Népszava, 1991. március (119. évfolyam, 51–75. sz.)

1991-03-01 / 51. szám

(3. oldal) Miért álltak meg félúton? Az arabok számára az irakiak — még ha ve­zetőjüktől kényszerítve „rossz útra tértek is” — elsősorban arabok. Ui: Pusztul a gazdaság, épül a hivatal. A kilátás­­talanság zülleszti az embereket. Csak a bér­ből és fizetésből élő kisember a hiteles. (5. oldal) A jövő heti televízió- és rádióműsor (7—10. oldal) Szerintem Az olvasó rovatai ! (13. oldal) I WUSSOlll ■. v '^-4 s ÁRA 7,60 FORINT ALAPÍTVA 1873-BAN Kecskeméti Tiborcok PÉNTEK, 199­1. MÁRCIUS 1. ■ 119. ÉVFOLYAM, 5­1. SZÁM A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA A­ tüsszünet még nem béke Vége a szárazföldi harcoknak az Öbölben • Százezer iraki halott Csütörtökön, közép-euró­pai idő szerint hat órakor elhallgattak a fegyverek az Öbölben. A szövetsé­gesek tűzszünetet hirdet­tek, jelentette be Bush amerikai elnök. Kuvait fel­szabadult, az iraki hadse­reg vereséget szenvedett. Kilenc órakor az iraki had­erők részére is elrendelték a tűzszünetet. A szövetsé­gesek oldaláról 128-an estek a háború áldozatá­ul, iraki oldalon, meg nem erősített hírek szerint 100 ezer halott maradt. Világ­szerte nagy megnyugvás­sal fogadták a harc végét. A Szovjetunióban rendkí­vüli sajtóértekezleten érté­kelték az eseményeket. Iz­raelben óvatos optimiz­mussal viszonyulnak a tűz­szünethez, de hangsúlyoz­zák, fel kell számolni az iraki tömegpusztító fegy­vereket. Kuvait felszabadult, az iraki hadsereget legyőztük — je­lentette be helyi idő szerint szerda esti beszédében George Bush. Az amerikai elnök, közölte, hogy a szövet­ségesek éjféltől (közép-euró­pai idő szerint reggel 6-tól) tűzszünetet léptetnek életbe, de annak fenntartását felté­telekhez kötik. — Iraknak haladéktalanul szabadon kell engednie min­den hadifoglyot, más orszá­gok állampolgárait, a kuvaiti foglyokat és tájékoztatást kell adnia minden földi és tengeri akna helyéről, típu­sáról. — Iraknak végre kell haj­tania valamennyi, az ország­ra vonatkozó ENSZ-határo­­zatot, beleértve azt, hogy ér­vényteleníti Kuvait bekebe­lezését, és el kell fogadnia az elvet, hogy kártérítéssel tar­tozik az agressziójával oko­zott károkért, veszteségekért.. A támadó hadműveletek felfüggesztésének feltétele, hogy Irak nem tüzel a szö­vetséges csapatokra, és nem indít Scud-rakétákat egyet­len ország ellen sem. Ameny­­nyiben Irak bármely feltételt megsérti, a szövetséges csa­patoknak szabadságukban áll újra felvenni a harcot. Bush hangoztatta, hogy a koalíciónak nem az iraki néppel, hanem vezetőikkel, mindenekelőtt Szaddám Hu­­szeinnel volt viszálya; az iraki nép nem ellenség, hemei törekszenek elpusztítására. Az iraki haderők számára csütörtökön elrendelték a fegyverszünetet — jelentette helyi idő szerint 11 órakor (magyar idő szerint 9 órakor) a bagdadi rádió. Egy katonai szóvivőt idézve, a hivatalos bagdadi rádió közölte: mi­után az Egyesült Áll­amok be­jelentette, hogy a koalíció felfüggeszti a hadművelete­ket, „kiadták a parancsot, hogy az iraki haderőik ne nyissanak többé tüzet”. Helyi idő szerint csütörtö­kön reggel fél tíz órakor kö­zölték, hogy Izraelben meg­szűnt a vészhelyzet, a továb­biakban nem szükséges gáz­álarcot hordani, le lehet szedni a fóliatakarókat az ablakokról, és az ajtókról, vagyis megszűnt a kémiai, biológiai és gáztöltetű raké­tatámadás veszélye. Minden közintézményt megnyitnak, iskolákban, mozikban, szín­házakban leveszik a mű­anyagfóliákat az ablakokról, ki lehet menni az utcára, nem kell hordani a gázálar­cokat. (Folytatás a 2. oldalon) A kuvaiti hölgy rózsavízzel köszönti az amerikai katonákat TELEFOTÓ : MTI Külföldi Képszerkesztőség Ég, ég, de nem ad elég hőt Ki gázol bele a fogyasztó p­énztárcájá­ba? Lassabban forr fel a tej, nem akar felmelegedni a lakás, pedig a gáz gyö­nyörű nagy lánggal ég. Valami gyanús: talán csak nem csapják be a fo­gyasztót azzal, hogy ala­csonyabb fűtőértékű gázt nyomnak a vezetékbe? Hosszas nyomozás után sem világos, mi a kérdésre a felelet. Kiderült például, hogy bár a gáztörvény az Ál­lami Energetikai és Energia­biztonságtechnikai Felügye­letnek ad lehetőséget a kont­rollra, mégis manapság an­nak a kötelessége az ellenőr­zés, aki szolgáltat: az Orszá­gos Kőolaj- és Gázipari Tröszt területi üzemeinek. Sztankay László gázszol­gáltatási főosztályvezető, há­lózatfejlesztési főmérnök sze­rint igyekeznek megbízható partnerei lenni a lakosság­nak és a nagyfogyasztóknak. Nem tagadják, hogy a gáz fűtőértéke rendszeresen inga­dozik, de erre az 1990. decem­ber 1-jétől érvényben lévő új szabvány is bizonyos határok között lehetőséget ad. A cső­ben szállított energiahordozó általában a Szovjetunióból és a hazai kitermelőhelyek­ről érkező gáz keveréke. Hogy ez milyen, télen nem lehet megmondani, hiszen a nagyarányú felhasználás mi­att szinte minden csap telje­sen nyitva van, s így szaba­don áramlik rajtuk keresztül a gáz. A leghidegebb idősza­kokban egyébként még a rosszabb minőséget adó itt­honi kutakat is bekapcsolják az ellátásba, s ez valóban okozhat fűtőértékromlást. Az Állami Energetikai és Energia-biztonságtechni­(Folytatás a 3. oldalon) Y­X Találkozás A napilapok oldalszám sorjázzák a po­litikusok egymásnak fenekedő ideáit, új és legújabb ígérgetéseit. Szó, szó, szó ... Ami illékonyabb, megfoghatat­­lanabb — már a görög klasszikusok tud­ták —, mint a tengerpart homokpart­jába rajzolt üzenet. Közben ugyanezek az újságok elfe­lejtettek megemlékezni arról, hogy két magyar­­ egymásra talált, ami takaros ritkaság, megosztottságban jeleskedő napjainkban. A találkozás színhelye a viharos óceán volt, valahol a Horn-fok hullámverte szikláitól 2122 kilométer­re, keletre. A két magyart úgy hívják, hogy Kopár István és Fa Nándor. Spor­tolók, talpig férfiak, a tettek emberei, a népmesék rettenthetetlen, legkisebb fiával vetélkedő, mítoszi hősök. Nevet­ségesen törékeny sajkáikon vállalkoztak az istenkísértő kalandra, nem pénzért, nem hatalomvágyból, csak hogy kipró­bálják képességeik határát, amúgy ma­gyaros virtusból. Kopár és Fa a földgolyó túlfelén pil­lanatig tartó találkozás után most egye­dül birkózik tovább széllel, hóval, je­ges hullámokkal, néhány négyzetméte­res járművük kopár magányában, tölgyfaszivósságú akarattal. Ha együtt vágtak volna neki — s or­szághatáron belül találkoznak —, talán nem is éreznék egymást bajtársnak. Ki kap amerikai segélyt? E héten hozták nyilvánosság­ra az Amerika által más or­szágnak juttatott segély jö­vő évi elosztásának néhány részletét. A teljes összeg majdnem 15 milliárd dollár, az elosztás részletes tervéhez természetesen a kongresszus jóváhagyása szükséges. Az azonban már világosan kitű­nik, hogy Amerika kész meg­jutalmazni öböl-háborúbeli szövetségeseit, és nem ma­rad el az Irak mellé álló erők büntetése sem — érté­kelte a BBC. Az 1992-re előirányzott gazdasági segélycsomag ösz­­szesen 14,8 milliárd dollárt tesz ki. Ennek az összegnek mintegy felét fordítják jóté­konysági segélyekre, kb. 1/4-ét katonai segítségnyúj­tásra. Mint általában, az Egye­sült Államok barátai az idén is többet kapnak majd, mint a közömbös országok. Továbbra is Izrael tűnik az Amerika által legbőkezűb­ben támogatott országnak. Bush elnök igen elégedett volt az izraeli kormány­ ön­mérsékletével, amit az iraki Scud rakétákkal szemben tanúsított. Egyiptomot ugyancsak megjutalmazták. MÁRCIUSI ÁR­ADAT Megpróbáltunk információkat szerezni, melyek azok a ter­mékek, amelyekért mától többet kell fizetnünk. Bár az áremelések szele kétségtelenül érezhető, a minisztériu­mok tájékáról nem sikerült még csak tájékoztató jellegű információkat sem szereznünk. Az érdeklődést azzal há­rították el, hogy ők csak a hatósági áremelésekről adhat­nak tájékoztatást, ám ilyenről most nincs szó. A kereske­delmi vállalatoknál tett körtelefonunk eredményeként megtudtuk, hogy hétfőtől az Alfa Kereskedelmi Vállalat­nál a termelők áremelése miatt a Debreceni Konzervgyár nektár üdítői 30 százalékkal, egyes szörpök 15 százalék­kal, a Maggi levesporok, -kockák 25-30 százalékkal, a Ka­ramell Sütőipari Vállalat tésztái 30 százalékkal drágul­nak meg. Többe kerül 12-15 százalékkal a méz, átlagosan 30 százalékkal emeli a Compack a teák árát, 70 százalék­kal drágul a só, a fűszerekért, egyebek közt a köményért és majoránnáért 15-20 százalékkal kérnek többet. A Trisó árát 20 százalékkal, a Hypóét ,10 százalékkal, a különböző kefeárukét pedig 50-70 százalékkal emelik fel. A hűtő­táskák 25 százalékkal kerülnek többe. —■ osa — Segítség az oktatásban Amerikai támogatással lehe­tőség van arra, hogy három éven belül, Kelet-Közép- Európában megtanítsanak a piacgazdasági ismeretekre 50 000 vezetőt, alaptudást adjanak 10 000 diáknak, és ki­képezzenek 200 egyetemi ok­tatót, akik évente 20 000 ta­nítványuknak adhatják to­vább ismereteiket. A merész célokat egy washingtoni ta­nácskozáson tűzték ki, ahol az amerikai gazdasági, tu­dományos és politikai élet vezetői tárgyaltak az új de­mokráciákból érkezett szak­emberekkel. Mint kitűnt, igen sok ame­rikai felsőoktatási intézmény,­ alapítvány, vállalat kész részt venni a munkában. P­OLGÁRJOG A /­­ ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ RT.

Next