Népszava, 1990. január (118. évfolyam, 1–26. sz.)

1990-01-02 / 1. szám

NÉPSZAVA Temesvárért szólt a dal Amikor már csordultig a szívünk, amikor már sze­gény a szó a nagy érzések­hez, akkor kell a zene. Hogy feloldja a feszültségünket, hogy kiáltsa el helyettünk a túláradó örömöt, vagy a ki­mondhatatlan bánatot. Ezt a helyettünk-velünk kiáltást vállalták a rock- és a popzene legjobbjai a hét végén a Budapest Sportcsar­nokban. Óriási sikerük volt. S még­is, talán e napon egy egészen különleges „együttes” kapta a legnagyobb tapsot: a Vö­röskereszt. Amikor megje­lent a színpadon a képvise­lője, nem akart szűnni a taps. No, mert ez az „együt­tes” óriási. Így hát a taps szólt annak is, aki millió­kat, ezreket adott a romániai segélyakcióhoz, s annak a nyugdíjas asszonynak is, aki két kis konzervvel ballagott a gyűjtőhelyre, a­­Corvin mozi melletti Csemege bolt­ból. Kétszáznál is többen je­lentkeztek, hogy műsort ad­janak a segélykoncerten, s akik belefértek az estébe, a legjobb tudásukat hozták, s a szívüket is hozzáadták. „Érted szólt a dal, Temes­vár ...”, s mindazokért a bátrakért, akik kezdeni mer­tek, pedig ez a „kezdés” so­kuknak az élet végét jelen­tette. Tizenegy ezren vettek je­gyet a koncertre, három és fél millió forintot nyújtot­tak át a Vöröskeresztnek a rock- és popzene művészei — Románia megsegítésére. Csordultig a szívünk és köszönömöt mondani most igen nehéz, mert szegény a sportcsarnoki tetthez a szó, és mintha megint zené­re vágyna az ember. Zenére, amely talán egy koncertről szólhatna. Képek: Tetlák Eszter Szöveg: Szigeti Piroska Veszprémi az egyik ÁB-bébi Fiút vártak, de lányra is gondoltak A veszprémi Jákliné Németh Anikót az év elején kettős öröm érte: világra hozta a család első trónörökösét, 3,15 kilogrammal és 53 centivel született Bence nevű kisfiát. A második kellemes megle­petés akkor érte, amikor Bu­dapestről megérkezett a sor­solás végeredménye: egyike azoknak a boldog anyukák­nak, akik vidéken szülve megkapták az Állami Bizto­sító 50 ezer forintos Életút­­biztosítási kötvényét. Mint ismeretes az éjfél és egy óra között született cse­csemők között, közjegyző előtt sorsolást rendezett az Állami Biztosító. Egy buda­pesti és négy vidéki baba ka­pott 50 000 forintot, amihez csak 18. életévükben nyúl­hatnak hozzá. Akkor 168 ezer forintot vehetnek föl. Az más kérdés, hogy ez az ösz­­szeg majd két évtized múl­tával mennyit ér ... Az anyuka meséli: — Am­­ikor szilveszter éj­szakáján 10 után behozott a férjem, figyelmeztették, néz­zen csak vissza éjfél u­tán, várható, hogy addigra meg­lesz a baba, így is történt. Január 1-jén a 10. percben meglett a gyerek. Én fiút vártam — talán azért is, mert három fiútestvérem van, akikkel nagyon jól meg­értettem magam otthon —, a férjemnek mindegy volt. Persze, ő is nagyon boldog, hisz ismeri: az apukák na­gyon büszkék, ha az első gyerekük az erősebb nemet képvise­li a családban. Szá­moltunk azzal is, hogy lá­nyunk lesz, neki a Vanda ne­vet adtuk volna. Megtudtam, hogy a 24 éves anyuka átnézett szakkönyve­ket is, hogy felkészüljön az első szülésére. Elmesélte, egészségügyi iskolában vég­zett — egy ideig a kórházban volt ápolónő —, a férje pedig mentős volt. Jelenleg mind­ketten az IKV-nál dolgoz­nak. Nincs lakásgondjuk, Veszp­rémben saját családi házuk­ban élnek, ahol már jó idő­ben berendezték a gyerekszo­bát. (mátételki) ★ Az 1990-es esztendő első napján nulla és egy óra kö­zött mindössze 8 csecsemő született az országban. A kötvényeket és az aján­dékokat az Állami Bizto­sító munkatársai újév napján adták át. A szeren­csés nyertesek: Budapesten a pomázi illetőségű Leidinger Andrea, a Dunaújvárosban született Simon Gergő, a veszprémi Jákli Bence, a bé­késcsabai Frankó Krisztina és Gellei Hajnalka, aki Gyo­­maendrődön született. (MTI) Február 24. eMeRTon-gálaest Az óév utolsó előtti napján Botha Lajos vezetésével szak­mai zsűri döntött az 1989-es eMeRTon-díjak sorsáról. Ezúttal tizenkét kategóriá­ban vehetik át a nyertesek az odaítélt tornyocskát, február 24-én, szombat este a Ma­gyar Rádió VI-os stúdiójá­ban rendezendő gálaesten. A hangversenyt a rádió élő, egyenes adásban közvetíti, közreműködik a kibővített Stúdió 11, Körmendi Vilmos vezényletével. A győztesek között több új név szerepel. A zsűri vé­leménye szerint az elmúlt esztendő kiemelkedő dala az Álmodj, királylány, énekese Homonyik Sándor. Az év ze­neszerzője Dés László, szö­­ p­negyedszer vegírója Fábri Péter, beat­­rock-együttese az EAST, dzsessz-szólistája Binder Károly (zongora), dzsessz­­együttese a Budapest Rag­time Band, figyelemre méltó tehetsége a Faxni együttes, musical előadója Gergely Róbert. 40 éves sikeres pá­lyafutásuk elismeréséül kü­­löndíjat kapott a Záray— Vámosi házaspár. A legked­veltebb lemezek tulajdono­sait az elfogyott példány­szám alapján hamarosan kö­zöljük. Gratulálunk a győztesek­nek, és még sok színvonalas magyar slágert kívánunk mindannyiuknak é­s nekünk is. (selmeczy) Mozaik Szeretettel felntntjuk névnapjukon Abel nevű olvasóinkat. A Nap kél 7 óra 32 perckor, nyugszik 16 óra 04 perckor.­­ Ismét a régi, a Jász- Nagykun-Szolnok megye ne­vet viseli január elsejétől a mostanáig Szolnok megye el­nevezésű alföldi régió. A tör­ténelmi elnevezés visszaállí­tását a Magyar Demokrata Fórum karcagi szervezete kezdeményezte, azzal az in­dokkal, hogy a megye nevé­ben két jelentős tájegysége — a Jászság és a Nagykun­ság — is kapjon rangjához méltó megjelölést. — Körzeti rendőrállomá­sokat hoztak létre Pécsett. Az új szervezeti egységek január elsején kezdték meg műkö­désüket a város négy külön­böző pontján: a belvárosban, a gyárvárosban, a kertváros­ban és az uránvárosban. A negyvenes-ötvenes létszámú állomásoktól azt várják, hogy a lakossággal kialakított köz­vetlen és rendszeres kapcso­lat révén eredményesebbé­­válik a rendőri munka, ja­vulni fog a közrend, erősöd­ni a közbiztonság hatéko­nyabb lesz a bűnmegelőzés és a bűnfelderítés.­ — Negyven baranyai te­lepülésen állítottak emléket a második világháború áldo­zatainak. Mivel kevés a pénz, sok helyütt felújítot­ták az első világháborús em­lékművet, illetve emléktáb­lát, s arra vésték rá az 1941 és 1945 között életüket vesz­tett katonák nevét. Babar­con a háború után elhurcolt és elpusztult polgárok, Sza­ván pedig az 1956-os eleset­tek nevét is megörökítették a háborús áldozatok mellett. A hatos lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint a Budapesten meg­tartott decemberi hatoslottó­sorsoláson a következő nye­rőszámokat húzták ki: 7, II, 12 16, 18, 39. A pótszám: 36.­­ Három enyhe földmoz­gást észleltek szombaton Ju­goszlávia északnyugati ré­szén, a szlovéniai­ Krsko tér­ségében, ahol az ország egyetlen atomerőműve talál­ható. A Tanjug jelentése sze­rint az egymást követő ren­gések közül az első, a leg­erősebb, a Mercalli-skálán négyes erősségű volt. Az eny­he földrengés nem indokolja, hogy leállítsák az atomerő­művet, amelyet egynapi ál­lás után pénteken helyeztek ismét üzembe. Az előző le­állítást földmozgás indokol­ta.­­ Hét ember vesztette éle­tét szombaton Új-Zélandon egy repülőgép-szerencsétlen­ségben. A helyi sajtóügynök­ség jelentése szerint két könnyű gép összeütközött a levegőben, és az egyik a Mil­­ford-szoros vizébe zuhant. A szerencsétlenül járt repü­lőgépen hat japán turista és egy új-zélandi pilóta tartóz­kodott. Az áldozatok közül eddig csak két személy holt­testét találták meg. A másik repülőgép szerencsésen föl­det ért.­­ Öt síelő és egy hegyi ve­zető vesztette életét lavina­omlás következében csütör­tökön a svájci Alpokban. A rendőrség szombati jelentése szerint a holttesteket pén­tek éjjel találták meg. Az ál­dozatok közül négyen azon­nal életüket vesztették. Két síelő hosszas küzdelem után kiszabadult a hó fogságából, velük a kimerültség és a hi­deg végzett. Egy nap — egy horoszkóp Szám (augusztus 24.— szeptember 23.) Ha ön augusztus 24. és szep­tember 2. között született, ak­kor a következő két hétben sem­leges időszak vár önre. Ez azt jelenti, ha valamibe belekezd, nem ütközik akadályokba, ám különösebb szerencsére sem szá­míthat. Csak az ön aktivitásán, akaraterején múlik, hogy mire vállalkozik, és mit ér el. Egy kicsit több önbizalom azért nem ártana. Ha ön szeptember 3. és 13. között született, akkor a követ­kező két hétben jó diplomácia­­érzékkel elkerülheti a konflik­tusokat. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy ,,vészterhes” időszaknak néz elébe. Ellenke­zőleg. Január 7. után­­például kifejezetten jó híreket kap le­vélben, hivatalos ügyeit simán és gyorsan intézheti, és sike­rekre számíthat akkor is, ha utazásra szánja el magát. Hi­vatása területén a január­­má­­sodik hete ígérkezik mozgal­masnak, változatosnak. Ha ön szeptember 14. és 23. között született, akkor a követ­kező két hétben az ön számára is kedvezőek a bolygóállások, ön is számíthat jó híreket tar­talmazó levelekre, ha pedig uta­zásra vállalkozik, kellemes él­ményekben lesz része. Január 10-én viszont elég nagy türelem­re lesz szüksége ahhoz, hogy munkatársaival, rokonaival, il­letve partnerével az esetleges vitákat, veszekedéseket, kölcsö­nös sértegetéseket elkerülje. Legyen tehát a környezetében élőkkel ezen a napon különö­sen elnéző, még ha kisebb-na­­gyobb hibákat követnek is el. És most néhány jó tanács nemcsak a Szűz­jegyűeknek. Tudja-e ön, a következő napok mihez kedveznek? Január 2. Művészi alkotó mun­kához kedvező ez a nap. Január 3. A fontos döntéseket halassza későbbre! Január 4—5. A viták könnyen ve­szekedéssé fajulhatnak. Január 6. Nem kedvez ez a nap az új vállalkozásoknak. Január 7. Akinek súlyfeleslege van, ezen a napon kezdje a fogyókúrát. Január 8—9. A gyorsan elintézhe­tő ügyek bonyolítására való ez a két nap. Január 10. Anyagi természetű ügyeit ne ezen a napon in­tézze. Január 11. Az ezen a napon kö­tött ismeretségekből aligha lesz tartós kapcsolat. Január 12—13. Törődjön egy ki­csit testi, lelki egészségével, és megjelenésével is! Január 14. Utazáshoz kedvez ez a nap. A következő lapszámunkban a Mérleg jegy (szeptember 24.— október 23.) szülötteinek adunk két hétre lelki ,,útravalót”. NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Pálfy G. István Szerkesztőség: Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon 122 4810 Postacím: 1964 Budapest Kiadja a Népszava Kiadó Vállalat 1964 Bp. VII . Rákóczi út 54­. Telefon: 122 4810 Levélcím 1964 Bp Pf. 32. Felelős kiadó: Kiss Jenő, a Népszava Kiadóvállalat vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, kézbesítőnél­­ Előfizetési díj egy hónapra: 115,- Ft.­­ Athenaeum Nyomda Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Nyomtatás: Szikra Lapnyomda Felelős vezető: Dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató Index: 25 005 ISSN Bp : 0133-1701 Vidék: 0237-3785­­­4 16 Lottónyeremények A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint az 52. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A lottónyeremények — a nyereményilleték levonása után — a következők: 4 ta­lálatos szelvény 18 db, nye­reményük egyenként 744 728 forint, 3 találatos szelvény 3139 db, nyereményük egyen­ként 2925 forint, 2 találatos szelvény 126 240 db, nyeremé­nyük egyenként 57 forint. A következő hétre átvitt jutalom nettó összege 1 mil­lió forint. Bongó A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a december havi bongósorsolás kihúzott nyerőszáma: 4 345 346. A nettó nyereményösszegek a következők: — 2. számjegy: 46 3­70,— Ft, — 3. számjegy: 346 — 700,— Ft — 4. szám­jegy: 5346 · 7000,— Ft, — 5. számjegy: 45 346 = 70 000,— Ft, — 6. számjegy: 345 346­­ 700 000 Ft, — a sorsjegy száma: 4 345 346­­­7 000 000,— Ft. — Az első női bridzs dzsemborit 1990. június 19— 24. között a Gellért Szállóban rendezi meg az európai liga és a magyar szövetség. A budapesti nemzetközi bridzs­­fesztivált ugyanitt tartják ja­nuár 21-én. — Grácia névvel ékszer­gyártó vegyes vállalatot ala­pított a szegedi Ékszerész és Könnyűfém Kisszövetkezet Szegeden, a Transcoop Kft. dorozsmai vámszabad terü­letén. A 360 000 márka alap­tőkéből a szegediek 51, a partner osztrák és olasz cég 24,5—24,5 százalékkal része­sedik. A Grácia új üzemé­ben mindössze öt-hat mun­kás készíti az arany- és ezüstékszereket, láncokat, januártól.­­ Influenzajárvány Ang­liában. Visszaszorulóban van az elmúlt másfél évtized leg­súlyosabb influenzajárványa Nagy-Britanniában. Orvosi körök szombati közlése sze­rint a jövő héten várhatóan feloldják a kórházakban a személyzet tömeges megbe­tegedése miatt elrendelt korlátozásokat. A járvány november közepétől decem­ber közepéig 603 halálos ál­dozatot követelt. Legutóbb a brit szigeteken 1975—76 telén söpört végig súlyos influenzajárvány: akkor 1283 beteg halt meg. 1968- ban több mint háromezer emberéletet követelt Nagy- Britanniában az influenza. 1, —3 fok Az Országos Meteorológiai Intézet előrejelzése szerint ma estig hazánkban folytató­dik a borongós, párás, borús idő. Ónos eső, ködszitálás és hószállingózás várható. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 1, —3 fok között ala­kul. CENTRUM ÁRUHAZAK Fehér hetek az ország valamennyi Centrum Áruházában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék