Népszava, 1991. szeptember (119. évfolyam, 205–229. sz.)

1991-09-02 / 205. szám

A moszkvai puccs alatt hallga­tó szélsőséges, kis pártok egyiké­nek vezetője szerint hamarosan eljön az ő idejük. Ha kell, hát hatalomátvétellel (2. oldal) Ha bírálva is, de védeni kell a par­lamentet, hogy ne az utcán dőlje­nek el a kérdések. Mert a mélypon­tot még nem értük el — mondja Szűrös Mátyás (5. oldal) Az életé az előny! (7. oldal) HÉTFŐ, 199­1. SZEPTEMBER 2. ■ 119. ÉVFOLYAM, 20­5. SZÁM A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA Szerbia elfogadta az EK béketervét Szerbia még szombaton, ké­ső este elfogadta az Európai Közösség béketervét, a meg­figyelők kiküldését is, azzal a kikötéssel, hogy a külföldi megfigyelők polgári szemé­lyek legyenek. Előzőleg­ szombat este Belgrádban is­mertették Hans-Dietrich Genscher német külügymi­niszter utolsó figyelmezte­tését Szerbiához, amelyben megerősítette: Belgrád az Európai Közösséget elutasí­tásával lépésekre kényszeríti. „Aki erőszakkal lehetetlen­né teszi a tárgyalásokat, az ösztönzi az amúgy is erősö­dő irányzatot, Horvátország és Szlovénia egyoldalúan bejelentett függetlenségének elismerését" — mondotta Genscher. A horvát kormány szombat esti válságülésén el­vetették ugyan a hadiálla­pot formális kihirdetését, de számos döntést hoztak, ame­lyek lényegében a köztársa­ság háborús körülményekre való felkészítését célozzák. Hans van den Broek hol­land külügyminiszter, az Európai Közösség miniszteri tanácsának soros elnöke szó­vivője útján üdvözölte Szer­bia döntését, hogy beleegye­zik az Európai Közösség megfigyelőinek horvátor­szági jelenlétébe. Tegnap délután megérke­zett Belgrádba Hans van den Broek holland külügyminisz­ter, az Európai Közösség mi­niszteri tanácsának elnöke. A tervek szerint ő, valamint a szövetségi szervek és a tag­­köztársaságok vezetői írják alá a jugoszláviai tűzszünet­ről és az EGK megfigyelői missziójának kiszélesítéséről szóló egyezményt. A horvát kormány kilátás­ba helyezte azt, s felszólította Stipe Mesic szövetségi el­nököt, hogy a „szerb agresz­­sziót nem helyeslő többi köz­­társasági képviselővel együtt” adjon több utasítást a jugo­szláv néphadseregnek. Uta­sítson a demonstratív had­­mozdulatok, a felderítő és harci akciók beszüntetésére, az összes katonai alakulat laktanyákba történő vissza­rendelésére. Az államelnök­­­ségtől a továbbiakban kö­veteli a horvát közlemény. (Folytatás a 2. oldalon) Eszék - háborús romantika Szlovákiából bírálják a magyar kisebbségi politikát „Magyarország a rendszer­váltás óta sem változtatta meg a kisebbségekkel szem­beni asszimilációs politiká­ját" — olvasható a Zmégta című szlovák közéleti heti­lap legfrissebb számának egyik cikkében. Az írás szerzője, László Kilisty úgy vélekedik, hogy amikor a jelenlegi magyar kormánytényezők a kisebb­ségi jogokról szólnak, akkor csakis a szomszéd országok­ban élő magyarokra gondol­nak. A Magyarországon be­lüli kisebbségi kérdést vagy tudatosan kerülik, vagy csak üres, fellengzős deklaráció­kat tesznek — állítja a Zme­­na cikkírója. László Kilisty elsősorban a magyarországi szerbek szemszögéből bírálja a ma­gyar nemzetiségi politikát, s elmarasztalóan szól a rádió és a tévé nemzetiségi adásai­nak beszűküléséről, a nem­zetiségi sajtó, könyvkiadás, iskolaügy helyzetéről. A cikk­író azt is szóvá teszi, hogy még mindig nem született meg Magyarországon az ígért kisebbségi törvény. A Zmena szerint a magyar vezetést saját kisebbségi, nemzetisé­gi politikája nem akadályoz­za meg abban, hogy „óriási nyomást gyakoroljon" azok­ra az országokra, amelyek­ben magyar kisebbség él. A szlovák lap antidemokra­­tikusnak és nacionalistának minősíti a jugoszláviai konf­liktussal kapcsolatban kiala­kított hivatalos magyar ál­láspontot is. Kuba Leleplezett „összeesküvés” A kubai biztonsági szolgálat összeesküvést leplezett le, amelynek az volt a célja, hogy amerikai támogatással ellenzéki pártokat hozzanak létre a szigetországban — je­lentették be Havannában. A kubai biztonsági szolgá­lat Eduardo Delgado Rodri­guez nevű ezredese nemzet­közi sajtótájékoztatón ismer­tette az összeesküvés bizonyí­tékát: egy levelet, amelyet a spanyolországi száműzetésben élő Carlos Alberto Montaner kubai ellenzéki küldött öt Kubában élő ellenzéki sze­mélynek. Montaner arra szólította fel elvbarátait, hogy hozzanak létre Kubában egy liberális, egy kereszténydemokrata és egy szociáldemokrata pártot, és ezek szövetségeként a ku­bai demokratikus platformot. Eduardo Delgado Rodriguez szerint Montaner az amerikai titkosszolgálat, a CIA ismert ügynöke. Kína a szocializmus útján marad Kína a Szovjetunió Kom­munista Pártjának összeom­lása ellenére is tovább fog haladni a szocializmus útján — jelentette ki Li Peng kí­nai miniszterelnök a hong­kongi TVR televíziónak adott nyilatkozatában. A va­sárnap sugárzott interjút is­mertető hírügynökségek fel­hívják a figyelmet arra, hogy ilyen magas rangú kínai po­litikus első alkalommal fog­lalkozott nyilvánosan a szov­jet változásokkal. A Kínai Kommunista Párt lankadatlanul harcol a kom­munizmusért — tette hozzá a miniszterelnök. Li Peng hangsúlyozta: Kína szá­mára nem fontos az, miként vál­tozik meg a Szovjetunió, miként változott meg a nem­zetközi légkör, az ország ha­tározottan a kínai sajátossá­goknak megfelelő szocializ­mus útján halad. Kínai katonai forrásokból a hét végén kiderült, hogy fokozott készültségbe helyez­ték a kínai hadsereget az SZKP kimúlása után. Népképviselők Kongresszusa Moszkvában dől el a szövetség ? Az erőszakos hatalomátvé­tel körülményeit kivizsgáló parlamenti bizottság össze­tételének jóváhagyásával be­fejezte munkáját a szovjet Legfelsőbb Tanács rendkí­vüli ülésszaka. Ivan Laptyev, a Szövetségi Tanács elnöke mandátumuk megtartására, a munka folytatására szólí­totta fel a képviselőket, mondván: a Legfelsőbb Ta­nács a köztársaságok és a kü­lönféle pártok közötti érint­kezés egyetlen fóruma jelen­leg. A Legfelsőbb Tanács ülé­sét követve ma kezdi meg rendkívüli tanácskozását a szovjet Népképviselők Kong­resszusa, amelyen a központi kérdés a szövetség jövője, illetve a hatalom újraelosz­tása lesz. A köztársaságok önállósá­gának a hétvégén is folyta­tódó kikiáltása után mind valószínűbb, hogy a kong­resszus a gorbacsovi födera­tív elképzelésekkel szemben a konföderatív alapon szer­veződő új szövetségi rend­szer mellett voksol. Ameny­­nyiben ez bekövetkezik, ak­kor a központ­­eddigi szere­pe és hatalma is megszűnik. A Legfelsőbb Tanács azt javasolja a Népképviselők Kongresszusának, hogy a tanácskozás napirendjébe vegyék fel a szovjet alkot­mány módosításáról szóló törvénytervezetet, és az el­nöki jogkörről szóló törvény­­erejű rendelet felülvizsgála­tát. A Legfelsőbb Tanács felszólította a köztársasá­gokat, hogy gyorsítsák fel a szövetségi szerződés egyezte­tését és aláírását. A szovjet elnöknek azt javasolja a Legfelsőbb Ta­nács, hogy az átmeneti idő­szakra hozzon létre olyan, köztársaságok közti bizott­(Folytatás a 2. oldalon) ÁRA 9,60 FORINT ALAPÍTVA 1873-BAN CSÖNGETÉS A ma reggeli csengetés egyértelműen tudatja az arra illetékesekkel: megkez­dődött az idei tanév. Igaz, nemcsak az iskolákban kezdődik (folytatódik?) a tusakodás az ismeretek bővítéséért, ha­nem országszerte és minden szinten. Csengettek a képviselőknek is. Sokat és alaposan kell tanulniuk, ezért aztán riasztóan hat ez a csengetés. Akár az is­kolában, itt is hiányzik néhány „tan­könyv", némelyik meg alapos átdolgo­zásra szorul. Ezek nélkül a honanyák és­­atyák, akik kipihenten tértek visz­­sza megérdemelt szabadságukról. Ismét csak pártharcokban terelhetik el a fi­gyelmet a magyar valóság rengeteg fon­tos kérdéséről. A legfőbb tantárgy a demokrácia. Per­sze a demokráciát is nagyon nehéz meg­tanulni, ha ismét másoktól vesszük a modellt, mert a mi bőrünkön kísérletez­gettek már elegen. Az okítást és okulást különösen kínkeservessé teszi, ha nincs igazi tanító, alig ismert a tananyag és a tankönyv megírására sem találni jelent­kezőket. Közben meg csöng a fülünk a sok elcsépelt frázistól és alig várjuk, hogy a becsöngetés után ki is csönges­senek. A parlamenti „iskolában” rossz tanu­lók nem lehetnek, mert akkor az egész országnak csöngettek. Dél-afrikai küldöttség Budapesten Budapestre érkezett tegnap a Dél-afrikai Köztársaság parlamenti delegációja, élén Louis le Grange elnökkel. A vendégeket Somogyi Ferenc államtitkár fogadta a Feri­hegyi repülőtéren. A megérkezést követő rö­vid sajtótájékoztatón a dél­afrikai parlament elnöke kérdésre válaszolva kifejtet­te: a demokratizálódás útjá­ra lépett Dél-afrikai Köz­társaságnak szüksége van új alkotmányra, meg kell vál­toztatni az ország politikai­­társadalmi berendezkedését, ehhez viszont igen sok in­formációra, tapasztalatra van szükségük. Ezért tesznek európai körutat, melynek el­ső állomása Budapest. Sze­retnék azokat a közéleti, ál­lamigazgatási elemeket elles­­­ni Magyarországon, amelye­ket a parlamenti demokrácia kialakításában kamatoztat­hatnának. Magyarország után a Cseh - és Szlovák Köztár­saságba, majd Finnországba, Belgiumba látogatnak el, hogy megismerjék, össze­­gyűjtsék a már jól bevált módszereket. Louis le Grange hangsú­lyozta: a mostani másfél na­pos budapesti látogatás is jelzi, hogy a gazdasági és a diplomáciai kapcsolatok fel­vétele mellett egyéb terüle­teken is megvan a lehetőség az együttműködésre. POLGSÁRJ0 ÉS A BIZTONSÁGOSRA17 © ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ RT■

Next