Népszava, 1990. szeptember (118. évfolyam, 205–229. sz.)

1990-09-01 / 205. szám

Még inkább a tét a tét A sajtó egyes köreinek magatartásáért most is az bűnhődik, aki nem értett és nem ért egyet a kormány mindenáron való támadá­sával. (3. oldal) SZOMBAT, 199­0. SZEPTEMBER 1. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA W - 223­­U 118. ÉVFOLYAM, 20­5. SZÁM Antall József: Követendő a finn példa A kétoldalú gazdasági együttműködés bővítésének lehetőségeiről és az európai fejleményekről folytatott esz­mecserét pénteken Helsinki­ben Antall József magyar és Harri Holkeri finn minisz­terelnök. A két államférfi három hónapon belül másodszor ta­lálkozott egymással, ugyanis Holkeri volt az első külföl­di kormányfő, aki júniusban látogatást tett az új magyar miniszterelnöknél. Antall Jó­zsef, aki az Európai Demok­rata Szövetség XIII. pártve­zetői konferenciáján vett részt Helsinkiben, ezt az al­kalmat használta fel a kétol­dalú tárgyalásokra. A nemzetiségi kérdést, a (Folytatás a 2. oldalon) Kibékíthetetlen ellentét Nem születéti megegyezés a vállalati tanácsokról „ Kn­­­cs­i­­ létezett az Érdekegyeztető Tanács Tegnap a Parlamentben tartotta második tanácsko­zását az újjáalakult Érdek­egyeztető Tanács. A kor­mány, a munkaadók és mun­kavállalók képviselőit ma­gában foglaló országos ér­dekegyeztető fórum soros elnöke dr. Kis Papp László, a szakszervezeti kerekasz­tal képviselője volt. A kor­mány szószólója, dr. Szabó Tamás munkaügyi állam­titkár, a munkaadóké Boda Gábor, az Agrárkamara el­nöke volt. A tervezett na­pirendek tárgyalása előtt a Gyáriparosok Országos Szö­vetsége nyilatkozatot tett, amelyben kifejezte meg­döbbenését az orenburgi építőmunkások tragédiája miatt. A szakszervezeti kerek­asztal részéről az a javaslat hangzott el, hogy az ÉT ter­vezett témái között a tulaj­don és privatizáció csupán tájékoztató jelleggel han­gozzék el a jelenlegi ülé­sen, annak érdemi vitájára a szeptember 14-ére java­solt következő ÉT-tanács­­kozáson kerüljön sor. A két, napirenden kívüli ja­vaslatot elfogadva tértek át az érdemi munkára. Elsőként az Érdekegyezte­tő Tanács ügyrendjéről folyt a vita, amit többórás véle­ménynyilvánítás után kon­szenzussal elfogadtak, így valóságosan is létrejött az új ÉT, amelynek feladata és célja a munka világának szereplőit érintő alapvető gazdasági, jövedelmi, szo­ciális és munkaügyi kérdé­sekkel átfogóan foglalkozó. (Folytatás a 4. oldalon) A német trónörökösök rezidenciáján Aláírták az egyesülési szerződést Dorogmán László, az MTI tudósítója jelenti. Az NDK és a NSZK kép­viselői pénteken délben alá­írták a két német állam egyesülési szerződését, amely a Népi Kamara, il­letve a szövetségi gyűlés és a szövetségi tanács jóváha­gyása után emelkedik jog­erőre. Ezáltal jogilag is sza­baddá válik az út Németor­szág egységének október 3- ra tervezett helyreállítása előtt. Az aláírási aktusra a ke­let-berlini Unter den Linden sugárúton levő palotában került sor, abban az épü­letben, amely egykor a po­rosz, illetve a német trón­örökösök rezidenciája volt. A kelet- és a nyugatnémet (Folytatás a 2. oldalon) Günther Krause keletnémet államtitkár aláírja az egyesítési szer­ződést. Tőle balra nyugatnémet partnere, Wolfgang Schäuble Tárgyalt egymással az ENSZ-főtit­kár­ és az iraki kü­­l­ügy­min­iszter A béke utolsó esélye? Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár és Tárik Aziz iraki külügyminiszter pén­tek délben megkezdte nagy várakozástól övezett, egye­sek szerint a békés végkifej­let utolsó esélyét kínáló am­­mani tárgyalásait az öböl menti válságról. Az iraki külügyminiszter még Ammanba érkeztekor derűlátónak mondta magát az előtte álló tárgyalásokat illetően, de ezt érdemben nem fejtette ki. Kérdésekre válaszolva az Irakban visz­­szatartott, bár elvben már elengedett külföldi nőkről és gyerekekről közölte, hogy távoztaknak előkészítéseként (Folytatás a 2. oldalon) Születésnapját ünnepelte a Szolidaritás Barabás T. János, az MTI tu­dósítója jelenti: Tíz évvel ezelőtt elkezdett forradalmunk még nem ért véget — mondotta Lech Wa­lesa a gdanski hajógyár nagytermében a Szolidaritás létrejöttének tizedik évfordu­lóján tartott ünnepi gyűlé­sen. Az ünnepségen megjelen­tek az egy évtizeddel ezelőtti események főszereplői — Walesa, az akkori üzemközi sztrájkbizottság vezetője és a bizottság tagjai, Mieczys­­law Jagielski egykori mi­niszterelnök-helyettes, aki a kormány tárgyaló küldöttsé­gét vezette és végül aláírta a megállapodást a sztrájkolók követeléseinek teljesítéséről, valamint Tadeusz Mazowiec­ki, aki a munkások tanács­adójaként vett részt a meg­beszélésen. (Kommentárunk a 2—3. ol­dalon) A kormány első 100 napja (5. oldal) Európa a háborúban A második világháború — szemben az első­vel — nem érte, nem is érhette gyanútlan szendergésben Európát. — Erről és a hábo­rú utáni helyzetről szól Világpolitika össze­állításunk­ (6. oldal) Sevardnadze Kínában­­ téma Ázsia Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter pénteken az ázsiai—csendes-óceáni térség országaiban teendő körútra indult. Utazása során a szovjet diplomácia vezetője ellátogat Kínába, a KNDK-ba és Ja­pánba. Részt vesz „Az ázsiai —csendes-óceáni térség: pár­beszéd, béke, együttműködés” elnevezéssel szeptember 4. és 7. között Vlagyivosztokban rendezendő nemzetközi kon­ferencián. Az észak-kínai Harbinba érkezett pénteken Eduard Sevardnadze szovjet külügy­miniszter és megkezdte tár­gyalásait Csien Csi-csen kí­nai külügyminiszterrel. (MTI) Irodalmi összeállítás (8—11. oldal) mmm * » - mmtm. 1 ÁRA 5,60 FORINT ALAPÍTVA 1873-BAN Kétezer­ óisaáa hányása kenyere Eladják a mecseki uránbányát Béremelés Tatabányán Állítólag hamarosan kiürülnek a korábbi túltermelés miatt felhalmozott urán-raktárkészletek. Állítólag a Szovjetunió jövőre, a dollárelszámolás bevezetése után is hajlandó lesz tőlünk vásárolni a hasadóanyagot. Állítólag itt az ideje, hogy a kormány visszavonja a még az elődje által tavaly hozott felszámolási határozatot, amellyel a Mecseki Ércbányászati Vállalat végleges bezárását rendelték el. Állítólag ... A bizonytalan­ságot jelző megfogalmazás után, végre egy bizonyosság: néhány napja a MÉV vezér­­igazgatója aláírta a szindi­kátusi szerződést. Amelyet már csak az ír Glencar cég vezetőinek­­kell kézjegyük­kel ellátni ahhoz, hogy ki­jelenthessük: a magyar urán­bányászat feje fölül kezde­nek elvonulni a viharfelhők. A derült égre azonban egy kicsit még várni kell. A több mint három évtizedes múlt­ra visszatekintő vállalat ugyanis meglehetősen súlyos terheket cipel most is. A kezdetektől kizárólag szovjet megrendelést teljesítő urán­bánya és a hozzá kapcsolódó különböző szolgáltató, feldol­gozó üzemek a számítások szerint még húsz-huszonöt évre elegendő ásványvagyon­­ra számíthatnak, ha sikerül a gazdaságosságon javítani. Mert a kulcskérdés tovább­ra is a pénz. A zsákokba cso­magolt és fémkonténerekben vasúton kiszállított sárga porért keleti szomszédunk valamivel több, mint hat­vankét rubelt fizet, s ez leg­feljebb a tényleges kiterme­lési költségek felére nyújt (Folytatás a 4. oldalon) Nyugatnémet bankhitel keretében Pénzt kapunk, hogy fizethessünk 475 millióra további kezességet adnak Magyarország 500 millió márka, korábban már kilá­tásba helyezett hitelt kap nyugatnémet bankoktól, rész­ben szövetségi kezességvál­lalással — jelentette a Frankfurter Allgemeine Zei­tung pénteken exkluzív ér­tesülésként. A tizenkét hó­napra szóló hitelt a Deutsche Bank vezetésével nyugatné­met bankkonzorcium nyújt­ja a Magyar Nemzeti Bank­nak. A hitelösszeg tíz szá­zalékáért a bankok vállal­nak kockázatot, a szövetsé­gi kezesség kamatokkal együtt 495 millió márkára terjed ki. (Ezzel egy időben a nyugatnémet, szövetségi kezelésben lévő Kreditanstalt Lengyelországnak 421,55 mil­lió márka értékben nyújt újjáépítési hitelt.) Mint a frankfurti lap ír­ja, Magyarország likviditási gondjainak enyhítésére kap pénzügyi segítséget. Az úr­(Folytatás a 3. oldalon) Egykori sikerágazat - mai gondokkal Jatncz Árpád nyitotta meg a 71. OMÉK-ot A kőbányai vásárvárosban 71. alkalommal nyitották meg tegnap az Országos Me­zőgazdasági Élelmiszer­­ipari Kiállítást és Vásárt. Az ötévenként megtartott seregszemlére 611 hazai és 178 külföldi kiállító érkezett termékeivel, fejlesztést szol­gáló műszaki és szellemi ajánlataival. Külön nemze­ti bemutatóval jelentkezett Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Izrael, az NSZK, a Cseh- és Szlovák Köztársaság, Chile és Jugo­szlávia. Ugyanez alkalommal nyitották meg a vásár te­rületén a BUDATRANS­­PACK Nemzetközi Anyag­­mozgatási­ és Csomagolási Kiállítást is. A megnyitón — amelyen ott volt a kormány több tagja, és a diplomáciai tes­tületek képviselője — Göncz Árpád köztársasági elnök tartott rövid beszédet. Hangsúlyozta, hogy ezek a (Folytatás a 3. oldalon) Göncz Árpád megtekinti a tenyészlovakat MTI Fotó : Kerekes Tamás felvétele

Next