Népszava, 1987. február (115. évfolyam, 27–50. sz.)

1987-02-02 / 27. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Gazdaságunk bizonyítványa Az iskolákban lezárult az első félév, a gyerekek most vi­szik majd haza a bizonyítványukat. Lesz olyan, aki büsz­kén mutatja meg otthon az ötöseit, és bizonyára lesz­nek olyan diákok is, akik a legszívesebben eldugnák va­lahová a rossz jegyektől hemzsegő félévi értesítőt. De mi, felnőttek is kaptunk most egy bizonyítványt, a Központi Statisztikai Hivatalnak a mögöttünk ha­gyott esztendő gazdasági fejlődését értékelő jelentése nem éppen jeleseket adott. Mégsem dughatjuk el, még­sem hallgathatunk róla szemérmesen. Sőt, el kell olvas­nunk, és szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a ma­gyar gazdaság teljesítménye — a gyengén sikerült 1985-ös esztendő után — tavaly sem volt kielégítő. A tervben kitűzött célokat egyetlen ágazat sem tudta elérni, s 1986- ban is tovább tartottak azok a folyamatok, amelyek a gazdasági növekedés lelassulásához és ugyanakkor a fo­gyasztás megalapozatlan növekedéséhez, ezzel a belső és a külgazdasági egyensúly romlásához vezettek. A szembenézés célja azonban nem az önmarcangolás. Hanem az, hogy elgondolkozzunk: mi mindenben kell változást elérnünk — a gazdaságirányítástól a vállalati és az egyéni teljesítményekig —ahhoz, hogy végre egész­séges fejlődésnek induljon a magyar gazdaság. Mert pél­dául az ipari termelés 1,8 százalékos növekedését, vagy a bruttó nemzeti termék 1 százalékos és a nemzeti jöve­delem félszázalékos többletét a legnagyobb jóindulattal is nehéz igazán fejlődésnek minősíteni. A gyenge bizonyítvány okai egyebek mellett abban ke­resendők, hogy iparunk és mezőgazdaságunk a jelenlegi termelési szerkezetben valószínűleg nem is tudott volna a mostaninál erőteljesebb növekedést elérni, mert nem volt képes több olyan portékát produkálni, amit — meg­felelő jövedelmezőséggel — el lehetett volna adni a pia­con. És a jövőben sem a silány, az igényes vevő számára elfogadhatatlan áruk tömegének bővítése a cél. Ez nem vezetne sehova. Sokkal inkább arra van szükség, hogy érvényesüljenek a szelektív fejlesztés immár sokszor megfogalmazott követelményei, hogy oda összpontosul­janak a gazdaság erőforrásai — a tőke, a munkaerő —, ahol a növekedésnek értelme van. Mégpedig onnan, ahol inkább csak fogyasztják, pazarolják a nemzeti jövedel­met. Marad persze a kérdés: ki döntse el, melyek a fejlesz­tendő, és melyek a visszafejlesztendő területek? Hogyan érjük el azt, hogy a tőke és a munkaerő a megfelelő irányba mozduljon el? Nos, a döntésnek elsősorban ma­gában a gazdaságban kell megszületnie. A vállalatoknak kell a piacon olyan helyzetbe kerülniük, amely kikény­szeríti, de egyúttal kifizetődővé is teszi az életképes dön­téseket, a jól megválasztott fejlesztési területeket, és amelyben a nem megfelelő"­teljesítményből nem lehet megélni. Ha a gazdaság természetes hajtóerőit az eddiginél kö­vetkezetesebben engedjük érvényesülni, ha a gyenge tel­jesítmények nem élveznek védelmet a kitörni képes vál­lalatok fejlődésének visszafogása árán, ha előbbre tu­dunk lépni a vállalati és egyéni jövedelmek következetes, teljesítmény szerinti differenciálása felé, ha sikerül meg­teremteni a kollektívák hosszú távú érdekeltségét, akkor ez a bizonyítvány jövő ilyenkor jobb is lehet. Ehhez azonban mindenkinek másképp kell dolgoznia. A gazdaságirányítástól a tervezőasztalokon át, egészen a munkapadokig. Flanek Tibor A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Tanácskozott a XI. arssáffos békekonferencia. Élni és alkotni csak békében lehet A számvetés és az előre­tekintés jegyében tanács­kozott szombaton az Épí­tők Rózsa Ferenc székházában a XI. orszá­gos békekonferencia. A tanácskozás elnökségé­ben foglalt helyet Németh Károly, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt főtitkár­­helyettese, Csehák Judit, a Minisztertanács elnök­helyettese, Baranyai Ti­bor, a SZOT főtitkára, to­vábbá jelen voltak a Ha­zafias Népfront, a Kom­munista Ifjúsági Szövet­ség és más társadalm­ és tömegszervezetek, a kul­turális és a tudományos élet, valamint az egyhá­zak jeles képviselői. . A konferencia résztvevőit Sztanyik B. László, az Or­szágos Béketanács elnöke üdvözölte. Megnyitójában megemlékezett az OBT-nek a legutóbbi békekongresszus óta elhunyt tagjairól, s kö­szöntötte az OBT új tagjait, illetve tiszteletbeli tagjait. Hangsúlyozta, hogy az el­­múlt években, a békemozga­lom ereje világszerte tovább növekedett, s ma már min­denütt számottevő tényezője a háborús veszély elhárítását célzó kezdeményezéseknek, a világbéke megőrzésének. Rámutatott, hogy tovább kell erősíteni az értelmiség bé­kemunkáját, mind több tu­dóst, pedagógust és művészt kapcsolva be ebbe a tevé­kenységbe, hiszen a békemoz­galom értelmiségi aktivistái érzékletesen, meggyőző erő­vel tudják bemutatni az atomháború fenyegető veszé­lyét. A tanácskozás elnöksége Szovjet szakszervezetek Országos vitára bocsátották az új szerv­ezetiszabályat-tervezetet A Trud, a szovjet szakszer­vezetek központi lapja va­sárnap teljes terjedelmében közölte a szovjet szakszerve­zetek új szervezeti szabály­zatának tervezetét. A Szov­jet Szakszervezetek Központi Tanácsa­ Elnöksége által jó­váhagyott tervezetet ezzel or­szágos vitára bocsátották. Mint a Trud rámutat, a szervezeti szabályzat javasolt módosítása összhangban van az SZKP XXVII. kongresz­­szusán megfogalmazott kö­vetelményekkel. A változta­tások a szakszervezeten belü­li demokrácia további elmé­lyítését, a fegyelem és a szervezettség erősítését, a szakszervezeti tagok politikai aktivitását hivatottak előse­gíteni. A vita tapasztalatait és az esetleges kiegészítéseket a szovjet szakszervezetek feb­ruár utolsó hetében összeülő XVIII. kongresszusán összeg­zik, amikor is az új szerve­zeti szabályzatot végleges formájában elfogadják. Munkával töltötték a hét végét Rendkívüli műszakokon pó­tolták a hét végén a zord idő okozta termeléskiesést a szénbányászok. Vasárnap is termeltek a Veszprémi Szén­bányák Vállalat dolgozói A nagyalföldi olajmezőkön szombaton és vasárnap a nagy hidegben is szünet nél­kül dolgoztak az olajbányá­szok. A meteorológiai előre­jelzés figyelembevételével a Dél-alföldi Gázszolgáltató Vállalat szeged-algyői pro­pánbutángáz-palackozó üze­mében hétvégi pótműszakot tartottak. Az Ikarus székesfehérvári gyárában két műszakban csaknem négyezren dolgoz­tak. A Pápai Textilgyárban a vállalat több mint kétezer dolgozója vett részt — há­rom műszakban — a szabad­napi munkában. A Kecske­méti Konzervgyárban szom­baton angol megrendelésre csomagolták a dzsemeket. A MÁV 10 ezer kocsit biztosí­tott, s így több mint 300 ezer tonna áru jutott rendeltetési helyére szombaton és vasár­nap. (Az Ikarusban készült riportunk a 7. oldalon talál­ható.) Lent és fent­­ alvázvédelem és csuklósbusz-szerelés szombaton az Ikarusban T. Balogh László felvételei it Alt ALLÁS MIKLÓS Minden cselekvő emberre s­zimítunk Vitaindítójában Barabás Miklós, az Országos Béketa­nács főtitkára hangsúlyozta: nagy változások jellemzik az előző békekonferencia óta eltelt időszakot. Olyan lesze­relési program született, amely az ezredfordulóra az egész világot, annak minden szögletét meg kívánja szaba­dítani az atomfegyverek ter­hétől. Moszkva mellett Genf, Budapest, Stockholm és Reykjavik neve jelzi a ked­vezőbb nemzetközi légáram­latot. Ebben a jó irányú és felgyorsult mozgásban vált napjainkra nemzetközileg is elfogadott követeléssé az atomfegyverek megsemmisí­tése, az űrfegyverkezés meg­akadályozása. Ugyanilyen (Folytatás a 3. oldalon) Afganisztán és a Szovjetunió már megállapodott a csapatkivonásokról A szovjet csapatok azonnal kihagyják Afganisztánt, mint megszűnik az ellen­­orradalm­árok külföldi kato­­nai segélyezése — jelentette k Nadzsib, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt fB­őtitkára. A Hindustan Times című idiai lapnak adott nyilatko­ztában az afgán vezető hangsúlyozta: a népi kor­­mány arra is biztosítékokat kíván kapni az ellenforra­­dalmárok pártfogóitól, hogy beavatkozásukat az afgán belügyekbe később, az esetle­ges megegyezés és az azt kö­vető szovjet csapatkivonás után sem újítják föl. Hang­súlyozta, hogy az afgán népi fegyveres erők saját erejük­ből is képesek uralni a belső helyzetet, ha fegyveres ellen­feleik nem kapnak támoga­tást külföldről. Mint mondta, a kabuli vezetés e hónapban, Genfben, az afgán—pakisztá­ni megbeszéléseken részlete­sen ismerteti álláspontját a szovjet csapatok kivonásá­nak feltételeiről és időrend­jéről. Hozzáfűzte, hogy az Afgán Demokratikus Köztár­saság és a Szovjetunió már megállapodott az említett kérdésekben. Kétmilliárd forint értékű áru a pultokon A ruházati kereskedelem az idén is megrendezi a hagyo­mányos tél végi kedvezmé­nyes vásárt, amely ezúttal 2-től 14-ig tart. Az­­ország Centrum-ár­u­há­­zaiban összesen 400 millió fo­rint értékű áruval várják a vásárlókat, s mivel az idei kemény télen a meleg holmik nagy része már elkelt, a vá­sári áruk jelentős része újon­nan beszerzett termék. Is­mét megnyílik a BNV 24-es pavilonjában az ideiglenes árusítóhely, itt 50, de ese­tenként 60 százalékkal is ol­csóbbak lesznek a kabátok, pulóverek, csizmák, szoknyák és blúzok. A pavilon febru­ár 2-től 15-ig hétköznap 11- től 18 óráig, szombaton és vasárnap 9-től 15 óráig tart nyitva. A Skála-Coop vásári áru­alapja eredeti áron 640 mil­(Folytatás az 5. oldalon)

Next