Népszava, 1988. március (116. évfolyam, 51–77. sz.)

1988-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! I a 0 V Kk/­ j \ \ • KEDD, 198­8. MÁRCIUS 1. É 116. ÉVFOLYAM, 5­­.­ SZÁM­LÁRA 1,8­0 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Várkonyi Pétert fogadta az indiai államfő Külügyi és gazdasági tárgyalásaik­­Új-Delhiben A hivatalos indiai látogatá­son tartózkodó Várkonyi Pé­ter külügyminisztert hétfőn Új-Delhiben fogadta Ramasz­­vami Venkataraman köztár­sasági elnök és Sankar Dajal Sarma alelnök. Az udvarias­­sági látogatáson jelen volt Oláh József, Magyarország új-delhi nagykövete is. A magyar diplomácia ve­zetőjének hétfői programja koszorúzással kezdődött az indiai történelem kiemelke­dő személyisége, Mahatma Gandhi hamvasztási emlék­helyénél. Utána megkezdőd­tek a hivatalos tárgyalások. Várkonyi Péter először négyszemközt találkozott Natvar Szingh külügyi ál­lamminiszterrel, majd szak­értők jelenlétében folytatták megbeszélésüket. A tárgya­lások egyik témakörét a két­oldalú kapcsolatok képezték: a két ország viszonyát vitás politikai ügyek nem terhelik, a figyelem tehát az együtt­működésnek kölcsönös érde­keltségen nyugvó bővítésére irányult. Egyetértés volt ab­ban, hogy biztosítani kell a magasszintű személyi politi­kai érintkezések folyamatos­ságát. Mindkét fél hangsú­lyozott fontosságot tulajdoní­tott a gazdasági-kereskedel­mi együttműködés elmélyíté­sének, megelégedettséggel ál­lapítva meg, hogy tavaly a magyar—indiai árucserefor­galom értéke átlépte a száz­millió dolláros szintet. Az érintett nemzetközi és regio­nális témák sorában szó volt az általános biztonsági kér­désekről, a kelet—nyugati viszonyrendszerről, az afga­nisztáni és a kambodzsai rendezéssel összefüggő fejle­ményekről. Közösen osztott vélemény volt, hogy a regio­nális válsággócokat — ame­lyek megoldásában India ak­tív szerepet vállal — tárgya­lások útján kell elsimítani. Az indiai fél tájékoztatót adott a szomszéd országokhoz fűződő kapcsolatairól. A külügyi tárgyalások után Várkonyi Péter hivatalában felkereste Krisna Csandra Pant hadügyminisztert. A hagyományosan baráti magyar—indiai viszony hő­fokát jól jelzi, hogy a helyi sajtóban élénk érdeklődés övezi a külügyminiszteri lá­togatást. Például a kormány­zó Indiai Nemzeti Kongresz­­szus (I) párt lapja, a Natio­nal Herald — ritka gesztus­ként — két teljes oldalas összeállítást közölt hazánkról vasárnapi számában. Jó né­hány újság ismertette azt az interjút, amelyet Várkonyi Péter adott a PTI hírügynök­ségnek. Már 155 új dolgozó a Kontaktéban Munkahelyteremtő fejlesztések Tovább bővítik az ózdi gyáregységet Több mint százmilliós be­ruházással fejleszti ózdi gyáregységét a Kontakta Al­katrészgyár. A vállalat 1984— 85-ben építette meg, állami támogatással, valamint az ózdi tanács anyagi hozzájáru­lásával alkatrészgyártó üze­mét a kohászvárosban. A gyáregységben már ta­valy tettek lépéseket a ter­melés fokozására: a Kontex típusú mikrokapcsoló-család, a Mikromax típusú tápegy­ségcsalád és más elektroni­kai termékek gyártásának bevezetésével 155 új dolgozót vettek föl. A mostani fej­lesztés célja a vállalat ter­mékszerkezetének további bővítése és újabb munkahe­lyek teremtése. Új elektro­technikai alkatrész- és rész­egységgyártó üzemet építe­nek a­ régi mellé, s ezzel 1989 végéig további 280—300 ember számára nyílik mun­kalehetőség. Az üzem létre­hozásához szükséges pénzt részint központi támogatás­ként kapja meg a vállalat, Ózd Város Tanácsa pedig 21 millió forinttal, továbbá a szükséges területtel és jelen­tős szervező, szakemberkép­ző tevékenységgel járul hoz­zá a fejlesztéshez. Az új üzem a jövő év első felében ké­szül el. (MTI) Évek óta készülnek marószerszámok a Forcon Szerszámipari Vállalatnál, a nyugat­német Krupp céggel kooperációban. Most először itthon gyártják azokat a precíziós öntött alkatrészeket is, amelyeket eddig tőkés piacról szereztek be. Az üzemben az idén mintegy 70 millió forint értékű marószerszám készül. Ennek több mint felét tőkés piacon értékesítik.­­ János dolgozik a rögzítőék menetfúrásán Székely Ferenc anyagot cserél a megmunkálóközpontban T. Balogh László felvételei Pontos méretezés A Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökségének 1988. február 26-i állásfoglalása a szakszervezeti mozgalom időszerű kérdéseiről Ez év február 19-én ülést tartott a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa. A közzétett állásfoglalás a beérkezett informá­ciók szerint széles körben alapvetően pozitív visszhangot váltott ki. Mindaz, ami az árakkal, a foglalkoztatási problé­mák kezelésével, érdekvédelmi munkánk erősítésével, a szak­­szervezetek tevékenységének tartalmi, szervezeti megújulá­sával kapcsolatban megfogalmazódott, találkozik a tagság többségének helyeslésével­. A tagság igényli és támogatja az ágazati szakszervezetek és a SZOT felelős álláspontját, fellépését a dolgozók széles rétegeinek élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben, érdekeinek határozott védelmében. Tudatában van annak, hogy a jelenlegi helyzetben az ország társadalmi-politikai tényezőinek közös erővel, együttes cselekvéssel kell hozzájá­rulni társadalmi-gazdasági problémáink megoldásához. A magyar szakszervezeti mozgalom történelmi útja, tag­sága támogatásából származó politikai ereje bizonyítja, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom olyan társadalmi ténye­ző, amely történelmi, politikai folyamatokat formált és for­mál. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy munkáját megha­tározott társadalmi-gazdasági körülmények között végzi, ezért a realitásokkal mindenkor számolnia kell. Mindemel­lett arról sem mondhat le, hogy működésének korlátait újra és újra­ legyőzve munkájához új feltételeket teremtsen, fe­lelősen kinyilvánított szándékai, törekvései megvalósításához a tagság támogatásában rejlő erőre támaszkodjék. A SZOT elnöksége tudja, hogy a szakszervezeti szervek munkájával szemben megerősödött a tagság jogos kritikája. Ennek a bírálatnak az indokait részben a mozgalom tevé­kenységén kívül kell keresni. A szakszervezetek ismerik a tagság jogos igényeit, és fáradoznak a legtöbb áldozatot hozó munkások és értelmiségiek, pályakezdők, nagycsaládosok, nyugdíjasok terheinek a könnyítésén, ha ennek anyagi fel­tételeit a stabilizáció nehézségeivel küzdő gazdaság nem is tudja biztosítani. Mindez nem jelenti és nem is jelentheti azt, hogy a szak­­szervezetek némák maradnának, hiszen ismerik a legalap­vetőbb problémákat, feszültségeket, és van véleményük azok lehetséges megoldásáról. Ez azonban számos területen nem jár kielégítő e­redeménnyel, ezért teljes mértékig érthető, hogy tagságunk jelentős része keresi érdekvédelmi, érdekképvi­seleti munkánk javításához a mainál jobb szervezeti kerete­ket, feltételeket és számos területen változásokat sürget. Emiatt keresik egyre erőteljesebben több szakma, foglal­kozás képviselői is szakmai érdekeik jobb kifejezésének a szakszervezeti mozgalom keretein belüli lehetőségeit. A SZOT elnöksége ezeket a törekvéseket helyesli és támogatja; ebben a­ szellemben foglalt állást a szakszervezetek legutóbbi kong­resszusa. Ezért ismételten leszögezi álláspontját: nyitott min­den jó szándékú, a szakszervezetek munkájának eredményes­ségét javító szervezeti és a munka tartalmát, felfogását job­bító törekvésre, és messzemenően támogatja az ágazati, ipar­ági szakszervezetek ilyen irányú kezdeményezéseit is. Támogatja az egyes szakszervezeteken belüli erőteljesebb szakmai, szakmacsoportos szerveződéseket, tagozatok, önálló szervezeti formák, keretek létrehozását, illetve az erre irá­nyuló szándékokat. Lehetségesnek tartja, hogy az egyes szak­mai, ágazati szakszervezetek keretében szerveződő tagozatok, vagy más szervezeti formák egymással a szakmai, ágazati kereteken túlmenő, szakmaközi érdekképviseleti kapcsola­tokat létesítsenek. Az elnökség indokoltnak tartja, hogy az ala­pszervezeteken belül is legyen lehetőség az azonos érdekű csoportok törekvéseinek szervezett kifejezésére. A legutóbbi időkben új jelenségekkel is találkoztunk, és ez tette szükségessé a SZOT elnöksége állásfoglalásának meg­jelentetését. Egy szűk csoport, a szakszervezetek egységének megbontására, a mozgalmon kívüli szervezetek létrehozására irányuló szándékát fejezte ki. Egyes személyek, csoportok a kétségkívül fennálló problé­mákat — amelyek megoldása érdekében a szakszervezetek is több ízben felléptek — arra használják ki, hogy sanda politikai szándékoktól sem mentes megfontolásból a gazda­ság, a politikai intézményrendszer működésében fellelhető valamennyi konfliktus miatt a szakszervezeteket ültessék a vádlottak padjára. A SZOT elnöksége mind a tagságtól, mind a közvélemény­től igényli munkájának tárgyilagos megítélését, beleértve a jogos bírálatot is. Ugyanakkor határozottan visszautasítja az alaptalan hangulatkeltést, és elutasítja azok szándékát, akik a szakszervezeti mozgalommal szemben álló szervezetek létrehozására tesznek kísérletet. A SZOT elnökségének meggyőződése, hogy a fentiekben ki­fejtett álláspontját a tagság túlnyomó többsége támogatja. Ez a bizalom arra kötelez, hogy a szakszervezeti mozgalom még felelősségteljesebben vegyen részt a gazdasági és a po­litikai intézményrendszer gyorsabb ütemű fejlesztésében, a tagság érdekeinek szolgálatában, s még határozottabban áll­junk ki megteremtett értékeink lekicsinylése, semmibevétele ellen. Csak egy önmagát becsülő nemzet képes a gondokból ki­lábalni, jövőjét biztonsággal kimunkálni. A SZOT elnöksége hazánk jövőjéért érzett felelősséggel dolgozik, a mozgalom értékeinek megőrzéséért, az ország gyarapításáért, a szer­vezett dolgozók érdekeinek védelméért. Gorbacsov márciusban Belgrádba látogat Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság elnökségének és a JKSZ KB elnökségének meg­hívására hivatalos, baráti lá­togatást tesz március köze­pén Jugoszláviában — jelen­tették be hétfőn Moszkvá­ban is. Felújította munkáját az ENSZ-közgyűlés 42. ülésszaka Iraki-iráni légitámadások Hétfőn felújította munkáját az ENSZ-közgyűlés 42. ülés­szaka, hogy megvitassa a Palesztinai­­ Felszabadítási Szervezet New Yor­k-i ENSZ- képviseletének bezárásáról hozott amerikai döntést. Az arab államok ENSZ- képviselőinek nevében Bah­rein nagykövete kifejtette: amennyiben az Egyesült Ál­lamok — terrorizmus vádjá­nak ürügyén — bezáratja a PFSZ irodáját, a közgyűlés­nek arról kellene szavaznia, hogy a világszervezet köz­pontja költözzön át Genf­be. A háromnapos tanácsko­zás várhatóan a döntés meg­változtatására szólítja fel az Egyesült Államokat. A 13 éve működő PFSZ-képvise­­let bezárása ellentétes az ENSZ-székhely jogállásáról még 1947-ben kötött megál­lapodással. A­­ PFSZ-nek megfigyelői státusa van az ENSZ-ben. Iráni rakéták csapódtak be hétfőn Bagdadban — jelen­tették be az iraki főváros­ban. A közlemény szerint a három föld-föld rakéta cél­pontja a bagdadi rádió- és televízió-, illetve két katonai központ volt. Teherán nyil­vánvalóan ezzel torolta meg az iráni városok ellen inté­zett hét végi támadásokat. Bagdadban hétfőn bejelen­tették, hogy az összes iráni várost célpontnak tekintik a hajnali rakétatámadás miatt.

Next