Népszava, 1992. február (120. évfolyam, 27–51. sz.)

1992-02-01 / 27. szám

SZOMBAT, 1­992. FEBRUÁR 1. ■ 1­20. É­V­F­O­L­Y­A­M, 27. S­Z­Á­M ■ A­R­A 12,30 F­O­R­I­N­T A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA ALAPÍTVA 1873-BAN ENSZ-BT Nagyobb szerepet a világszervezetnek! Milyen szerepet játszhat a jövőben az ENSZ a nemzet­közi béke és biztonság erősítésében? Ezt a kérdést vizs­gálták a világszervezet 46 éves történetének első csúcs­­találkozóján, amelyet John Major brit kormányfő nyitott meg tegnap New Yorkban. A Biztonsági Tanácsnak ez az ülése azonban korántsem csak általánosságban fog­lalkozott az említett témakörrel. Borisz Jelcin orosz el­nök fontos bejelentést tett ezen a fórumon, javasolva egy globális védelmi rendszer kialakítását. Az ülésen hazán­kat Jeszenszky Géza külügyminiszter képviselte, aki An­tall József miniszterelnök helyett vett részt e találkozón. Elsőnek Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár szólalt fel, ja­vasolva: a jövőben rendsze­resen hívjanak össze ilyen jellegű találkozókat. „Az ENSZ története mutatja, hogy politikai akarattal, kez­deményező erővel, kis orszá­gok is jelentős szerepet játsz­hatnak és nagyobb mérték­ben járulhatnak az ENSZ céljaihoz, mint ha katonai vagy a gazdasági erő” — mondta. Francois Mitterrand fran­cia államfő jelezte: országa kész rá, hogy szükség esetén 48 órán belül ezer, egy hé­ten belül további ezer főnyi katonai személyzetet az ENSZ rendelkezésére bocsás­son békefenntartó akciókra. Óvott attól, hogy a kelet­­nyugati konfliktus helyét az Észak-Dél, a fejlett és a fej­lődő országok ellentéte ve­gye át. Borisz Jelcin, amikor elő­terjesztette leszerelési indít­ványát, tömör, határozott, gyakorlatias formában fogal­mazta meg, hogy országa nemcsak partnerek, hanem szövetségesnek tekinti a Nyu­gatot, az Egyesült Államokat, s kész széles körű együttmű­ködésre minden területen. (Folytatás a 2. oldalon) A nagy országok között a kisebbek is képviseltetik magukat: külügyminiszterünk Bush és Jelcin mögött Telefotó / MTI Külföldi Képszerkesztőség Újabb telefon a kamionosoknak Segítség otthonról A magyar kamionsofőrök továbbra is jól vannak a macedón—görög határ görög oldalán, ahol a blokád miatt rekedtek. Ez azonban nem változtat azon, hogy a veszte­gelni kényszerülő vezetők testileg és lelkileg egyaránt fáradtak, bár otthonról kap­tak már némi segítséget pénzben és élelmiszerben egyaránt. Ismét felhívtuk a határtól 15 kilométerre lévő (Folytatás a 2. oldalon) (9. oldal) Új időszámítás kezdődik a mű­szaki fejlődés hazai történeté­ben, amikor az első Astra legördül a szentgotthárdi Opel-gyár szalagjáról Mai úriunneri­­dások Vasút, posta, távolsági busz, gyógyszerek Drágább lesz február 1-jétől a vasút és a távolsági busz tari­fája, s jelentősen emelkedik a postai szolgáltatások díja is. Mint a közlekedési és hírközlési tárca illetékese az áremelés indoklásaként elmondta: a többletbevételekre azért van szük­ség, hogy a szolgáltató vállalatok energiaár és infláció miatti vesztesége ne növekedjen tovább. A vasúti személyszállítás és a távolsági autóbusz-közleke­dés tarifái átlagosan 25 százalékkal emelkednek, viszont a korábbi kedvezmények változatlanul érvényben maradnak. Az árváltozás hatására előreláthatóan mintegy 5 százalékkal csökkenhet az utasok száma, s várhatóan többen lesznek, akik jegy nélkül próbálkoznak majd utazni. A postai szolgáltatások átlagosan 30 százalékkal emelked­nek február 1-jétől. Az ebből származó többletbevételeket a postai szolgáltatások korszerűsítésére, postahivatalok felújí­tására, s elavult gépjárműparkjának cseréjére fordítja a Posta. Mától emelkednek a gyógyszerek árai is. (MTI) Mérőműszerünk nem hazudik: akinek nincs bioenergiája­, az nem tud gyógyítani (jelentés Manilából a Népszavának) (5. oldal)­­ (7. oldal) Ismét megvizsgálták azokat, akik az építkezésen dolgoznak és betegnek érzik magukat. Az orenburgi botrány nehezen csitul EBEÉ-kül­ügym­inisz­terek Csúcs lesz Helsinkiben Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet országainak külügyminisz­terei azt javasolják, hogy jú­lius 9-én Helsinkiben rendez­zék meg az EBEÉ kétnapos csúcstalálkozóját, és hogy an­nak homlokterében a bizton­ság és a stabilitás átfogó kon­cepciója álljon, beleértve az emberi jogi, politikai, kato­nai, gazdasági és környezeti összetevőket is. Egyebek kö­­zött ezt tartalmazza az a zá­róközlemény, amelyet a kül­ügyminiszterek tanácsának Prágában tartott ülése végén tegnap fogadtak el. A prágai tanácskozás fon­tos eredménye, hogy tíz volt szovjet tagköztársaság felvé­telével 48-ra emelkedett a helsinki folyamatban teljes jogú tagként részt vevő or­szágok száma. Megfigyelői státust kapott Szlovénia és Horvátország, de a diploma­ták körében általános az a vélemény, hogy ez csak ide­iglenes állapot, és a függet­lenné vált jugoszláviai köz­társaságok hamarosan teljes jogú tagságot szereznek. (Folytatás a 2. oldalon) A­ZVAGY ARATÁS Az elmúlt néhány történelmi év ter­mését aratják most le a New York-i BT-csúcs és a prágai EBEÉ-konferencia résztvevői. Ha Kelet- és Közép-Euró­­pában nem következik be a rendszer­­váltás, akkor ma nemigen lehetne szó sem hatékony ENSZ-akciókról, sem pe­dig európai konfliktusmegelőzésről. Két tábor szembenállása jellemezné továbbra is az európai politikát. Nincs még persze itt a Kánaán. Gon­­dolunk csak az ENSZ-főtitkárhelyette­­sének minapi lehangoló üzenetére, amelyben eltanácsolja a világszerveze­tet attól, hogy békeerőit Horvátország­ba küldje. Vagy a BT-csúcs nyilatkoza­tának arra a sokat sejtető, baljós kité­telére, amely szerint a legégetőbb prob­lémák az „államszerkezetek módosulá­sából” származnak. Nem, nincs még remény a világ valamennyi problémá­jának megoldására, de arra igen, hogy a megoldás keretei lassan mégiscsak ki­alakuljanak. Azoknak a politikusoknak a nevét olvasva, akik most a bőséges évek ara­tását végzik, nekem a nagy távollevő, Mihail Gorbacsov jutott az eszembe. Biztos, hogy nem ilyen termést akart, s az is, hogy annak magvait nemcsak ő vetette el. De az is bizonyos, hogy nincs emberfia, aki a mai aratásért annyit tett volna, mint éppen ő. K. F. Kezdődhet az alku Az első bérmegállapodás Tudomásunk szerint országo­san az első bérmegállapodást kötöttük meg — mondta Só­ki Gyula, a Sütőipari Dolgo­zók Szakszervezetének titká­ra, miután a Sütőipari Egye­sülés vezetőivel együtt rátet­ték kézjegyüket az okmányra. A két szervezet az Érdek­egyeztető Tanács döntése után — bevonva az előkészü­letekbe a Pékek Ipartestüle­tét is — közös munkabizott­ságban dolgozta ki a sütő­ipari új bértarifa minimumot és a munkabesorolást, heti 40 órás munkahétre. A sokoldalú próbaszámítás alapján elkészített táblázat egyszerűbb, mint a régi, alap­ját képezi a vállalati béral­kunak, reális megítélésre ad módot a különböző tevékeny­ségek között és áttekinthető­vé teszi a bérarányokat. A minimál alapbérek meghatá­rozását kidolgozták a segéd­munkástól kezdve a szak­munkásokon át a sütőipar­ban dolgozó szellemi foglal­kozásúakra is, óra- illetve havibérben. (Az ágazatban idén 23 százalék bérfejlesz­tésre van mód. A bérmegál­lapodás a bérfejlesztés 12-17 százalékát „fedi le”.) (Folytatás a 4. oldalon) Jön a kommunizmus, a nagy szervthúzós Tegnap Farkasréten eltemették a politikát Senki sem sírt. Kovács Ferenc azt állítja, hamarosan f­tt a kommuniz­mus. Nem is sejtjük, milyen közel vagyunk hozzá. Ez a kommunizmus azonban nem olyan lesz, mint amilyenről negyven évig ebben az ország­ban beszélitek. Olyan lesz, min­t a szeretkezés, amelyben az a fontos, hogy a másiknak is jó legyen. Ne tessék meglepődni: Ko­vács úr teljesen normális. Az őrülteket egészen máshol it kell keresni. — Az új társadalomban nem lesz politika — mondja meg­győződéssel a Kovács-párt vezéregyénisége, aki nem kis erőfeszítéssel megszervezte saját hátországát is: jelenleg több miint kétszáz tagja van az új erőnek. — Az emberek­nek ez biztosan nagy örömet jelent. Pártunknak az az egyetlen célja, hogy a legkö­zelebbi választásokon bejus­son a parlamentbe, s fokoza­tosan kiszorítsa onnan a többi csoportosulást. Ha ez sikerül, s a mai pártok a szavazók el­(Folytatás a 3. oldalon) Eltemették a Politikát a Far­kasréti temetőben. Tegnap, jó mélyre. A sírnál Kovács Fe­renc, az átlagpolgár mondott beszédet, s elbúcsúztak a mű­vészetek nevében is. Aztán jöttek a sírásók, s hosszú kö­télen a mélybe engedték a koporsót.

Next