Népszava, 1988. december (116. évfolyam, 286–311. sz.)

1988-12-03 / 288. szám

A telefonokat nem veszik fel A­ dolgozók az utcán találtaik magukat A vasasszakszervezet közbelépett Nem hiszem, hogy valaki is át tudja érezni azoknak az embereknek a lelkiállapo­tát, akik december 1-jén nem nyertek bebocsátást munkahelyükre Budapesten. A november 30-án megszűnt Elektronikai Vállalat dolgo­zóiról van szó. E vállalatot ugyanis felszámolják, s az új tulajdonos, a Műszertech­nikai Kisszövetkezet egysze­rűen nem volt hajlandó be­engedni a dolgozókat a te­lephelyre. Kategorikusan kijelentették: ők csupán a telepet s a gépeket vették meg, az emberek menjenek ahová akarnak, a szövetke­zet területére nem tehetik be a lábukat! Hogy fordulhatott elő ilyen helyzet? Ráadásul a szövet­kezet vezetői jogosan hivat­kozhatnak arra, hogy az adásvételi szerződésben nincs arról szó, hogy a régi stá­bot átveszik. Konkrét ígé­retet mindössze arra tettek, hogy a megszűnt vállalat 293 dolgozójából 87-et átvesz­nek. No, őket sem áthelye­zéssel, hanem munkaviszony megszűnt bejegyzéssel. S hogy még bonyolultabb le­gyen a helyzet, három hóna­pos próbaidőre. Majd ők ezen idő alatt eldöntik, a későbbiekben kikre tartanak igényt. A vasasszakszervezetet a vállalat (?), szövetkezet (?) kapuja előtt zajló esemé­nyekről egy szakszervezeti bizalmi értesítette. Dr. Pethő Gábor jogtanácsos és Mucsi Zoltán, a bér- és munkaügyi osztály helyettes vezetője azonnal a helyszínre siet­tek. A rögtönzött munkás­gyűlésen az utcára került emberek elmondták, hogy ők semmilyen értesítést nem kaptak arról, hogy mi lesz velük, s nem értették a helyzetet. Nem is érthették, hiszen jogtalanság érte őket. A vasasszakszervezet meg­próbált intézkedni. Határo­zott közbelépésükre a hely­színen — a Pénzintézeti Köz­pont jóváhagyásával — olyan döntés született, hogy mivel a dolgozók nem léphetnek be a területre, határozatlan ideig rendkívüli szabadságot kapnak, átlagbérük folyósí­tása mellett. Jogszabály mondja ki, hogy a felszámolás alatt lé­vő vállalat dolgozóira a fel­mondásnál a mindennapitól eltérő szabályok vonatkoz­nak. Amennyiben nincs rá­juk szükség, ezt a vállalat megszűnése előtt legalább harminc nappal a területileg illetékes munkaerő-közvetítő szervnek be kell jelenteni. Ez azonban csak november 21-én történt meg, ekkor át­adtak egy listát a munka­­közvetítő hivatalnak, amely­nek december 21-én kell majd nyilatkozni, ajánlatot tenni. De mi lesz addig? Miért nem érdemesítették arra az embereket, hogy nyíltan megmondják nekik, keressenek állást? Szerettem volna telefonon beszélni a volt vállalat mű­szaki igazgatóhelyettesével, aki jelenleg ügyvezető igaz­gatóként intézi a felszámo­lást, s a szövetkezet elnöké­vel vagy helyettesével, de a telefonokat nem veszi fel senki. Pedig nagyon kíván­csi lennék, hogyan tud a régi és az új főnök elszá­molni lelkiismeretével, és hogyan magyarázzák az el­követett jogtalanságokat? (Iván) Minden negyedik sikerül Próba-adóbevallás A személyi jövedelemadóval kapcsolatos próbabevallások tapasztalatairól tájékoztatta az újságírókat Sütő Dezső, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzé­si Hivatal elnöke pénteken a hivatalban. Elmondotta, hogy szeptem­berben 11 ezer nyomtatványt küldtek szét az adófizető ál­lampolgároknak. Ebből 7700 érkezett vissza, amelynek 23 százalékát hibátlanul töltöt­ték­ ki az érintettek. A visz­­szaérkezett bevallások 20 százalékánál kisebb, 50 szá­zalékánál jelentős hibát fe­deztek fel az ellenőrzések so­rán. Megállapították: a hi­bák elsősorban azzal magya­­gyarázhatók, hogy meglehe­tősen bonyolult volt a be­vallási nyomtatvány, és sok esetben az útmutatót sem értették meg az állampolgá­rok. Okulva az eddigi ta­pasztalatokból, új bevallási nyomtatványokat dolgoztak ki, amelyeknek terjedelme lényegesen csökken, várha­tóan három oldal lesz. Kül­földi — angol, amerikai és svéd — szakértők tanácsait is kikérték az új útmutatók elkészítésénél. Ezekben a szöveges leírás mellett már rajzok is segítséget nyújta­nak az eligazodáshoz. December végén, január elején már hozzá lehet jut­ni azokhoz az egységcsoma­gokhoz, amelyek két példány adóbevallási nyomtatványt, útmutatót, valamint a befi­zetéshez szükséges csekket tartalmazzák. Ezek az egy­ségcsomagok ingyenesek lesznek. A bevallást a magánsze­­mélyeknek március 20-ig, egyéni vállalkozóknak feb­ruár 28-ig kell eljuttatniuk a lakóhely szerinti illetékes adófelügyelőségekhez. A be­vallásokat, s az adókülön­bözet befizetését valamennyi postahivatalnál elfogadják. Sütő Dezső elmondta: a je­lenlegi rendszerben minden­kinek adóbevallást kell ké­szítenie, akinek adóköteles jövedelme van. Kivétel az, aki munkáltatójával számol el, jövedelme csak a főmun­kaviszonyból származik, és költséget nem kíván elszá­molni. Ugyancsak nem kell adóbevallást készítenie an­nak, akinek jövedelme nem több évi 48 ezer forintnál, vagy aki nyugdíjas, és jöve­delme nem haladja meg az évi 96 ezer forintot. A mun­káltatók egyébként kötele­sek segítséget nyújtani az adóbevalláshoz szükséges adatok szolgáltatásában. Az adóbevallásokat számí­tógéppel dolgozzák fel az adóhivatal szakemberei. Elő­zőleg azonban mindegyik be­vallásnál számszaki ellenőr­zést végeznek. Ha már itt hibára bukkannak, arról rö­vid időn belül értesítik az adófizetőket. Arra is lehető­ség van, hogy az adófizetők — amennyiben időközben rájönnek, hogy tévedtek — önrevíziós bevallást tegye­nek. Ebben az esetben azon­ban önrevíziós pótlékot kell fizetniük, amely a tévedés­ből be nem vallott adó ha­vi 2 százalékának megfelelő összeg. Az APEH arra is ígéretet tett, hogy az adó­­túlfizetés összegét a beval­lás benyújtása után 30 na­pon belül készpénzben vagy átutalási számlára visszafize­ti az érintetteknek. A továbbiakban arról tá­jékoztatták az újságírókat, hogy az APEH mit tett az áfa-visszatérítésnél tapasz­talható gondok csökkentésé­re. Elsősorban a fővárosban és Pest megyében nem győz­ték ezt a munkát a hivatal szakemberei. Ezeken a he­lyeken ma már két műszak­ban fogadják a visszatérí­tésért jelentkezőket. Az or­szág más helyein az igények 60 százalékát egy nap alatt, 30 százalékát pedig 15 na­pon belül kielégítik. (MTI) Magyar—koreai árucsere-forgalom Pénteken Budapesten Amb­rus János kereskedelmi mi­niszterhelyettes és Szong Hi Csei külkereskedelmi mi­niszterhelyettes aláírta a Ma­gyarország és a Koreai Né­pi Demokratikus Köztársa­ság közötti 1989. évi árucse­re-forgalomról és fizetések­ről szóló jegyzőkönyvet. Szong Hi Csolt fogadta Beck Tamás kereskedelmi mi­niszter. (MTI) eMeRTon-díjak idén is odaítélték — ezút­tal már harmadszor — a Magyar Rádió könnyűzenei díjait. Ezúttal 11 kategóriá­ban adják át az eMeRTon­­díjat, az 1988-ban nyújtott legjobb teljesítményekért, összesen 2876 közönségsza­vazat érkezett, a Bolba La­jos vezette zsűri ezeket is figyelembe vette. A döntés nem volt egyszerű, mert a kiírás szerint az előző két évben díjazottak ugyanab­ban a kategóriában nem ré­szesülhettek az elismerésben. A hagyományos műfajok mellett a divatos irányzatok kiemelkedő képviselőit is ju­talmazták. A győztesek gá­laestjét és a díjátadást ja­nuár 16-án, hétfő este 8 órakor tartják a Budapest Kongresszusi Központban, egyenes rádióközvetítéssel. Az egyes kategóriák első helyezettjei. Az év zeneszer­zője: Tolcsvay László, szö­vegírója : Bradányi Iván, musical-előadója: Bessenyei Ferenc, hagyományos köny­­nyűzenei előadója: Kalmár Magda, dzsesszegyüttese: a gyár Jazz Quartet, dzsessz­­szólistája: Molnár Gyula klarinétos, önálló zenés mű­sora: Hegedűs D. Géza (itt szoros második a Bikini), beat, illetve rock, előadója: Szikora Róbert és a Napo­leon Boulevard, fiatal tehet­sége: a Mohó Sapiens, le­mezsikere: Júlia nem akar a földön járni (Napoleon Bid.), posztumusz-díj: Bakos Géza. (selmeczy) Vasárnaptól­­ újra Luxus Budapest belvárosában de­cember 4-én délelőtt 10 óra­kor nyitja meg ismét kapuit a Luxus Áruház. A közel egyéves korszerűsítés kereté­ben felújították a közműhá­lózatot, csinosították a belső teret, a lépcső világos tojás­héj színűvé lett, a bútorok elegáns barnák, rézdíszítés­sel, a falakat festett üveg borítja. A felújítás során az eddigi elrendezésen keveset változtattak: a földszinten a kötöttárukat, cipőket, aján­dékcikkeket és kozmetiku­mokat kínálják, az első eme­leten található a női fehér­nemű, méteráru és férfi­­divatcikk-osztály, a legfelső szinten pedig a női ruhák, kabátok, kosztümök, vala­mint a bőr- és szőrmeáruk. A berendezésen kívül az áruválaszték is gazdag: bronzvasárnapon 170 millió forintos készlettel várják a vásárlókat, s a kiváló minő­ség mellett megfizethető ára­kat ígérnek. (b. a.) Csütörtök este az Ernst Múzeumban megnyílt a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának szokásos, év végi összegző kiállítása. Hosszú idő után az első olyan kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők, amelyet semmiféle zsűrizés nem előzött meg. Százhatvan alkotó szerepel egy-egy képével, szobrá­val, illetve installációjával. Az idén harmincadik születésnapját ünneplő stúdió kiállítása jövő év január 15-én élő művészeti produkciókkal, különböző együttesek előadásaival zárja kapuit Kiss Árpád felvételei Szivárgó gáz okozta a Baross utcai robbanást A Budapesti Rendőr-főkapi­tányság a Fővárosi Tűzoltó­­pa­rancsnokság bevonásával, szakértők­­közreműködésével folytatja a Budapest VIII. kerület, Baross utca 86. szám alatti lakóházban november 14-én hajnalban bekövetke­zett robbanás okainak feltá­rását. Mint ahogy a korábbi közleményekben megjelent, a robbanás következtében há­rom személy életét vesztet­te, kilencen — köztük hár­man súlyosan — megsérül­tek. Az anyagi kár jelentős. Az eddigi megállapítások szerint a robbanás epicent­ruma a lakóház Szűz utcai ol­dalán lévő bőrdíszműves üz­letben volt, nagy valószínű­séggel az ott elhelyezett föld­gázüzemelésű gázrezsónak a gázvezetékre csatlakoztatott közönséges gumicsövéből szi­várgó gáz a hűtőszekrény elektromos szikrájától be­robbant. A szakértők robba­nóanyag vagy robbantószer­kezet alkalmazást kizárták, véleményük szerint egyértel­műen megállapítható, hogy a robbanást földgáz okozta. (MTI) Egy londoni bőrfejű akciója Több mint két órán át ret­tegésben tartotta London egyik legforgalmasabb ne­gyedét egy pisztolyokkal fel­fegyverzett bőrfejű, aki ké­ső este túszul ejtett egy já­rókelőt London belvárosá­ban. A Trafalgar Square kör­nyékén — a West Enden — a garázda fiatal minden ok nélkül verekedni kezdett egy emberrel. Egy arra haladó járókelő a megtámadott vé­delmére kelt. Dulakodás kez­dődött, immár a bőrfejű és a közbelépő között. A bőr­fejű végül leteperte ellenfe­lét. Egy pisztolyt a férfi tor­kához, egyet pedig a fejé­hez szorított, és fenyegetése­ket ordítozva, maga előtt te­relte foglyát a környező ut­cákon. A brit főváros szórakozó­negyedének kellős közepén, este fél tizenegy tájban kez­dődött brutális eseményt dermedten, rettegve figyel­ték a közeli színházból ha­zatérők. A környéket lezár­ták a Scotland Yard külön­leges alakulatai, és a járó­kelőket az éttermekbe, ká­véházakba küldték be. A rendőrségi kommandó vezetői tárgyalni próbáltak a túszszedővel, az alkudozás azonban nem vezetett ered­ményre. Ekkor a bőrfejűt egy rendőr egyetlen lövéssel harcképtelenné tette. A hú­szas éveiben járó bőrfejű se­besülése súlyos. A túsz sér­tetlen maradt. Barátság klub Utazás az év végi rendezvényekre Ma délután 5 órakor klub­napot tartunk az Ikarus gyár Művelődési Házában (XVI., Margit u. 2.). Megközelíthe­tő a 2-es metró Örs vezér téri végállomástól a 44-es piros jelzésű autóbusszal. Belépőjegyek a helyszínen kaphatók 100 forintért. Szilveszteri bálunk Debre­cenben lesz, a Hotel Arany­bikában. A szállás, a belépő­jegy, a vacsora (fél üveg borral, pezsgővel) és a más­napi reggeli 1300 forintba kerül. (Fürdőszobával 1500 forint.) A műsorban Szántó Éva (operett), Hadházi And­rás (táncdal) és Kanizsai Kati (magyar nóta) lép fel. Zongorán kísér Erdei Kál­mán. A talpalávalót az Aranybika tánczenekara szolgáltatja. Lesz játék, tom­bola és bálkirálynő-válasz­­tás is. A bálkirálynő részé­re egyhetes ingyenes üdü­lést ajánlott fel az egri For­tuna Penzió. A tombola fő­nyereménye egy értékes festmény. Felhívjuk a hajdúszobosz­­lói karácsonyi találkozónkra és a debreceni szilveszteri bálunkra utazó barátaink figyelmét, hogy Budapestről a vonatok a Nyugati pálya­udvarról indulnak: 6 óra 5 perckor gyorsvonat, 7 óra 5 perckor expressz, 8 óra­kor személyvonat, 10 órakor gyorsvonat. Hajdúszoboszló­ra, a személyvonat II. osz­tályra a teljesárú menetjegy 104 forint, félárú 52 forint, 90 százalékos nyugdíjas-ked­vezmény 12 forint; a gyors­vonat II. osztály teljes ára 174, félára 87, a 90 százalé­kos kedvezmény 20 forint. Az expressz vonatra hely­jegy váltása kötelező, ára 12 forint. Debrecenbe ugyanazokban az időpontok­ban indulnak a vonatok, mint Hajdúszoboszlóra, a menetjegyek ára között csak pár forint a különbség. (Gerencséri) NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Fodor László Szerkesztőség: Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 Postacím: 1964 Budapest Kiadja a Népszava Kiadó Vállalat 1964 Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 Levélcím: 1964 Bp. Pf. 32. Felelős kiadó: Kiss Jenő, a Népszava Kiadó Vállalat vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, kézbesítőnél Előfizetési díj egy hónapra 43 Ft Athenaeum Nyomda Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Nyomtatás: Szikra Lapnyomda Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató Index: 25 005 ISSN Bp.: 0133-1701 Vidék: 0237-3785­­­4 16 Halpusztulás Jugoszláviában Jugoszláviában a legutóbbi napokban legkevesebb 10-10 tonna hal pusztult el a Ti­szán Titel körzetében, vala­mint a Dráva Varasd körüli szakaszán. Újvidéki hivatalos közle­mény szerint a Tisza vízmi­nőségének drasztikus meg­romlásához hozzájárult, hogy Románia területéről érkező négy bánáti mellékfolyója erősen szennyezett. A drávai vízszennyeződést viszont va­lamelyik Varasd környéki üzem idézte elő. BRONZVASÁRNAP - CENTRUM ajá ndékvasá map! December 4-én vasárnap is kedvére válogathat, mert 13 budapesti Centrum Áruház 10 órától délután 5 óráig teljes karácsonyi kínálatával várja vásárlóit. CORVIN, CSILLAG, DIVATCSARNOK, FLÓRIÁN,KISPEST, LOTTÓ, LUXUS, OTTHON, TEXTILHÁZ, ÚTTÖRŐ, ÚJPEST, VERSENY ÁRUHÁZAK, CENTRUM ÁRUHAZAK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék