Népszava, 1991. február (119. évfolyam, 27-50. sz.)

1991-02-01 / 27. szám

- á­­­g­­V­- t PÉNTEK, 199­1. FEBRUÁRI. ■ 119. ÉVFOLYAM, 2­7. SZÁM / ■ ÁRA 7,6­0 FORINT Szerkesztőségünk vendége volt Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere. (4. oldal) . A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA ALAPÍTVA 1873-BAN tt tej érett erő­s szegénység Demonstrációk Budapesten és országszerte A tejtől volt hangos tegnap a Parlament előtti térség. Mintegy öt-hatezer gazda gyűlt össze az ország minden pontjáról, hogy demonstrációjával adjon nyomatékot az egész ágazatot sújtó drágulás miatti elégedetlenségének. A hamarosan 21 forintra csökkenő maximált ár is szinte megfizethetetlen, a bérből és fizetésből élők így joggal mondhatják — mint ahogy az egyik transzparensen olvasható volt: „A tej élet­erő — szegénység”. Hasonló akcióra az ország több városában is sor került. A termelők petíciót nyújtottak át a köztársasági elnöknek és a miniszterelnöknek. Szónokaik szerint nem várható gyors döntés, hiszen a kormányzat tudatosan teszi tönkre a mező­t ......... ............................................................................... gazdaságot, olyan feltételeket teremtve, amelyek közepette a nagyüzemek fokozatosan tönkremennek, s a vállalkozókedv nem kap elegendő támogatást. A demonstráció ideje alatt a Magyarok Nemzeti Szövetsége igyekezett hangulatkeltő felhívást körözni az emberek között a rendszerváltás elmaradásáról. Ettől eltekintve rendben zaj­lott le a rendezvény. Szétosztottak több ezer liternyi tejet a főváros lakosai között, aztán siettek haza. Tegnap is fejni kellett a teheneket. De ki issza meg majd a tejet? (f.­z.) (A kormányülés is foglalkozott a tejtermelők tiltakozó ak­ciójával. Erről a 4. oldalon számolunk be.) Gy. Balázs Béla felvétele Mától megint drágábban élünk A villany 50, a palackos gáz 80, a távközlés 45, a vasút 80 százalékkal kerül többe A kormány korábbi döntése alapján 1991. február 1-jétől megváltozik a lakosság részé­re szolgáltatott villamos energia és a propán-bután gáz ára. Az árváltozások mértéke a következő: A lakosság részére szolgál­tatott villamos energia fo­gyasztói ára átlagosan 50 százalékkal emelkedik. A háztartási célra felhasznált nappali villamos energia ára kilowattóránként 3,70 forint­ra, az éjszakai villamos ener­gia ára kilowattóránként 1,90 forintra növekszik. Az új villamosenergia­árak 1991. február 1-jétől ér­vényesek, de alkalmazásukra az 1991. április 1. után leol­vasott villamosenergia-fo­­gyasztás számlázásánál ke­rül sor. Ez azt jelenti, hogy a lakosság első ízben az 1991. június 1-jét követően kézhez kapott számla ki­­egyenlítésekor fizet az új ta­rifa szerint. Az 5 kilogrammnál na­gyobb kiszerelésű propán­bután gáz keverék ára átla­gosan 80 százalékkal növek­szik. Ennek megfelelően a 11,5 kilogrammos töltési sú­lyú palackba töltött gázkeve­r Folytatás a 4. oldalon) /­l * * ) Tévelygő járőrök Az oroszországi parlament csütörtökön a szovjet Alkot­mányfelügyelő Bizottsághoz fordult a katonai-rendőri, közös járőrözés ügyével. Egyúttal felszólította Mihail Gorbacsov államfőt, hogy a bizottság állásfoglalásának kihirdetéséig függessze fel a rendelet, illetve a miniszteri utasítás végrehajtását. A határozatot megelőző vi­tában egyebek között elhang­zott, hogy a katonák rend­­fenntartó szereppel való fel­ruházásában sokkal inkább politikai okok játszottak köz­re, semmint maga a közrend romlása. Ugyancsak a csütörtöki ülésen Borisz Jelcin parla­menti elnök nyilatkozatban utasította vissza azokat a vádakat, amelyek szerint ő és az oroszországi vezetés tudatosan törekedne a had­sereg szétzüllesztésére. ­ HOFIGEZA: Az emberek már nem kíváncsiak arra, ki hogyan mocskolódik. (6. oldal) lk­iskáosz Programunk elkészült: megint lesz va­csoránk, finom lesz és illatozó, ámbár kiszáradt gyomrokat terheld. De vacso­ra lesz. Vékony pénztárcájúak, kis­nyugdíjasok, nagycsaládosok, egyedül­állók és zsíros kenyéren tengődő taka­rékoskodók — mind-mind gyülekezze­nek az ország hűtőkamrái előtt! A tárolók élelmiszerrel, hússal tele várakoznak, de a hűtőkamra ajtajának nyitása egyre késik. Nyissuk hát ki az álomajtókat, amelyek mögül már hóna­pokkal előbb piacra dobták az egykori proliételt, a mai ínyencek csemegéjét , a pacalt. Az akció már akkor gyanús volt, mára nyilvánvalóvá vált: kell a tárolókapacitás a minőségi, drágább árunak is. Úgy tűnik, jöhet az újabb akció, mert a minőségi húsdarabok is eladhatatlanok — torkunkra fagynak tonnányi készletek.­A tomboló húskáoszban olcsóbb a vadhús, mint a disznókaraj. Tessék ké­rem, kisnyugdíjasoknak őzgerincet, áfo­nyával! Nem létező kapitalizmusunkban most az egyszer ne legyünk kapzsik: ne vessük a húst a Balatonba, se a Duná­ba, süssünk-főzzünk inkább belőle egy holnapot ígérő vacsorát. Washington Göncz-Baker megbeszélés Heltai András, az MTI tudó­sítója jelenti: Göncz Árpád köztársasági elnök csütörtökön Washing­tonban megbeszélést folyta­tott James Baker amerikai külügyminiszterrel. Az MTI tudósítójának mértékadó forrásból kapott értesülése szerint a négy­­szemközti találkozón az ame­rikai diplomácia vezetője be­hatóan érdeklődött Magyar­­ország belpolitikai, elsősor­ban gazdasági helyzete iránt. Az államelnök részletes tá­jékoztatást adott a demokra­tizálási folyamat alakulásá­ról, s vázolta az ország gaz­dasági gondjait Baker kül­ügyminiszter biztosította a magyar államfőt, hogy az Egyesült Államok tisztában van a közép- és kelet-európai államok nehézségeivel, és erőfeszítéseket tesz azok eny­hítésére. Égi borúra földi háború Hafdzsit visszafoglalták — Német légihíd Folytatódnak az összecsa­pások a szövetségesek ál­tal felszabadított Hafdzsi városa és a kuvaiti határ közötti sávon. Ami annyit is jelent, hogy — Bagdad kezdeményezésére — lé­nyegében megkezdődtek a földi harcok. A szovjet tábornoki kar figyelmeztet Irak nem lebecsülhető ka­tonai erejére. Az esemé­nyekkel kapcsolatban rendkívüli a hír, hogy Né­metország légihíd segítsé­gével hadianyagot szállít Izraelnek. Ugyanakkor aggasztó, hogy egyre több a terroristatámadás az Irak-ellenes koalíció államainak területén. Szaúdi katonai források sze­rint csütörtök délutánra si­került visszafoglalni Hafdzsi városát az iraki csapatoktól. Nem sokkal korábban' Nor­­(Folytatás a 1. oldalon) Tájkép csata után­­ a szövetségesek visszafoglalták a szaúd-ará­­biai Hafdzsi városát TXUPOTO — MTI Külfööldi Képszerk­esztőség POULARIQ ÉS A BIZTONSÁGRA / © ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ RT.

Next