Népszava, 1988. január (116. évfolyam, 1–25. sz.)

1988-01-02 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ■ SZOMBAT, 198­8. JANUÁR 2. ■ 116. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM­LÁRA 1.8­0 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csütörtö­ki ülésén állást foglalt a köz­ponti államigazgatási szer­vekhez tartozó háttérintéz­mények átfogó felülvizsgála­táról, szervezeti korszerűsí­téséről. A felülvizsgálat cél­ja a munka hatékonyabbá tétele, a költségvetési támo­gatások mérséklése, a mű­ködési költségek csökkenté­se. A Minisztertanács kije­lölte az ezzel kapcsolatos fel­adatokat. A kormány tárgyalt saját, valamint bizottságai és a KNEB 1988. első félévi mun­katervéről. A Fővárosi Tanács elnöke tájékoztatta a kormányt ar­ról, hogy Budapesten 1987- ben ezerrel több lakás készült el, mint ami a tervben sze­repelt, s a lakások kilenc­venkilenc százalékára már ki is adták a lakhatási enge­délyt. (MTI) Németh Károly újévi köszöntője Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Január 1-jén a rádióban és a televízióban újévi köszöntőt mon­dott. A beszédet lapunk 3. oldalán közöljük. A bonni kormányszóvivő méltatta Strauss moszkvai tárgyalásait Kohl kancellár szerint új fejezetnek kell kezdődnie a szovjet—nyugatnémet kap­csolatokban, ezeket új, ma­gasabb szintre kell emelni. Erről Friedhelm Ost bonni kormányszóvivő beszélt csü­törtökön, azután, hogy Franz Josef Strauss bajor kormány­fő moszkvai tárgyalásainak eredményeiről tájékoztatta a kancellárt. Strauss Münchenben saj­tóértekezletet is tartott, ahol kijelentette: Gorbacsov fő­titkárt nem a fegyverkezési verseny foglalkoztatja, mi több, a bajor kormányfő azon meggyőződéséről szólt, hogy a Szovjetunió szándéka a le­szerelés, és kész további le­szerelési lépésekre mind a hagyományos, mind pedig a nukleáris fegyverzetek te­rén. Ami Kohl kancellár és Mi­hail Gorbacsov találkozóját illeti, a bonni kormány szó­vivője szerint Kohl üdvözöl­te az SZKP főtitkárának készségét a találkozó megtar­tására a „nem olyan távoli jövőben”. Szerkezeti átrendeződés az építőiparban Az építőiparban 1987-ben folytatódott a strukturális átrendeződés. Az építési ke­reslethez, tehát a szokásos­nál több, de kisebb építési feladathoz igazodóan csök­kent a nagyvállalatok létszá­ma, ugyanakkor fokozódó mértékben alakultak kisvál­lalkozások. A nagyobb vál­lalatoktól egy év alatt tizen­­hétezer-ötszáz dolgozó távo­zott, s eb­ből megközelítően tizenkétezer gyarapította a kisszervezeteket, a többi el­hagyta az ágazatot. Az építési kereslet és kí­nálat 1987-ben összességében kiegyenlített volt, sőt, egyes térségekben, illetve szak­mákban kínálati többlet ala­kult ki, és erősödött a vál­lalkozók közötti verseny. Így a kivitelező szervezetek szer­ződésállományának több mint egynegyedét versenytárgya­lás alapján kötötték meg. Az ily módon elnyert megbízá­sokkal harminchét és fél mil­liárd forint értékű munkát vállaltak el, tizenöt százalék­kal többet, mint egy évvel korábban. Az 1987-ben meg­kötött szerződésekben az épí­tőipari árak — a lakásépí­tést kivéve — már a meg­rendelő és a vállalkozó meg­egyezése alapján alakították ki. A várakozásnak megfe­lelően, a vállalkozók kellő önmérsékletet tanúsítottak, elsősorban gazdálkodásuk hatékonyságának javításá­ban, és nem az áremelésben keresték a jövedelmezőség növelésének lehetőségeit. (MTI) A pécsi Sopiana Gépgyár 600 millió forintos termelési értékkel, ebből 120 millió nyereséggel, zárta az 1987-es évet. Ezt elsősorban annak köszönhetik, hogy minimális létszámmal gyártanak korszerű, nagy értékű élelmiszeripari, valamint vákuumtechnikai berendezéseket. Termékeik 80 százaléka külföldi megrendelésre készül, és jelentős a hazai importkiváltó tevékenységük Péntek Zoltán és Tarkó Zoltán a pántolóauto­maták szakemberei Készülnek a konzervgyári szállítópályák A helyzetfúrógép kezelése különös figyelmet igényel Tapolcsányi Éva felvételei Perzsa-öböl Diplomáciai aktivitás Négynapos szíriai látogatá­sát befejezve pénteken eluta­zott Damaszkuszból Karen Brutyenc, az SZKP KB nem­zetközi osztályának helyettes vezetője, a szovjet vezetés különmegbízottja. Brutyenc a washingtoni szovjet—ame­rikai csúcstalálkozóról tájé­koztatta szíriai vendéglátóit, és megbeszélést folytatott ve­lük a közel-keleti helyzetről, az iraki-iráni háborúról, to­vábbá a kétoldalú kapcsola­tokról. A szovjet politikus több ízben tárgyalt Abdel Halim Haddam szíriai alel­­nökkel. Jasszer Arafat, az El-Fatah és a PFSZ vezetője pénteken sürgette Iránt: fejezze be Irak elleni háborúját, mert az csak a muzulmánok ellen­ségeinek, elsősorban Izrael­nek használ. A Perzsa-öböl térségében tesz szemleutat az új ameri­kai hadügyminiszter, Frank Carlucci. Vasárnap kezdődő útján felkeresi az amerikai flottának a térségben állomá­sozó egységeit, tárgyalásokat folytat Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Bahreinben és Ománban. A megbeszélések középpontjában az olajszállí­tó hajók elleni támadások problémája áll majd, de Car­lucci az öbölmenti országok­kal a katonai együttműködés más kérdéseiről, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsá­nak az Irak és Irán közötti háborúval kapcsolatos állás­­foglalásáról is tárgyalni kí­ván. . Néps­zavam falinaptár Szokásunkhoz híveit, eb­ben az évben is átnyújt­juk kedves olvasóinknak a Népszava falinaptárát. A lapunk mai 8—9. olda­lán megjelenő naptárban megtalálhatják a névna­pokat, a napkelte és a napnyugta időpontját is. A Szovjetunió kész a hadászati leszerelési tárgyalások meggyorsítására Mihal Gorbacsov televíziós üzenete az amerikai néphesz, Ronald Reagan beszéde a szovjet televízióban Azzal a reménnyel lépünk az új esztendőbe, hogy sikerül továbbhaladnunk a sokkal biztonságosabb világ felé ve­zető úton — hangsúlyozta az amerikai néphez intézett, a szovjet televízióban péntek este sugárzott üzenetében Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára. Gorbacsov rámutatott: a Szovjetunió kész a hadásza­ti támadófegyverzet csökken­téséről folyó tárgyalások eredményes befejezésére, úgy, hogy már az év első fe­lében alá lehessen írni az ez­zel kapcsolatos szerződést. Ugyanakkor sürgette, hogy haladéktalanul tűzzék napi­rendre az európai fegyveres erők és hagyományos fegy­verzet radikális csökkentése kérdését. Készek vagyunk együttműködni más, egyebek között regionális problémák megoldásában is — jelentet­te ki a szovjet vezető. A szovjet—amerikai kap­csolatok elmúlt évének mér­legét megvonva az SZKP KB főtitkára kiemelkedő jelentő­ségűnek, s az új esztendő szempontjából kedvező elő­jelnek minősítette a közepes hatótávolságú és a harcásza­ti-hadműveleti rakétákról szóló szerződés washingtoni aláírását. A szerződés az el­ső lépés a nukleáris fegyver­zet csökkentésének útján, ezért nevezhető múlhatatlan jelentőségűnek, de ugyanak­kor más, érdemi vonatkozása is van: közelebb hozta egy­máshoz a szovjet és az ame­rikai népet — hangsúlyozta Gorbacsov. Mihail Gorbacsov washing­toni látogatására, személyes benyomásaira emlékeztetve, hangsúlyozta: megértette, hogy az amerikai nép a jó­szándék óriási potenciáljával rendelkezik. Ez a jó szándék megvan a szovjet népben is, s a két ország vezetőinek, politikusainak a leghálásabb és­­felelősségteljesebb fel­adata, hogy tág teret bizto­sítson e jó szándék megnyil­vánulásához — mutatott rá a szovjet vezető. Ha ezt megvalósítják, le­hetségessé válik az, amiről ma még csak álmodunk — a tartós béke, a fegyverke­zési verseny felszámolása, a széles körű kereskedelmi kapcsolatok, az éhség, a be­tegségek és a környezetvé­delmi problémák elleni kö­zös harc alapjainak megte­remtése. Előreléphetünk az emberi jogok biztosítása és más, humanitárius kérdések megoldásában — mondotta. A szovjet vezető végül az új év alkalmából békét és boldogságot kívánt minden amerikai családnak. „Lehetséges, hogy tavaszi találkozónk idejére készen áll a szerződés a hadászati fegyverek ötvenszázalékos csökkentéséről” — jelentette ki Reagan amerikai elnök a szovjet néphez intézett tele­víziós üzenetében. Reagan rövid beszédét az amerikai néphez intézett üzenetét há­rom, nagy, amerikai televí­ziós hálózat sugározta teljes egészében, újév napján. „A múlt hónapban Wa­shingtonban aláírtuk a szer­ződést a közepes hatótávol­ságú nukleáris eszközökről, amelyben megállapodásra jutottunk az amerikai és a szovjet nukleáris fegyverek egy teljes osztályának felszá­molásáról — mondotta.­­• Ez történelmet alakító lépés volt a két fél nukleáris fegy­vereinek csökkentése felé, de csak a kezdetet jelentette. A szovjet és az amerikai kül­döttek most arról tárgyalnak Genfben, hogy ötven száza­lékkal csökkentsük a hadá­szati fegyvereket. A szerző­dés talán aláírásra készen áll majd tavaszi találkozónk ide­jére. A világ ezért imádko­zik, s nekünk, az amerikai oldalon, feltett szándékunk, hogy megkíséreljük ezt.” Reagan azonban a nukleá­ris fegyverektől mentes vi­lág megteremtésének lehető­ségéről szólva kijelentette, hogy „ma mind a Szovjet­uniónak, mind az Egyesült Államoknak módjában áll védelmi pajzs létrehozása a ballisztikus rakéták ellen”. „Elköteleztem magam, hogy folytatom a technológia által nyújtott lehetőségek keresé­sét” — hangoztatta Reagan, az amerikai űrfegyverkezési program folytatására utalva. Az elnök kijelentette, tár­gyalni kíván „más olyan kér­désekről is, amelyek súlyos aggodalmat okoznak a két népnek”. Ezek közé sorolta az emberek és az informá­ciók cseréjének kibővítését. A világ egyes körzeteiben fennálló válságok kérdéseiről szólva Reagan kijelentette: ezek közül egyeseket az vált ki, hogy „külföldi katonai hatalom által támogatott rendszerek elnyomják saját népüket, ezzel népi ellenál­lást idéznek elő, s azt is, hogy a harcok túlterjednek határaikon”. .Sok édesanya — így szovjet anyák is — ön­tözte könnyeivel elesett fia sírját. Az igazi béke nem csupán a nagy háború meg­akadályozását jelenti, hanem a kisebb háborúk befejezé­sét is. Ezért támogatjuk azt, hogy a regionális háborúk miatt szenvedő népek számá­ra elfogadható, igazságos megoldásokat találjunk tár­gyalások útján” — mondotta. Szövetségesek voltunk egy szörnyű háborúban, amely­ben a szovjet nép korszakok­ra szólóan bizonyította be bá­torságát. Szenteljük tehát ezt az évet annak, hogy ne a há­borúban, hanem a békében tanúsítsunk bátorságot” — jelentette ki a szovjet néphez intézett televíziós újévi üd­vözletében Ronald Reagan. Az üzenetek első visszhangja Az újévi üzenetek első ame­rikai értékelése szerint Mi­hail Gorbacsov az amerikai néphez intézett újévi üzene­tében elsősorban az együtt­működés lehetőségét emelte ki. Reagan elnök viszont, bár „kerülte a konfrontáci­ót” mindenekelőtt a vitás kérdésekről beszélt és az amerikai rendszert igyeke­zett propagálni a szovjet néphez intézett televíziós be­szédében. Ezt Thomas Remington professzor, a szovjet kérdé­sek egyik amerikai szakértő­je állapította meg a CNN amerikai televíziós hálózat­nak adott nyilatkozatában. Remington rámutatott: Gor­bacsov nemcsak azt húzta alá, hogy lehetőség van a ha­dászati fegyverek terén a megállapodásra, hanem azt is, hogy Európában igen nagy mértékben lehet csökkenteni a hagyományos fegyverzetet és a fegyveres erőket is. Az amerikai szakértő sze­rint fontos fejlemény, hogy a két ország vezetői közvet­lenül szólhatnak egymás né­péhez, s ez nyilvánvalóan elősegíti a jobb megértés ki­alakulását.

Next