Népszava, 1990. október (118. évfolyam, 230–255. sz.)

1990-10-01 / 230. szám

A Boszporusz partján Három fiatalember arra vállalkozott, hogy két év alatt körbe kerékpározza a világot. Jelenleg a Boszporusznál járnak és küldik tudósításaikat. Csak a Népszavának! (7. oldal) HÉTFŐ, 199­0. OKTÓBER 1. ■ 118. ÉVFOLYAM, 23­0. SZÁM A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA Lagymatag részvétel az önkormányzati választásokon A falvak népe elment szavazni •• A vámosokban,a fővárosban sok helyen ismételni kell A helyhatósági választásokon a részvételi arány a 10 ezer lakosnál kisebb településeken valamennyi megyé­ben meghaladta a szükséges 40 százalékot, míg az en­nél nagyobb településeken ennél lényegesebben keve­sebben vettek részt a választáson. Vasárnap reggel 5 órakor idén immár negyedszer nyíltak meg a szavazókörök kapui. A 7,8 millió választó­­polgár most először választhatott képviselőtestületeket a helyi önkormányzatokba. Az önkormányzati választás eredményeként megszűnik a tanácsrendszer, a mintegy 1600 községi, közös községi, városi, kerületi, megyei és fővárosi tanács helyett mintegy 3000 önkormányzati képviselőtestület működhet a jövőben. A választópolgárok több mint 5000 egyéni választó­­kerületben, csaknem 11 ezer szavazókörben voksolhat­tak. Az önkormányzati választás első fordulójában a mintegy 25 ezer önkormányzati képviselői helyre sok tízezren pályáztak. Több mint ezer párt, társadalmi szer­vezet, kisebbség és valamilyen koalíció állított vagy támogatott jelölteket, de sokan indultak függetlenként. Országos összesítésben például, a csaknem 3000 pol­­gármesterjelölti posztért 8559-en versengtek, közülük 6535-en függetlenként indultak. Az úgynevezett kislis­tákon összesen 48 939 képviselőjelölt neve olvasható, akiknek többsége ugyancsak független. Az egyéni vá­lasztókerületi képviselőjelöltek száma 12 841, itt 22 szá­zalék független. Csak a legtöbb önálló listát indító párt lajstromain több mint kilenc és fél ezer név szere­pel. A választásra 17 millió szavazólap készült, 8135- féle változatban. A vasárnap esti adatok szerint különösen alacsony volt a részvételi arány Bács-Kiskun, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom megyében. Budapesten várhatóan a fővárosi listára való szavazás érvénytelen lesz, mert a részvételi arány még nem érte el akkor a 35 százalékot sem. Bár az Országos Választási Bizottság még nem dön­tött a második forduló időpontjáról, valószínűleg két hét múlva tartják meg. (Tudósítások a 4—5. oldalon) Moszkva— Tel-Aviv légi járat Izrael és a Szovjetunió kö­zött 23 évi szünet után, a jö­vő hónapban ismét helyreáll a közvetlen légi közlekedés — jelentették be szombaton az izraeli közlekedési minisz­tériumban. Azerbajdzsán választások Szovjet rendfenntartó egysé­gek diszkrét, de érzékelhető ellenőrzése mellett zajlott Azerbajdzsánban vasárnap a köztársaság első többpárti parlamenti választása. Va­sárnap délutáni jelentések szerint a részvételi arány 40—60 százalék között mo­zog. A parancsuralmi rend­szer maradványait még erő­sebben érzékelő vidéki vá­(Folytatás a 2. oldalon) A vállalkozó nem vesz á­l­lamadósságot jr**0**' **«vs Hol van még szabad beutaló ? !Az életé az előny \ \ \ i '\ I (8. oldal)I (9. oldal) ÁRA 5,6 0 FORINT ALAPÍTVA 1873-BAN A külföldi befektetők számára vonzó prog­ramot keresni nemcsak abból áll, hogy lát­ványos kereteket állítunk fel. (7. oldal) ENSZ-konferencia New Yorkban 50 millió gyermek megmentéséért Rendhagyó tanácskozás a hét végén az ENSZ-ben: álla­m­­ós kormányfőik, öt kontinens­ről, arról beszélnek, miit le­het és kell tenni 50 millió gyermek életének megmen­téséért. Az akció ára: 2,5 milliárd dollár. Körülbelül ennyit költenek a világon naponta fegyverkezésre, ennyit az amerikai cigaretta­­gyárak éves hirdetési kiadá­sa — és ennyit adnak ki a Szovjetunióban egy hónap alatt vodkára ... Az adatokat az UNICES, az ENSZ gyermekvédelmi szervezete állította össze. A csúcstalálkozón pénzről nem lesz szó, az államfőktől nem várják, hogy felajánlásokat tegyenek. A találkozó célja inkább az, hogy felhívja a világ figyelmét a riasztó tényre: gyermekek tízmilliói csak azért halnak meg, mert hiányoznak az elemi oltások, gyógyszerek é­s az a gon­dolkodás, amely még a sze­rényen fejlett országokban is természetes. Így a harma­dik világban naponta 8000 kicsinyt öl meg a kanyaró, a szamár­köhögés, a tetanusz, 6000-et a tüdőgyulladás. A többit az éhség, a szegény­ség viszi el... A cselekvés annál fonto­sabb, mivel a számítások szerint a 90-es években több gyermek születik, mint ed­dig bármikor: a születések száma 2000 körül tetőzik a vil­ágon, azután hanyatlani fog. A csúcstalálkozón, amelyet Javier Pérez de Cuéllar, az az ENSZ főtitkára nyitott meg, Jeszenszky Géza kül­ügyminiszter képviselte a Magyar Köztársaságot. A kétnaposra tervezett ta­lálkozón 70 ország állam- és kormányfője több millió gyermek életének megmenté­séért emelt szót. Ingvar Carlsson svéd mi­niszterelnök, a rendhagyó ta­nácskozás egyik társelnöke felhívta a világ államait: tegyenek meg mindent an­nak érdekében, hogy a Föld a legjobb hely legyen a gyer­mekek számára, a­kik vala­mennyiünk jövőjét jelentik. Az emberi civilizáció jövőjét az fogja meghatározni, hogy ma miként élnek és hogyan nőnek fel a gyerekek — mondta. A tanácskozás résztvevői­hez intézett nyílt levelében II. János Pál pápa egyebek között az abortuszt és a fo­gamzásgátló eszközök hasz­nálatát támadta. Barber Conable, a Világ­bank elnöke ígéretet tett ar­ra, hogy a nemzetközi pénz­ügyi szervezet ebben az év­tizedben 500 millió dollárral növeli az oktatási és egész­ségügyi fejlesztési progra­mokra fordítható hitelek (Folytatás a 2. oldalon) Hej Hej, ha te is elmentél volna szavazni, nem mondhatná az MDF kampányfőnö­ke, hogy a sajtó hangulatkeltése miatt volt olyan nagy az érdektelenség a teg­napi választáson. Hej, ha megérnénk, hogy a pártok és a politikusok végre szembenéznének magukkal, elővennék a tavaszi válasz­tásokat megelőző ígéretlistáikat. Hej, ha kijegyzetelnék, mi lett a szép álmokból. Hej, ha időnként megtekintenék a parlamenti tévéközvetítések felvételeit. Hej, ha olykor beszélgetnének fiata­lokkal és nyugdíjasokkal, munkásokkal és parasztokkal, otthontalanokkal és otthonteremtőkkel, a negyven évvel ez­előtt kisemmizettekkel és a mostani ki­­semmizendőkkel. Hej, ha időnként tükörbe néznének. Hej, ha fölhagynának a léggömbere­­getéssel. Hej, ha légvárak helyett lakások épülnének. Hej, de sok mindenről tanúskodik a tegnapi SZAVAZÁS. Nagyvárad Hazug vádak özöne 2/?­og9 a Vatra Romaneasca tanácskozásán A Vatra Romaneasca nacio­nalista, magyarellenes szer­vezet nemrégiben Nagyvára­don tanácskozást tartott. Ezen részt vettek az orszá­gos vezetőség tagjai és a me­gyék képviselői. A tanácsko­zásról a Nagyváradon megje­lenő Bihari Napló számol be. Az ülésen Radu Ceontea, a szervezet elnöke azzal vádol­ta Magyarországot, hogy Er­dély visszaszerzésére törek­szik. Uszító hangvételű be­szédében többek között kije­lentette: „Decemberben és azt követően olyan volt az ország, mint egy léket kapott hajó, ömlött be a víz. Mit tettek a romániai magyar szélsőségesek? Ahelyett, hogy a mentésben segítettek volna, vödörrel merték a vizet be­felé”. A nagyváradi tanácskozás díszvendége nem fukarko­dott a vádaskodásokkal, azt állította, hogy a magyar ki­sebbség vezetőit Magyaror­szágról manipulálják. Tá­madta Király Károlyt és Do­mokos­ Gézát, az RMDSZ-t, de nyíltan azt is bevallotta, hogy „sajnálja azt az embert, aki ezt az országot vezette, mert akármilyen rossz ember volt, legalább azt biztosítani tudta, hogy Erdélyben csend és nyugalom legyen. A szélsőséges irányzatú (Folytatás a 2. oldalon) Öböl-válság Terroristaakcióktól tart az amerikai vezetés Az Irakban tartózkodó kül­földiek ezentúl ugyanakkora élelmiszer-fejadagot kapnak, mint az iraki állampolgárok — jelentették be még szom­baton Bagdadban. A korábbi nyugati jelentéseket cáfolva Mohamed Mahdi Szaleh ke­reskedelmi miniszter közölte, hogy a jegyrendszer megkü­lönböztetés nélkül biztosítja az egyenlő fejadagokat az irakiak, az arabok, a diplo­máciai testület tagjai, az or­(Folytatás a 2. oldalon)

Next