Népszava, 1990. január (118. évfolyam, 1–26. sz.)

1990-01-02 / 1. szám

­EDD, 199­0. JANUÁR 2. ■ 118. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM J­ /V BUh iTIwBtf»Ipwff' *1 A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Eltörölték Romániában a halálbüntetést Csendesen telt a szilveszter Romániában. Az év utolsó napján és az újév kezdetén egy sor fontos intézkedést jelentettek be. Megszüntették a halálbüntetést. Új rendelkezést vezetnek be az emigrációval kapcsolat­ban, lehetővé téve, hogy akik korábban elhagyták Ro­mániát, visszatérhessenek hazájukba. Egy sor régi ren­deletet hatálytalanított az új vezetés és újakat jelen­tettek be. Eközben a Román Kommunista Párt egy cso­portja új kongresszus megtartását, az RKP önfeloszla­tását szorgalmazza. Megkezdődött az új pártok szerve­ződése is, miután Romániában is bevezették a több­pártrendszer intézményét. Oltványi Ottó, az MTI tudó­sítója jelenti: Fegyverek zaja nélkül lé­pett az új esztendőbe Ro­mánia. Bukarestben csendes volt az éjszaka. A lakosság figyelembe vette a rendőrség felhívását, amely arra vonat­kozott, hogy szilveszterkor ne robbantsanak petárdákat, mert ez megtéveszti a ké­szenlétben levő katonai egy­ségeket és rendfenntartó erő­ket. ígjéri köszöntő A bukarestiek otthonuk­ban töltötték a szilvesztert, és ezúttal a román televízió jóvoltából szórakoztató mű­sort élvezhettek egészen a hajnali órákig. Szokatlan időpontban, he­lyi idő szerint vasárnap 23.00 (Folytatás a 3. oldalon) MTI Fotó Rombolják le a két Korea közti falat A két Koreát elválasztó fal lerombolását javasolta Kim Ir Szen észak-koreai államfő hétfői újévi beszédében. Kim Ir Szen szerint a fal a két országrész elválasztá­sát szimbolizálja. Eltávolítá­sa elsősorban Dél-Korea fel­adata lenne, mivel az északi oldalon a fal helyett szöges­drót kerítés van, amelyet — mondotta — a KNDK kész bármikor lebontani. Az észak-koreai vezető a fal lebontásán kívül az egész félszigeten való szabad uta­zást is sürgette. Dél-Korea nyomban üdvö­zölte Kim Ir Szen elképze­lését a fal lerombolásáról és — mint hétfőn hivatalos for­rások Szöulban hangoztat­ták — „remélik, hogy a ja­vaslat ezúttal őszinte”. (MTI) ll ̇‘rlind«‘i­­l(‘My­ akal l­ a sv­állvány AÚj év dallal* tánccal* koponyatöréssel Londonban Mintegy hetvenezren kö­szöntötték Londonban a Trafalgar téren az újévet dallal, tánccal és az elkerül­hetetlen sérülésekkel. Leg­alább százan sebesültek meg könnyebben a vidám ünnep­lés során, közülük egyet ko­ponyatörés gyanújával, egy másik személyt pedig szívro­hammal kellett kórházba szállítani. A rendőrség 36 embert vett őrizetbe a téren, ahol a közelben levő Big Ben órájának éjfélt jelző tizen­két kongatását alig lehetett meghallani a zajtól. Tragédiába torkollott Ber­linben az óév búcsúztatása. Kevéssel éjfél után a Bran­denburgi kapu keleti oldalán leszakadt és a tömegre zu­hant egy hatalmas tv-torony, amely egyenesben sugározta az újévi ünneplést. A balesetnek egy halálos áldozata van, a sebesültek számát háromszázra becsü­lik, közülük sokak állapota súlyos. A mámoros ünneplésben egyébként legalább 400 ezren vettek részt, táncoltak, éne­keltek, a két német állam zászlóit lobogtatták. A nyu­gati oldalon levők kalapá­csokkal és vésőkkel estek a falnak. Éjfélkor az üdvrivalgásba robbanó petárdák és pezsgős­üvegek dugóinak pukkanása vegyült. Többeknek sikerült felmászni a kapura, ahonnan olyan zászlókat lengettek, amelyekből kivágták az NDK állami címerét. Két emberéletet követelt a szilveszteri mulatság Itáliá­ban. Az olaszok ugyanis szo­kásukhoz híven — a hatósági tiltó rendelet ellenére — ez­úttal is „kirobbanó” lelkese­déssel­­köszöntötték az új esz­tendőt: petárdákat durran­­tottak, sőt, egyes helyeken, főleg a déli országrészben, tűzfegyverekkel lőttek a le­vegőbe. Egy ilyen lövés mi­att lelte halálát hétfőre vir­radóra Foggiában egy 46 éves férfi, aki lakása bal­konjáról nézte a színpom­pás tűzijátékot, amikor egy eltévedt lövedék­­kioltotta életét. Ugyancsak életét vesztette újév hajnalán egy tízéves kisfiú, akinek kezé­ben felrobbant a házi készí­tésű petárda. Litvánia Többpárt­rendszer A litván minisztertanács be­jegyeztette az önálló státu­sú Litván Kommunista Pár­tot, és bejegyezték a Litván Demokraták Pártját is — je­lentette szombati számában a Szovjetszkaja Rosszija. A szovjet lap nem közölt más részleteket a pártok bejegy­zéséről. A litván parlament de­cember elején törölte a he­lyi alkotmányból az SZKP vezető szerepére vonatkozó kitételt, és az alaptörvény módosításával törvényesí­tette a többpártrendszert a köztársaságban. Figyelemre méltó, hogy a többpártrendszer gyakor­latilag a két másik szovjet balti­­köztársaságban is mű­ködik. ■ ÁRA 4,8­0 FORINT ’ O­ JO p­erkondés A bizonytalanság a biztos Orsatágosan .70—100 olusz munkahely megszűnik Kihasználatlan kapaci­tások — Nagy összegű készletek a raktárakban A Németh-kabinet hivatali idejének utolsó hónapjait a gazdasági szerkezetváltás beindítására kívánja föl­tenni. Ez derült ki azokból a miniszteri expozékból, amelyek az Országgyűlés tavalyi utolsó ülésén hang­zottak el. A kormány számos — részben kényszerből, részben korábbról elodázott, de mindenképpen meg­teendő — intézkedés következetes végigvitelét hatá­rozta el. Persze, a munka dandárja — egy többpárt­rendszerű választás előtt álló országban — a követke­ző, valószínűleg koalíciós kormányra jut majd. A szocialista export visz­­szafogását, a veszteséges vállalatok támogatására szánt összeg csökkentését, a közkiadások megnyirbálását kilátásba helyező központi elhatározásokban eddig sem volt hiány. De most, úgy tet­szik, az eddigi, mondhatnánk zátonyra futott nekirugasz­kodások után, a kormány szándékai komolyak, és te­gyük hozzá, kikerülhetetle­­nek. A kormányzat az idei esz­tendőben 511—100 ezer mun­kahely megszüntetésével, 41 tartósan veszteséges vállalat szanálásával és mintegy 50 ezres munkanélküliséggel számol. Hat nagyüzem vezetőjé­nek tettük föl a kérdést: ho­gyan fogadták a kormány és a parlament döntését, mi­lyen lépésekre készülnek az idén, egyáltalán mit várnak 1990-től? Választ hármójuk­tól­ kaptunk. A többiek ugyanis arra hivatkoztak, hogy most még bizonytala­nok, mert például nem tud­ják, miként alakul majd a rubel árfolyama, és minded­dig a szovjet piacon 1990-re csak magánjogi és nem ál­lamközi megállapodások születtek. Siska András vezérigazga­tó szerint a Gödöllői Gép­gyár az elmúlt évet kedvező eredménnyel zárta. — Tőkés­exportunkat megdupláztuk. Az amerikai érdekeltségű angol CA Catenpillar céggel markolókanalak készítésé­ben állapodtunk meg, és ed­dig mindenben megfelel­tünk — mondja. Az idei esztendő azonban rendkívül nehéz lesz a gö­döllői hadiüzemnek. — Megrendelések híján rossz kondícióba kerülünk — állítja a vezérigazgató. — Abban bíztunk, hogy bekap­csolódunk a hazai személy­gépkocsi-gyártásba. Ez a tervünk kútba esett. A gyár­ban az idén 10—12 százalé­kos létszámleépítésre kerül sor, de csak improduktív dol­gozókat bocsátunk el. Az úgynevezett Ikarus­­szindrómáról többször ír­tunk 1089-ben. A beszállítók meredeken emelkedő árait a nagyüzem nem tudta átná­(Folytatás a 4. oldalon) <t][ A kelet-európai változások éve .Hifim­ és kormány­fák napnota a világ népeihen Különlegesen fontos esz­tendő volt 1989 az egész emberiség számára — mondta II. János Pál pá­pa újévi üzenetében. Az elmúlt esztendő a kelet­európai változások jegyé­ben zajlott. Ezek előtt az országok előtt a szabad­ság és a nemzeti össze­tartozás új távlatai nyíltak meg. E gondolatok szinte minden politikus újévi kö­szöntőjében megfogal­mazódtak. .1 porosat­rojka legnéhozebb érv A Szovjetunióban folyó pe­resztrojka legnehezebb esz­tendejeként, a világpolitika szemszögéből viszont igen eredményes, a hidegháborút lezáró évként értékelte 1989- et újévi üzenetében Mihail Gorbacsov. Egyúttal nyil­vánvalóvá tette országa szá­mára, hogy a következő év sem ígérkezik könnyűnek. A szovjet vezető az or­szág lakosságához szólva, an­nak a véleményének adott hangot, hogy a nehézség nem egyszerűen a gazdasági reform feszült menetével, az ellátási helyzet romlásával magyarázható, hanem a tö­meges munkabeszüntetések­kel, s az azokból­­keletkezett károkkal, a rend és fegye­lem hiányával, és a nemze­tiségi viszonyok aggasztó ki­éleződésével. — Bármennyire nehéz volt 1989, nem csupán keserűség­gel búcsúztatjuk, hanem, mint a nagy és szükséges munka évét is. Az ország élt és dolgozott, új útra lépett — hangoztatta a főtitkár-állam­fő. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a most kezdődő, '90-es évtized a „civilizáció történetében a leggyümölcsözőbb időszak­nak ígérkezik”, és összefo­gásra szólította fel a nem­zetközi közösséget ennek ér­dekében. Im­o­rimzso­v jó partner George Bush amerikai el­nök az amerikai nép­„leg­­melegebb jókívánságait” tol­mácsolta a Szovjetunió né­péhez intézett televíziós üze­netében, folytatva az elődje, Ronald Reagan, illetve Mi­hail Gorbacsov által beveze­tett szokást a szovjet—ame­rikai kapcsolatokban. Bush a XX. század kilenc évtizedének háborúira, vi­szályaira és gyanakvásaira emlékeztetve felszólította Mihail Gorbacsovot,­­hogy kétszerezzék meg erőfeszíté­seiket a béke és szabadság évszázadának megteremté­séért. Az elnök a szovjet ve­zetőről kijelentette, hogy „jó partner a békében”. Az új világhoz vezető utat csak a komoly párbeszéddel kezdődő együttműködés mu­tathatja meg. Ez a párbe­széd már elkezdődött­ a Gor­­bacsovval tartott máltai ta­lálkozón — mondotta Bush. Az elnök megerősítette, hogy sem az Egyesült Álla­mok, sem NATO-beli szö­vetségesei nem szándékoz­nak előnyöket kovácsolni a maguk számára a Kelet-Eu­­rópában végbemenő rendk­­i­vüli változásokból. Nincs alternatífu !* „Nincs más alternatívánk, mint a demokratikus civil társadalom kiépítése, a kor­szerű jogállam, egy valóban humánus szocializmus" — mondotta az új évet köszön­tő rádió- és televízióbeszédé­ben Petar Mladenov, a Bol­gár Államtanács elnöke. Az elmúlt esztendő jelentőségét (Folytatás a 2. oldalon) Ssik­osator éjzetén többünkre is ránk tör valami fékezhetetlen könnyedség. Kibújunk a bőrünkből, sőt, belebújunk a máséba, lehetünk Miki-egér, Röfi vagy Süsü . .. Minden lehetünk, ami még nem voltunk. Bu­dapest utcai sátrai ilyenkor bőségesen kínálják a karneváli hangulat kellékeit. Megvesszük a konfettit, a kalapot, s a trombi­tát... Ezt is fújhatjuk! Akár Pécsett is, ahol éjfélkor sokan köszöntötték az új évet a Széchenyi téren, mti Fotó

Next