antifasiszták Szövetsége. Füredi Ibolya, a Szocia­lista Hazáért Érdemrend kitüntetettje, aki 1940 óta volt a párt tagja, 72 éves korában elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatá­sa október 15-én, szerdán, délután, 3 órakor lesz a Rákoskeresztúri új köz­temetőben. — Az MSZMP IX. kerületi bizottsága. Szombat TELEVÍZIÓ 1. 8.25 Tv-torna 8.30 Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor 8.50 Meséről mesére 1. A kutyus meg a csont 2. A kalap, amelyik nem akart varázsolni 3. A kincseskamra kulcsa ü.20 Szép tájak 9.40 Foxi Maxi kalandjai Am. rajzfilm. Ism. 11.00 Képújság 15.15 Cimbora Szórakoztató műsor gyerekeknek 15.55 Képújság 16.00 MAFILM-magazin 16.10 Betűreklám 16.15 Főzőcske Tv-fazék 16.45 Reklám 17.00 Híradó 17.15 Élet a Földön David Attenborough filmje XIII 6. rész: Partraszállás 18.10 Objektív Tényképek a szoci úista világról 18.55 Reklám 19.05 Tv-torna 19.10 Esti mese 19.20 Reklám 19.30 Híradó 20.00 Vers — mindenkinek Vajda János: Utolsó dal Ginához 20.05 Jó fiúk, rossz fiúk Am. £ilm (1969) Réges-régen Fiagg, a törvény szolgája és McKay, a bandita egymás ellen harcolt. Ám elszállt felettük — és a Vadnyugat hőskora felett is — az idő . . . 21.35 A hét műtárgya Dísztál mitológiai ábrázolással 21.40 Budapesti Művészeti Hetek Katona József—Spiró György: Jeruzsálem pusztulása Szomorújáték Katona József 1814-ben írta a Jeruzsálem pusztulását Josephus Flavius A zsidó háború című könyve alapján. 23.20 Híradó 2. 23.30 Himnusz TELEVÍZIÓ 3. 19.55 Képújság 20.00 Verdi: Falstaff Háromfelv. opera Közv. a londoni Covent Gardenből 22.30 Képújság SZLOVÁK TV 1. műsor: 8.30 Előjáték 9.00 Út­törők magazinja 10.00 A harma­dik emelet 11.10 Honv. magazin 12.00 Zenei krónika 19.35 Autó­­sok-motorosok magazinja 13.15 Nemzetközi motocross-verseny 16.30 Természetfilm 16.55 Az én otthonom 17.20 Találkozás Sla­­tinanyban 18.05 Válasz a nézők leveleire 18.20 Esti mese 18.30— 19.10 Tv-magazin 19.30 Híradó 20.00 Televarieté 21.15 Sporthír­adó 21.30 A rózsás Panter bosz­­szúja (film) 22.30 Op2r?ttm?lódi­­ák 2. műsor: 9.00 Kóborlás 10.35 Francia nyelvtant. 11.05—11.25 Német nyelvtant. 15.30 Zenés, szórakoztató műsor 15.55 Term.­­film 16.25 Dukla Jihlava—Tesla Pardubice jégkorongmérk. 18.50 Dok.-film 19.10 Esti mese 19.30 Tv-híradó 20.00 Hely a házban 21.00 A Híradó szerkesztőségében 21.10 Lány a lépcsőkön 22.40 Dzsesszpódium JUGOSZLÁV TV 1. műsor: 8.55 Hírek 9.00 Válo­gatás az oktatási programból 10.30 Hírek 14.10 A különleges város 15.40 Hét tévénap 16.10 Népzene 16.40 Hírek 16.45 Tv­­naptár 16.55 Jug. kosárlabda­­bajn. 18.30 Első kézből 19.15 Rajz­film 19.30 Tv-napló 20.00 A so­főr (am. film) 21.45 Tv-napló 22.00 Víkendműsor 2. műsor: 15.15 Mítoszok és legendák 15.30 Gyermekszínházi közv. 16.30 A titkos ügynök 18.00 Bőrök 19.00 Tréfák 20.00 Szórakoztató műsor 20.30 Az ember és az idő 21.15 Hírek 21.25 Sportszombat 21.45 Zenés est SZOVJET TV 12.30 Hírek 12.50 Dok.-film 13.40 Pajram 14.15 Hírek 14.20 Sz. Akszakov élete és munkássága 15.30 Filmkarcolat Spanyolor­szágról 16.06 Hangv. 16.25 Dok.­­film 16.45 Világhíradó 17.00 Sakk­műsor 17.05 Gyorsítás 17.35 Hí­rek 17.40 Cigányboldogság (film) 19.00 Híradó 19.46 Labdarúgó EB-selejtező: Franciaország—Szov­jetunió 21.20 Estétől délig (film, 1. rész) 22.24 Hírek 22.32 Vendég­ségben M. Mironovánál KOSSUTH RÁDIÓ 8.25 Családi tükör 9.00 Színes népi muzsika 9.50 Mesejáték 10.05 Ismét — a javából! 12.30 Déli zeneparádé 13.20 Népzenei példatár 13.30 Egymásra utalva 14.10 A hét embere 14.50 Régi híres énekesek 15.10 Üj zenei újság 16.00 168 óra 17.30 Szüret 18.45 Budapesti Művészeti Hetek 19.25 A Rádió Dalszínháza 22.15 Hangv. 23.23 Népzenei felvételek 23.36 Ravel-művek 0.13—5.50 Éjfél után PETŐFI RÁDIÓ 8.11 Népszerű muzsika 0 9.05 Tövisek és virágok 10.00 Szombat délelőtt 12.10 Jó ebédhez szól a nóta 13.05 Miska bácsi levelesládája 14.00 Magunkat ajánljuk 16.00 Magnóról magnóra 0 16.40 Radnai Gyqrgy énekel 17.05 Könnyűzene 17.30 Köztársaság tér, 1956. 18.25 Magyar táncmuzsika 19.05 Elvis Presley összes felvétele 0 20.09 Szórakoztató zene 0 21.95 Szivárvány 22.36 Tánczene az NDK-ból 0 23.15 Dzsesszverseny 0 0.15—5.50 Éjfél után 0 3. MŰSOR 8.17 Orgonahangverseny 0 9.15 Kertész Iván műsora 0 10.15 Hárfamuzsika 0 10.30 Slágerlista 0 11.00 Hangfelvételek felső­fokon 0 12.30 Iskolarádió 13.03 Kívánságműsor 0 14.05 Lemezbörze helyett 0 15.00 Rádiószínház 15.46 Komoly zene 0 17.01 Kritikusok fóruma 17.11 Operaáriák 0 18.C0 A zeneirodalom remekei 0 18.40 Régi hangszerek 19.05 Stendhal és a muzsika 20.06 Riportm. 20.26 Zenekari muzsika 0 21.32 Liszt nyomában Európában 22.37 Optimisták Budapesti színházak Állami Operaház: Balettest (7, E. bérlet, 1.), Zeneakadémia: Az I. István Gimnázium Szimfoni­kus Zenekarának hangversenye (du. 4), Zeneakadémia, Kiste­rem: Csordás Klára dalestje (fél 8), Pesti Vigadó, Hangv.-ter'em: Kortárs Művészeti Fórum (fél 8), Pesti Vigadó, Kamaraterem: Kortárs Művészeti Fórum (du. 5, 10), Nemzeti Színház: Olym­pia (7), Várszínház: Magyar Électra (7), Katona József Szín­ház: Coriolanus (7), Vígszínház: A láthatatlan légió (7), Pesti Színház: Veszedelmes viszonyok (7). Józsefvárosi Színház: Szidi­­ke lakodalma (7), Játékszín: Máli néni (7), Thália Színház: A kék madár (de. 11), Casanova (7), Radnóti Miklós Színpad: Me­sélő kert (de. 11), Kék róka '7), Arany János Színház: Holland vendégjáték (du. 3, 7). Fővárosi Operettszínház: Mesebalett (du fél 3), A gerolsteini nagyherceg­nő (7), Lézerszínház: SztáRock (6) , Mike Oldfield (fél 8), Ma­dách Színház: Maude és Harold (7) , Madách Kamara: Ki van a képen? (7), Hofélia (éjjel fél 11). Vasárnap TELEVÍZIÓ 1. 8.25 Tv-torna 8.30 Óvodások filmműsora 1. Anti és apu 2. Speibl és Hurvinek 8.50 Az idő urai Magyar—francia rajzfilm 10.10 Boomer, a csodakutya Am. kisjátékfilm-sor. IX 1. rész: A szökés. Ism. 10.35 Egy másik bolygó Animációs film 10.45 Hírek 10.50 Egy hét fordítva Csehszlovák tévékomídia A férj meg van győződve arról, hogy a házimunkát lényegesen gyorsabban és jobban el lehet végezni, mint ahogyan azt élete párja csinálja. Felajánlja feleségének, hogy egy hétre cseréljenek szerepet . . . 11.30 Johnny Halliday vendége A Beach Boys együttes Francia zenés film. Ism. 15.00 Képújság 15.05 A közönségszolg. tájékoztatója 15.10 Reklám 15.15 A magyar ökölvívó­bajnokság döntői Közv. a Nemzeti Sportcsarnokból 16.30 Nézzük együtt 16.55 Reklám 17.05 Elmebajnokság Egri János műsora 17.45 Betűreklám 17.55 Hírek 18.00 Delta Tud. híradó 18.25 Reklám 18.35 Tv-torna 18.40 Esti mese 18.50 Reklám 19.00 A Hét 20.05 Zenélő filmkockák Ének az esőben Am. film (1952., feliratos) 21.15 Áruházak ajánlata 21.50 Budapesti Művészeti H te'­­Szép Szó Vészi ifidre — írásai tükrében A műsor az fró életét és küzdelmes pályáját vázolja' fel, írásai tükrében. 22.40 Hírek 22.45 Himnusz TELEVÍZIÓ 2. 18.10 Képújság 18.15 Egy szó, mint száz Nyelvi fej törő játék 118.55 Olaszország a természet­­búvár szemével 19.40 ..Bokrétát kötöttem . . .” Simándy József népszerű magyar dalökat éneke! 20.05 Philemon és Baucis Tv-film Déry Tibor müveiből. Ism. 20.55 Holland kulturális hónap Néha a tenger a győztes Holland dok.-film 21.45 Telesport 22.15 Képzőművészeti technikák A szövés. Osztrák kisfilm 22.30 A Hét. Ism. 23.35 Képújság SZLOVÁK TV 1. műsor: 8.30 Gyerekeknek 10.40 Mi, mindannyian, iskola­­kötelesek 11.45 Honv. magazin 12.00 Biciklicross 19.30 Katonák­ról 13.50 Lóverseny 16.06 Jarmila Sulakova énekel 16.20 Fekete ki­rály halála 18.20 Esti mese 18.30 —19.10 Zenés műsor 19.30 Híradó 20.05 A harmadik emelet 21.10 Irodalmi műsor 22.10 Sporthíradó 22.25 Irodalmi klub 23.15 Sakk 2. műsor: 10.00—11.55 Inter Bratis­lava—Slovan Bratislava labda­­rúgó-mérk. 16.00 Sportvetélkedő 17.10 Műsorajánlat 17.40 Séta az Operában 18.30 Bizalmas levelek 19.00 Üdvözlőlap Algervéból 19.10 Esti mese 19.30 Híradó 20.00 Ze­nés. szórakoztató műsor 20.40 Afrika 21.10 Híradó 21.30 Egész egyszerű történet (film) JUGOSZLÁV TV I. műsor: 9.00 Magyar nyelvű faluműsor 10.30 Hírek 10.35 Va­sárnap délelőtt gve-ek’knek 12.00 Mezőgazdasági műsor 13.00 Jó napot, Jugoszlávia! 14.00 Kis koncert 14.15 Doktor Who 15.15 Napirend nélküli találkozás 17.15 J. Ford filmjeiből. A vezető 18.55 Rajzfilm 19.30 Tv-napló 20.00 Utazás Vucjákba 21.00 Sport­szemle 21.45 Tengerek, emberek, partok 22.15 Tv-napló 2. műsor: 15.25 Jug. kézilabda-bajn. 16.45 Komoly zene 18.25 Dok.-m. 19.10 Négy keréken 20.00 Afrika 21.15 Malou 22.00 Költészet SZOVJET TV 8.00 A hazámat szolgálom! 9.00 Zenés műsor 9.30 Világutazók klubja 10.30 ZenebiRik 11.00 Fa­lusi óra 12.00 Egészség 12.45 Hí­rek 12.50 Dok.-film Buenos Aires­­ről 13.45 Iván Moszkvin filmsze­repei 15.10 Emil Gilelsz hangver­senyei 16.00 Nemzetközi pano­ráma 16.45 Gitárhangverseny 17.45 Hírek 17.50 Mi, alulírottak (tv-film, 1. rész) Közben: 19.00 Híradó 21.00 Labdarúgószemle 21.30 Hírek 21.40 Estétől délig (2. rész) 22.46 D. Tuhmanov zene­szerző estje KOSSUTH RÁDIÓ 8.25 Énekszóval, muzsikával 9.00 Budapesti Művészeti Hjtek 9.44 Gyermekkórusok 10.10 Évszázadok mesterművei 11.00 Gondolat—jel 12.15 Nemzetközi magazin 12.45 Bajor Nagy Ernő írása 12.55 Népdalkörök 13.20 Mit üzen a Rádió? 14.10 Művészlemezek 15.00 Rádiójáték 16.05 Spanyol gitárzene 16.18 Komoly zene 17.00 Csodálkozunk, tehát vagyunk . . . 17.30 Komoly zenei lemezlovas 18.40 Rádiószínház 20.14 Nótafelvételek 20.23 Operaközv. 23.49 Kürtmuzsika 0.15—4.20 Éjfél után PETŐFI RÁDIÓ 9.05 Ruttkai Éva 10.00 Földön, vízen, levegőben 11.10 Vasárnapi koktél 0 12.03 Jó ebédhez szól a nóta 0 13.05 Mit hallunk? 13.30 Versek 14.00 Mesejáték 14.52 Gyermekjátékdalok 0 15.05 Táskarádió 16.00 Poptarisznya 0 21.05 Társalgó 22.30 Julio Iglesias ének-’ 0 23.10 Kellemes pihenést! 0 0.15—4.20 Éjfél után 0 3. MŰSOR 8.11 Operafelvételek 0 9.10 Bach-toccaták 0 10.00 Üj zenei újság 0 11.00 Szimf. zene 0 12.20 Könnyűzene 0 13.15 Operarészletek 0 14.10 Dzsessz 0 14.55 Üj lemezeinkből 0 16.12 Nemzetközi Rádió / tem 16.42 Versek 17.02 Kamarazene 0 17.40 Operettrészletek 0 18.30 Szerbhorvát nyelvű műsor 19.05 Német nyelvű műso 19.35 Zenekari muzsika 0 29.21 Diszkotéka 0 21.20 Cliff Richard összes felvétele 0 22.00 Üj lemezeinkből 0 22.33 Rádiószínház 0 23.15 Toronyzene 0 Budapesti színházak Állami Operaház: Cosi fan tut­ié (de. 11, Failoni béri. l.). Ba­lettest (7, Harangozó bérlet 1.), Zeneakadémia: MÁV Szimfoni­kusok hangversenye (fél 8 Hangv. szoc. br. I.), Pesti Vi­gadó, Kamaraterem: Az Uru­guay Keleti Köztársaság Nagy­­'követségének hangv. (7), Nem­zeti Színház: Olympia (de. 11). Tizenkét dühös ember (7). Vár­színház: Magyar Électra (de. 11). Tartuffe (7), Katona József Szín­ház: Galócza (du. fél 3), Stílus­gyakorlat (7), Vígszínház: A ba­lek (7), Pesti Színház: Arzén és levendula (du. fél 3), Kőműves Kelemen (7), Józsefvárosi Szín­ház: Toronyóra lánccal (de. fél 11, du. fél 3), Thália Színház: Casanova (7). Radnóti Miklós Színpad: Mesélő kert (de. 11), Ami a szerepeimből kimaradt (7), Arany JáTíds Színház: Hol­land vendégjáték (du. 3,. 7), Fő­városi Operettszínház: A’mosoly országa (du. fél 3. Sárdy béri. 1.. este 7. Honthy Hanna bérlet 1.), Madách Színház: Szent B°r­­talan nappala (fél 3). Egy ló­csiszár virágvasárnapja (fél 8). Madách Kamara: Ki van a ké­pen? (du. fél 3). Páratlan páros (7), Reflektor Színpad: Hamu­pipőke (de. fél 11, az Olymoia moziban). «on írógépünket. n,kus írógép «asse lei,a javító»«*'«1'“ atás. ,ftben szállítani itrov tér 1*­Alternatív Nobel-díjak Stockholmban pénteken köz­zétették az idei alternatív Nobel-díj kitüntetettjeinek névsorát. A 250 ezer svéd ko­ronával járó díjat Alice Ste­wart brit és Rosalie Bertell kanadai kutatók 'kapták a kis erejű radioaktív sugárzás veszélyeinek kutatásáért. A kitüntetettek között van Evaristo Nugkuang, az ama­­zonasi indiánok jogaiért küz­dő perui polgári jogi harcos, valamint az indiai Ladakh ökológiai Fejlesztő Csoport, amely a napenergia haszno­sítása terén végzett kutatá­saiért kapott alternatív No­­bel-díjat. Tiszteletdíjjal ju­talmazták Robert Junk oszt­rák jövőkutatót. Az alterna­tív Nobel-díjjal korunk problémáinak megoldásával foglalkozó személyek vagy szervezetek tüntethetők ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék