Népszava, 1987. április (115. évfolyam, 77–101. sz.)

1987-04-01 / 77. szám

proletárjai, egyesüljetek Világ K1­NT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Felavatták a TVK új műanyaggyárát Lázár­r Gyuryt, ám­elii féteelár János leíve­letét a wiftyi kombinát előtvonárnőik A feninvárosi Tiszai Vegyi Komb­inátban Lázár György, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszter­­tanács elnöke kedden ünne­pélyes külsőségek közepette felavatta a nagyüzem új lé­tesítményét, a lineáris poli­­etiléngyárat. Az új üzem készárucsarnokában megtar­tott avatóünnepségen Pintér Imre, a TVK pártbizottságá­nak titkára köszöntötte a gyár építésében és felszere­lésében részt vevő mintegy félszáz vállalat képviselőit és a megjelent vendégeket, kö­zöttük Fejti Györgyöt, a Borsod megyei pártbizottság első titkárát, Ladányi Józse­fet, a megyi tanács elnökét, Kapolyi László ipari minisz­tert, Ryozo Mogit, Japán bu­dapesti nagykövetét, vala­mint a beruházás tervezésé­ben és kivitelezésében jelen­tős részt vállaló japán és amerikai cégek vezetőit. Az új gyár a magyar be­ruházási gyakorlatban rend­kívülinek számító mun­ka­­üzemben, az eredetileg ter­vezett 35 helyett 28 hónap alatt, a költségelőirányzat betartásával készült el. A beruházás megvalósításában részt vevő hazai vállalatok közül a legjelentősebb mun­kálatokat a többi között a Vegyiműveket Építő és Sze­relő Vállalat (Vegyépszer), a 31. Sz. Állami Építőipari Vál­­l­­alat, valamint a Gyár- és­ Gépszerelő Vállalat végezte. A gyáravattón Huszár An­dor, a TVK állami díjas ve­zérigazgatója tett jelentést a Minisztertanács elnökének a beruházás elkészültéről. El­mondta, hogy a próbaüzeme­lést a tervezettnél hét hó­nappal korábban kezdhették meg, s az új gyár a sikeres próbaüzem után már folya­matosan termel. A beruházás 5,3 milliárd forintba került, ami 300 millióval kevesebb a tervezettnél. Az avatás idő­pontjáig 64 ezer tonna lineá­ris polietilént készítettek, s ennek jelentős részét expor­(Folytatás a 3. oldalon) Lázár György gratulál Huszár Andornak MTI Fotó : Wéber Lajos felvétele Túlteljesítette tervét a szénbányászat Elismerésre méltó ered­ménnyel zárták az első ne­gyedévet a hazai szénbányák. A tervezettnél 220 000 tonná­val több, összesen 5 millió 870 ezer tonna szenet ter­meltek januártól március vé­géig A túlteljesítés okait ele­mezve a szakemberek első helyre teszik azt, hogy Ta­tabánya kivételével vala­mennyi bányavállalat — az év eleji nehézségek ellenére is — ütemesen termelt. Kü­lön kiemelik a dorogi és a mecseki bányászok helytál­lását. Újabb mérföldkő az űrhajózásban. Csillagászati modul kering a Föld körü­! Az űrrepülésben mérföldkö­vet jelentő új űrberendezést, a szovjet Mir űrállomáshoz csatlakoztatható modulok el­ső egységét juttatták Föld körüli pályára kedden a Szovjetunió­ban. Az asztrofizikai és más tudományos kísérletek vég­rehajtására kifejlesztett Kvant elnevezésű kiegészítő egységet nagy teljesítményű Proton hordozórakétával küldték a világűrbe. .4 11 tonna súlyú modult néhány nap múlva kapcsolják a Mir űrállomáshoz. A szovjet űr­állomást eleve úgy tervez­ték, hogy a világűrben to­vábbépíthető az adott tudo­mányos kutatások szükségle­tei szerint. A Mirhez egyide­jűleg összesen hat különféle űrobjektum kapcsolható. Az 5,8 méter hosszú és 4,1 méter átmérőjű modul fe­délzetén található egy labo­ratórium, a tudományos be­rendezéseknek helyet adó kabin, valamint egy zsilip­kamra. A Mug?tu Acinerupyárfcan különleges keménysége, titán­­'Aftjrjl fcswjiwtá fúrok gyártása- kezdték meg. Szűknek az ■vs-ftaduitin fcéHiwc¿T!»9­'9*a a hagyományos gyomacél­­fttúráknak. SsweSt a hknek m ad különös jelentőséget, key a fúrók atapansogát, a gyorsa«*«, tőkés orsiágokfeá! ün- A tfttjinftrk bevor:crt fakót Vav-steöb importot H­ajnéwfek s.'szszómocíióst len szükségessé. A Megyer­iHeterttgyár a második félévtől «sör annyi­lyen­­tisztségű iCeát gyárt, hogy *nte» az 3iv.es fonói igényt képes röelé­­gítenii A már megélezett csigafúrók sorra potyognak ki a gépből * Trapolcsányi Éva felvételei Ez a teljesen automata masina évente kétmillió csigafúró éle­­­­zését végzi el, úgy, hogy csak tölteni kell Szovjet—brit n­yeg snvgállapod­áso­kat írtak alá Kormányfői megbeszélések - Margaret Thatcher sajtóértekezlete A szovjet—brit gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok­ról folytatott részletekbe me­nő eszmecserét kedden Moszk­vában Nyikolaj Rizskov szov­jet és Margaret Thatcher brit miniszterelnök. A Kremlben tartott hiva­talos megbeszélésen Nyiko­laj Rizskov hangsúlyozta, hogy kölcsönös jóakarattal és közös erőfeszítésekkel je­lentősem növelhető a szovjet —brit kereskedelem. Ezzel kapcsolatban a szovjet kor­mányfő felhívta Margaret Thatcher figyelmét azokra az akadályokra, különféle kor­látozásokra és diszkriminatív intézkedésekre, amelyek Nyugat-Európában — így Nagy-Britanniában is — hát­rányos helyzetbe hozzák a szovjet kereskedelmet. A tárgyalásokon szovjet rész­ről hangsúlyozták, hogy a je­lenleg folyó szovjet—brit üz­leti tárgyalásokon csak úgy lehet tartós megállapodáso­kat elérni, ha a brit cégek nemzetközileg is versenyké­pes ajánlatokat tesznek szov­jet partnereiknek. Margaret Thatcher meg­erősítette: országa érdekelt a Szovjetunióval folytatott kereskedelem és gazdasági együttműködés erősítésében. Hozzátette, hogy kormánya hathatósan fog közreműköd­ni az e célt elősegítő intéz­kedések valóra váltásában. A két kormányfő megálla­podott azokban a gyakorlati lépésekben, amelyek előmoz­díthatják a kétoldalú árucse­re-forgalom növelését, a gaz­dasági kapcsolatok bővítését. A szovjet—brit együttmű­ködésről írt alá megállapodá­sukat kedden a Kremlben Eduard Sevardnadze szovjet és Geoffrey Bowe brit kül­ügyminiszter. Az ünnepélyes aláíráson jelen volt Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára, Margaret Thatcher brit és Nyikolaj Rizskov szovjet miniszterelnök. A két ország külügymi­nisztere kézjegyükkel látták el a Szovjetunió és Nagy-Bri­­tannia űrkutatási együttmű­ködéséről szóló, valamint a Kreml és a londoni minisz­terelnöki hivatal közötti köz­vetlen hírközlési összekötte­tés fejlesztését előirányzó kormány megállapodásokat. Eduard Sevardnadze és Geoffrey Howe aláírt egy memorandumot is, amely a két ország kormányainak kölcsönös egyetértését rögzíti a tájékoztatási, kulturális és oktatási együttműködés új irányait illetően. A két kor­mány a külügyminiszterek aláírásával hitelesített meg­állapodásban rögzítette, hogy Moszkvában, illetve Lon­donban kölcsönösen terüle­tet biztosítanak a két ország új nagykövetségi épületeinek felépítéséhez. Margaret Thatcher jelen­létében kedden Moszkvában, a Nemzetközi Kereskedelmi Központban ünnepélyesen megnyitották a brit—szovjet kereskedelmi kamara képvi­seletét. A több száz brit és több tucat szovjet céget tömörítő közös szervezet fontos szere­pet tölt be a két ország gaz­dasági kapcsolatainak fej­lesztésében. Nemrég megtar­tott 71. éves közgyűlésén megvitatták a kétoldalú gaz­dasági-kereskedelmi és mű­szaki-tudományos együttmű­ködés szélesítésének új lehe­tőségeit. Az avatóünnepségen mon­dott beszédében Margaret Thatcher felidézte a két or­szág közötti kereskedelmi (Folytatás a 2­. oldalon) A megállapodások aláírása után TELEFOTO — MTI Külföldi Képszerkesztőség Nyugdíjasok fóruma Ma — mint minden hónap el­ső szerdáján — lapunk 10— 11—12—13. oldalán jelentke­zik a Nyugdíjasok fóruma. Bemutatjuk a pándi művelő­dési házban működő nyugdí­jasklubot, a BKV nyugdíja­sainak életét, riportot köz­lünk a nyugdíjasok üdülésé­ről, beszámolunk Győr-Sopron és Hajdú-Bihar megye idősei­nek problémáiról. Látogatást teszünk a szombathelyi Vakok Állami Intézetében, és az or­szág közepén, Pusztavacson. Hírt adunk a brennbergi meg­újhodásról, portrét, köztünk a közlekedési rend önkéntes segítőjéről, egy nyugdíjas nyomdászról és egy postásról, bemutatunk egy arany­lakodalomra készülő házaspárt. Ismertetjük a szak­­szervezeti segélyezés lehetőségeit is. Magunkról írjuk címmel ezúttal is részleteket közlünk olvasóink leve­leiből és Kérdés—felelet cím alatt közérdekű kérdések­re válaszolnak az illetékesek. Végül ismertetjük a nyugdíjas-szabadegyetemi kurzusok áprilisi program­ját. :j:v **&?* tméf0 ms&bud foemt&i» ? és rzofeáitetás keretei**­* * SSfttWT-ia? ^jyuttmdköd- W, rteBCsaserenen folwerewaak, hol, tielyik üdülőben van aleg hely. Célunk, hogy a, SaSOT-üdití-ik valaenentiy! he­lyét seré** éven át végre igény«« a ez a kis servezeti tagság, nerouadjivak kihasználatlanul a lehetűséget. A adftW­­S egy bankban összesített szabad beutalókról lapunk 7. ol­dalán aduál­ részletet, tájék­?ztatást.

Next