Népszava, 1988. június (116. évfolyam, 130–155. sz.)

1988-06-01 / 130. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZERDA, 198­8. JÚNIUS 1. ■ 116. ÉVFOLYAM, 13­0. SZÁM , ÁRA 1,8­0 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Kiküldött munkatársunk telefonjelentést* Moszkvából Szovjet—amerikai megállapodásokat írtak alá Gorbacsov és Heagan újabb négyszemközti megbeszélése Ebéd az írószövetségben — Az amerikai elnök beszéde a Lomonoszov Egyetemen — Mliszracsora a Szpaszo-házban A csúcstalálkozó keddi napjának híreit azért várta nagy érdeklődéssel az itt ösz­­szegyűlt több mint ötezer újságíró, mert a tárgyalások fontos szakaszukhoz ér­keztek. A délelőtti megbeszélések mel­lett azonban annyi esemény történt a nap folyamán, hogy még a nagy stábokkal dolgozó lapok és tv-állomások is nehe­zen tudták követni a tervezett és spontán programokat. Jelentős megállapodáso­kat írtak alá a csúcstalálkozó harmadik napján, s ezek hozzájárulnak a bizalom növeléséhez, a két ország együttműkö­désének bővítéséhez. Ronald Reagan sé­tája a Vörös téren, találkozói az utca em­­ berével, az értelmiség jeles képviselőivel és az egyetemistákkal, remélhetőleg hozzájárulnak ahhoz, hogy az amerikai elnöknek tisztább elképzelése legyen a szovjet emberek mentalitásáról. Mire megkezdődött a vendégek által adott díszvacsora a Szpaszo-házban, a nap hí­rei már bejárták a világot. S azok a fo­tók is, amelyek a szovjet—amerikai vi­szony új légkörét bizonnyal tovább javít­ják. És a sajtóközpontot bejárta az USIA igazgatójának megállapítása: Reagan­nak már az arcáról is leolvasható, hogy elégedett a látogatással. Délelőtt tíz órakor Gorba­­csovnak a kormány épületé­ben lévő dolgozószobájában kezdődtek meg a tárgyalá­sok. Előtte az újságírók né­hány szót válthattak a két politikussal. „Tegnap a hadászati tá­madófegyverek kérdéseiről, a fegyverzetek, a vegyi és különösen a hagyományos fegyverek egész komplexu­máról folytattunk nagy be­szélgetést — mondotta Gor­bacsov. — Határozott ered­mény birtokában jutottunk el ehhez a beszélgetéshez, és én azt hiszem, hogy e be­szélgetés nagy előrehaladást hoz majd. Biztos vagyok ab­ban, hogy ha az elnök úr a rendelkezésre álló időt ef­fektíven ki tudja aknázni, akkor még idén sikerül elő­készíteni a rakéta szerző­dést.” „Ön is így gondolja, elnök úr?” — kérdezték Reagant. „Igen — hangzott a vá­lasz —, nagyon elégedetten hallom az elhangzottakat.” „Tehát sikerülhet a meg­állapodás a hadászati táma­dófegyverekről ?” „Ha engem kérdez — mondta Gorbacsov —, az a véleményem, hogy ez lehet­séges.” „És ön szerint, elnök úr?” „Igen.” „Tudja — folytatta Gorba­csov —, az elnökkel már volt olyan esetünk, amikor mintha zsákutcába kerül­tünk volna, és emlékszem Genfre, amikor az elnök azt mondta: végül is csapjunk az asztalra. Rendben, felel­tem. És reggelre mindent egyeztettünk, és sikeresen befejeztük Genfben. Lehet, hogy most is eljön az idő, amikor még egyszer az asz­talra kell csapnunk?” „Mit gondol erről, elnök úr?” — hangzott a követke­ző kérdés. „Igen, ha ez segít.” A megbeszélések Marx Károly portréja alatt folyt­­ak. Geraszimov szovjet szó­vivő a találkozó légkörét jellemezve elmondotta, hogy az első percekben Gorbacsov átadta Reagannek a szovjet emberektől kapott leveleket, amelyek azt tükrözik, mennyi bizakodással tekin­tenek a­­ szovjet—amerikai kapcsolatok javulására. A levelekből még az is kitűnt, R­onnak neveztek el egy most született szovjet kis­fiút, Reginának egy kis­lányt. Az elnök érdeklődött a peresztrojka céljai és ala­kulása iránt. A főtitkár rö­viden ismertette, mi minden történik napjainkban a Szovjetunióban. Szóba kerültek a gazda­sági együttműködés kérdé­sei is. Reagan nem azono­sult azzal a Nyugaton egyes körökben divatos vélemény­nyel, miszerint egy gyenge Szovjetunió jobb, mint egy erős. Fitzwater amerikai szóvi­vő elmondta: Reagan elége­dett a csúcsértekezlet eddigi menetével. Bár mindkét szó­vivő előrehaladásról beszélt. (Folytatás a 3. oldalon) Reagan és Gorbacsov a négyszemközti megbeszélés előtt a fő­titkár dolgozószobájában. TELEFOTO / MTI Külföldi Képszerkesztőség Nyugdíjasok fóruma Ma, mint minden hónap első szerdáján, lapunk 10., 11., 12. és 13. oldalán­ jelentkezik a nyugdíjasok fóruma.­­Egy nap Békés megyében is lá­togatásra kísértük a SZOT nyugdíjasbizottságának tit­kárát. Cikket írtunk a nyug­díjasok­­foglalkoztatási lehe­tőségeiről. Virágok közt, jó levegőn címmel beszámolunk arról, hogy milyen nyári munkák várják a budapesti nyugdíjasokat. Bemutatjuk, hogyan dolgoztak a nyugdí­jasok­­a BNV-n, és mit tesz­nek a Minőségi Cipőipari Vállalatnál az idősekért. Lá­togatást ítészünk egy szociális otthonban, és képet adunk a nyugdíjasok külföldi üdüléséről. ,A Nyugdíjban, de nem nyugalomban sorozatunkban ezúttal Szirtes Ádám színművészről írunk. Magunkról írjuk .címmel olva­sóink leveleiből közlünk, Kérdés — felelet cím alatt az illetékesek válaszolnak közérdekű kérdésekre. Szokás szerint jó jogász is válaszol a nyugdíjasokat érintő kér­désekre. fóruma Nyugdíjasok Dánia Ismét Schlüter alakít kormányt Margit dán királynő Poul Schlüter konzervatív politi­kust, a jelenlegi ügyvezető miniszterelnököt bízta meg kedden kormányalakítással. A patthelyzetet eredményező május 10-i parlamenti vá­lasztások óta többen tettek sikertelen kísérletet kor­mányképes koalíció összeho­zására. Dánia most minden jel szerint kénytelen vissza­térni a néhány polgári párt­ból álló kisebbségi kormány­hoz. Schlüter rutinos kormány­alakítónak számít a bonyo­lult belpolitikai terepen: 1982 óta folyamatosan ő a miniszterelnök, hatszor ala­kított eddig új kabinetet. Grósz Károly megbeszélése­n­yikolaj Szl­juny­kovit Grósz Károly, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitká­ra, a Minisztertanács elnöke kedden a KB székházában fogadta Nyikolaj Szljunyko­­vot, a Szovjetunió Kommu­­n­ista Pártja KB Politikai Bizottságának tagját, a Köz­ponti Bizottság titkárát, aki a KGST-tagországok test­vérpártjai gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozó KB- titkárainak tanácskozására érkezett hazánkba. Nyikolaj Szljunykov átad­ta Mihail Gorbacsov szívé­lyes üdvözletét. Az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára sok sikert kíván a pártértekezlet állásfoglalásá­nak végrehajtásához, az MSZMP tevékenységének megújításához, a társadalmi változásokban betöltött sze­repének erősítéséhez. Grósz Károly az MSZMP Központi Bizottságának ne­vében köszönetet mondott az SZKP vezetésének, a szovjet tömegtájékoztatási szervek­nek azért a figyelemért, amely a Szovjetunióban bel­politikai életünk e fontos eseményét övezte. Grósz Károly a magyar párt és kormány nevében üd­vözölte a szovjet—amerikai csúcstalálkozó létrejöttét, hangsúlyozta: hazánk is ér­dekelt abban, hogy a talál­kozó eredményesen záruljon, s megalapozza a továbblépést a leszerelés fő kérdéseiben, a nemzetközi élet kedvező tendenciáinak erősítésében. A magyar—szovjet viszony­ról szólva Grósz Károly ki­emelte: egyre inkább adot­tak a feltételek­ ahhoz, hogy a magyar—szovjet együtt­működést a két ország érde­keinek és szükségleteinek megfelelően, minőségileg magasabb szintre emeljük. Kölcsönösen aláhúzták: nagy jelentőséget tulajdoní­tanak Grósz Károly szovjet­unióbeli látogatásának, amelyre várhatóan a közel­jövőben kerül sor. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen részt vett Németh Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bi­zottság titkára, jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vete. Borsodban meg kell gyorsítani a termékszerkezet-váltást Ís­lést tartott az szmt elnöksége­­­­ A diósgyőri Lenin Kohá­szati Művekben tartotta ked­di ülését a Szakszervezetek Borsod Megyei Tanácsának elnöksége. A testület a bor­sodi vasas üzemek megúju­lásáról, az azzal járó munka­erő-átcsoportosításról, a kép­zésről és az átképzésről­­tár­gyalt. A megyében a követ­kező években a korszerűsí­tés és a gazdaságtalan ter­melés leépítése után körül­belül 6-7 ezer munkahely szűnik meg. A tervgazdasági bizottság áprilisi döntését követően várhatóan gyorsab­ban halad a termékszerke­zet-váltás, nagyobb lendüle­tet kap a korszerűsítés. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a több ezer ember egyik napról a másikra veszítené el munkáját. A visszafejlesz­tésnek fejlesztéssel, új, ha­tékony munkahelyek megte­remtésével kell párosulnia. (Folytatás a 4. oldalon) ­Mától érvényes a SZOF új üdülési szabályzata A beutalásról az alapszervezetben döntenek Napjainkban, a nyaralási szezon kezdetén, az egyik ak­tuális téma az alapszerveze­tekben a most életbe lépő új üdülési szabályzat, amelyet a Szakszervezeti Értesítő áp­rilisi száma tartalmaz. Ugyanis ennek figyelembe­vételével a szakszervezeti bi­­zottságoknak el kell készí­teniük a szakszervezeti és vállalati (intézményi) üdülés beutalási rendjét. Jogos le­het a kérdés, mi tette szük­ségessé a változást, és mi an­nak lényege? Az évek során több kriti­kai észrevételt kaptunk a tagságtól, hogy a szabály­zatunk elavult. Valóban, a korábbi szabályzat sok köz­ponti előírást, kötöttséget tartalmazott, és amikor az alapszervezetek a beutaltak kiválasztásánál el akartak térni a szabályzattól — mert az élet így kívánta — akkor engedélyért kellett fordulni az ágazati szakszervezetek­hez, s az továbbította a ké­rést hozzánk, a főigazgató­ságra. Ez sok felesleges ügy­intézést eredményezett. Ugyancsak sok nehézséget okozott, hogy a régi szabály­zat az üdülővezetők köteles­ségévé tette ellenőrizni a be­utaltak szakszervezeti tagsá­gát, nincs-e tagdíjelmaradá­suk, továbbá azt i­s meg kel­lett állapítani a tagkönyv­­ből, ki és mikor, hol üdült utoljára. Az üdülési szabályzat kor­szerűsítése során nyilvánva­lónak látszott, hogy szabá­lyozásra továbbra is szük­ség van, mert a kedvezmé­nyes beutalással az igénybe vevők jelentős társadalmi juttatásban részesülnek, de az új, keretjellegű szabály­zat alig tartalmaz központi előírást. Megszűnt például a belföldi üdülésben az éven­ként egyszeri, főszezonban a minden második évi, kül­földi beutalásban a három­­évenkénti korlátozás, továb­bá a nagyszülők főidényi családos beutalási tilalma. Az új szabályozás szerint a beutalás módját, gyakorisá­gát minden alapszervezet sa­ját maga alakíthatja ki, számba véve a SZOT-üdülés lehetőségeit, továbbá a sa­ját szervezésű üdülők igény­­bevételét, beleértve a pihe­­nőházat, horgásztanyát is, amely az adott vállalatnak, intézménynek rendelkezésé­re áll, így tulajdonképpen alapszervezeti szintű beuta­(Folytatás a 7. oldalon) Nyulásznak a halászok. A gyomaendrődi Viharsarok Halászati Tsz .hagyományos tevé­kenysége - a halászat, a körösi halászlé, a mélyhűtött halszeletek és­ maltörzs készítése - mellett új profilt vezetett be, megkezdték a nyúlfeldolgozást­­. Fazekas László felvételé

Next