Népszava, 1987. szeptember (115. évfolyam, 205–230. sz.)

1987-09-01 / 205. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! /97'V^ej^ ('iOf — 236 j ■ KEDD, 198­7. SZEPTEMBER 1. ■ 1­7 5.­ÉVFOLYAM, 20 5. SZtfM ■ A­R­A 1,80 FORINT 0 Életünk védelméért írta: Timmer József, a SZOT nemzetközi bizottságának elnöke Megdöbbenéssel fogadta a világ 1939. szeptember 1-jén a valamennyi rádióállomáson sugárzott hírt: Németor­szág fasiszta seregei orvul megtámadták Lengyelorszá­got, hamis ürüggyel átlépték határait. A hír hallatán va­jon hányan gondoltunk arra, hogy­ ez a világégés kezdete? A hitleri támadás célját és következményeit rövidesen megismertük: felbecsülhetetlen emberi értékek és életek pusztultak el. Az azóta eltelt közel fél évszázad arról tanúskodik, hogy az emberiség tanult a történelemből, tragédiájából, és eszét, erejét életének védelmére fordítja. Ennek is tud­ható ,de, hogy e fél évszázad alatt az itt és ott felvillanó, ma is tartó fellángolásokon kívül nem volt újabb világ­égés földünkön. Van, aki ezért hálából imát mond, van, aki tettre kész, és cselekszik. A volt, de a ma is meglevő veszély ellen, a nyugalom, a boldogulás eléréséért, bizto­sításáért. Az évek során azonban felerősödtek a kedvezőtlen irányzatok, még ha az utóbbi időben mérséklődtek is. A most folyó tárgyalások ellenére fokozódott a feszültség. Az Egyesült Államok reakciós körei a megegyezésre hajló szándékok hirdetése mellett a fegyverkezési verseny újabb, még erőteljesebb szakaszát idézték elő. Ezzel szemben a Szovjetunió, a szocialista országok szüntelen és tevékeny harcot folytatnak a nukleáris veszély és a fegyverkezési verseny ellen, a világbéke megóvásáért és megszilárdításáért. A háború vagy béke, a fegyverkezés vagy leszerelés problémája napjainkban is az államok politikájának sar­kalatos kérdése. A szakszervezetek érdekeltek e kérdé­sek pozitív és határozott megválaszolásában. Valameny­­nyi különböző irányú szakszervezet programjában szinte kivétel nélkül megtalálható a békéért való harc célkitű­zése. Milyen magatartást alakítsanak ki a szakszerveze­tek a béke védelmére, a háborús veszéllyel szemben, mi­lyen stratégiát és eszközöket alkalmazzanak a békéért folytatott harcban? Azzal, hogy szeptember elsejét nem­zetközi szakszervezeti békenapjává nyilvánította, a Szak­­szervezeti Világszövetség azt hangsúlyozza, hogy a bé­kéért és a leszerelésért vívott harc a szakszervezetek és nemzetközi szövetségeinek egyik központi gondja. A közelmúlt eseményei ismét igazolták, hogy az enyhü­lés, a leszerelés, a béke, a nemzetközi együttműködés po­litikája csak az egész világ népeinek, haladó és antiimpe­­rialista erőinek állandó harcával tartható fenn és erősít­hető. Amikor az emberiség harcban áll az éhínséggel, a fejletlenséggel, a szegénységgel, amikor erőteljesen küzd környezetének védelméért, a fegyverkezési hajsza további fokozódása mind elviselhetetlenebb teherrel ne­hezedik az emberek életkörülményeire és a nemzetközi politikai légkörre. Elkerülhető lenne ez a tűrhetetlen helyzet minden békeszerető erő, elsősorban a dolgozók és a szakszervezeteik tömegméretű mozgósításával, haté­konyabbak lennének az egységben folytatott akciók. A fegyverkezési hajsza leállítása, a fegyverkezés ellenőrzése és a leszerelés hatalmas erőforrásokat szabadítana fel. Az Európai Szakszervezeti Szövetség — amely magába foglalja valamennyi nyugat-európai szakszervezeti szer­vezetet, amelyeknek többsége még az utóbbi időben is ké­telkedett abban, hogy a béke védelméért, a leszerelésért vívott harc a szakszervezetek feladatai közé tartozó kér­dés — legutóbb már megerősítette és kinyilvánította azt a meggyőződését, hogy a béke, a gazdasági fejlődés, a tár­sadalmi igazságosság, az emberi és a szakszervezeti jogok betartásának kérdései egymással szorosan összefüggnek. A magyar szakszervezetek álláspontját meghatározza az, hogy valamennyi szervezett dolgozó, valamennyi em­ber érdeke a biztonság fennmaradása, a fegyverkezési verseny csökkentése és megszüntetése, a fegyverzetek korlátozása, a teljes leszerelés. A magyar nép is békében és biztonságban szeretne élni és dolgozni. Mindenkori kér­dés, mit tehet ennek érdekében. Azt hiszem, a sematikus válasz erre értelmetlen lenne, de az érzelmeink erősítése a béke eléréséért és fennmaradásáért, valamint nemzeti tennivalóink becsületes ellátása, teljesítése már elfogad­ható válasz lehet a felmerülő kérdésre. Tisztában vagyunk azzal, hogy a nemzetközi feszültség csökkentésében, a két világrendszer közötti kapcsolatok jelentős mértékű bővítésében döntő szerepe a két nagy­hatalom közötti kapcsolatok rendezésének lehet. A békét és biztonságot csak úgy lehet elérni, ha a világ népei, kü­lönösen a szervezett dolgozók — felfogásbeli, ideológiai ellentéteiket félretéve — egységesen lépnek fel. A több mint 300 millió szervezett dolgozót tömörítő szakszerve­zetek felelőssége rendkívül nagy. Csak feltételezni lehet, mit jelentene a több mint negyedmilliárd főt számláló szervezett munkásság egységes fellépése, egyöntetű cse­lekvése a békéért, a leszerelésért, a háború ellen. A tuda­tos békevédelem az országos és regionális fellépéseken túl igényli az Európa- és világszintű akciókat, és szüksé­gessé teszi valamennyi különböző irányzatú regionális és nemzetközi szakszervezeti szövetség közös gondolkodását, együttes cselekvését és szoros együttműködését a nem­zetközi békemozgalmakkal. Hiszünk a nemzetközi szakszervezeti mozgalom bé­kéért érzett felelősségének, tettrekészségének meghatá­rozó erejében. Soha ne feledjük azt a régi szeptember el­sejét, amelynek emlékezetére minden alkalommal meg­mozdul a világ békeszerető népe és a nemzetközi szak­­szervezeti mozgalom. Az élet védelmében. Magyar—csehszlovák kormányfői tárgyalások Budapesten Kádár János fogadta Lubomír Strougalt — Pohárköszöntők a parlamenti díszebéden Elutazott a csehszlovák miniszterelnök­­ Közleményt adtak ki a látogatásról Grósz Károlynak, a Minisz­tertanács elnökének a meg­hívására hétfőn baráti mun­kalátogatásra hazánkba ér­kezett Lubomír Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság kormányának elnö­ke. A magas rangú vendéget és kíséretének tagjait Grósz Ká­roly, Marjai József minisz­terelnök-helyettes és Várko­­nyi Péter külügyminiszter fogadta a nemzeti zászlókkal díszített Ferihegyi repülőté­ren. Jelen volt­ Ondrej Du­rej, Csehszlovákia budapesti és Kovács Béla, hazánk prá­gai nagykövete is. A vendéglátók és a vendé­gek kölcsönös üdvözlése után úttörők virágcsokrot nyújtot­tak át Lubomír Strougalnak, aki ezt követően a repülőtér­ről szállására, a kormány vendégházába indult. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára a déli órákban a Köz­ponti Bizottság székházában fogadta Lubomír Strougalt. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón véleményt cserél­tek a két országban végbe­menő társadalmi-gazdasági megújulási és reformfolya­matok­ tapasztalatairól, az időszerű feladatokról, vala­mint a magyar—csehszlovák kapcsolatok — elsősorban a gazdaságot érintő — dinami­kus fejlesztésének lehetősé­geiről. Áttekintették a nem­zetközi élet néhány fontos kérdését, különös figyelmet fordítva az európai biztonság és együttműködés erősítésé­re. A találkozón jelen volt Grósz Károly, valamint Ko­vács Béla és Ondrej Durej. Grósz Károly hétfőn dél­előtt négyszemközti megbe­szélést tartott a Parlament­ben Lubomír Strougallal. Ezt (Folytatás a 3. oldalon) Kádár János és Lubomír Strougal MTI Fotó : Kovács Gyula felvétele Napirenden a kibontakozás programjai A szerkezetátalakítás csak műszaki fejlesztéssel képzelhető el «. i is'i' Központi vezetőségi ülés a bányászszakszervezetben . Az MSZMP KB kibonta­kozási programjával egyet­értünk, mert mi is érdekel­tek vagyunk abban, hogy az ország mielőbb kilábaljon nehéz gazdasági helyzetéből. — Ezzel a mondattal kezdte tegnap beszédét a Bányaipa­ri Dolgozók Szakszervezete központi vezetőségének ülé­sén Kovács László főtitkár. — De — hangsúlyozta — a program csak akkor valósít­ható meg, ha a kormány kö­vetkezetesen végrehajtja el­képzeléseit, és gyorsabban alkalmazkodik a változó gaz­dasági élethez. A bányászo­kon most sem múlik a prog­ram sikere, hiszen ez a tár­sadalmi réteg mindig többet dolgozott, mint az országos átlag: itt mindig túlóráztak, mindig meg kellett küzdeni minden csille szénért. A szerkezetátalakítás sem új fogalom a bányászatban, mert mióta Magyarországon bányaművelés van, azóta ál­landó szerkezetváltoztatásra (Folytatás a 7. oldalon) Fü­­löp-szige­tek Puccsveszély továbbra is A Fülöp-szigeteki puccsis­ták ideiglenes katonai kor­mányt akartak felállítani — derült ki a sajtóhoz hétfőn eljuttatott kiáltványukból, amelyet augusztus 29-én, a levert zendülés másnapján kelteztek. Aquino asszony szóvivője a hétfői kormányülés után kijelentette: komoly a ve­szély, hogy a puccskísérlet megismétlődik. (Cikkünk a 2. oidafon) MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV Hétfőn országszerte megtar­tották tanévnyitó ünnepségü­ket az alsó- és középfokú ok­tatási intézmények: mintegy 3 és fél ezer általános, több mint 580 közép- és 270 szak­munkásképző iskolában ren­­dezték meg az immár hagyo­mányos évnyitókat, hogy kedden, szeptember 1-jén mindenhol megkezdődhessék az oktatás. Megnyitották a tanévet né­hány felsőoktatási intéz­ményben is, többek között az MSZMP Politikai Főiskolá­ján, ahol Lázár György, a párt főtitkárhelyettese beszé­det mondott. Az ünnepségeken 150 ezer első osztályos kisdiákot kö­szönthettek, velük együtt 1 millió 296 ezer gyermek vesz részt az alapfokú oktatásban. A legtöbb diák az idén a 7. osztályokba jár: mintegy 180 ezren tanulnak ezen az év­folyamon. A gimnáziumok­ban és a szakközépiskolák­ban 242 ezer fiatal gyarapít­ja tudását, míg a szakmun­kásképző intézetekbe 180 ez­ren jelentkeztek. A hétfői tanévnyitó az or­szág több városában, falu­jában egyben iskolaavató is volt. Ajka 9 tantermes általános iskolával gazdagodott. Szombathely oladi város­részének nevelési központja 16 tantermes általános isko­lával bővült. A mosonma­gyaróvári 402. számú ipari szakmunkásképző intézet hat tantermes új épület­szárnnyal gyarapodott, Pé­csett középiskolai honvéd­kollégiumot avattak. Békés­csaba belvárosának általános iskolásai ugyancsak új isko­lát vettek birtokukba. (Beszámolónk a 6. oldalon) Országszerte sok új épületben kezdődhet meg ma a taní­tás. A fővárosban hét most felépült középiskolában tartot­tak tegnap tanévnyitót. A középiskolák központi avató­­ünnepségére Kőbányán, a Gyakorló úti új közgazdasági középiskolában került sor, az ünnepi szónok Iványi Pál, a Fővárosi Tanács elnöke volt Fotóriporterünk, Tapolcsányi Éva, itt leste el ezt a pillanatot, vajon miről sugdolóznak ilyen önfeledten a lányok?

Next