Népszava, 1989. június (117. évfolyam, 127–152. sz.)

1989-06-26 / 148. szám

NÉPSZAVA 1­989. JÚNIUS 26., HÉTFŐ Közvélemény-kutatók kérdezték Ki mit tart a SZOT és a kormány tárgyalásairól? Miután a kormány elkészítette éves csomagtervét, 1989. május 17-én tárgyalóasztalhoz ültek a SZOT és a kormány képviselői. Az eseménnyel kapcsolatban a Magyar Közvélemény-kutató Intézet felmérést végzett május 25. és 30. között 300 budapesti, 100 pécsi, 100 debreceni és 200 Miskolc környéki falusi lakos meg­kérdezésével. Az alábbiakban ennek a vizsgálatnak a tapasztalatait közöljük kivonatosan. A SZOT és a kormány május 17-i tárgyalásán na­pirendként szerepelt a vár­ható idei árszintnövekedés szociálpolitikai ellentétele­­lezéseinek meghatározása, illetve­­konkréit bérkérdések megvitatása is. A tárgyalás eredményeként a háztartási energia-áremelés június 1- jétől a tervezettnél szeré­nyebb mértékű lesz, a Víz- és csatornadíjak emelése ez évben lekerült a napirend­ről. Megegyeztek a tárgyaló felek a nyugdíjaik és a csa­ládi pótlék emelésében is, valamint megállapodás szü­letett bizonyos rétegek szá­mára pótlékok, juttatások és kedvezmények nyújtásáról. A SZOT nem kapott választ több javaslatra, így a­ csa­ládi pótlék értékmegőrzése, az eddig elfogadottnál ma­gasabb bérkompenzáció, a vasúti és a művészeti intéz­mények dolgozóinak köz­ponti béremelése, adósked­vezmények olyan vállala­toknak, amelyek önerőből nem képesek 3 százalékos béremelést végrehajtani. Szó volt továbbá a köz­ponti áremelések mértéké­nek csökkentéséről, az ér­dekegyeztetés új rendjéről és a független szakszerveze­tek tárgyalásokba való be­vonásáról. A SZOT és a kormány májusi tárgyalására a meg­kérdezettek mz mintegy fele fi­­gyelt fel. Ahogy szokásosan, most is a magasabb iskolai végzettségűek voltak tájéko­zottabbak, a pécsiek közül azonban a nyolc általánost vagy kevesebbet végzettek informáltsága alig maradt el a képzettebbekétől. A legtöbben azt említet­ték tárgyalási témaként, ami réteghelyzetétől és élet­viszonyaitól függetlenül mindenkit érint. A vizsgált településeken az emberek mintegy harmadrésze mond­ta, hogy a megbeszéléseken szó volt az áremelkedések­ről és bérkérdésekről, de alig voltak, akik pontosan meg tudták volna mondani, hogy a megbeszélések e tárgyban konkrétan mire terjedtek ki. Többen emlí­tették a nyugdíjak (a pé­csiek 29, a budapestiek, a debreceniek és a Miskolc környéki falusiak 19 száza­léka) és a családi pótlék emelését (mintegy 15 száza­lék). Jóval kevesebben be­széltek a házitarrtási energiá­ról, a csatornadíjakról, a munkalehetőségekről és a munkanélküliségről, illetve arról, hogy a megbeszélések érintették az érdekegyezte­tés új rendjét, s a független szakszervezetekkel való tár­gyalások lehetőségét is. A diplomások általában jobban tudták, hogy bérkér­dések kapcsán kifejezetten az áremelkedések ellentéte­lezéséről, bérkompenzációk­ról, illetve bizonyos ágaza­tokban központi béremelé­sekről volt szó, és közülük többen­ jelölték meg téma­ként a független szakszer­vezetek bevonását az érdek­­egyeztetési folyama­tba. A pécsiek nemcsak tájé­kozottabbak voltak a SZOT és a kormány májusi meg­beszéléséről, hanem közülük nyilvánították a legtöbben eredményesnek a tárgyalá­sokat, szemben a debrece­niekkel és a Miskolc kör­nyéki falusiakkal, akikre ez a legkevésbé volt jellemző. A diplomások leginkább, a fizikai dolgozók legkevés­bé hajlottak arra, hogy si­keresnek minősítsék a meg­beszélést. Azt, hogy a SZOT-kormány tárgyalás­ról szóló híradásokra eléggé felületesen figyeltek oda az emberek, az is mutatja, hogy a közép- és felsőfokú végzettségűeknek is mintegy tíz­ százaléka azt mondta: nem tudja, sikerült-e vala­miben megegyezni a felek­nek, holott a napirendi pon­tokról voltak ismereteik. A tárgyalást eredményes­nek minősítők legtöbbje ar­ra emlékezett, hogy a nyug­díjemelésről (mintegy 40 százalék) és a családi pótlék emeléséről (több mint 30 százalék) sikerült megálla­podni. Valamivel keveseb­ben jegyezték meg, hogy bérkérdésekben is születtek megállapodások (mintegy 15 százalék), s hogy a központi áremelkedések mértékéről eredményes megbeszélések folytak. Csak alig néhányan voltak, akik külön megem­lítették a háztartási energia áremelésének a tervezettnél szerényebb mértékét, illetve a víz- és csatornadíjak eme­lésének elhalasztását. A tár­gyalás eredményeiről tájé­kozottak mintegy fele ösz­­szességében csak „kis je­­lentőségű”-nek ítélte a meg­egyezésieket, negyedrészük nagy jelentőséget, ötödré­szük semmilyen jelentőséget nem tulajdonított nekik az életszínvonal szempontjából, néhányan pedig nem tudtak dönteni ebben a kérdésben. Nőtanács helyett Magyar Nők Szövetsége (Folytatás az 1. oldalról) szélgetni is lehet, és nem­csak a konyháról. E meg­jegyzésre tapsot aratott a je­lenlévők körében. Szenvedélyes hangú hozzá­szólásában Mezei István, a Magyarországi Cigányok De­mokratikus Szövetsége nevé­ben felrótta a konferenciá­nak, hogyan mer megfeled­kezni a cigány nőkről, akik oly sok gyereket szülnek, hi­szen még egyetlen mondat sem hangzott el róluk. Mint mondta: ők ötszáz éve nem kaptak szót. Ezután Herczeg Éva, az MSZMP KB társadalompoli­tikai osztályának munkatár­sa kért szót. Szerinte a nő­tanács befejezte történelmi küldetését, a megújuláshoz két dolog: jó program és bi­zalom szükséges. A reform­erek nevében visszautasítot­ta, hogy a megújulásról csí­rájában rosszat mondjon bárki. Turgonyi Júlia, a Társa­dalomtudományi Kutató In­tézet nyugalmazott munka­társa spontán hozzászólásá­ban megkérdezte Herczeg Évát: milyen következtetést von le saját magára nézve, hiszen hosszú évekig haté­konyan, bár a háttérből irá­nyította a nőmozgalmat, mely most saját szavai sze­rint holtpontra jutott... Herczeg Éva válaszában ki­fejtette: ő nem irányította a mozgalmat, pusztán az MSZMP akaratát közvetítette, az ebben vállalt felelősségét magában már elrendezte. Nem kevés éllel hozzáfűzte: nagyon örült volna, ha Tur­gonyi Júlia öt évvel koráb­ban ... Ezután ismét hozzászólá­sok hosszú, néhol időt rabló sora következett, hogyan működjenek a nők együtt a férfiakkal, legyen-e, s mikor, apák napja. Nagy vita alakult ki az új szervezet neve körül is; vé­gül a küldöttek a Magyar Nők Szövetsége mellett vok­soltak. Azt is megszavazták, hogy társadalmi elnököt és függetlenített titkárt válasz­­szanak, három évre. Elfo­gadták az alapszabályt, s a programtervezetet, a külön­böző módosításokkal együtt. Ezután Kakucsi Gabriella, a MNOT alelnöke, a jelölő­­bizottság elnöke segítségével a nőkonferencia megválasz­totta új tisztségviselőit. (török) Amikor a felnőttek gügyö­gő hangon felteszik a fiam­nak a kérdést: na, és ugye, örülsz, hogy iskolába mész ősszel? — az én gyerekem határozottan rázza a fejét, és nemmel felel. Pedig és bizonyisten na­gyon igyekszem. Nem mú­lik el nap — ahogyan a nagykönyvben meg vagyon írva —, hogy ne próbálkoz­nék valamilyen kedvcsiná­ló megjegyzéssel, ami az is­kolával kapcsolatos. És bár az óvodával isko­lalátogatáson­­ is voltak, ahol a tanító néni megdi­csérte, milyen jól tud már számolni, ő azért már előre és állhatatosan nem sze­reti az iskolát. Értesüléseit úgymond információs csa­tornákon szerzi be az ok­tatási intézményekről. E fontos megbeszélések a gangon zajlanak a ház gye­rekei közt, biciklizés és kergetőzés közben. Anitától megtudta, ha valaki rossz a napköziben, a napközis tanító néni azt szabja büntetésül, hogy bé­kaügetésben menjen be a többi terembe, és minde­nütt közölje, hogy rossz volt. A másik igazi rémhír terjesztője — hát, ki tud találni ilyet egy tízéves egyáltalán?! — Kriszti, aki figyelmeztette: az iskolá­ban majd nem késhetsz el, mert akkor fekete pontot kapsz, stíz fekete pont pedig — itt közbevágtam, és sa­ját emlékeimre hagyatkoz­va folytattam: egy intő.­­­e a gyerek kinevetett — hiá­ba, régen voltam iskolás —, és felvilágosított: tíz fekete pont száz forintjába kerül a szülőnek. Annyit kell ér­te fizetni. ( Itt aztán egy időre abba is maradt a beszélgetésünk, mert döbbenetemben nem tudtam mit mondani. Za­vartan dadogtam, hogy ezek valahogy nem össze­vágó dolgok. Persze, akkor frissiben nem­­láttam át a dolgok nagyszerűségét. Mert imi­gyen akár árjegyzéket is ki lehetne függeszteni az omi­nózus iskola kapujára. Egy elkésés tíz forint, vereke­dés a szünetben húsz, ká­romkodás harminc, kis pi­maszság a tanító nénivel negyven, ugyanez az igaz­gató bácsinak címezve öt­­venbe kerül. A gazdag szü­lők csemetéje akár napon­ta is megengedhet magá­nak egy kiadós verekedést, a szegényebbeknek ellen­ben már egy tisztességes komiszságra sem futja. Esetleg kispénzű anyák és apák megátalkodott kölyke részletfizetési kedvezményt igényelhet. S vajon, kié lesz az így összegyűlt pénz? Netán zsúrt rendez belőle az osz­tály év végén? Felajánlják a mostanában igencsak pénzszűkétől szenvedő mű­velődési tárcának, a velük kínlódó — mert a fenti el­járást nevelésnek nem merném nevezni —, tan­erők anyagi helyzetének javítására? Mi lesz velünk, ha az is­kolában meg lehet vásárol­ni a komiszkodás lehetősé­gét? Ugyanis ez az igazi er­kölcsi fertő, sokkalta ve­szélyesebb, mint amit bün­tetni akar — az ártatlan el­késés. Persze, minek tettetem magam. A dolog logikus. Gondolkodó elmék megjó­solták, régen megmondták. Erkölcsileg le kell züllenie annak a társadalomnak, s benne sajnos az iskolának is, ahol évtizedek óta ga­rázdálkodik a kontrasze­lekció, ahol a tehetséges, jobbat akaró és gyereksze­rető pedagógusok elkesere­désükben többnyire eljöt­tek a pályáról, s ahol gyak­ran a percenként változó felső utasítások követőit díjazták a főnökök. Mert vannak, elképesztő — Beke Kata szerint illogikus — módon, még mindig van­nak jó pedagógusok, igaz emberek, de sajnos, egyre kevesebben, akiknek az órájáról nem is akar elkés­ni a diák. Egyébként az elkésésért pénzt szedő iskola — egy általános iskola — tulaj­donképpen csak az életre nevel. Nem a nagybetűsre, ahogyan húsz évvel ezelőt­ti ballagásunkon neveztük. Csak egy egészen kicsi be­tűs, vacak életre, ahol a tudás nem hatalom, az er­kölcs nem számít, s amely a piti haszonszedők és az ügyes köpönyegforgatók Mekkája. A zűrzavar már itt van. Talán a bánat még nem késő. Török Katalin A kiegyezés bölcsessége Több bölcsesség kell most e honnak, s tán kevesebb szenvedély. Petőfi, Kossuth és Táncsics fo­rradalmána­k dicsőséges tün­döklése után Világos és Arad következett, a nemzetnek csak emlékei és sírhantjai maradtak. 1956 októberének fellángolását novemberben ágyúk, tankok, géppiszto­lyok tüze hamvasztotta el. Nagy Imre és a többiek, temetetlen holtak, kiknek har­mincegy éven át kellett kísérteniök, míg végső és méltó nyughelyre leltek, míg ne­gyedmillió magyar — és velük az ország, a világ — tiszteleghetett a mártírok ko­porsója előtt. És a gyász méltóságteli óráiban feltámadt szellemük, egy forra­dalom szelleme. E föltámadás mégis valami más volt, éppen, mert megbékélt, higgadt és méltó­ságteli volt. Érett, a történelem tapaszta­latain, 1848 és 1956 leckéjén is okult, fel­nőtt emberek tízezrei voltak képesek in­dulatok nélkül föltámasztani ezt a szelle­met. Mert tudták immár, hogy a sokat szenvedett magyarságnak, oly sok évtized után, nem újabb hősi halottakra van szük­sége, hanem teremteni képes országépí­tőkre. A mindent vagy semmit radikaliz­musa helyett reálisan elérhető célokat kell kitűznie: demokratikus jogállamot, ideo­lógiai béklyóitól megszabadított gazdasá­got és korrekt együttműködést, jó vi­szonyt a világ keleti és nyugati felével. A tíz nappal ezelőtti temetés nemzet­közi visszhangja máig nem ült el. A kom­mentárok — néhány kivétellel — azt emelik ki, hogy a gyásznap fölemelő mél­tósága a magyar nép számára új időszá­mítás kezdete lehet. A deáki bölcsesség, a békesség, a kiegyezés korszakáé. Az erre való készséget emelik ki a Hősök terén és a 301-es parcellánál elhangzott gyász­beszédekből is. Amelyek egyike-másika talán mégis a kelleténél élesebbre, végle­tesebbre sikeredett. És az ilyen felhan­gokra rögtön lecsaptak mindazok, akik — idehaza és külföldön — gyanakvással, ellenérzéssel vagy éppen kimondottan el­lenséges indulatokkal figyelik a magyar­­országi fejleményeket. És akiknek nem kellett volna ürügyet adni, hogy szovjet­ellenesnek, sőt, ellenforradalminak minő­síthessék politikai reformjainkat. A világ nagyobbik része azonban — sze­rencsére — nem így reagált. Ami szá­munkra nagyon fontos: a Szovjetunió sem. Leszámítva egy TASZSZ-kommentárt, amely azonban — hivatalos körök sze­rint — újságírói magánvéleménynek mi­nősült. Habár tartani lehet tőle, hogy lé­teznek még azok az erők, amelyek — a ma ottani reformjait is veszélyeztetve — továbbra is birodalmi szemszögből ítél­nek a világ dolgaiban. És ez számunkra is bizonytalansági tényező. Az azonban kétségtelen, hogy a gorba­­csovi Szovjetunió nem azonos a sztálini, hruscsovi, brezsnyevi Szovjetunióval. A Gorbacsov nevével fémjelzett szovjet po­litika nem kíván beavatkozni a mi dol­gainkba, sőt rokonszenvező érdeklődéssel figyeli törekvéseinket. Amihez a türelem és a nagyvonalúság is hozzátartozik: a szovjetellenesnek nyilvánítható kijelenté­seket nem azonosítja a mai magyar poli­tikai folyamatok fő irágaival. A plura­lizmusba, a szabad véleménynyilvánítás-­­­ba még ezek is beleférnek. Ezt hívják to­leranciának, ami nélkül nincs demokrácia.­­ Mégsem hiszem, hogy napjainkban a­­ bárminő irányú végleteknek, radikaliz­musnak, akár Petőfi — népből fakadó, történelmi okokban gyökerező — radika­lizmusának lenne itt az ideje. A tole­rancia, a türelem igénye érvényes velünk szemben is, lépjünk fel bár az MSZMP, a hatalom vagy az ellenzéki pártok, al­ternatív szervezetek színeiben. A kiegye­zésre ma értelmes lehetőséget kínál a nem­zeti kerekasztal, a háromoldalú tárgyalás sok végre megkezdett folyamata, amely­ben a résztvevők megmutatták, hogy ké­pesek fölülemelkedni saját szempontjai­kon, készek tisztességes kompromisszu­mokra, a nemzet javáért. Mert kompro­misszumok nélkül nincs kiegyezés, ki­egyezés nélkül pedig a válságból nincs számunkra kiút. A realitásokkal mindenkinek számol­nia kell, ideértve Magyarország földrajzi elhelyezkedését, kontinensünk kellős kö­zepén, és ideértve történelmileg kialakult helyzetünket is. Ehhez hozzá tartozik ha­gyományos kötődésünk a kultúra európai értékeihez, de hozzátartozik az is, hogy hőn áhított semlegességünk csak a nagy­hatalmak stratégiai érdekeivel összhang­ban lehet elérhető. Európához való visszatérésünk esélyei ma jobbak, mint valaha. Ezerszer leírt tény, hogy történelmünk során először alakult ki olyan helyzet, amikor a ma­gyarországi átalakulás, a politikai és gaz­dasági reformok békés és sikeres lefo­lyása egybeesik az egymással jobb vi­szonyra törekvő nagyhatalmak érdekeivel is. Nem szabad elszalasztanunk ezt az esélyt. 1848-ra 1849 bukása következett, ’56 októberének álmaiból november 4-e döbbenete vette fel a nemzetet. A történelmi analógiák, persze, mindig kicsit erőltetettek. Ha szabad most mégis ezekhez folyamodnunk, nekünk most nem 48-at kellene újraélnünk, mert már meg­volt az e századi 49-ünk, az akkorinál is kegyetlenebb és tömegesebb megtorlások­kal együtt. Inkább 1867-re vessük sze­münket, a kiegyezésre, amely úgy állí­totta helyre a nemzet jogait és önérzetét, hogy a 48-ból nem engedett, s mégis le­hetővé tette a kiengesztelődést. A történelem eme üzenetére kell most figyelnünk. Akkor is, ha tudjuk, hogy az ötvenes évek történelemkönyvei — Pető­fi és Kossuth kérlelhetetlen forradalmi­­ságára hivatkozva — nem győzték osto­rozni, megbélyegezni ezt a „megalku­vást". Mert a Petőfik népi radikalizmu­sa — minden lelkesülésünk és tisztele­tünk mellett — önmagában nem vezet­hetett volna el a nemzet felemelkedésé­hez. Ahhoz a Széchenyik reformszelleme és a Deák Ferencek becsületes, a reálisan létező, radikális igényekkel is számoló, azokat kezelni képes államférfiúi böl­csessége kellett. Az a bölcsesség, amelynek a jelenléte fölfedezhető a ma reformpolitikusainak megnyilvánulásaiban is. Nem lenne jó, ha elsodorná a szenvedély, az indulatok árja ... Franek Tibor Helytörténet Két értékes helytörténeti ki­advány jelent meg Komárom megyében. A históriás kalendáriumot Bakonybánk, Bakonyszom­­bathely és Réde község lo­kálpatriótái állították össze, és jelentették meg. A Mocsai Mozaik című könyv e telepü­lés 780 éves történetéből kö­zöl fejezeteket. Pártértekezlet a Ferencvárosban Az MSZMP ferencvárosi pártértekezlete szombaton a késő éjszakai órákban ért véget. A minden érdeklődő számára nyitott tanácskozá­son jelen voltak a kerületi Ellenzéki Kerekasztalt kép­viselő szociáldemokraták, szabad demokraták és a De­mokrata Fórum képviseli is. Heves vita alakult ki a pártegység, a platformsza­badság értelmezése körül. Konkrét ügyről, a Tabajdi Csabával, az MSZMP KB osztályvezető-helyettesével szemben alkalmazott intéz­kedésekről külön állásfogla­lás is született. A küldöttek egy része táviratban fordult a Központi Bizottsághoz, el­ítélve azt a hivatalos eljá­rást, amely az osztályvezető­helyettes nyilatkozatait kö­vette. A Ferencváros több mint 8 ezer kommunistáját képvi­selő küldöttek teljes egészé­ben megújították az MSZMP IX. Kerületi Pártbizottságát. A pártértekezlet — több je­lölt közül — a kerületi párt­­bizottság első titkárává Gön­ci Jánost választotta meg. Nagygyűlés — nyolc érdeklődővel Tagtoborzó nagygyűlést hir­detett szombatra, a székesfe­hérvári Vörösmarty Színház, 25 000 forintért kibérelt nagy­termében a Szolidaritás Szak­­szervezeti Munkásszövetség. A nagygyűlésből a kevés szá­mú érdeklődő és a szövetség öttagú vezetőségének eszme­cseréje lett. Takács András szóvivő en­nek során elmondta: a szö­vetség számára minden egyes ember rendkívül fontos. Je­lenleg mintegy 1000—1300 tagja van a május 27-én ala­kult szövetségnek, amely, sze­rinte, a mostani politikai pezsgésben is passzív mun­kásságot akarja soraiba tö­möríteni. Már alakultak üze­mi szakszervezetei, így pél­dául a Fejér megyei Balin­kán is működik egy bánya­üzemi szakszervezet. Prog­ramjában a klasszikus szak­­szervezeti hagyományokat igyekszik felelveníteni. Csemadok-fesztivál A Csemadok fennállásának negyvenedik, a szlovák nem­zeti felkelés negyvenötödik évfordulója jegyében ren­dezték meg idén a Csemadok gombaszögi kulturális fesz­tiválját. A csehszlovákiai magyar dolgozók harmincegyedik or­szágos kulturális ünnepsége szombaton nyílt meg a Rozs­nyó járásbeli Gombaszög festői völgyében, a Sarló­mozgalom zászlóbontásának egykori színhelyén. Magyar—román baráti körök Az ország húsz városában vannak már tagjai a Ma­gyar-Román Baráti Körnek, amelyet öt hónappal ezelőtt pécsi értelmiségiek alapítot­tak. A társaság a maga sajá­tos eszközeivel hozzá kíván járulni a magyar és a román nép történelmi megbékélésé­hez. A híradások nyomán az erdélyi Brassóból jelentke­zett egy tanár. (MTI) 5

Next