Népszava, 1990. december (118. évfolyam, 282–305. sz.)

1990-12-01 / 282. szám

KISS GY CSABA Nem is volna jó, ha az MDF német típusú ke­reszténydemokrata párttá akarna válni. A ma­gyar politikai tagoltság nem a német modell utánzata. (7. oldal) KOVÁCS ÁDÁM: Mint vállalkozó, úgy ítélem meg, hogy menjen az egész kormány, úgy, ahogy van. Ugyanis a vál­lalkozói szférában semmi érdemleges nem tör­tént. (4. oldal) SZOMBAT, 199­0. DECEMBER 1. ■ 118. ÉVFOLYAM, 28­2. SZÁM A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA­­( Hetvennyolcmilliárd forint a tervezett költségvetési hiány Egy szűk esztendő hét kötetben Minden eshetőségre készült egy ideiglenes program Péntek délelőtt­­a Pénzügyminisztériumban ismertették a saj­tó képviselőivel a tárca 1991-re szóló költségvetési törvény­­tervezetét. Mih­ály Péter államtitkár tartalmi információkban erősen­­szűkölködő tájékoztatójából megtudhatok: a kormány a mintegy ezeroldalnyi, szét kötetbe foglalt javaslatot decem­ber elsejéig átnyújtja a Házbizottságnak, illetve a képvise­lőknek. A lényeget illetően az ál­lamtitkár közölte: a költség­­vetésben ezúttal először sze­repeltetik az Állami Fej­lesztési Bank mérlegadatait is, így az új szerkezetű költ­ségvetés 1991-ben, a Pénz­ügyminisztérium előirányza­ta alapján, 78 milliárd forint hiányt mutat majd, míg az államháztartás mérlegében (amely a költségvetés mel­lett magában foglal bizo­nyos speciális, elkülönített állami alapokat is), össze­sen 63,5 milliárd forint hiány várható. Az államtitkár úgy véli, a hiány nem azért ilyen nagy, mert az állam túlköltekezik, hanem egyrészt ez a szerke­zetváltoztatás ára, másrészt azért, mert most igen sok el­háríthatatlan terhet kell vi­selni a költségvetésnek. Egyebek között például fe­dezni kell a külkereskedő­(Folytatás a 4. oldalon) Költség­vetésben az iskolák sorsa Tapolcsányi Éva felvétele A végső határidő: január 15. Iraknak ki kell vonulnia Kuvaitb­ól Az ENSZ Biztonsági Taná­csa péntekre virradó éjjel nagy többséggel határozatot fogadott el, amely január 15- ig ad végső határidőt Irak­nak a megszállt Kuvaitból való kivonulásra. Amennyi­ben Bagdad nem tenne ele­get az ENSZ immár 11., az agresszióval kapcsolatos ha­tározatának, a tagállamok jogosultak megtenni „min­den szükséges lépést” Irak ellen — azaz katonai erőt is alkalmazhatnak. A határo­zat mellett a BT 15 tagja (Folytatás a 2. oldalon) (Új RMDSZ-remények Többezres tüntetés volt teg­nap Bukarestben a Forrada­lom terén. A demonstrációt a Nemzeti Parasztpárt szer­vezte, résztvevői eredetileg „Nagy-Románia” létrejötté­nek évfordulójára emlékez­tek, a megmozdulás azonban kormányellenes tüntetésbe csapott át. Az erdélyi románok 1918. december 1-jén mondták ki csatlakozásukat az akkori Román Királysághoz, s az évforduló most először nem­zeti ünnep. Ebből az alkalomból az RMDSZ elnöksége nyilatko­zatot tett közzé, amelyben leszögezi: december 1-je a románság sok évszázados tö­rekvései beteljesülésének napja. A romániai nemzeti kisebbségek számára a gyu­lafehérvári határozat kap­csán válik emlékezetessé, amely demokratikus módon széles körű jogokat biztosí­tott a nemzetiségek számára is, így „az esemény megün­neplése új reményeket ad” a magyar kisebbség számára is, amely bízik egyéni és kol­lektív kisebbségi jogainak biztosításában. Mit jelent a bocsánat­kérés ? „Nyilvános bocsánatkérés nélkül Antall József mi­niszterelnök úr nem fo­gadja a román nagyköve­tet” — olvashattuk a Kül­ügyminisztérium csütörtö­ki közleményében. Mit je­lent a nyilvános bocsánat­kérés? — kérdeztük Her­man Jánost. — A mondat önmagáért beszél — mondta a külügyi szóvivő. — Ha valaki meg akarja tenni, számos mód közül választhat. mmmmmmsmm Állítások A családok fele kultúrára ma már egy fil­lért sem költ — állítja az SZGTI felmérése. A Pénzügyminisztérium nem mért föl sem­mit, s talán ezért állítja azt a költségve­tési tervben, hogy a kormány végül is jö­vőre kevesebbet fordít könyvre, filmre, színházra, iskolára, mint amennyi az idei kasszából mindezekre tellett. Magyarországon nagyon olcsó a munka­erő, ez csábítja a külföldi tőkét — állítják a gazdasági szakemberek, miközben más szakemberek a vizsgálódásaik alapján azt állítják, hogy ez az „olcsó munkaerő” a várható terhek, adók és inflációs elvoná­sok miatt jövőre egyszerűen elnyomorodik. Mindazok azonban, akik nemcsak költ­ségvetési tervet készítenek, nemcsak gaz­dasági vizsgálatokat végeznek, nemcsak az üzleti életnek és a pénzügyi világnak a szakemberei, hanem a számok, az áruk és a forintok mögött fölismerik az embert is, nos, mindazok határozottan állítják, hogy az, aki pusztán a biológiai lét határán kínlódik, aki számára a kultúra kizáróla­gos hordozója a koszos aluljáró, a beomló falú bérház, a zománcavesztett gáztűzhely, a félretaposott sarkú cipő és az öt deka pa­­rszer — nos, az munkaerőnek nem nevez­hető. Sem drágának, sem olcsónak. ÁRA 5,60 FORINT ALAPÍTVA 1873-BAN Merényletterv Bush ellen Az amerikai hatóságok a hét elején letartóztattak egy arab fiatalembert, aki me­rényletet tervezett George Bush amerikai elnök ellen — közölte az amerikai igaz­ságügyi minisztérium. A New Jersey államban élő 32 éves Dzsamal Moha­med Varzafat az amerikai elnökön kívül meg akarta gyilkolni James Baker kül­ügyminisztert, a kongresszus több tagját, és támadást ké­szített elő amerikai katonai létesítmények ellen is. Az arab fiatalembert az­után tartóztatták le, hogy az FBI egyik ügynökének mit sem sejtve elmondta: héttagú csoportja megtorló akciót tervez az Egyesült Államok­ban. A terroristaakciót előké­szítésével vádolt fiatalem­bert az amerikai törvények szerint akár 10 év börtönre és 500 ezer dollár pénzbün­tetésre is ítélhetik. Se tyúk, se aranytojás Meddő viták az Érdekegyeztető Tanács ülésén A jövő évi költségvetési tör­vénytervezetről, valamint a foglalkoztatáspolitikai tör­vényjavaslatról tárgyalt teg­­nap az Érdekegyeztető Ta­nács a Jászai Mari téri kép­viselőházban megtartott ér­tekezletén. Király Péter, a Pénzügy­minsztérium államtitkára terjesztette a fórum elé az 1991. évi költségvetés terve­zetet, hangsúlyozva: a kor­mány igénye, hogy a költ­ségvetés felhasználása, elszá­molása a legnagyobb nyil­vánosság előtt történjék. A költségvetési tervet az ÉT munkaadói oldala elfo­gadhatatlannak minősítette, mivel nem tartja megalapo­zottnak a kormány három év­re szóló gazdaságpolitikai koncepcióját. Ráadásul nincs megfelelő pénzügyi és hitel­(Folytatás a 3. oldalon) – ír­ja . Nincs már miről lemondani­ ­ Saaksaervenetek frandióság- és Ittrsztden romlittutttó intézetének felmérése Hazánkban a lakosság felé­nek már nincsenek kulturális kiadásai, több mint 10 száza­lék nem költ újságra és 15 százaléknak nem jut úgyne­vezett élvezeti cikkekre egy fillérje sem — állapította meg egyebek között a Szak­­szervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete hatezer háztartásra kiterjedő felmérése alapján. Az idei januári áremelése­ket követően határozták el, hogy külön vizsgálatot indí­tanak a magyar családok anyagi helyzetének változá­sáról. A lakosság életkörül­ményeire vonatkozó statisz­tikákat ugyanis egyre kevés­bé tartják megbízhatónak, mert ezek, az idegenforgalom és a magyar lakosság külföl­di vásárlásai miatt nem tük­rözik a fogyasztás tényleges alakulását. Az első megálla­pításokról tegnap Gidai Er­zsébet, az SZGTI igazgatója sajtótájékoztatón számolt be. Az elemzések alapjában véve igazolták a közgazdá­szok eddigi feltételezéseit, amelyek szerint a növekvő árak a magyar családok több­ségénél az anyagi helyzet je­lentős romlását okozta. Har­mincnégy százalékuknál ki­csit romlott, tizenkét százalé­kuknál nem változott. 2,2 (Folytatás a 6. oldalon) POLLÁRJON A BIZTONSÁGRA / © ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ RT.

Next