Népszava, 1989. október (117. évfolyam, 232–257. sz.)

1989-10-02 / 232. szám

Prágából és Varsóból elutaztak az Xlllí-i menekültek G Genscher a csehszlovák fővárosban Jelentette be az áttörést Kiismerés Budapestnek Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere Prágá­ban jelentette be, hogy a hazája prágai és varsói nagykövet­ségén tartózkodó, kivándorlásra várakozó NDK-állampolgá­­rok számára szabad az út. A vasúti szerelvények elindultak Lengyelországból és Csehszlovákiából. Az NSZK-ban érthető ujjongással fogadták a jövevényeket. Az érdekeltek — a ki­vándorlók — véleményét fogalmazta meg egy fiatalasszony, aki elismerve Budapest úttörő szerepét, kijelentette: „Ha a magyarok nem így állnak hozzá az ügyhöz, akkor itt Prágá­ban nem született volna ilyen eredmény.” Maguknak magyaroknak is mindent köszönünk, ha a magyarok nem így állnak hozzá az ügyhöz, akkor itt Prágában nem születhetett volna ilyen eredmény — ez­zel búcsúzott egy fiatalasz­­szony, karján egy 13 hónapos gyerekkel a csehszlovák fő­város libeni pályaudvarán. Neki nem lesz gondja, test­vére az NSZK-ban él, már munka várja. Szabad vagyok, érted, szabad — kiabálta egy kissé túl mámoros fiú, majd azt mesélte, hogy legalább 800 gyerek volt a követsé­gen. Az étel jó volt, de a tisz­tálkodási lehetőségek krimi­nálisak, minden WC eldu­gult, de megérte, mert kime­hetünk. Aki kicsit is hango­sabban szólt az illendőnél, a többiek nyomban leintették, viselkedjen rendesen. Szombaton kora este érke­zett Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminisz­ter Prágába, és egyenesen a nagykövetségre ment. Sze­mélyesen közölte az ott lévő több mint 3500 menekülttel, hogy a két német állam meg­egyezése érdekében kime­hetnek az NSZK-ba. 6.40-kor hatalmas örömkiáltást lele­(Folytatás a 2. oldalon) A magyar határ továbbra is nyitva marad Németh Miklós nyilatkozata a H­off am Sonntagban kül- és külpolitikai kérdésekről Németh Miklós, a Minisz­tertanács elnöke a Welt am Sonntag című nyugatnémet lapnak nyilatkozva kije­lentette, hogy az MSZMP jövő pénteken kezdődő kong­resszusától a párt teljes megújulását, a reformerők és a reformgondolat egyér­telmű győzelmét várja. Új, modern, a többpártrendszer követelményeinek megfelelő pártot. A vasárnap utcára került lap hamburgi szerkesztősé­ge az MTI bonni irodájának már előzetesen — szomba­ton — rendelkezésére bo­csátotta az interjú általa leg­fontosabbnak tartott részle­teit. Arra a kérdésre, hogy el­képzelhetőnek tartja-e az MSZMP kettészakadását konzervatív és reformerők­re, Németh Mi­klós kijelen­tette: ezt nem tudom kizár­ni. A jó megoldás az lenne, hogy a pártkongresszuson elfogadott reformplatform alapján mindenki maga dön­tené­ el, hogy továbbra is a párt tagja kíván maradni, vagy mivel nem fogadja el a gyökeresen megújult politi­kai platformot, kiválik a pártból: ily módon a kon­zervatív, megújulásra kép­telen erők leválnának a pártról.­­ Mindamellett elfogad­hatatlannak tartok minden olyan kompromisszumot, amely a pártegységre vagy a közelgő választásokra hi­vatkozva megpróbálja össze­­békíteni az összebékíthetet­­lent: a konzervatív pártál­lami gondolkodást az euró­pai értelemben vett balolda­li szocialista pártmozgalom meghatározó jegyeivel. Egy ilyen egység nem stabilizál­ható — idézte a lap a mi­niszterelnököt. A miniszterelnök hangsú­lyozta,, hogy a Szovjetunió nem fog beavatkozni a ma­gyar reformfáradozásokba. — Magyarország törekvő­(Folytatás a 2. oldalon) VSZ-tanácskozás Varsóban Október 3—5-ig a lengyel fővárosban tartja következő ülését a Varsói Szerződés tagállamai Egyesített Fegy­veres Erőinek Katonai Ta­nácsa — jelentette szomba­ton a TASZSZ hírügynök­ség, amely ebből az alka­lomból interjút készített Pjotr Lusev tábornokkal, a VSZ főparancsnokával. — Milyen irányban kel­lene fejleszteni a Varsói Szerződést, hogyan lehetne politizáló szerepét erősíteni? E kérdésekre kívánnak váz­latos választ adni a Novoje Vremja című hetilap cikké­nek szerzői. A vitaindítónak szánt írásra várják szakér­tők, más érdeklődők véle­ményét külföldről is. A szerzők határozottan úgy vélik, hogy fennállnak a VSZ létét és fejlesztését alátámasztó közös érdekek. Ezek legfontosabbika a tag­államok társadalmi, gazda­sági poblémáinak közössége. Valamennyien (beleértve a Szovjetuniót is) el vannak (Folytatás a 2. oldalon) A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA A zsebre tété soaksaerreaet (3. oldal) Mindig kellenek megbélyegzettek (6. oldal) Együtt cliff is lehet tt rákkal (7. oldal) Hivatalos bejelentés Gorbacsov az NDK-ba és Olaszországba utazik Moszkvában szombaton hiva­talosan is bejelentették, hogy az NDK vezetőinek meghívá­sára Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió­ Legfelsőbb Tanácsá­nak elnöke október 6—7 kö­zött részt vesz a Német De­mokratikus Köztársaság meg­alakulásának 40. évfordulója alkalmából rendezendő ün­nepségen. Mihail Gorbacsov 1989. no­vember 29. és december 1-je között hivatalos látogatást tesz Olaszországban. Az er­ről szóló hivatalos közle­ményt vasárnap délután tette közzé a TASZSZ hírügynök­ség. Az SZKP KB főtitkára, a Legfelsőbb Tanács elnöke először tesz látogatást a dél­­európai­ országban, ahol az olasz állam és a­­kormány ve­zetőivel, politikusokkal, gaz­dasági vezetőkkel tanácsko­zik, és találkozik II. János Pál pápával. Ez a találkozás­­történelmi, hiszen szovjet ál­lamfő először tesz hivatalos látogatást a katolikus egyház fejénél. (MTI, TASZSZ) Az ENSZ-ben kedvezően fogadták a magyar kezdeményezéseket Szombaton hazaérkezett New Yorkból Horn Gyula kül­ügyminiszter, aki a magyar küldöttség vezetőjeként részt vett az ENSZ-közgyűlés 44. ülésszakán. A külügyminiszter a repü­lőtéren válaszolt az újságírók kérdéseire. A Magyar Táv­irati Iroda munkatársa ar­ról érdeklődött, milyen fo­gadtatásra talált az a ja­vaslat, hogy a kisebbségek védelmét egy új, korszerű nemzetközi szabályokkal ga­rantálják? — A résztvevők kedvező­en fogadták e kezdeménye­zésünket, egyetértettek ab­ban, hogy több, a nemzet­közi helyzetre kiható prob­lémakörrel — amelyek ugyan korábban szerepeltek már nemzetközi szervezetek na­pirendjén — újra fogalkoz­­ni kell, mégpedig a jelen­legi körülményekből kiin­dulva. Ilyen a nemzeti ki­sebbségek ügye is. Mindmá­ig az a legnagyobb gond, hogy olyan államok, ame­lyek elfogadták az ENSZ alapokmányát, aláírták a különböző egyezményeit, amikor ezek betartását szá­mon kérték rajtuk, azt bel­­ügyekbe való beavatkozás­nak minősítették. Ismeretes, hogy jelenleg is van több olyan tagállam, amely dur­ván megsérti az alapok­mányt, illetve a nemzetközi egyezményeket. Ezen mi­előbb változtatni kell, el kell érni, hogy ezek a kormá­nyok valóban felelősséget viseljenek a nemzetek kö­zösségével szemben is. Eh­hez viszont új kodifikációs eljárásokra van szükség a szervezeten belül. Arra a kérdésre, hogy a Varsói Szerződés külügymi­nisztereinek New York-i megbeszélésén milyen véle­mények fogalmazódtak meg a VSZ politikai együttmű­ködésének korszerűsítéséről, Horn Gyula így válaszolt: " Napjainkban még min­dig gyakran előfordul, hogy a különböző VSZ-tanácsko­­zásokon megkövesedett, a mai realitásoktól elszakadt (Folytatás a 2. oldalon) idegenforgalmi gyorsmérleg három megyéből­ , v m­ Több volt a külföldi, kevesebb a hazai turista Békés utcsaeaon a Balatonnál — Romlott a fogyasotok érdekvédelme — Több mint 6 millió külföldi lépte át a határt Jayor Sopron megyében Az ősz közeledtével bizo­nyára mindenütt megvonják a lassan véget érő idegen­forgalmi szezon mérlegét. Mi amolyan gyorsmérleget kértünk tudósítóinktól. Veszprémből Mátételki András, Győr-Sopronból Fe­­renczi József, Hajdú-Bihar­­ból pedig D. Karádi Kata­­­lin mondja el, mi jellemez­te az évadot az ő házuk tá­ján. Békés utószezon jellemző ezekben a napokban a Bala­ton északi partjára. Főleg a középkorosztályhoz tartozó külföldiek pihennek a tó­parton, akik minden bi­zonnyal hazamenekültek vol­na júliusban, amikor tető­zött a roham. Ennek a hó­napnak az utolsó hétvégéjén ugyanis minden kempingben kiakaszthatták volna a meg­telt táblát. Akiknek nem ju­tott hely bent, lefeküdtek kint, azaz vadkempingben töltötte éjszakáját mintegy ezer ember, a rendőrök és a közterület-felügyelők nem kis bosszúságára, összesség­ben az év első nyolc hónap­jában csaknem 350 ezren üdültek a Balaton Veszprém megyei szakaszán. A vendégek száma csupán 3 százalékkal haladta meg az előző évit, 77 százalékuk volt a külföldi. Az idén még kevesebben jöttek a szocia­lista országokból és hazánk más tájairól a Balaton mel­lé, mint korábban, amin nem is lehet csodálkozni, ha ismerjük az árakat. Legtöb­ben az NSZK-ból, Hollan­diából, Ausztriából érkez­tek, akiknek jó része nem a magas keresetűek közé tartozott. Az idei szezonban nem adtak át új kereskedelmi egységet, viszont örvendetes, hogy mintegy ötven magán­­kereskedő jóvoltából mégis­csak tovább bővült az üzlet­­hálózat. Ez évben megvon­ták az élelmiszer-kereske­delemben az úgynevezett szezonár-támogatást, ellen­ben lehetőséget kaptak ar­ra, hogy 10 százalékkal emel­jék áraikat a nem alapvető árucikkeknél. Azt azonban kikötötték, hogy szezon után az állandó lakosoknak vala­milyen formában vissza kell juttatni a zsebükből kivett többletpénzt. Már csak az a kérdés, hogy a napról nap­ra növekvő árak­­nemi is­meretében ki tudja ezt fi­gyelemmel kísérni... Az el­lenőrzések tapasztalata alap­ján tovább romlott a fo­gyasztói érdekvédelem. Győr-Sopron megye idei tavaszi-nyári idegenforgalmi gyorsmérlegét mindenekelőtt a határőrségtől származó adatok alapján közölhetjük. Ezek szerint a megye öt ha­tárátkelőhelyén szeptembe­rig 6,3 millió külföldi ér­kezett az országba. Ebből 13 százalékkal több, mint a ta­valyi időszakban. Érdekes képet mutat a vendégek összetételének elemzése. A 6,3 millióból 2,5 millióan jöttek a szocialista orszá­gokból, többségük­­csehszlo­vák, összességében a bará­ti országokból érkezettek száma nem növekedett, ezen belül viszont a Csehszlová­kiából érkezettek száma 20 százalékos csökkentést mu­tat. Óriási növekedést mutat a magyar kiutazók száma is: 4,3 millió hazánkfia hagyta el Győr-Sopron me­gye öt határátkelőhelyén az országot. Kereken kétszer annyian, mint tavaly, ha­sonló időszak alatt. Sopron­ban a növekedés több mint háromszoros, Kópházán több mint nyolcszoros volt. Míg a Csehszlovákiával közös (Folytatás a 7. oldalon) Felelősség Afganisztánért Október végére vagy novem­ber elejére alapos, körülte­kintő munka eredményeként megfelelő bizonyítékaink le­hetnek arról, hogy milyen körülmények között hogyan döntöttek a szovjet csapatok afganisztáni bevetéséről — mondta a Pravda munkatár­sának Alekszandr Dzaszohov. Az Argumenti i Fakti cí­mű hetilap legújabb számá­ban Kim Cagolov­ vezérőr­nagy, a filozófiai tudomá­nyok doktora nyilatkozik az afganisztáni probléma széle­sebb összefüggéseiről. Ami pedig a döntés megho­zatalát illeti, a felelősök kö­zül név szerint említette Leo­­nyid Brezsnyevet, aki a leg­főbb politikai vezető volt, Andrej Gromikót, a külügyek irányítóját, Dmitrij Usztyi­­novot, a néhai honvédelmi minisztert, valamint Jurij Andropovot, az Állambizton­sági Bizottság akkori elnö­két. Mint a tábornok hozzá­tette, sokan mások is fele­lősek az 1979-es döntésért, olyanok is, akik közül sokan azt állítják, hogy ők ellenez­ték ezt. Mário Soares hét végi programja Csütörtöki és pénteki hiva­talos megbeszélései után szombaton vidékre látogatott Mário Soares, a Portugál Köztársaság elnöke, aki Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnökének meghívá­sára tartózkodik hazánkban. A vendég és a kíséretében lé­vő személyek a siófoki hajó­állomásról hajóval utaztak Tihanyba. Délután Keszthelyen, a Festetics-kastélyban fölkeres­ték az egykori főúri család alapította nevezetes könyv­tárat. Mário Soares vasárnap a Rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában koszorút helyezett el Nagy Imre és ki­végzett mártírtársainak sírjá­nál A kegyeletes aktusnál jelen voltak a Történelmi Igazságtétel Bizottság, a Sza­­bad Demokraták Szövetsége,­­a Fidesz és az MDF képvise­lői. Ezután az elnök és kísérete a Duna-kanyarba látogatott. Esztergomban megtekintet­te a Keresztény Múzeum képtárát, a Bazilikát és a kincstárat, majd Visegrádra folytatta útját. Mário Soares koszorút helyez el Nagy Imre sírjánál Teknős Miklós felvétele New York Szovjet—kínai tárgyalások Főiként a kétoldalú kapcso­latok alakulásáról tárgyalt szombaton este New York­ban, az ENSZ központjában, Eduard Sevardnadze szovjet és Csien Csi-csen kínai kül­ügyminiszter.­­ Utaltak arra, hogy no­vemberben, első ízben, szov­jet és kínai szakértők tár­gyalást kezdenek arról, hogy miként lehetne csökkenteni a katonai szembenállás szintjét a két ország között. A BBC rádióadó szerint szó­ba kerültek azok a tervek is, hogy Li Peng kínai mi­niszterelnök Moszkvába lá­togat.

Next