Népszava, 1991. január (119. évfolyam, 1–26. sz.)

1991-01-31 / 26. szám

1­IFPQ7 A17A Jlk­dUlJCmKwt­­fcTL A Na­p kés 7 óra 13 perckor, nyugszik 11 óra 42 perckor. Szeretettel köszöntjük névnapjukon Marcella nevű olvasóinkat. Igen hideg idő Kisebb hózáporok kialakulására lehet számítani, megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban —10, —15, reg­gel —9, délután —4 fok­­körül várható. (MTI) Hiteles hírek A újabb áremelésekről Néhány lap ismét ráijesztett olvasóira: arról szóltak a híradások, hogy február 1- jétől több élelmiszer és ren­geteg háztartási cikk ára nö­vekszik, 13—16 százalékkal. A mi értesüléseink szerint a XIII. kerületi közértekben a háztartási alufólia — 30 cm széles, 10 méteres válto­zatban — 63-ról 72, a 40 cm széles, 100 méteres 670 he­lyett 893 forintba fog kerül­ni. A zsugorfólia (28 cm szé­les, 30 méter hosszú) új ára 86 helyett 92 forint. A Ba­­dacsony-vidéki Pincegazda­ság által forgalmazott üdí­tőitalok (literes palackban) 25-ről 33, a 2,5 decis palac­kok 8-ról 8,50 forintra drá­gulnak. A csepeli Piért szál­lította 10 darabos papírzseb­kendő 8,20 helyett 8,50, a 100 darabos 62 helyett 68 fo­rintba kerül majd. A Romi vécépapír (4 darabos) 80 fo­rint helyett 84 forintba fog kerülni. A Vitai diétás ször­pöket (félliteres kiszerelésű palackokban) 37 forint he­lyett 42 forintért vásárolhat­juk. Az úgynevezett Szuper szörp (1,15 dl-es palackozá­­sú) 55-ről 57 forintba kerül ezentúl. A Margit híd budai hídfő­jénél található a Csemege 22. számú ABC-áruháza, amely­nek igazgatója, Demeter László szerdán délután még csak fülbesúgós híreket ka­pott. Ezek arról szóltak, hogy a margarin és az olaj való­ban drágább lesz, de csak negyedikétől. A hírek — mint rendesen — a szállí­tóktól származnak, tehát, nem hivatalosak. A hivata­los áremelési listák, ame­lyek hétfőtől érvényesek, menetrendszerűen az előző pénteken szoktak megérkez­ni. Ilyenkor a szombat-va­sárnap az átárazásoké, túl­órában.­­ Most csak néhány üdí­tő és diabetikus szörp drá­gul, egy-két forinttal. Ami a vegyi árut illeti: eddig há­rom-négy hullámban ment fel az ára, január eleje óta. Egyébként — teszi hozzá az igazgató —, beválasztottak a Csemege Vállalat boltveze­tőinek szűk körű konzultatív testületébe, de ilyesmiről egyelőre ott sem értesültem. Ellenkezőleg: a vállalatnak az a szándéka, hogy néhány családi mosópor, valamint borfajta árát mérsékelni fog­ja. A háztartási és vegyi áruk nyugtalanítóan hosszú ár­emelési listája felől az Azúj Unió Kiskereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársa­ság cégvezetőjétől, dr. Bá­­thori Istvántól érdeklődtünk. — Nálunk nincsenek köz­ponti árintézkedések, bolt­jaink árképzési joggal ren­delkeznek, módjuk van te­hát esetenként a csökkentés­re is. Kivételt képez néhány egészségügyi cikk és a mo­sóporok, amelyek esetében központi útmutatókat kül­dünk a boltoknak. Most azonban semmi hasonlóról nem tudok. Azt például, hogy drágulna a mosószer, öntől hallom. Mi nem kezdemé­nyeztünk ilyesmit. Az meg­lehet, hogy a gyártók, a szál­lítók, vagy a nagykereske­delem emel árat, ezekről azonban hetekkel előbb szoktunk értesítést kapni. Hozzáteszem, hogy ezeket az áremeléseket nem lenne kö­telező továbbhárítani, de a vállalatoknak nincsen annyi tartalékuk, hogy lenyeljék, így, ahogy azt már sajnos megszoktuk, általában a fo­gyasztó a vesztes. A nyilatkozatok ellenére, folyamatosan figyelemmel kísérjük a lehetséges ár­emelkedéseket, és ezekről ol­vasóinkat haladéktalanul tá­jékoztatni fogjuk. V. Zs.—REÉ A tanúknak védelmet ígérnek Maffia a Príma­-szigeten Többnapos találgatások után, csütörtökön délután végre megszólalt a rendőr­ség, lehetőséget kaptunk ar­ra, hogy hitelesen tájékoz­tassuk olvasóinkat az úgy­nevezett „esztergomi maffia­ügy” részleteiről. Pintér László alezredes, az Esztergomi Városi Rendőr­­kapitányság vezetője elmond­ta, hogy a Prímás-szigeten lévő koktélbár tulajdonosa, múlt hét csütörtökön délelőtt bejelentette, előző este 30—40 felfegyverzett férfi hatolt be az üzletébe, erőszakosan zár­órát csináltak, majd megfe­nyegették a bártulajdonost. A sértett azt is elmondta, hogy másfél héttel koráb­ban négy férfi kereste fel, és havi 50 ezer forint ellené­ben, „védelmet” ajánlottak az üzlet számára. Miután várható volt, hogy a zsarolók este ismét meg­jelennek, a kapitányságveze­tő megszervezte a koktélbár külső és belső figyelését. Közben felvették a kapcso­latot a budapesti és a kör­nyező megyék rendőri szer­veivel, akiktől segítséget kér­tek. A délutáni órákban gyanúsnak tűnő nyugati márkájú gépkocsikra figyel­tek fel. Ezek voltak a bűn­banda felder­ítői. Kora este megélénkült a bár körüli gépkocsiforgalom, majd rö­vid ideig tartó, szinte vihar­előtti csend után, este fél tízkor gépkocsioszlop érke­zett a bárhoz, a járművek­ből kiszállt alakok körülfog­ták az épületet, miközben néhányan behatoltak az üz­letbe. Amikor a gengszterek már biztonságban érezték magukat, a magyar rendőr­ség történetében egyedülálló rajtaütés következett. Habár a maffiózók pisztolyokkal, gázspraykkel és egyéb tá­­ma­dóeszközökkel voltak fel­fegyverkezve, a rendőrség gyors, váratlan akciójának hatására valósággal megder­medtek. Védekezésre képte­lenné váltak. Egyetlen vilá­gos színű Ladának sikerült a helyszínről elmenekülni, de a gépkocsit az útelzáró rendőrök, Piliscsabánnál fel­tartóztatták. Az akció során őrizetbe vették a zsarolóbanda 40 tagját. Azonnal megkezdték a kihallgatásokat, és azzal egyidőben a gyanúsítottak lakásán, illetve tartózkodási helyein házkutatást tartot­tak. Sok olyan holmi került elő, amelyek arra engednek következtetni, hogy a társa­ság több más bűncselek­ményt, — betörést, gépko­csifeltörést —, is elkövetett. Tehát tervszerűen működő maffiát sikerült leleplezni. Dr. Tonhauser László al­ezredes, egyebek között el­mondta, hogy a banda veze­tője, a büntetett előéletű Száva Lajos, aki állítása sze­rint az Izraeli—Magyart Va­gyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ügyvezetője. A bűnbandához tartozik Gaál Zsolt hadnagy, a Bu­dapesti, V. Kerületi Rendőr­kapitányság vizsgáló tisztje, valamint Horváth Oszkár őr­­vezető, a X. Kerületi Rendőr­­kapitányságon szolgálatot teljesítő próbaidős rendőr. Ellenük a Fővárosi Főügyész­ség Nyomozóhivatala foly­tatja le az eljárást. Egyéb­ként a társaság legtöbb tag­ja büntetett előéletű. Arra a kérdésre, hogy fel­tehetően még több rendőr is tagja-e a maffiának, Tonhauser alezredes nem tudott határozott választ ad­ni. Egyébként, az eddigi meg­állapítások szerint, a társa­ság gyanúsítható egy olyan betöréssel is, amelynek so­rán négymillió forint értékű holmit zsákmányoltak. A nyomozás előreláthatólag legalább egy évig eltart, várhatóan 300 bűnöző kerül majd a vádlottak padjára. A rendőrség kéri mind­azokat, akiket a maffiózók megzsaroltak, vagy legalább is megkísérelték, illetve akik bármit tudnak a társaság­ról, feltétlen jelentkezzenek telefonon a 186-4300 számon, az ORFK ügyeletén, vagy személyesen a vizsgálati osz­tályon, a Gyorskocsi u. 31. szám alatt. Tonhauser alezredes kije­lentette, hogy minden beje­lentő részére védelmet ga­rantálnak. A lakáscímet tit­kosan kezelik. Az „esztergomi maffiához” 3 szír, és 6 román állampol­gár is tartozik, a banda tag­jainak többsége budapesti lakos. Schmidt Attila tessék választani, eMeRTon-díjak, Webber-est Rádiós szakmai zsűri ítélte oda — immár ötödször — az 1990. évi eMeRTon-díja­­kat. Ezúttal 13 kategóriában vehetik át a győztesek a tor­­nyocskát. A szavazás eredményeként az elmúlt év kiemelkedő ze­neszerzője: Menyhárt János, szövegírója: Bródy János, énekese: Varga Miklós, rockegyüttese: a Hobo Blues Band, dzsessz-szólistája: Muck Ferenc (szaxofon), dzsesszegyüttese: a GTL, új tehetsége: Pierrot, zenésjá­­ték-előadója: Vikidál Gyula, koncertje: ü­lések a Nép­stadionban, gyermek előadó­ja: Szandi, egyéb műfaj: Muzsikás, a legnépszerűbb lemezt az elfogyott példány­szám alapján később közöl­jük. Életműdíjat kapott a 80 éves Bágya András. A díjátadás február 23-án, szombaton, 15 órakor lesz a rádió VI-os stúdiójában, a nyertesek fellépnek a mű­sorban. Az ünnepélyes ese­ményt a Petőfi adó március 9-én, délelőtt 10 órakor fel­vételről közvetíti. ★ A Tessék választani, nép­szerű rádiós könnyűzenei se­regszemle 30 éves. A kon­certre március 23-án, ugyan­csak szombat este, 19 óra­kor kerül sor a székesfehér­vári Vörösmarty Színházban. ★ Andrew Lloyd Webber leg­népszerűbb musicaljeiből tartanak két előadást április 13-án, szombaton, 15 és 19.30 órakor a Budapest Kong­resszusi Központban, várha­tóan a világhírű szerző je­lenlétében. Közreműködik Pitti Katalin, Póka Éva, Ko­vács Kati, Malek Andrea, Vikidál Gyula, Varga Mik­lós, és sokan mások, kísér az eMeRTon-zenekar, vezé­nyel Bolba Lajos. (selmeczy) A leszerelés sem megy könnyen. A következő hónapokban több száz tanktól kell megválnia a ma­gyar honvédségnek. A Gödöllői Gépgyárban elkezdték a tankok szétszerelését, de a megmaradt vázzal nem tudnak mit kezdeni. A szétvágás költségei magasan túllépik a hulladékvas árát. A gép­gyár udvarán egyre több váz akadályozza a munkát. Prohászka Imre felvétele Tízezer német—magyar lakás Valószínű, hogy magyar épí­tővállalatok, vállalkozások is bekapcsolódnak majd a Szovjetunióban német finan­szírozással induló lakásépí­tési program megvalósításá­ba. A Németországból kivo­nuló szovjet katonák elhe­lyezésére az e célra előirány­zott, 7,8 milliárd márkás ke­retből, több tízezer lakás épül a Szovjetunió különbö­ző területein. A magyar részvételt a Ma­gyar Gazdasági Kamara Épí­tési Vállalkozók Országos Szakszövetsége szervezi. A fővállalkozói szerepkörre va­lószínű, még a nagyobb ma­gyar cégek sem vállalkoz­hatnak, de már átadták a konzorciumnak 140 magyar vállalat, vállalkozás, főként alvállalkozói munkákra vo­natkozó ajánlatait. A ma­gyar vállalatoknál előnyt je­lent a szovjet helyi szoká­sok, szabályok ismerete. Az ÉVOSZ a munkák előkészí­tése érdekében a közelmúlt­ban sikeres építőipari napo­kat szervezett több szovjet városban, referenciaanyago­kat nyújtottak át a szovjet szakembereknek. (MTI) Búcsú a Természetbúvártól? A megszüntetés veszélye kí­sértetként járja be a szer­kesztőségeket. Sajnos, nem­csak az újonnan alakult, esetleg­­kevéssé ismert la­pokról van szó. A környezetkultúra, a ter­mészetvédelem és a biológia mindenkihez szóló, színvona­las, függetlenné vált lapját is veszély fenyegeti. Megmen­tésére a győri Révay és Ka­zinczy, valamint a soproni Berzsenyi gimnázium taná­rai és diákjai létrehoztak egy alapítványt. Andrássy Péter, a soproni gimnázium tanára elmondta, felhívással fordultak az ország vala­mennyi általános és közép­iskolájához: a Természetbú­vár című lap pótolhatatlan számukra. A gyűjtés megindult, az ország számos részéről érkez­tek már felajánlások, de saj­nos, a lap jövője még min­dig bizonytalan. Az alapít­ványra az MHB 222-18236-os számon (1051 Bp., Arany J. u. 20.) lehet befizetni. (I. hunyor) Tiszatáj Alapítvány Idén már 45. évfolyamába lépett a folyóirat, amely Sze­geden, Dugonics András, Gárdonyi, Mikszáth, Tömör­kény, Móra, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós városában jeleni­k meg, vál­lalt szolgálata szerint azon­ban mindenkor — különösen a kezdeti időkben s az utób­bi két évtizedben — az egye­temes magyar irodalom fóru­maként működött. Figyelmet fordított azonban Ady, Jó­zsef Attila, Bi­bó István, Né­meth László nyomán a szom­széd népek irodalmára, kul­túrájára is. Sorsa akár az országé, s a benne élő embereké. Olykor kényszerű kompromisszu­mok a túlélés érdekében, máskor ütközések a merev ideológia falain, megrová­sok és betiltások, reményke­dő újrakezdések. S most új fenyegetettség: ezúttal szű­kös anyagiak okán kerülhet veszélybe. Csongrád megye alapítvá­nya reményt adhat a fenn­maradáshoz. Aki (vállalat, közösség, intézmény, iroda­lombarát magyar) segítséget nyújt, nem csupán egy iro­dalmi­ folyóirat, de a hagyo­mányokra tekintő s a jövő­be igyekvő szellemi Magyar­­ország megerősítését is tá­mogatja. Számlaszám: OTP Csong­­rád Megyei Igazgatóság, MNB 289-98008 Tiszatáj Ala­pítvány 34133-6, devizaszám­la: MNB 289-98156 OTP-va­­luta-deviza fiók, Szeged B 43206. Az alapítvány kuratóriu­mának tiszteletbeli­­elnöke Sütő András író, elnöke: Szo­­kai Imre h. külügyi államtit­kár, tagjai: Annus József író, Biró Zoltán irodalomtör­ténész, Vekerdi László tudo­mánytörténész, Vörös László i­rodalom­történ­ész. NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA Főszerkesztő: DEÁK ANDRÁS Főszerkesztő-helyettesek: SZALAY ANTAL, TAMÁS MENYHÉRT Szerkesztőség: Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 122-4810 Telefax: 1-222-415 Postacím: 1964 Budapest Kiadja a Népszava Kiadóvállalat 1964 Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 122-4810 Levélcím: 1964 Bp. Pf. 32. Felelős kiadó: KÁROLYI GYÖRGYNÉ, a Népszava Kiadó Vállalat megbízott vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, kézbesítőnél Előfizetési díj egy hónapra: 190,- Ft. @ Athenaeum Nyomda Felelős vezető: LOSONCZY GYÖRGY vezérigazgató Nyomtatás: Szikra Lapnyomda Felelős vezető: DR. CSÖNDES ZOLTÁN vezérigazgató Index: 25 005 ISSN 0133-1701 Budapest ISSN 0237-3785 Vidék 1­4 16 Szállnak és drágulnak, „rendelkezésünkre” A Malév tájékoztatása sze­rint a januárban történt fo­rintleértékelés következté­ben február 4-étől 15 száza­lékkal emelkednek a Ma­gyarországról kiinduló ösz­­szes — tehát nemcsak a Ma­lév járatait érintő — utas- és árudíjtételek. Kivétel az USA-ba és Kanadába irá­nyuló járatok utastarifája. Ki tud róla? A tizenhat éves Horváth Ilona (Budapest XXI., Erdősor u. 1129.) 1990. november 23-án, a Budapest VIII., Mosonyi u. 6. szám alatti­ Általános Iskola és Diákotthon­ból engedély nélkül eltávozott, és tartózkodási helye azóta is is­meretlen. Személy­leírása: kb. 170 cm magas, erős testalkatú, sötétbar­na hajú, barna szemű, arca ová­lis, haja elöl feltehetően m­elí­­rozott. Különös ismertető jelei: a homlokán mindkét oldalon, a szemöldök felett kb. 1 cm ki­terjedésű műtéti heg látható, elöl, a nyakán szintén műtéttől származó, kb. 10—15 cm hosszú vágásnyom van. Aki a kislányról bármilyen felvilágosítással tud szolgálni, kérjük, jelezze a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon, az 1-340- 380, illetve a 07-es telefonszá­mon. Mai számunkat szerkesztette: TAMAS MENYHÉRT Segédszerkesztő: FEHÉR KALMAN Olvasószerkesztő: SZIGETI PIROSKA Tervezőszerkesztő: SELMECZY ATTILA Hirdessen a Népszavában! Változatlan áron, gyors határidővel, lakossági és közületi ügyfeleink rendelkezésére állunk. Népszava hirdetési és vállalkozási osztály Bp. VII., Rákóczi út 54. Tel.: 122-3499

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék