Népszava, 1989. július (117. évfolyam, 153–178. sz.)

1989-07-12 / 162. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA ?­ Az első amerikai elnöki látogatás hazánkban Bush Budapesten Ünnepélyes fogadtatás a Kossuth Lajos téren Díszvacsora as Országház­zat. Az első amerikai elnöki lá­togatás előtt egy órával még dörgött az ég, szakadt az eső, és szinte éjszakai sötétség borult Budapestre. Mi taga­dás, nagy volt az izgalom, mi laikus újságírók azon ta­nakodtunk, amiatt aggodal­maskodtunk, hogy a terve­zett időben érkezik-e meg, egyáltalán le tud-e szállni az amerikai elnök különrepülő­­gépe ekkora zivatarban. Ám, mire feltűnt a gép az égbol­ton, megbékélt az időjárás, s csupán szemerkélt az eső. George Bush és hivatalos kí­sérete — vihar ide, vihar oda — szinte percre pontos volt, ő és felesége hét óra előtt nyolc perccel lépett magyar földre. A Ferihegy—I. repülőtéren először Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke és fe­lesége, Szabolcsi Gertrud, kö­szöntötte az Egyesült Álla­mok elnökét és feleségét, Barbara asszonyt. Azután Mark Palmer, a budapesti amerikai nagykövet és fele­sége, továbbá dr. Házi Ven­cel, hazánk washingtoni nagykövete és neje üdvözöl­te őket. Közvetlen közelük­ben állt az elnöki gépkocsi, amelybe beszállva elindultak a Kossuth térre. Az elnökkel Magyarország­ra érkezett többek között James Baker külügyminisz­ter, John Sum­m­, a Fehér Ház politikai apparátusának főnöke és Brent Scowcroft nemzetbiztonsági tanácsadó is. A hosszú gépkocsisor, dísz­motorosok kíséretében ne­gyed nyolckor tűnt fel a­­té­ren, mire az amerikai elnök­re — esernyők sokasága alatt — várakozó kíváncsi budapestiek üdvrivalgásban törtek ki. Mindeközben ka­tonazene szólt, magyar és amerikai lobogókat lengetett a szél. Welcome to Hungary Mr. President! Köszöntjük Ma-Tisztelt elnök úr, és Bush asszony! Kedves vendé­geink! Hölgyeim és uraim! A Magyar Népköztársaság vezetése és a magyar nép nevében tisztelettel és öröm­mel köszöntöm önöket. Első alkalommal tesz hi­vatalos látogatást az Egye­sült Államok elnöke Ma­gyarországon. Meggyőződé­sünk, hogy az eseménynek üzenete van, amely a világ­nak is szól. Az üzenetet mi úgy értelmezzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok felismerte a magyarországi fejlődési folyamat történel­mi jelentőségét és az elnöki látogatással az amerikai nép szimpátiáját, támogatását kívánja kifejezésre juttatni. Hasonló bátorító üzeneteket Keletről és Nyugatról Mgy­gyarországon, Elnök úr! Ilyen és hasonló feliratok voltak olvashatók mindenfe­lé. A hangosbeszélőn ango­lul és magyarul közölték, hogy megérkezett George Bush és felesége. A tömeg is­mét nagy hanggal nyilvání­totta ki tetszését. Sajnos, az eső tovább esett s dörgött az ég. Ám ez szemmel látható­an nem zavarta a megjelen­teket, az ünneplőket és az aránt kapunk. Ezekre nagy szükségünk van, hiszen most is, miként történelmünk fo­lyamán mindig, népünk csak akkor számíthat felemelke­désre, ha törekvéseit más népek is támogatják. Elnök úr! Szimbolikus je­lentőséget tulajdonítok an­nak, hogy üdvözlő beszé­deink elmondására Kossuth Lajos szobra előtt, a róla el­nevezett téren kerül sor. A XIX. század első felében Magyarországon végbement történelmi folyamatot „re­formként” tartjuk számon. Kossuth Lajos e kornak volt kiemelkedő személyisége. A reformkorból akkor egyenes út vezetett az 1848/49-es for­radalomhoz. A szabadság­­harc, majd a leverését kö­vető megtorlások súlyos vér­amerikai vendégeket sem. George Bush eleinte egy esernyő alatt álldogált fele­ségével, majd kilépett alóla, mintegy jelezve, hogy nem is olyan nagyon esik. Az egybe­gyűltek ezt is nagy tapssal jutalmazták. Közben megkezdődött az ünnepélyes fogadtatás. Elő­ször Straub F. Brúnó mond­ta el üdvözlő beszédét, veszteséget okoztak az or­szágnak. Az életben marad­tak legjobbjai közül sokan emigrációba kényszerültek. E nehéz időszakot végül egy olyan „kiegyezés” zárta le, amely utat nyitott az or­szág társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Most újra „reformkor” van Magyarországon. Ám hisszük, hogy a történelmi sorrend ezúttal más lesz. Túl vagyunk vérveszteségeinken, halottainkat is eltemettük, végre tisztességgel. Most a „kiegyezés” kö­vetkezik. Ezt várja el a ma­gyar nép és minden az or­szágért, a nemzetért felelős­séget érző politikai-társadal­mi erő. Csak a legszélesebb (Folytatás a 2. oldalon) STRAUB F. BRÚNÓ Megkülönböztetett fontosságú kapcsolataink kiszélesítése A Minisztertanács rendelete Kádár János temetéséről Ligacsov és Dobrinyin vesz részzt a gyászszertartáson A Minisztertanács rendeletet alkotott Kádár János július 14-i temetésével kapcsolat­ban. A kormány elrendelte, hogy a temetés napján az állami zászlót vonják fel, majd eresszék félárbocra. Az állami intézményekre tegye­nek gyászlobogókat. A ven­déglátóhelyeken, szórakozó­helyeken a temetés befeje­zéséig a kormány megtiltot­ta a zene- és műsorszolgál­tatást. Jegor Ligacsov, az SZKP KB PB tagja, a KB titkára és Anatolij Dobrinyin, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa elnökének tanácsadó­ja vesz részt Kádár János július 14-i temetésén — je­lentette be kedden Moszkvá­ban Gennagyij Geraszimov, a szovjet külügyminiszté­rium szóvivője. Angyalföld dolgozói, kom­munistái nyitják meg a rész­vétlátogatók sorát Kádár Já­nos ravatalánál csütörtökön 15 órakor - jelentette be kedden este Kimmel Emil, az MSZMP helyettes szóvi­vője, aki az elhunyt politi­kus búcsúztatásáról adott újabb információkat az új­ságíróknak.. Hangsúlyozta: a végső tiszteletadást proto­­kollmentesen kívánják meg­tartani, s a gyászszertartás teljesen nyilvános lesz. A Központi Bizottság székhá­zának aulájában felállított ravatalnál a két fél napon — csütörtökön 15 és 20, illetve pénteken 8 és 13 óra között — bárki kinyilváníthatja részvétét. Ugyancsak min­denkit várnak a Kerepesi te­mető Munkásmozgalmi Pan­teonjában megrendezendő temetési szertartásra. A ren­dezők arról is gondoskod­nak, hogy az idős, rokkant, mozgásképtelen részvétnyil­vánítók soron kívül bejut­(Folytatás az 5. oldalon) Genf Döntő szakaszba jutottak a tárgyalások A vegyi fegyvereket betiltó nemzetközi egyezmény ter­vezetének kidolgozása előre­haladott állapotban van, a genfi leszerelési értekezle­ten zajló tárgyalások döntő szakaszba jutottak — mond­ta kedden a genfi leszere­lési konferencia plenáris­­ ülésén elhangzott felszólalá­sában Szergej Bacanov, a szovjet küldöttség vezetője. A diplomata szerint most már az a feladat, hogy a résztvevők közös erőfeszítés­sel keressenek megoldást a még nyitott kérdésekre. Néhány konkrét problé­máról szólva a szovjet dele­gáció feje elmondta: meg­érett az idő, hogy most már véglegesen egyeztessék az egyezmény betartása ellen­őrzésének elvi formáit. A Szovjetunió — mint Bacanov utalt rá — továbbra is amel­lett van, hogy kötelező ér­vényű ellenőrzéseket tart­sanak, ha azt bárki igényli, és senkinek­­ne lehessen jo­ga a kérés elutasítására. Ezek az ellenőrzések egyen­rangúan folyhatnának bár­mely helyszínen. Bacanov bejelentette: a Szovjetunió úgy döntött, hogy részt vesz a kormá­nyok és a vegyifegyver­gyártással foglalkozó cégek képviselőinek szeptemberben Canberrában tartandó kon­ferencián. Karabah Súlyos összecsapások A Karabah-hegyvidéki Auto­­nóm Terület Kirkidzsán te­lepülésén kedden ismeretlen személyek lőfegyverrel meg­öltek két azerbajdzsáni nem­zetiségű helyi lakost, egyet pedig súlyosan megsebesítet­tek. A területen a szumgaiti események miatti leszámo­lással, bosszúval fenyegető híresztelések terjednek, a la­kosság széles csoportjai igye­keznek fegyverekhez jutni. Az utcai összecsapásokban lő­fegyvereket, vadászfegyvere­ket, különböző, úgynevezett hidegfegyvereket — késeket, botokat, baltákat —, házi készítésű robbanóanyagokat, benzinespalackokat használ­nak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék