Népszava, 1986. december (114. évfolyam, 282–307. sz.)

1986-12-01 / 282. szám

Világ proletárjai,egyesüljetek!­­ ■ hétfő, 1986. december 1. h­i 14. évfolyam, 202. szám ■ ára­­,86 forint A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Hét végi­­n országszerte iskolákért, alapdíjasokért, exportcélokért A termeléskiesést pótolták Zalaegerszegen Ezen a hétvégén is az ország több vállalatánál, üzemében tartottak kommunista mű­szakot. A miskolci December 4. Drótművekben a reggeli munkakezdéskor a gyár több mint ezer fizikai dolgozója állt a munkapadok, munka­­gépiek mellé, hogy a szabad­napon végzett termelőmun­kával is segítse az exportfel­adatok teljesítését. A kom­munista műszakon végzett munka bérének egy részét a miskolci iskolák számítógé­pes programjára fordítják, a többit a vállalati szociális alapba fizetik be. Ebből első­sorban a vállalati dolgozók lakásépítését támogatják. A Budapesti Húsipari Vál­lalatnál 1800-an dolgoztak, a karácsonyi ünnepiekre forga­lomba kerülő füstölt húsáru alapanyagát készítették elő, keresett töltelékárukat gyár­tottak, és hozzáláttak az üzemrészek év végi csinosí­tásához, takarításához is. A munkáért járó 400 ezer fo­rintot az üzemi nyugdíjasok segítésére, illetve a vállalati üdülő korszerűsítésére aján­lották fel. Kommunista műszakot tar­tottak a Kőbányai Textilmű­­vek zalaegerszegi gyárában és annak Mihályié­­községben működő telepén is. A szabad­napion végzett munkával is igyekezték pótolni azt a ter­meléskiesést, amelyet a tel­jes leállás nélkül végrehaj­tott műszaki fejlesztés — ne­vezetesen a régi gépiek le-, illetve a korszerű új gépek beszerelése miatti kényszer­­szünet l­akozott. A most szőtt anyagokat — hasonlóan a hétközben készítettekhez — Angliéba, az NSZK-ba és a Szovjetunióba exportálják. Szombaton megkeresett béré­nek felhasználásáról később dönt az idén második kom­munista műszakját tartott kollektíva. Az idei utolsó vasárnapi paprikás műszakot a szegedi Fűszerpaprika Termesztési Tájkörzetben tartották, ahol öt mezőgazdasági nagyüzem­ben éj­jel-nappal szárították az ősszel leszüretelt termést. A megszárított és összezú­zott paprikát korszerű, kli­­matizált tárolóhelyeken tart­ják egészen addig, amíg a termés a szegedi központi őr­lőmalomba nem kerül, így a híres fűszer minősége sokkal jobb, mint régebben volt, amiikor ágasokon, vagy­ a há­zak falára aggatva, az időjá­rásnak kitéve tárolták a pap­rikafüzéreket. A hét pihenőnapját munkával töltötték a Goldberger Textilművekben. A november 29-én megkere­sett pénzt a vállalati és gyári üdülők felújítására használják, és jut belőle lakásépítésre is. MTI Fotó : E. Várkonyi Péter felvétele Az őszi mélyszántás finisében Exportálnak a konzervgyárakból • Esőre várnak a kalászosok November is elmúlt. A me­zőgazdasági őszi munkák lé­nyegében befejeződtek. A határokban már csak szántó traktorokat látunk. Az or­szág több megyéjében ér­deklődtünk, hol tartanak a szántással, milyen körülmé­nyek között végzik a mun­kát. Informátoraink elmond­ták: az eső nélküli időszak egyrészt lehetővé tette, hogy folyamatosan szántsanak, másrészt a kőkemény talaj nehezítette a munkát, így is országosan már 85 százalék­nál tartanak. A Dunántúlon, ahol viszont kaptak csapadé­kot, könnyebb vol a talaj megmunkálása, már 90 szá­zaléknál járnak. A rossz talajállapot elle­nére azonban a traktorosok mindenütt igyekeztek ala­pos, jó munkát végezni, ezt a szépen elmunkált táblák bizonyítják. Felhívják a fi­gyelmet arra is, hogy mi­lyen sok erőfeszítés, szakmai tudás van eme eredmények mögött. Decemberben min­denütt elkészülhetnek az őszi mélyszántással. Befejeződött már a cukor­répa szedése is. A gyárak teljes kapacitással dolgoznak. A répát általában behordták a rakodóterületekre, de sok helyen a szokásos módon, a táblák szélén is prizmázták a termést. Most ezekről a helyekről is hordják a répát a gyárakba. A jelek azt mu­tatják, hogy a legtöbb cukor­gyárban még az idén befeje­zik a feldolgozási kam­pányt. Csak néhány gyár­ban húzódik át a munka a következő évre. A konzervgyárakban is teljes erővel folyik a feldol­gozás, és ütemesen halad az export is. Mindenütt érdeklődtünk a táblák szélén is prizmázták a termést. Most ezekről a kalászos vetések állapotá­ról, mert köztudott, hogy az ország jelentős részén, így Szolnok, Hajdú-Bihar, Csongrád, Bács-Kiskun me­gyékben és Békés megye egyes részein szárazság ural­kodik, legfeljebb 1—2 mm eső hullott az elmúlt hóna­pokban. Ezekben a megyék­ben a legkritikusabb hely­zetben az árpa van, mert több helyen szeptember óta — amikor vezettek — nem kapott csapadékot a föld, és így a talajba került mag csírázni sem tudott. Máshol gyengén indult a kelés. Dunántúl legtöbb részén kaptak csapadékot a földek, és jó körülmények alakultak ahhoz, hogy kikeljenek a ka­lászosok. A Duna—Tisza kö­zén is volt annyi eső, hogy csírázásnak és növésnek in­duljon a mag. Mindez azon­ban kevés. Az ország nagy területén szárazság van, eső­re várnak. L. V. A Debreceni Állami Gazdaságban almatermesztésre és annak ipari feldolgozására szakosodtak mti Fotó : Oláh Tibor felvétele Befejezte munkáját xxixt­a Megújhodott Lengyel Szakszervezetek kongresszusa ismét Alfred­ WiWwifiVaot rátrtsztották az OPZZ elnökévé Zsebesi Zsolt, az MTI tudó­sítója jelenti. A szakszervezeti program elfogadásával vasárnap Var­sóban befejeződött a Megúj­­hodott Lengyel Szakszerveze­tek kongresszusa ; záróbeszé­det Alfred Miochowicz, a Len­gyel Szakszervezetek Orszá­gos Megállapodása (OPZZ) újonnan választott elnöke mondott. Szombaton négyórás vita bontakozott ki a szakszerve­zetek alapszabályzata fölött, mivel pénteken nem sikerült minden javasolt változtatás­ban dűlőre jutni. Végül is a kongresszus úgy határozott, hogy továbbra sem ruházza fel olyan jogkörrel, amelynek alapján az valamennyi részt­vevő szervezetre érvényes döntéseket hozhat. Erre csak a valamennyi szervezettel lefolytatott konzultáció után kerülhet sor. Kisebb jelentő­ségű esetekben — amikor a szakszervezeti vezetés gyors reakciójára van szükség — lehetséges lesz állásfoglalá­sok közzététele országos kon­zultáció nélkül is. Az új alap­­szabályzat értelmében az OPSZ vezetői legfeljebb nyolc évig tölthetik be funk­ciójukat, azaz csak egyszer választhatók újjá. Arról is döntés született, hogy az OPZZ elnöke és elnökhelyet­tesei e megbízatásukkal együtt nem lehetnek egyben valamely országos szakszer­vezet vezetői is. A szombati döntés értelmében az OPZZ a lengyel szakszervezeti moz­galom kizárólagos képviselő­je. A lengyel törvények sze­rint a kilenc ellenszavazattal és 42 tartózkodással elfoga­dott új alapszabályzatot még az illetékes bíróságnak is jó­vá kell hagynia. A kongresszushoz kapcso­lódó esemény volt szombaton a tanácskozásra érkezett kül­földi vendégek részvételével a varsói Ursus Traktorgyár­ban megrendezett békenagy­gyűlés, amelyen részt vett és felszólalat Ibrahim Zakaria, a Szakszervezeti Világszövet­ség főtitkára. Ugyancsak szombaton is­mét Alfred Miodowiczot vá­lasztották az OPZZ elnökévé. Miodowicz, aki 1984-től, a szakszervezeti szövetség meg­alakulása óta töltötte be ezt a tisztséget, további négy évig marad tisztségében. A vasárnapi zárónapon fel­szólalt Zbigniew Messner kormányfő is. A kormányfő beszédének nagy részét gazdasági kérdé­seknek szentelte, de foglalko­zott a kormány és a szak­szervezetek viszonyával is. Leszögezte, hogy a jelenlegi együttműködés további töké­letesítésre szorul. Jelentős eredmény, hogy a kormány rendszeresen találkozik a szakszervezetek képviselői­(Folytatás a 2. oldalon) Pécsett a hét végén, szombaton adták át a most felújított és Európában egyedülálló klimatizált, térben elhelyezett, időszámításunk utáni IV. századból való keresztény emléktemplomot, amelynek festett sírtamléjéban három-három mrtttag is van. A faltárás és a rekonstrukció egyaránt dr. Fülöp Fsreet látási és dame Kim Árpád felvétele Súlyos harcok Libanon minden frontján Fodor György, az MTI tudó­sítója jelenti: Vasárnap hajnal óta Liba­non minden frontján teljes erővel dúl a síita Amal-moz­­galom és a palesztinok közöt­ti háború. A Damaszkuszban folyó politikai egyezkedések zsákutcába jutottak, a Szíria által támogatott Palesztinai Nemzeti Megmentési Front — amely eddig Arafat ellen­feleit tömörítette — most tel­jes egységben cselekszik a PFSZ V. B. elnökével. Szíriá­ra — az ellene Nyugat-Eu­­rópában folyó kampány mel­lett — mind nagyobb nyomás nehezedik az arab világ ré­széről, hogy tegyen valamit az összecsapások megfékezé­sére. Libanonban a paleszti­nok fokozatosan elveszítik eddigi híveiket. Huszein Hu­­szeini, a parlament (síita) el­nöke szerint az ország élet­halál harcot vív. Katami kor­mányfő pedig ismételten fi­gyelmeztette a palesztinokat: Palesztina felszabadításához nem Dél-Libanonon keresztül vezet az út. A „táborok háborújának” újabb fordulója két hónap­pal ezelőtt kezdődött és hét napja, hogy a palesztin erők nagy erejű ellentámadást in­dítottak Dél-Libanonban és a Bejrút melletti palesztin tá­borok környékén. Vasárnap éjfél óta Nyugat- Bejrút mellett ismét kiújul­tak a harcok. Az Amal azzal vádolja a palesztinokat, hogy el akarják foglalni Nyugat- Bejrútot. A harcokban tüzér­ségi nehézfegyvereket, harc­kocsikat és kézifegyvereket egyaránt bevetettek. Szom­baton a hírek szerint a Bej­rút környéki hegyekben állo­másozó palesztin tüzérség is lőtte az Amal állásait. Magduse dél-libanoni vá­roska elpusztult a harcokban, környéke azonban még min­dig palesztin kézben van, bár ezt az Amal cáfolja. Rasidije, Tyr melletti tábort az Amal két hónapja tartja ostrom alatt. Az elmúlt 24 órában több mint negyven ember meg­halt, a sebesültek száma meghaladja a százat. Dél-Li­­banonban tízezer palesztin kényszerült elhagyni lakóhe­lyét. Célratörő bgágaság Egy mérnök csak akkor­­ érdemli meg a diploma- s­zót, ha soha egyetlen­­ pillanatra sem felejt el­­ gondolkodni. Miért zöld a bohóc könnye? Azokat az embereket, ISS akik általam jelennek meg a vásznon — én te­remtettem. Leoni­ónak adtam a hangom Egy idő után azt vettem­­ észre, hogy az emberek­­ kezdik tisztelni ezt a | leend­ót (írásaink a 9. oldalon.) | vasárnapig

Next