Népszava, 1991. július (119. évfolyam, 152–178. sz.)

1991-07-01 / 152. szám

| Hegedűs András: elgondolásom szerintF .*ps|r jL. i f mmmm m ifwogrn- „ / ifre mielőbb létre kellene hozni ST P0 l fV’Atte­l iiC'V a Kárpát-medencében egy közös parlamentet. (3. oldal)* Több mint 50 óra úszva, futva, biciklizve... (11. oldal) Várják Kupa Mihályt Márkus­­hegyen. A bányászok örömmel hallották, hogy „le”akar menni hozzájuk. Ám akar lemegy, akár nem, a bányászok mindenképpen jönnek. (7. oldal) ■nii'a [»! HÉTFŐ, 1991. JÚLIUS 1. ■ 1­1­9. É­V­F­O­L­Y­A­M, 1­52. S­Z­Á­M, A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA . Szlovénia kész tárgyalni • • Közvetített tűzszünet Kissinger értékelése a Népszavának © INFORMÁCIÓ Tegnap, reggel 9 órakor, a jugoszláv kormány ultimátu­mának lejártával, a magyar határőrség lezárta a rédicsi határállomást, mint a legve­­(Folytatás a 2. oldalon) Országszerte ünnepelték a szabadulás napját • szuverenitás­i felelősség A magyar kormány nyilat­kozatot tett közzé abból az alkalomból, hogy Magyaror­szág a szovjet csapatkivo­násokkal visszanyerte szu­verenitását, és hogy 1944. március 19-e óta most mond­hatjuk el először: magyar földön nem állomásozik ide­gen katona. A nyilatkozat hangsúlyozza, van okunk az ünneplésre amiatt, ami eb­ben a saját érdemünk, de hálásak is lehetünk a tör­ténelmi szerencsének és azoknak az erőknek, ami­(Folytatás a 4. oldalon) Munkatársunk jelenti Prágából Ma temetik a VSZ-t Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyaror­szág, Románia és a Szov­jetunió vezetői ma Prágá­ban aláírják azt a doku­mentumot, amely kimond­ja a Varsói Szerződés fel­oszlását. — Életem legfelemelőbb pillanata, hogy a Varsói Szer­ződés feloszlatásáról szóló megállapodást aláírhatom — mondta Antall József mi­niszterelnök a prágai Ruzyne repülőtéren, a Népszava, a Népszabadság és az MTI tudósítójának. — Úgy gon­dolom, hogy a magyar nép, a magyar nemzet egyik leg­nagyobb történelmi esemé­nyéhez járulhatok hozzá, ami nem is mindig tűnik fel az embereknek a sok nehéz­séggel teli időszakban. Munkatársunk megkérdez­te a miniszterelnök urat, ho­gyan vélekedik arról, mi­(Folytatás a 3. oldalon) Ismét lövöldözés volt Algírban Iszlám szélsőségesek akciója Heves lövöldözés volt va­sárnapra virradóra Algírban. Az iszlám szélsőségesek el­múlt hetekben előidézett za­vargásai miatt a városban kijárási tilalom van érvény­ben, de ennek ellenére utcai harcokra került sor. A szem­benállók — akikről közeleb­bit egyelőre nem tudni — gépfegyverekkel lőtték egy­mást. A lövöldözés abban a fő­városi negyedben robbant ki, amely az Iszlám Üdvfront nevű szélsőséges szervezet egyik központja. (MTI) ÁRA 9,60 FORINT ALAPÍTVA 1873-BAN ■fit Nőnek az árnyak Torgyán József — ha kis­gazda kedve úgy diktálja­­— akár hetente változtat­hatja névjegyeit. Frakcióvezető, ex­­frakcióvezető, társelnök. S szombat óta kurtíthatja ez utóbbit is: a nagy választ­mány megfosztotta őt társaságától. A történések azt mutatják, hogy a küldöttek elfelejtkeztek az új vezér „gyermekkoráról”, s bizalmat szavaztak neki, ezzel bizalmatlanságukat jelezték a koalíció iránt. Torgyán doktor ezt azzal hálálta meg, hogy programadó beszédében kijelen­tette: pártja (a koalíció második legna­gyobb ereje) árnyékkormányt alakít. Sajátos elképzelés! Persze, ha belegondolunk abba, hogy ez a kormány gyakran csak halovány árnyéka alkotó pártjai programjának, akkor talán érthető a Torgyán-terv. Mindenesetre igazán elgondolkodtató, hogy tényleges feladatvállalás helyett csak a háttér-politizálást tűzte maga elé a pártvezér. Vajon milyen koalícióban gondolkodik a régi-új ember? Aki ezek szerint még a saját árnyé­kától sem ijed meg. Apadó kormánytöbbség? Á­tü­léssztrájk Információnk szerint rövide­sen mintegy tíz MDF-es kép­viselővel lehet kevesebb a parlamentben, ugyanis eny­­nyien tervezik az átülésüket a függetlenek padsorába. Megbízható és több helyről származó értesüléseink sze­rint azonban még ennél is többen elégedetlenek a hír­hedté vált Salamin-ügy ke­zelésével, a frakcióvezetés reakcióival és a hivatalveze­tő nyilvánvaló összeférhetet­lenségének konzerválásával. A Népszava számára több képviselő megerősítette: ko­molyan foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a közeljö­vőben a függetlenek padso­rában folytatja tevékenysé­gét, illetve le is mond man­dátumáról a frakción belüli politikai harcok miatt. Politikai elemzők szerint ez a tény a kisgazdapárt szom­bati nagyválasztmányi ese­ményei miatt különösen ve­szélyes lehet a parlament működése számára, a kor­mány stabilitását is aláás­hatja. V. F. Árnyékkormányt akar a kisgazdaelnök Torgyán győzelmét előre borítékolni lehet, írtuk szombati számunkban. Bejött. Háromszázötven­­nyolcan szavaztak a kis­gazdapárt nagyválaszt­mányán arra, hogy az ex­­frakcióvezető legyen a párt elnöke, ez a leadott szavazatok hatvannyolc százaléka. A főtitkár Né­meth Béla lett. Alelnöknek választották Simon Ta­­másnét, Cseh Sándort, Kávássy Sándort, Dragon Pált és Gerbovits Jenőt. A zárt ajtók mögött folyó nagyválasztmányi ülés fel­adta a leckét a koalíciónak, és a kormánynak. Torgyán József új pártelnök konzer­vatív radikalizmusával, jobb­oldali politikát akar folytat­ni. Véleménye szerint a kis­gazdák a koalícióban a leg­erősebbek, rendet kell te­remteni a képviselőcsoport­ban, azt a honatyát, aki nem hajlandó a párt érdekeit kép­­viseli, ki kell zárni! Késő esti programbeszédében ki­fejtette: szabályos árnyék­kormány felállítása a szán­déka, olyan szakértők közre­működésével, akik alkalmas­sá tehetik a Kisgazdapártot a kormányzásra. Ugyanakkor hitet tett a koalíció mellett, nem kilépést akar, hanem az MDF bábáskodását kell megszüntetni a Kisgazdapárt felett. Ígéretet tett arra, hogy semmilyen tisztséget nem vállal a kormányban, s nem engedi, hogy a párt­ vezetői miniszteri pozíciókba is ke­rüljenek, mert csak ily mó­(Folytatás az L. oldalon)

Next