Népszava, 1989. január (117. évfolyam, 1–26. sz.)

1989-01-02 / 1. szám

2 HÉTFŐ, 198 9. JANUÁR 2. NÉPSZAVA Az afganisztáni légy verniugvásíól a tárgyalások felgyorsulását remélik Gromov altábornagy: mindenképpen kivonják a szovjet egységeket A Szovjetunió teljes támo­gatásáról biztosítja az afgán vezetés legutóbbi békekezde­ményezését. Moszkvában be­jelentették: valamennyi, még afgán területen lévő szovjet katonai egység január 1-jétől ugyancsak beszünteti a tü­zet A szovjet külügyminisz­térium nyilatkozata méltatta a Nadzsibullah elnök által az egész ország területére meg­hirdetett egyoldalú fegyver­nyugvást s hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió döntése mindaddig érvényben ma­rad, amíg tart az általános fegyvernyugvás időszaka A szovjet és az afgán ve­zetés. rendkívüli lehetőséget teremtett a döntő fordulat eléréséhez, a mielőbbi, igaz­ságos és átfogó rendezés kér­désében — állapította meg a szovjet külügyminisztériumi nyilatkozat. A fegyvemyug­­vás elsődleges, s ugyanak­kor szükséges előfeltétele, amely megkönnyíti és meg­gyorsítja a politikai rende­zés és a nemzetközi megbé­kélés folyamatát. A kabuli javaslatokról, Nadzsibullah kezdeménye­zéséről tárgyalt Moszkvában Alekszandr Besszmertnih és Jack Matlock. A szovjet kül­ügyminiszter első helyettese kérette a szovjet külügymi­nisztériumba az amerikai nagykövetet. Besszmertnih felhívta az amerikai diplomata figyelmét arra, hogy az afgán vezetés kezdeményezései, a Gorba­­csav ENSZ-beszédében meg­fogalmazott rendezési javas­latok kedvező feltételeket teremtenek Afganisztánban a szembenálló erők közötti tárgyalások intenzívebbé té­teléhez, a széles alapokon nyugvó koalíciós kormány mielőbbi létrehozásához. A szovjet diplomata reményét fejezte ki, hogy az amerikai kormányzat méltó figyelmet szentel az afgán rendezés­ben mutatkozó újabb lehe­tőségeknek. Besszmertnih fogadta Ab­dul Szattar pakisztáni nagy­követet is. A Komszomolszkaja Prav­da Borisz Gromov altábor­naggyal, az afganisztáni szovjet csapatkontingens fő­­parancsnokával készített in­terjút. A tábornok szavai sze­rint az új esztendőben min­denképpen, már rövid időn belül sor kerül a szovjet egy­ségek kivonására, a genfi megállapodásoknak, illetőleg a szovjet és az afgán kor­mány megállapodásának megfelelően. Tehát az 1988. május 15-én kezdődött csa­patkivonás tíz hónapon be­lül befejeződik. Gromov hangsúlyozta, hogy személy szerint is kész minden tőle telhetőt megtenni a mielőb­bi kivonás érdekében, hogy az lehetőleg veszteségek nél­kül történjék, hiszen már így is túl nagyok az emberáldo­zatok. Velajati Teheránban fo­gadta a hétpárti (pesavári központú) afgán ellenzéki szövetség egyik frakciójának vezetőjét, Naszrollah Man­­szurt, a modzsahedek által aratott „legutóbbi győzelmek­ről”, és a konfliktus megol­dására tett „nemzetközi poli­tikai erőfeszítésekről” tájé­koztatta az iráni külügymi­nisztert. Manszur a hét folya­mán részt vett azon a tehe­­ráni tanácskozáson, amelyet a hétpárti ellenzéki szövet­ség az iráni központú, nyolc­párti síita afgán ellenzéki koalícióval folytatott. A két tömörülés képviselői meg­egyeztek, hogy február köze­pén a pakisztáni Pesavárban együttes ülést tartanak. * Az afgán kormányhadse­reg légitámadást intézett a fegyveres ellenzéki erők el­len, de az első jelentésekből nem állapítható meg, hogy az összecsapások a január 1—4- re meghirdetett tűzszünet életbe lépése előtt vagy után voltak. A légitámadásokról a TASZSZ adott hírt. (MTI) Megszállt^területek Összecsapások Szigorú biztonsági intézke­déseiket hoztaik a megszállt területeken vasárnap, a PFSZ legnagyobb tagszerve­zete, a Fatah megalakulásá­nak 24. évfordulóján. Kijá­rási tilalmat rendeltek el a Gáza-övezetben, és a cisz­­jordániai menekülttáborok­ban. Izraeli katonák Ramal­lah városában tüzet nyitot­tak a felvonulókra. Két tün­tető megsebesült, négyet le­tartóztattak. összecsapások voltak Tulkaremben és a kalandiai menekülttáborban -is. Ciszjordániában három tüntető palesztint lőttek agyon. Idézés Reagannek és Husiinál; Reagan leköszönő és Bush megválasztott amerikai el­nökök idézést kaptak, hogy tanúvallomást tegyenek az Irán-kontra ügyben érdekelt North nyugalmazott alezre­des ellen folyó perben. North ellen a vád konspiráció és lopás. Reagant és Busht North ügyvédje a védelem tanújaként idéztette meg. Az amerikai történelemben ar­ra még nem volt példa, hogy egy távozó elnököt és utód­ját tanúskodni hívtak volna. (AP) Washington visszautasította Tripoli helyszíni ellenőrzési ajánlatát A középszerűség diktatúrája fékezi az átalakítást Nyílt levél Mihail Gorbacsovhoz Az Egyesült Államok vissza­utasította a líbiai vezetés­nek azt az ajánlatát, hogy a Tripolitól 80 kilométerre lé­vő üzemben folytassanak le nemzetközi ellenőrző: vizs­gálatot. Phyllis Oakley, a washing­toni külügyminisztérium szó­vivője kijelentette: egyszeri ellenőrzésből nem vonható le végleges következtetés. Az­zal érvelt, hogy vegyi fegy­vereket előállító üzem köny­­nyen átalakítható ártalmat­lannak tűnő gyógyszer- vagy műtrágyagyárrá. Washington szerint egy nyugatnémet vállalat kulcs­szerepet játszott annak a lí­biai gyárnak a tervezésében és felépítésében, amely vegyi harcianyagok gyártására szolgál — olvasható a The New York Times vasárnapi számában. A hír szerint az üzem egy nyugatnémet vál­lalat fővállalkozói tevékeny-A csehszlovák külügyminisz­térium szóvivője „nem bizo­nyítottnak” nevezte brit és más sajtószervetoneik azokat a feltételezéseit, hogy cseh­szlovák gyártmányú, Semtex márkajelzésű ipari robbanó­anyagot használtaik volna a PainAm légi-társaság repülő­gépe elleni merénylethez. lvan Kulhanek -kijelentette: Csehszlovákia ismételten hangsúlyozta, hogy kategori­kusan elítéli a terrorizmus minden formáját és módsze­rét, s következetesen teljesí­ti ezzel kapcsolatos nemzet­közi kötelezettségeit. Cseh­szlovákia sohasem szállított és nem szállít robbanóanya­gokat terrorista szervezetek­nek. A szóvivő közölte, Csehszlovákia kész bármi­kor szakértőket küldeni, hogy elősegítse a robbanó­anyag azonosítását. A borit külügyminisztérium üdvözölte ugyan a prágai ajánlatot, de még nem nyi­latkozott a felajánlott segít­ség elfogadásáról. Lan-dont láthatólag meglepte, hogy Prága hivatalos nyilatkozat­ban reagált a brit és az ame­rikai tömegtájékoztatásban hangoztatott állításokra. A The Independent szerint a vizsgálatot folytató brit és amerikai szakemberek „még nem döntötték el”, hogy szükségük van-e csehszlovák segítségre. Brit lapjelente­­sekből viszont kiderül, hogy a szakembereknek minded­dig még nem sikerült tisztáz­ségével jött létre, bár az érintett vállalat elnöke cá­folta, hogy cége és a gyanú­ba kevert üzem között bár­miféle kapcsolat lenne. Washington szerint ez a lí­biai üzem a harmadik világ legnagyobb vegyianyaggyára, s működéséhez elengedhetet­len a nyugati technikai se­gítség. Az NSZK illetékes szervei semmiféle bizonyítékkal nem rendelkeznek arra nézve, hogy nyugatnémet vállalatok Líbiával illegális kereske­delmi ügyletekbe bonyolód­tak volna — jelentette ki vasárnap Bonnban az NSZK külügyminisztériumának szó­vivője, cáfolva a The New York Times legutóbbi szá­mának állítását, miszerint az Inhausen Chemie nyugatné­met cég fontos szerepet ját­szott volna a Pharma—150 lí­biai vegyi üzem felépítésében. (TASZSZ, Reuter) niok, vajon a számos ország­ban gyártott sokféle és vi­szonylag könnyen hozzáfér­hető robbanóplaszti'k közül valójában melyik változat al­kotta a Boeing 747-es óriás­­gép pusztulását okozó pokol­gép töltetét. A géproncsok Lockerbie körzetében megtalált darab­jait átszállították a közeli Longtown város katonai le­­rákatába, ahol megkezdték a töredékek egymás mellé helyezését a gép alaprajza szerint. A roncsrészek „ösz­­szeállításával” ugyanis köny­­nyébb megtalálni a gépet leg­alább öt nagyobb darabra szakító robbanás helyét. En­nek megállapítása választ adhat arra az erősen vitatott kérdésre is, hogy a frankfur­ti vagy a londoni repülőtéren került-e pokolgép a poggyá­szok közé. Jasszer Arafat, a PFSZ V. B. elnöke egy brit újság szerint beleegyezett, hogy a másfél hete szerencsétlenül járt Pan Am-gép merénylői­nek kézrékerítésére együtt­működjön az amerikai ható­ságokkal. A The Sunday Te­legraph című londoni hetilap legújabb száma úgy értesült, hogy Arafat saját vizsgála­tot indít a merénylettel gya­núsított palesztin szervezetek körében. Egy másik brit lap, a The Sunday Express sze­rint Arafat még ennél is to­vábbment, s kész lenne kom­mandót küldeni a felelősök megbüntetésére. (MTI) Tamássy Sándor, az MTI tudósítója jelenti: Jelenleg különösen sok függ a párt vezető rétegének az átalakítás ideáljai iránti hűségéről, s aki nem ért egyet az új politikával, an­nak le kell mondani — lé­nyegében így foglalható ösz­­sze annak a Mihail Gorba­csovhoz intézett nyílt levél­nek a tartalma, amelyet a Moszkovszkije Novosztyi új­évi számában tettek közzé és írtak alá szovjet értelmisé­giek, írók, filmrendezők, szí­nész és akadémikus: Grigo­­rij Baklanov, Alekszandr Gelman, Danyiil Granyin, Elem Klimov, Roald Szagy­­gyejev és Mihail Uljanov. A nyílt levélben az újesz­tendő kapcsán a szovjet tár­sadalomban kirajzolódó vál­tozások, a jövőre esedékes választások reményei és ag­godalmai fogalmazódnak meg. A szovjet értelmisé­giek elsősorban azt emelik ki, hogy nagy képességű, te­hetséges embereket kell be­vonni az irányításba, de ez a folyamat lassan, tétován valósul meg. Nemcsak egyes konzervatív személyek, ha­nem egész stábok fékezik, amelyekben a „középszerű­ség diktatúrája" uralkodott Borisz Jelcinnel, a szov­jet állami építési bizottság miniszteri rangban lévő el­nökhelyettesével készített in­terjút közölt a Kom­szomolszkaja Pravda. Jelcin a gazdasági éd társadalmi igazságosság kér­déseit boncolgatva az inter­júban emlékeztetett arra, hogy korábban a jelszavák és a tették gyakran „a bari­kád két dldalán maradtak”. Kenőpénzek, korrupció és haszonlesés, a bürokrácia meg önelégülten virágzott. Nem csoda, ha az emberek elfordultak a jelszavaktól, s amikor felvetődött az átala­kítás gondolata, akkor sokan reflexszerűen legyintettek rá. Csak három év múlva 'kezd­ték megérteni, hogy nem egyszerűen az új vezető tá­mogatásáról van szó. Jelcin szerint meg kell szüntetni az egyes rétegek­nek nyújtott ellátási privilé­giumokat, beszerzési előnyö­ket. Elutasította a „hierarchi­kus” kedvezményeket, de emellett az egyenlősdi rend­szerét is. A vezetők ugyanis nem csak azért vannak ked­vezőbb helyzetben, mert töb­bet keresnek, hanem mert többet is tudnák vásárolni, így egy miniszteri rubel töb­el. Ehhez kapcsolódik az a pesszimista felfogás, hogy az átalakítás által kitűzött gaz­dasági és más jellegű felada­tokat nem lehet megoldani. A nyíltság követelményét állandóan megsértik, különö­sen a kiélezett, feszült hely­zetekben, amikor a megké­sett és egyoldalú tájékozta­tás csak olajat önt a tűzre — állapítják meg az SZKP KB főtitkárához intézett nyílt levél írói. Ha nem találjuk meg a másként gondolkodókkal va­ló együttműködés útját, ak­kor felmerülhet — s már fel is merül — a megtorló in­tézkedések iránti kísértés, minden ebből fakadó antide­mokratikus következménnyel együtt. Ügy véljük, hogy az átalakításhoz közel álló plat­formot követő másképp gon­dolkodókkal való együttmű­ködés nemcsak, hogy nem gyengíti, hanem erősíti az átalakítás tekintélyét — hangsúlyozzák. A levél írói felhívják a figyelmet arra. hogy a párt­­alapszervezetek, a pártszer­vek vezetői fokozott felelős­séggel tartoznak az átalakí­tás, a demokrácia és a nyílt­ság következetes megvalósí­tásáért. bet ér egy takarítónő által megkeresett rubelnél. Ezzel felborul a munka szerinti jö­vedelemelosztás elve. Létre­jött a kettős privilégium rendszere. A lap emlékeztetett arra, hogy Jelcin a pártértekezle­ten három gazdasági szféra, a kereskedelem, a vendéglá­tás, és a közszükségleti cik­kek gyártása fokozott ütemű fejlesztését szorgalmazta. Ha a gazdaság elfordul az embertől, ókkor az ember is előbb vagy utóbb hátat for­dít a gazdaságnak. Politikai vonaitkozása is van a problé­mának: olyan megoldást kell találni, hogy az emberek már most megérezzék, mit is ad a gyakorlatban számukra az átalakítás. S hogy minden­ki elmondhassa: „jobban kezdtem élni”! A szociális szféra fejlesz­téséhez más kiadásokat meg kellene kurtítani — mutatott rá Jelcin. Például el lehetne halasztani egyes drágább űr­programok megvalósítását, vagy a honvédelem egyes 'ki­adásait is csökkenteni lehet­ne. A legfontosabb feladatnak a közönyös gondolkodás megváltoztatását nevezte. (MTI) PanAm-katasztrófa Arafat saját vizsgálatot indít Csehszlovákia kész szakértőket küldeni a robbanóanyag azonosítására^ Jelcin-interjút közölt a Komszomolszkaja Pravda ír pin inga te összeesküvés a kormányfő ellen? Sikkasztási botrány? ) hónapja ezek a kérdések foglalkoztatják az olasz közve ményt. Nagy erejű földrengés rázta meg Dél-Olaszország hál körzetet 1980 novemberében. A természeti csapás során te mint háromezer ember meghalt, ezerötszázra becsülték az tűnték számát. A túlélőket lakókocsikban, barakkokban' he lyezték el, és hozzá kéllett kezdeni az újjáépítéshez. Itáű: minden részéből érkezett a segítség, az eltelt nyolc eszí . r alatt tetemes állami pénzekről beszéltek országszerte, ar a földrengés sújtotta terület újjáépítésére kellett j fordítani. Ám a munka nem haladt látványosan. A líramilliárdok sorsát a l’Espresso című hetilap k” el firtatni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem ez a eset, hogy terítékre kerül a Délnek szánt segély, ám a ó pikantériáját most az adja, hogy a jelenlegi kormányig egyben a Kereszténydemokrata Párt főtitkára, Ciriac Mita avellinói származású. (Ez az egyik érintett te A miniszterelnök és a családja pedig részvényese ai banknak, amely az újjáépítésre szánt pénzt kezeli. Jóllehet a támadást a jobboldal kezdeményezte és U> cosabban az II Giomale című lap lépett fel, hamaros Olasz Kommunista Párt lapja, a l’Unitá is megszólal! Mita meggazdagodott a földrengésből" — írta a lap d< bér eleji számában. Megszólaltatták a szóban forgó a Banco Popolare lrpinia elnökét, aki határozottan cáft­­vádakat, de szót kapott az a felügyelő is, akit az írj bank ellenőrzésére küldték ki 1982-ben. Az ő állítása sz a földrengés okozta károk helyreállítására szánt pénzt különítették el a bank lététéitől, így a pénzintézet rövid alatt meggazdagodott. A parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter szerint eg. ként a helyreállításra csak 23 ezer milliárd lírát utaltak szemben azzal a 63 ezer milliárddal, amelyet a vád állít. A politikai pártok most parlamenti vizsgálóbizottság állítását követelik. Tisztázná szeretnék, mire fordító a pénzt, legyen az 23 vagy 63 ezer milliárd líra. Amerika, togatása előtt a miniszterelnök élesen támadott „bizoi. újságírókat”, és összeesküvésről beszélt. Távollétében eg. közeli munkatársa, Angelo Sanza, a titkosszolgálatokért fe lős államtitkár megerősítette az összeesküvés vádját, kijei* tette: „Nincs kizárva, hogy a P—2 páholyhoz kötődő régi t kosszolgálati elemeiknek a keze van a kormányfőt ért táma­dásokban. Céljuk a jelenlegi kormányzat meggyengítése.” Miután Safiza nevekkel nem tudta megerősíteni állítás:'. kénytelen volt benyújtani a lemondását. Ám ezzel a proble ma még nem oldódott meg. Hiszen az olasz belpolitikai élet* tovább bonyolítja a Kereszténydemokrata Párton belüli harc a Licio Gellt szabadlábra kerülésével esetlegesen újjászen ződő P—2 szervezet is. Most a kérdés az, hogyan kerül a kormányfő az olasz sajtó által Irpiniagate-nek elnevezet' botrányból. Décsi Kata) Áttörés az indiai—pakisztáni viszony normalizálásában Távlati tervet dolgoz ki a SAARC Három megállapodás aláírá­sával pecsételte meg India és Pakisztán a 'kétoldalú kap­csolatok rendezését szentesí­tő közös szándékot. Az okmá­nyokat a két fél képviselői, Benazir Bhutto pakisztáni miniszterelnök és Radzsiv Gandhi indiai kormányfő je­lenlétében látták el kézje­gyükkel. A két vezető az Isz­lámábádban lezajlott dél­ázsiai csúcsértekezlettel pár­huzamosan folytatott egy­mással 'kiterjedt különtár­­gyalásokut, amelyeken nem csupán az- országaik viszo­nyát megterhelő kényes té­mákat vitatták meg, hanem érintették a nemzetközi és regionális kérdéseket is, az utóbbiak sorában szóba ke­rültek az afganisztáni megol­dás fejleményei. Gandhi az egyezmények megszületésének fontosságéit kiemelve azt mondta az új­ságíróknak, hogy a három okmány aláírása áttörést je­lez a viszony normalizálási folyamatában. A közösen megtartott sajtóértekezleten Benazir Bhutto viszonozta a gesztüst, hangsúlyozva, hogy a megállapodások konk­rét tartalmuk mellett jeOké pes értékűék is, mert kifeje zik: egészséges erőre kapott a békevágy (India és Pakisz • tán között). Az aláírt okmányok egyike kimondja, hogy a két országi nem intéz támadást egymá.. atomlétesítményei ellen. A ,második egyezmény a légi közlekedésből származó be vétel kettős megadóztatásá nak elkerüléséről intézkedik A harmadik a kulturális cse reprogramot rögzíti. A negyedik dél-ázsia: csúcsértekezleten részt veti állam- és kormányfők dönté­se alapján a tagországok „SAARC—2000” elnevezéssel regionális távlati tervet dol­goznak ki a térségben élő egymilliárd ember alapvető létszükségleteinek biztosí­tására az ezredfordulóig. A dél-ázsiai regionális együtt­működési szövetséghez, a SAARC-hoz tartozó hét állam vezetői befejezték tanácsko­zásukat. A házigazda Bena­zir Bhutto tölti be a követ­kező egy évben a szervezet elnöki tisztét. A következő csúcs megrendezését Sri Lanka vállalta. (MTI) Nemzetközi hírek # Örményország megse­gítésére három nagyszabású nemzetközi rockkoncertet rendeznek február 11. és 13. között Moszkvában. Világhí­rű sztárok egész sora jelez­te részvételét; köztük a Deep Purple és a Tangerine Dream. Tárgyalnak a Beach Boys­saal, a Santana együttessel, valamint Peter Gábriellel. # Amerikai hadihajó-kö­telék futott ki a virginiai Norfolk kikötőjéből, 12 ezer tengerésszel. A 13 hadihajó úticélja a Földközi-tenger, küldetésük hat hónapra szól. Washingtonban cálfolják, hogy átirányításuknak köze lenne a PanAm-gép elleni merénylethez. # A stockholmi bíróság újabb fél hónappal meghosz­­szabbította annak a svéd fér­finak az őrizetben tartását, akit Olof Palme egykori mi­niszterelnök meggyilkolásá­val vádolnak. # Vietnam az együttmű­ködés fejlesztésére irányuló külpolitikát folytat a szom­szédos Thaifölddel — hang­súlyozta az a levél, amelyet Do Muoi, a hanoi miniszter­tanács elnöke küldött a thai­földi miniszterelnöknek. A levél vietnami hivatalos, ba­ráti látogatásra szóló meghí­vást is tartalmaz a thaiföldi kormányfő számára. # Az ENSZ-főtitkár lett az év embere a francia rá­dió, a Paris-Match és az FR3 televízió világméretű felmé­résében. Második lett Gor­bacsov. A harmadik az olim­pián aranyérmétől megfosz­tott kanadai rövidtávfutó, Ben Johnson, aki megelőzte Reagan elnököt. # A nicaraguai kontrák képviselői bejelentették, hogy hajlandók újabb tárgyalási fordulóra asztalhoz ülni a managuai kormánnyal. A tárgyalás színhelyéül Wa­shingtont, idejéül pedig ja­nuár 25-ét javasolták. # Tömeggyűléssel fejező­dött be vasárnap India (Marxista) Kommunista Pártjának (CPI-M) hatnapos kongresszusa. A keralai Tri­­vandrumban megtartott ta­nácskozáson ismét a párt fő­titkárává választották Elam­­kutat Mara Nambudiripadot, a 78 éves veterán politikust.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék