Népszava, 1991. május (119. évfolyam, 101-126. sz.)

1991-05-02 / 101. szám

Öngyilkos vitatkozók A kormány és a koalíció pártjai — bár for­málisan a munkavállalói érdekképviselet szükségességéről szónokolnak — úgy­ érzik, a megosztottság az ő malmukra hajtja a vi­zet (3. oldal) A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság­ elnöke május 1. alkalmából az alábbi üzene­tet intézte a munkásokhoz: „Barátaim! Szívesen éltem volna ked­ves meghívásukkal, s csak hivatalbéli kötelezettségem, hogy hazánkat külföldön képviseljem, tart távol ma, a munkások évszázados ün­nepén, e szép tavaszi ünnep­ségtől. De engedjék meg, hogy mint egykori szervezett mezőgazdasági dolgozó, vas­munkás és az Írók Szakszer­vezetének volt elnöke, leg­alább távolról üzenjek mind­annyiuknak , szakszerveze­ti tagoknak és szakszerveze­ten kívüli munkavállalóknak. Egy emberélet tapasztalatai (Folytatás a 4. oldalon)­ ­ Érdekképviselet nélkül nincs demokrácia Gönczi Árpád május lmrei üzenete a munkásokhoz A békeidőket idéző majális vibrált a Városligetben, a Népli­getben, Budapest és a többi városok különböző pontjain teg­nap. A ligetben tíz métert, ha öt perc alatt megtett a széles utakon komótosan ballagó, nézelődő tömeg. Ki erre, ki arra haladva. Volt itt táncszínpad, sportbemutató, politikai móka, lacipecsenye, bazársor. Képviseltették magukat az újságok meg a szakszervezetek. Úgy tűnik, hogy őszinte, bensőséges volt ez az ünnepi kavalkád, minden hivatalos kényszert nél­külöző, bár kicsit szétszórt, rendezetlen. Mint a munkaválla­lók érdekképviseletének ügye napjainkban. Összecsapások Dél-Irakban Taki al-Muharresi ajatol­­lah, számos iraki síita ellen­zéki csoportosulás, köztük az Iszlám Akció Szervezet vezetője, Damaszkuszban kö­zölte, hogy több dél-iraki vá­rosban összecsapások voltak a lázadó síita fegyveresek és a kormányerők között. A lázadók akciót hajtottak végre az iraki fővárosban Bagdadban is, nem messze a Köztársasági Gárda kiképző­­központjától: megtámadták a biztonsági erők egyik épüle­tét, ahol egy tisztet megöl­tek, kilenc másikat megsebe­sítettek. Az ajatollah szerint az összecsapások azért törtek ki, mert az iraki népi hadse­reg sok tagja nem akarja leadni fegyverét. Szaddám Huszein azért adott néhány napja utasítást a mintegy egymillió fős népi hadsereg leszerelésére, mert a kato­nák közül sokan a felkelők oldalára álltak — hangoztatta a síita vezető. (Reuter) Ravatalon Mindszenty hamvai A Mindszenty József bíbo­ros földi maradványainak hazaszállítása ügyében fo­lyó tiltakozó akció legújabb fejleményeiről tegnap, késő délután telefonon érdeklőd­tünk a mariazelli rendőrka­pitányság ügyeletes tisztjé­től.­­ A csendőrség kedden, éjfél előtt, véget vetett az akciónak. Mészáros Tibor, a bíboros utolsó személyi tit­kára és társa, Schlosser Bé­la, a volt titkár szóvivője, akik Mindszenty sírhelyé­­nek, a bazilika Szent László­­kápolnájának vasrácsához láncolták magukat, jelenleg szállodájukban tartózkod­nak. Mivel a hosszú tárgya­lások után sem voltak haj­landók beleegyezni abba, hogy Mindszentyt most, a­ szovjet katonák távozása előtt Magyarországra szállít­sák eltemetni, kénytelenek voltunk eltávolítani őket. — Történt-e erőszak? — Az eltávolítás békésen zajlott le. — Kik vannak jelenleg a kápolnánál? — A csendőrök most is őrzik a kápolnát. De remél­jük, nem történik már sem­miféle incidens, s a tervek­nek megfelelően szállítják el majd Mindszenty hamvait. A holttestet egyébként már kihantolták, s a ravatalozás­ra is sor került. Veremund Hochreiter atya elmondta, hogy a bíboros tes­tét új koporsóba helyezték, és az úgynevezett zarándok­­kápolnában felravatalozták. A tervek szerint csütörtök délután főpapi gyászisten­tiszteletet tartanak Maria­­zellben. Mindszenty József hamvait szombaton Eszter­gomban, a prímási székhe­lyen helyezik örök nyuga­lomra. Cs. A. ★ Antall József miniszter­­elnök­­szerdán nem hivata­los látogatást tett Paskai László bíborosnál, az Esz­tergomi Főegyházmegye ér­sekénél. A megbeszélésen Paskai László tájékoztatta a miniszterelnököt Mindszenti József hercegprímás haza-­­ szállításával és újratemeté­sével összefüggő események­ről. r­y V­"*1 Kilencedszer is sok érdeklődőt vonzott a Népszava-futás (12. oldal) Pimpósodik a bor a hordóban A somlóvásárhelyi polgármester rájött: a hivatala alatti pincében bort tárolnak. De hogy kié a bor, azt nem tudni. Egy biztos: a polgármester lemondott. ír 233 ALAPÍTVA 1873-BAN Beszélő viszony Minden bizonnyal csak a rendkívül pontos időzítés és az alapos előkészítés után döntöttek amellett, hogy a Magyar Köztársaság történetében a hatpárti egyeztető tárgyalások krónikája éppen a fiatal demokraták kezdeményezése nyomán íródjék. Hiába próbálkoztak korábban más politikai erők hasonlók­kal, igyekezetük visszhang nélkül ma­radt. Talán azért is, mert annak idején még nem volt ilyen mélyponton a par­lamenti pártok és a politika megítélése, még nem vált közvetlen veszéllyé a par­lamenten kívüli szerveződések erősödé­se, s a kormány és az ellenzéke nem érezte szükségét az egységes fellépés­nek. Nos, a kárpótlási törvény elfogadása után a kormányfő összehívta a parla­menti pártok felhatalmazással bíró képviselőit, ugyan, egyezzenek már meg a tárgyalások témaköreiben és az ügy­rendben. Ha ebben nem is, abban kon­szenzus született, hogy az érintettek két hét múltán folytatják a vitát... Egyelőre itt tartunk, s ha nem is tud­juk, lesz-e magyar Moncloa-paktum, felsőbb osztályba lép-e az SZDSZ-hez közel szerkesztett hetilapban ,,kiscso­portos parlamentnek” nevezett T., mint Tini Ház, egy dolog biztos: ha csupán annyi eredménnyel járnak a megbeszé­lések, hogy beszélő viszonyba kerülnek egymással választottaink, már megérte. Rizskov is indul az orosz elnökválasztáson Nyikolaj Rizskov volt szov­jet kormányfő közölte: kész indulni Borisz Jelcin ellené­ben az Orosz Föderáció el­nöki tisztségéért — jelentette tegnap a moszkvai rádió. A rádió arra az interjúra hivat­­(Folytatás a 2. oldalon) Mintha baltával romboltak volna... Halottak a gr­úz hegyekben Változatlanul egymásnak el­lentmondó és ellenőrizhetet­len hírek érkeznek a föld­rengés sújtotta északgrúz hegyvidékről. Attól függet­lenül, hogy a mentési mun­kálatok, ha nem is folyama­tosan, de már megindultak — kapta a Népszava mun­katársa az információt Tbi­lisziből tegnap a grúz par­lament szóvivőjétől, Kudza Khundadzétól. Hétfő reggel a Richter­­skála szerint 6,5—7-es erős­ségű földrengés rázta meg Grúziát, és egyes vélemé­nyek szerint most nagyobb volt a rombolás, mint az emlékezetesen tragikus, 1988-as, örményországi föld­rengéskor. Szerda délutánig 100-nál több holttestet emel­tek ki a romok közül, s már több mint félezer sebesültet szállítottak kórházba. A grúz kormány még hétfő este kü­lönbizottságot állított fel a mentési munkálatok meg­szervezésére, és nagy erők­kel vonultak fel a speciális alakulatok. (Folytatás a 12. oldalon) Gyártja és forgalmazza: Bogumil Kisszövetkezet 1145 Budapest, Szabó Lőrinc u. 3. Tel.+ Fax: 251-1647 KIS DOBOZBAN A GYÓGYNÖVÉNYVILÁG ■ FOGYASZTÓ GYÓGYTEA­­ ■ VESEGYÓGYTEA ■EPEGYÓGYTEA ■ GYULLADÁSCSÖKKENTŐ GYÓGYTEA ■ VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ GYÓGYTEA ■ NYUGTATÓ GYÓGYTEA ■ HASHAJTÓ GYÓGYTEA KÉT DOBOZ - EGY KÚRA

Next